23.04.2020 r.

 

 

Protokół Nr XXVII/2020

z obrad XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji

w dniu 23 kwietnia 2020 r.

w trybie zdalnym w formie wideo transmisji.

 

Obrady XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji, w dniu 23 kwietnia 2020 roku o godz. 1600 w trybie zdalnym, otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski.

Na wstępie powitał członków Zarządu, wszystkich Radnych oraz zaproszonych gości (listy obecności stanowią zał. nr 1, 2).

    W obradach XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego wzięli udział zaproszeni goście:

 • Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego,
 • Pani Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu Białostockiego,
 • Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor PCPR w Białymstoku (zdalnie),
 • Pani Dorota Krystyna Kolenda – Dyrektor PUP w Białymstoku (zdalnie),
 • Pani Julita Skiepko – Dyrektor WKSTiP (zdalnie),
 • Pani Ewelina Kubiciel – Żukowska – Powiatowy Rzecznik Konsumentów (zdalnie),
 • Pan Józef Domaszuk – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach (zdalnie),
 • Pan Jan Steckiewicz - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy (zdalnie),
 • Pan Marian Adam Sacharewicz – Dyrektor Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łaźniach (zdalnie).

 

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski stwierdził, iż na podstawie listy obecności w obradach uczestniczy 26 Radnych, co stanowi quorum przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

 

W obradach XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego uczestniczyli: Andrzej Babul, Adam Backiel, Bożena Bieryło, Maria Busłowska, Roman Czepe (Wicestarosta Powiatu Białostockiego), Jolanta Den, Andrzej Gąsowski, Mariusz Gołaszewski (Wiceprzewodniczący Rady), Barbara Grabowska, Jan Gradkowski (Członek Zarządu), Anna Grycuk, Jan Kaczan, Michał Kozłowski, Elżbieta Jaroszuk, Rafał Łada, Zdzisław Łukaszewicz (Członek Zarządu), Bożena Nienałtowska, Jan Bolesław Perkowski (Starosta Powiatu Białostockiego), Jadwiga Piotrowska, Eugeniusz Siemieniuk, Sebastian Ptaszyński (Członek Zarządu), Sylwia Rząca, Henryk Suchocki, Tamara Maria Tyszkiewicz – Winogrodzka, Bogdan Zdanowicz, Zenon Żukowski.

 

Nieobecny był: Paweł Kondracki (Wiceprzewodniczący Rady), (obecność nieusprawiedliwiona).

 

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski odczytał wniosek o zwołanie XXVII nadzwyczajnej sesji, co stanowi zał. nr 3 do protokołu.

 

Przewodniczący Rady – Pan Zenon Żukowski poinformował, iż porządek dzienny XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego został przesłany Radnym. Jednocześnie zapytał o uwagi do porządku obrad.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego poprosił o:

 • wprowadzenie do porządku obrad, jako pkt. 3 projektu uchwały – „Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Monieckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na usuwanie skutków klęski żywiołowej”.

 

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego wyjaśnił, iż dotacja wynosi 20 000 zł na walkę z pożarem w Biebrzańskim Parku Narodowym. Dodał, iż środki te zostały przesunięte z zadań kulturalnym, które miały się odbyć w bieżącym roku, lecz wobec obecnej sytuacji nie odbędą się. Zaznaczył, iż należy wspierać się w trudnych chwilach.

 

Innych uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad.

 

Rada Powiatu Białostockiego przy 25 głosach „za” wprowadziła do porządku obrad punkt 3, (zał. nr 4).

 

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski przedstawił zmieniony porządek obrad  XXVIII nadzwyczajnej sesji:

 1. Otwarcie obrad XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2020.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Monieckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na usuwanie skutków klęski żywiołowej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Białostockim.
 5. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu pieczy zastępczej - informacja PCPR
  w Białymstoku i innych powiatowych jednostek organizacyjnych pieczy zastępczej za 2019 r. oraz wykaz potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej na 2020 r.
 6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej - informacja z działalności PCPR w Białymstoku i innych powiatowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej za 2019 r. oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2020 r.
 7. Przyjęcie sprawozdania z wykorzystania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku.
 9. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku w 2019 r. oraz informacji o sytuacji na rynku pracy w 2019 roku.
 10. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Białymstoku za 2019 r.
 11. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny Rady Powiatu Białostockiego.
 13. Zamknięcie obrad XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego.

 

Ad 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2020.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2020 (zał. nr 5).

Pan Andrzej Babul - Radny Powiatu Białostockiego poprosił o wyjaśnienie uzasadnienia do punktu dotyczącego zwiększenia wydatków  w związku z zwiększonymi dochodami.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego wyjaśnił, iż w placówce w Krasem wymagane jest zwiększenie zatrudnienia tzn. zostanie zatrudniony Pan Psycholog i nowi opiekunowie.

Pan Andrzej Babul - Radny Powiatu Białostockiego zapytał, czy w tej placówce wydatek ten nie jest związany również z podwyżkami dla pracowników.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego wyjaśniła, iż chodzi tylko i wyłącznie o zatrudnienie nowych pracowników. Dodała, iż budżet placówki był planowany w październiku ubiegłego roku na podstawie zatrudnionych osób w danym momencie, a teraz doszły nowe wydatki związane z zatrudnieniem nowych osób i dlatego powstały zmiany.

Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego zapytał o tarczę antykryzysową. Dodał, iż Rząd zdecydował, aby zwiększyć udział samorządów w dochodach związanych z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa. Zapytał, czy to dotyczy również Powiatu Białostockiego.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego wyjaśnił, iż Zarząd nie zagłębiał się w ten temat, gdyż szczegółowe informacje zostaną ujawnione w nowym rozporządzeniu. Poinformował, iż obecnie Starosta w ramach tarczy antykryzysowej może dla przedsiębiorców dzierżawiących grunty udzielić ulgi. 

Innych pytań i uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie  zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2020.

 

Rada Powiatu Białostockiego przy 26 głosach „za” (zał. nr 6) podjęła uchwałę Nr XXVII/199/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2020 (zał. nr 7).

 

Ad 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Monieckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na usuwanie skutków klęski żywiołowej.

 

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego przedstawił zebranym projekt uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Monieckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na usuwanie skutków klęski żywiołowej (zał. nr 8).

 

Pani Tamara Maria Tyszkiewicz – Winogrodzka – Radna Powiatu Białostockiego  zapytała, na co konkretnie zostaną udzielona dotacja.

 

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego odpowiedział, iż przekazane środki zostaną przekazane w celu usuwania skutków pożaru w Biebrzańskim Parku Narodowym.

 

Innych pytań i uwag nie zgłoszono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie  udzielenia Powiatowi Monieckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na usuwanie skutków klęski żywiołowej.

 

Rada Powiatu Białostockiego przy 26 głosach „za” (zał. nr 9) podjęła uchwałę Nr XXVII/200/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Monieckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na usuwanie skutków klęski żywiołowej (zał. nr 10 ).

 

Ad 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Białostockim.

 

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego poinformował Radnych, iż Dom Pomocy Społecznej w Choroszczy posiada nowego Dyrektora – Pana Jana Steckiewicza, a p. o. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Jałówce został Pan Jarosław Polecki. 

 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Białostockim został wysłany Radnym do zapoznania się (zał. nr 11).

 

Pytań i uwag nie zgłoszono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Białostockim.

 

Rada Powiatu Białostockiego przy 25 głosach „za” (zał. nr 12) podjęła uchwałę Nr XXVII/201/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Białostockim (zał. nr 13).

 

 

Ad 5. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu pieczy zastępczej - informacja PCPR w Białymstoku i innych powiatowych jednostek organizacyjnych pieczy zastępczej za 2019 r. oraz wykaz potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej na 2020 r.

 

Wyżej wymienione sprawozdanie zostało wysłane Radnym do zapoznania się (zał. nr 14).

 

Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego zapytał o realizację ustawy dotyczące normy ilościowej dzieci w placówkach. Zapytał, czy placówka w Krasnem jest gotowa na zmiany i czy wprowadzone rozwiązania skutkują dodatkowymi kosztami.

 

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego odpowiedział, iż prowadzone są prace związane z dostosowaniem placówki do wymogów ustawowych. Dodał, iż zostanie wprowadzony podział placówki. Poinformował, iż w placówce została przeprowadzona kontrola dróg przeciwpożarowych na terenie jednostki.

 

Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor PCPR w Białymstoku dodała, iż na dzień dzisiejszy trudno jest określić ostateczną kwotę wydatków. Poinformowała, iż w Domu Dziecka w Supraślu planowany jest podział placówki, gdzie w jednej części będzie placówka na 14 miejsc, a w drugiej części budynku powstanie Rodzinny Dom Dziecka. Zostanie tam również wyodrębniona część budynku z częścią nieruchomości na mieszkania chronione. 

Został również złożony wniosek o udzielenie dotacji na utworzenie Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w wysokości 660 608 zł, która stanowi 80% planowanego zadania, lecz na chwilę obecną nie ma jeszcze decyzji w tym zakresie. Zaznaczyła, iż w budżecie PCPR-u jest zabezpieczona kwota 300 000 zł na dostosowanie mieszkań w Krasnem, lecz najprawdopodobniej kwota ta zostanie przekazana na dostosowanie budynku do utworzenia Domu dla matek z dziećmi i kobiet w ciąży, gdzie będą mogły również otrzymać pomoc m. in. ofiar przemocy, które korzystały z Mieszkań Chronionych w Krasnem. Dodała, iż w Krasnem funkcjonują dwie placówki opiekuńczo – wychowawcze o typie interwencyjnym i  socjalizacyjnym (jedna z nich  na 14 miejsc po wejściu w życie zmiany przepisów dot. placówek – po 1 stycznia 2021 r., będzie mogła nadal funkcjonować, jednak musi nastąpić zmniejszenie miejsc w drugiej placówce z 30 na 14)  oraz jeden Rodzinny Dom Dziecka. Planuje się aby w budynku (w którym obecnie funkcjonuje placówka na 30 miejsc) wykonać dwa odrębne wejścia – na placówkę 14 osobą oraz kolejny Rodzinny Dom Dziecka. Zaznaczyła, iż prace dotyczące wdrażania nowych przepisów trwają.

 

Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego zapytał, czy zmiany wymuszą dodatkową obsługę placówki w zakresie kadry pedagogicznej i kierowniczej.

 

Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor PCPR w Białymstoku odpowiedziała, iż jeśli chodzi o kadrę, to zostanie zmniejszona liczba dzieci, więc również będzie zmieszona liczba kadrowa. Zaznaczyła, iż im mniejsza placówka, tym są wyższe koszty utrzymania. Wyjaśniła, iż koszty utrzymania przy Rodzinnych Domach Dziecka są znacznie wyższe, gdyż przy 8 dzieci lub 14 kadra jest taka sama, a gdy dzieci są małe, tym więcej kadry potrzeba i na to trzeba zwrócić uwagę.

 

Pan Andrzej Gąsowski - Radny Powiatu Białostockiego zapytał, czy w placówce ilość dzieci maleje lub czy jest na tym samym poziomie.

 

Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor PCPR w Białymstoku odpowiedziała, iż ostateczną decyzje dotyczącą wdrożenia zmian w placówce podejmie Zarząd Powiatu. Zaznaczyła, iż zmiany muszą zostać zatwierdzone przez Straż Pożarną i inne słuzby. Dopowiedziała, iż pod względem prawnym jest możliwe utworzenie jednej jednostki budżetowej Centrum, które obsługiwałyby wszystkie placówki. Wyjaśniła, iż należy jeszcze wszystko rozważyć i przeanalizować pod względem innych przepisów i ustaw. Odpowiedziała, iż w ostatnim okresie w placówkach liczba dzieci nie wzrosła, a nawet są wolne miejsca.

 

Innych pytań i uwag nie zgłoszono.

 

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu pieczy zastępczej – informacja PCPR w Białymstoku i innych powiatowych jednostek organizacyjnych pieczy zastępczej za 2019 r. oraz wykaz potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej na 2020 r. do wiadomości.

 

 

Ad 6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej - informacja z działalności PCPR w Białymstoku i innych powiatowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej za 2019 r. oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2020 r.

 

Wyżej wymienione sprawozdanie zostało wysłane Radnym do zapoznania się (zał. nr 15).

Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego zapytał o windę, która miała być dobudowana w ubiegłym roku w Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach.

Pan Józef Domaszuk – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach odpowiedział, iż roboty budowlane związane z przygotowaniem szybu windowego zostały już zakończone, firma czeka na dostawę windy z Lublina. Dodał, iż wykonanie inwestycji zaplanowano na 30 czerwca, więc na pewno wszystko się zakończy planowo.  Zaznaczył, iż roboty budowalne związane z modernizacją pomieszczeń również przebiegają planowo. Poinformował, iż w kwietniu zakończyły się prace związane z remontem pomieszczeń na 3 i 2 kondygnacji, wykonawca schodzić będzie na 1 piętro, a później do remontu zostanie część parteru. 

 

Pan Andrzej Babul - Radny Powiatu Białostockiego zapytał o aktualną sytuacje w Domach Pomocy Społecznej z powiatu białostockiego w dobie pandemii.

 

Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor PCPR w Białymstoku odpowiedziała, iż na chwilę obecną żaden z pensjonariuszy nie jest zakażony. Dodała, iż codziennie wysyłane są informacje na ten temat do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, przekazywane są również informacje  czy nie ma żadnych problemów w zakresie świadczenia usług opiekuńczych w Domach Pomocy Społecznych. Zaznaczyła, iż Dyrektorzy robią wszystko alby zapewnić jak najlepszą ochronę mieszkańcom. Poinformowała, iż Domy Pomocy Społecznej otrzymują również środki do ochrony z Agencji Rezerw Materiałowych Ministerstwa Zdrowia, które są przekazywane przez Urząd Wojewódzki. Podziękowała Dyrektorom oraz osobom pracującym w Domach Pomocy Społecznej. Przypominała, iż w tych placówkach zostały od razu wprowadzone zakazy odwiedzin oraz u pracowników sprawdzana jest temperatura ciała. Obowiązuje również zakaz przyjmowania nowych pensjonariuszy.

 

Pani Sylwia Rząca – Radna Powiatu Białostockiego wyraziła wdzięczność oraz szacunek Dyrektorom oraz pracownikom Domów Pomocy Społecznej z powiatu białostockiego za radzenie sobie z tą ciężką sytuacją.

 

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego poinformował, iż Zarząd Powiatu również na bieżąco otrzymuje informacje dotyczące sytuacji w jednostkach powiatowych. Poinformował, iż w Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy jest 286 pensjonariuszy, w Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach – 95, w Uhowie 125, a w Jałówce 85. Dodał, iż w Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy było podejrzenie zachorowania jednego z pensjonariusz, lecz wynik okazał się ujemny.

Pan Andrzej Gąsowski – Radny Powiatu Białostockiego zapytał, czy na terenie powiatu białostockiego znajdują się również prywatne Domy Pomocy Społecznej.

 

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego odpowiedział, iż na terenie powiatu są prywatne Domy Pomocy Społecznej, które są pod nadzorem Wojewody Podlaskiego.

 

Innych pytań i uwag nie zgłoszono.

 

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej - informacja z działalności PCPR w Białymstoku i innych powiatowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej za 2019 r. oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2020 r. do wiadomości.

 

Ad 7. Przyjęcie sprawozdania z wykorzystania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r.

 

Wyżej wymienione sprawozdanie zostało wysłane Radnym do zapoznania się  (zał. nr 16).

 

Pytań i uwag nie zgłoszono.

 

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła sprawozdanie z wykorzystania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r. do wiadomości.

 

Ad 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku.

 

Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor PCPR w Białymstoku przedstawiła zebranym Radnym projekt uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku (zał. nr 17).

Pytań i uwag nie zgłoszono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku.

 

Rada Powiatu Białostockiego przy 26 głosach „za” (zał. nr 18) podjęła uchwałę Nr XXVII/202/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku (zał. nr 19).

 

Ad 9. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku w 2019 r. oraz informacji o sytuacji na rynku pracy w 2019 roku.

 

 „Informacje o sytuacji na rynku pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku
w 2019 roku” (zał. nr 20 ) oraz „Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku w 2019 roku” (zał. nr 21) zostały wysłane do zapoznania się przed sesją.

 

Pani Tamara Maria Tyszkiewicz – Winogrodzka – Radna Powiatu Białostockiego  zapytała, czy w powiecie białostockim w ostatnim czasie odnotowano wzrost bezrobocia.

 

Pani Dorota Kolenda – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku odpowiedziała, iż od chwili, kiedy zaistniała sytuacja dotycząca zakażenia ograniczono bezpośredni dostęp do budynku Urzędu dla interesantów, osoby rejestrowały się elektronicznie, a także zostały wdrożone elektronicznie inne usługi. Poinformowała, iż w kwietniu łącznie było 700 osób nowo zarejestrowanych. Najistotniejszym programem, którym obecnie zajmuje się Powiatowy Urząd Pracy to „Tracza antykryzysowa”. Została uruchomiona, aby wesprzeć osoby prowadzące działalność gospodarczą, a także pracodawców. Dodała, iż spośród 5 instrumentów realizowane są te, które dotyczą osób prowadzących własną działalność – pożyczki dla mikro przedsiębiorców, a także od 18 kwietnia  dotyczy to również osób samodzielnie prowadzących działalność gospodarczą. Poinformowała, iż kolejnym programem dla pracodawców jest możliwość uzyskania zwolnienia ze składek ubezpieczenia społecznego, a także dla osób prowadzących własną działalność – dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, aby była możliwość przetrwania w tym trudnym okresie czasie. Dodała, iż od 1 kwietnia powiatowy Urząd Pracy uruchomił program „pożyczki” i na dzień dzisiejszy dokonano 643 przelewy na kwotę 3 213 400 zł. Kwota 5 000 zł (pożyczki) są przeznaczane na bieżące koszty działalności przedsiębiorcy (zapłacenie czynszu, rachunków). Wyjaśniła, iż jeśli przedsiębiorca przez 3 miesiące od uzyskania pożyczki utrzyma swą działalność, to pożyczka na wniosek będzie w całości umarzana. Zaznaczyła, iż jeśli chodzi o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników pracodawcom, którzy zatrudniają osoby i dotyczy to mikro przedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców. Dodała, iż przy tej formie pomocy pracodawca musi wykazywać spadek obrotów w dwóch kolejnych miesiącach tego roku w stosunku do dwóch miesięcy z roku ubiegłego. Dofinansowanie obliczone zostanie według przedziałów spadku obrotów o: co najmniej 30%, co najmniej 50% oraz co najmniej 80 %. Kolejną formą wsparcia jest program dotyczący osób indywidualnych prowadzących działalność gospodarczą – wypłata pomocy również uzależniona jest od spadku obrotów w wysokości: 50%, 70% lub 90% wynagrodzenia. Wyjaśniła, iż jeśli chodzi o pracodawców, którzy zatrudniają osoby – wpłynęło 168 wniosków, jeśli chodzi o działalność osób indywidualnych, to wpłynęło 163 wnioski. Zaznaczyła, iż orientacyjna kwota pomocy ze złożonych wniosków wynosi około 1 144 260 zł. Poinformowała, iż Powiatowy Urząd Pracy na program „pożyczki” uzyskał kwotę w wysokości 7 000 000 zł z rezerwy Ministerstwa oraz 2 000 000 zł z Funduszu Pracy. Dodała, iż uzyskana kwota będzie niewystarczająca na pokrycie wszystkich wniosków i w związku z tym około 30 kwietnia będzie złożony nowy wniosek o przyznanie 10 000 000 zł. Zaznaczyła, iż na chwilę obecną realizując wszystkie programy łączna kwota wynosi 42 000 000 zł. Wyjaśniła, iż w związku z wprowadzeniem programów trzeba było przeorganizować pracę Urzędu, aby jak najszybciej realizować te zadania.

 

Pan Adam Backiel – Radny Powiatu Białostockiego zapytał, czy rozwiązanie obsługi zdalnej Urzędu zostało utworzone tylko na potrzeby epidemii, czy taka możliwość zostanie już wprowadzona na stałe.

 

Pani Dorota Kolenda – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku odpowiedziała, iż wcześniej praca zdalna nie była możliwa, lecz poprzez tą sytuację została wprowadzona. Dodała, iż usługa restauracji online była dostępna już wcześniej. Wyjaśniła, iż jeżeli chodzi o pracodawców, to wszystkie usługi na ten moment odbywają się drogą elektroniczną. Biorąc pod uwagę wpływających wniosków, to osoby korzystające rozumieją sytuację, zagrożenie i są bardzo wyrozumiali. Dodała, iż Urząd całkowicie nie jest zamknięty, można również złożyć dokumenty w formie papierowej poprzez wrzucenie do urny stojącej przed budynkiem Urzędu.

 

Pani Tamara Maria Tyszkiewicz – Winogrodzka – Radna Powiatu Białostockiego  stwierdziła, iż w obecnej sytuacji po raz pierwszy Urząd Pracy bardziej nastawiony jest do pomocy dla pracodawców, niż dla osób bezrobotnych.

 

Pani Dorota Kolenda – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku odpowiedziała, iż pierwsze fundusze które służą pracodawcom i pracownikom to był Krajowy Fundusz Szkoleniowy, natomiast Tarcza Kryzysowa skłania się do pomocy dla pracodawców oraz dla osób prowadzących swoją działalność gospodarczą. Pomoc jest kierowana do pracodawców, ale służy do ochrony pracowników.

 

 

Innych pytań i uwag nie zgłoszono.

 

 

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku w 2019 r. oraz informacji o sytuacji na rynku pracy w 2019 roku do wiadomości.

 

Ad 10. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Białymstoku za 2019 r.

 

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Białymstoku za 2019 r. zostało wysłane Radnym do zapoznania się (zał. nr 22).

 

Pytań i uwag nie zgłoszono.

 

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Białymstoku za 2019 r. do wiadomości.

 

Ad 11. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.

 

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019” zostało wysłane Radnym do zapoznania się (zał. nr 23).

 

Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego zapytał, czy znane są dalsze losy obiektu w Supraślu.

 

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego odpowiedział, iż na dzień dzisiejszy wszystko się przeciąga i żadnych informacji nie ma. Zaznaczył, iż trzeba się zastanowić, nad zagospodarowaniem tego budynku do własnych celów, lecz to zostawi dla Komisji Infrastruktury Technicznej.

           

Pani Julita Skiepko – Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji odpowiedziała, iż Punkt Usług Turystycznych w tym obiekcie nie jest już prowadzony. Dodała, iż temat zagospodarowania tego obiektu jest otwarty i wszystko zależy od decyzji Zarządu Powiatu. 

           

Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego zaznaczył, iż należy poinformować dzierżawców jak długo mogą tam jeszcze funkcjonować.

 

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego odpowiedział, iż są w stałym kontakcie z dzierżawcą. Poinformował, iż tym obiektem również jest zainteresowane Wojsko Polskie z którym Zarząd Powiatu niedługo się spotka w celu wysłuchania propozycji.

 

Innych pytań i uwag nie zgłoszono.

 

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019” do wiadomości.

 

Ad 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny Rady Powiatu Białostockiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski przypominał zebranym, iż 20 lutego 2020 roku Pan Andrzej Gąsowski oraz Pan Mariusz Gołaszewski wyrazi chęć przystąpienia do Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny.

 

Projektu uchwały został wysłany radnym do zapoznania się (zał. nr 24).

 

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski zapytał zainteresowanych, czy nadal podtrzymują swoją chęć w uczestniczeniu w pracy komisji.

 

Pan Andrzej Gąsowski oraz Pan Mariusz Gołaszewski potwierdzili chęć uczestnictwa
w Komisji.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny Rady Powiatu Białostockiego.

 

Rada Powiatu Białostockiego przy 22 głosach „za” oraz 1 głosie „wstrzymującym się” (zał. nr 25) podjęła uchwałę Nr XXVII/203/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny Rady Powiatu Białostockiego
(zał. nr 26).

 

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego poinformował Radnych, iż uzyskał informacje z Urzędu Skarbowego o przedłużeniu terminy składania oświadczeń majątkowych do końca maja, dla osób których współmałżonek ma przedłużony okres rozliczeniowy.

 

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego poinformował, iż Wojewoda Podlaski zatwierdził Fundusz Dróg Samorządowych. Dodał, iż Powiat Białostocki uzyskał 22 inwestycje. Dodał, iż powiat jest już po 6 przetargach, a jutro będzie podpisywana pierwsza umowa na wykonanie inwestycji. Zaznaczył, iż na chwilę obecną wszystkie przetargi zostały rozstrzygnięte na niższą kwotę, niż była planowana w kosztorysie. Poinformował, iż Zarząd Powiatu podjął decyzję o tym, iż nie zostaną ogłoszone przetargi na inwestycje, które nie są wpisane w Wieloletnią Prognozę Finansową gmin, aby nie było zaskoczenia o braku wkładu własnego – 50 % z gminy.

 

 

Ad 13. Zamknięcie obrad XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego.

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski zamknął obrady XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu VI kadencji w dniu 23 kwietnia 2020 r. o godz. 17:45.

 

 

 

    Protokołowała:                                                                                                                                      Podpisał:

     Joanna Sanik                                                                                                                    Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego

 

                                                                                                                                                           Pan Zenon Żukowski

 

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 23-04-2020

Data udostępnienia w BIP: 22-05-2020 12:11

Data modyfikacji informacji: 22-05-2020 12:11