Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Białymstoku za rok 2016

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW W BIAŁYMSTOKU

ZA 2016 ROK.

 

 1.  Wstęp i uwagi ogólne dotyczące działalności powiatowego rzecznika konsumentów

Zgodnie z zapisem art. 4 ust. 1 pkt 18 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U.2016,poz.814) do zadań powiatu należy ochrona praw konsumenta. Zadanie to realizuje Powiatowy Rzecznik Konsumenta, działający na podstawie przepisów ustawy z 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2017,poz.229).W związku ze zmianą tej ustawy, która weszła w życie od 1 stycznia 2009 roku. Rzecznik, zgodnie z art. 43 ust. 1 tej ustawy, w terminie do 31 marca każdego roku przedkłada Staroście roczne sprawozdanie ze swej działalności w roku poprzednim, do zatwierdzenia. Zatwierdzone sprawozdanie rzecznik przekazuje Delegaturze Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Lublinie.

 

Struktura biura Rzecznika, stan kadrowy.

1. Województwo

 

podlaskie

2. Miasto

/Powiat

Białystok/ białostocki

3. PRK/

MRK

PRK

4. Imię i nazwisko Rzecznika Konsumentów

 

Ewelina Kubiciel

5. Wykształcenie (np. wyższe prawnicze)

 

Wyższe (magister prawa)

6. Funkcja Rzecznika Konsumentów jest wykonywana w pełnym wymiarze czasu pracy (1 etat).   Proszę napisać TAK lub NIE.

TAK

NIE DOTYCZY TYCH RZECZNIKÓW, KTÓRZY ODPOWIEDZIELI „TAK” NA PYT. 6

 

7. Funkcja Rzecznika Konsumentów jest wykonywana w niepełnym wymiarze czasu pracy. Proszę zaznaczyć odpowiednią odpowiedź.

-

DOTYCZY TYCH RZECZNIKÓW, KTÓRZY ODPOWIEDZIELI NA PYT. 7

 

8. Liczba dni/godzin w tygodniu, w których wykonywane są zadania Rzecznika Konsumentów (np. 5 razy w tygodniu po 3 godziny).

 

-

9. Rzecznik działa w ramach wyodrębnionego biura (art. 40 pkt 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) Proszę napisać TAK lub NIE.

NIE

10. Rzecznik Konsumentów w ramach działalności Rzecznika korzysta z pomocy innych osób. Proszę napisać TAK lub NIE.

NIE

11. Liczba osób, która stale pomaga Rzecznikowi Konsumentów w wykonywaniu obowiązków Rzecznika (jeśli liczba nie jest stała, to wpisać średnią liczbę).

0

 

Realizacja zadań rzeczników konsumentów

Sprawozdanie za 2016 rok zostało sporządzone na podstawie dokumentacji prowadzonej przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Białymstoku - Panią Celinę Grażynę Wojciechowską oraz na podstawie uzyskanych informacji bezpośrednio od byłego Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Białymstoku. Funkcję Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Białymstoku pełnię od 1 stycznia 2017 roku.

 

 1. Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów.

W 2016 roku Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Białymstoku udzielał bezpłatnego poradnictwa i pomocy prawnej przede wszystkim telefonicznie, w trakcie wizyt Konsumentów, a także na ich pisemny wniosek, zgłaszany m.in. drogą elektroniczną. Brak jest dokładnych danych odzwierciedlonych w dokumentacji dotyczących zapewnienia bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony konsumentów.

 

 1. Składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów.

Ze zgromadzonej dokumentacji wynika, że Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Białymstoku nie występował z wnioskami o stanowienie i zmianę przepisów prawa miejscowego.

 

 1. Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.

Zgodnie z art. 42 ust.1 pk. 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2017, poz.229), do zadań rzecznika należy występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów. Zgodnie z ust. 4 w/w artykułu przedsiębiorca, do którego zwrócił się rzecznik ma obowiązek udzielić rzecznikowi wyjaśnień i informacji będących przedmiotem wystąpienia rzecznika oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika. Niespełnienie tego obowiązku zagrożone jest karą grzywny nie mniejszą niż 2000 zł. Podjęto ogółem pisemną interwencję w 305 różnych przypadkach. W zależności od rodzaju sprawy i zgromadzonego materiału – rzecznik wskazywał przedsiębiorcy właściwy sposób załatwienia sprawy i wnosił o jego realizację lub zwracał się do przedsiębiorcy o przestawienie wyjaśnień wobec stawianych zarzutów. W 2016 roku 149 sprawy dotyczyły wystąpień w sprawach związanych z realizacją usług firmy energetycznej Polska Energetyka PRO. Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Białymstoku w 2016 roku pozostawał w stałym kontakcie również z lokalnymi Komisariatami Policji, które wszczęły postępowania przeciwko powyższemu przedsiębiorcy. Zatem konieczne jest wzmocnienie kampanii informacyjnych dotyczących powyższych usług, zwłaszcza w odniesieniu do osób starszych. 17 spraw dotyczyło usług telekomunikacyjnych. Nadal można zauważyć, iż niektórzy operatorzy, zważywszy na skalę swojej działalności, niechętnie przychylają się do argumentacji rzecznika, zaś konsumenci rezygnują z dochodzenia swoich praw na drodze postępowania sądowego. Przy wystąpieniach w sprawie reklamacji obuwia oraz odzieży, liczby negatywnego zakończenia spraw utrzymują się mniej więcej na tym samym poziomie – w 2015 roku na łączną sumę 71 spraw, negatywnych zakończeń było 29, zaś w 2016 roku na łączną sumę 70 spraw, negatywnych zakończeń było 38.

 

 1. Współdziałanie z UOKiK, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi i innymi instytucjami w zakresie ochrony konsumentów.

Podobnie jak w latach ubiegłych, Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Białymstoku współpracował z Wojewódzkim Inspektoratem Państwowej Inspekcji Handlowej w zakresie wymiany informacji i konsultacji przy załatwianiu spraw. Rzecznik współpracuje z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów i jego Delegaturą w Lublinie, Arbitrem Bankowym, Rzecznikiem Ubezpieczonych, Delegaturą Urzędu Regulacji Energetyki w Lublinie, Miejskim Rzecznikiem Konsumentów w Białymstoku, Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów w Sokółce i Siemiatyczach, Federacją Konsumentów i Stowarzyszeniem Konsumentów Polskich.

 

 1. Wytaczanie powództw na rzecz konsumentów i wstępowanie do toczących się postępowań.

W 2016 roku Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Białymstoku nie skorzystał z przysługującego mu uprawnienia do wytaczania powództw na rzecz Konsumentów. Natomiast sporządził 11 pozwów do sądów powszechnych. Większość napisanych pozwów dotyczyła niezgodności towaru z umową lub gwarancji towarów. 1 pozew dotyczył nienależytego wykonania usługi. Nadal można stwierdzić niewielkie zainteresowanie konsumentów sądownictwem polubownym, które może wynikać z niechęci sprzedawców do zapisów na sąd polubowny.

 

 1. Działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym.

W ciągu całego 2016 roku, szereg materiałów edukacyjno-informacyjnych przekazywanych przez UOKiK i SKP i FK rzecznik rozpowszechniał poprzez przesyłanie do bibliotek gminnych, prezentowanie na tablicy ogłoszeń rzecznika, a także udostępnianie konsumentom.

 

 1. Podejmowanie działań wynikających z:
 • art. 479 (38) Kpc (niedozwolone postanowienia umowne),

-

 • ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym,

-

 • ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym,

-

 • art. 42 ust. 1 pkt 3 uokik (występowanie w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów)

-

 • art. 42 ust. 5 uokik w zw. z art. 63 Kpc (przedstawianie sądowi istotnego poglądu dla sprawy)

-

W związku z przejęciem obowiązków związanych z pełnieniem funkcji Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Białymstoku od dnia 1 stycznia 2017r, nie posiadam udokumentowanych danych dotyczących podejmowania działań przedstawionych w punkcie 7 za 2016 rok.

 

 wnioski końcowe, propozycje zmian zmierzających do poprawy realizacji praw konsumentów

 1. Wnioski rzeczników dotyczące polepszenia standardów ochrony konsumentów.

- wypracowanie koncepcji umożliwiającej rzecznikom korzystanie z pomocy merytorycznej obiektywnych „rzeczoznawców”,

- podejmowanie działań zmierzających do zwiększenia roli konsumenckich sądów polubownych, a w szczególności oddziaływanie na przedsiębiorców do podpisywania „zapisu” na sąd polubowny.

 

 1. Wnioski dotyczące pracy rzeczników.

- kontynuacja nacisku na poradnictwo konsumenckie i udzielanie informacji prawnej, jako oddziałujące bezpośrednio na podnoszenie świadomości prawnej Konsumentów.

 

 

 

                                                          

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Ewelina Kubiciel - Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Opublikował: Joanna Sanik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 27-04-2017

Data udostępnienia w BIP: 08-05-2017 14:29

Data modyfikacji informacji: 08-05-2017 14:29