Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Białymstoku za rok 2010

 
 
 
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW W BIAŁYMSTOKU
ZA 2010 ROK
 
I WSTĘP
 
 
 Zgodnie z zapisem art. 4 ust. 1 pkt. 18 ustawy z 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym do zadań powiatu należy ochrona praw konsumenta. Zadanie to realizuje Powiatowy Rzecznik Konsumenta, działający na podstawie przepisów ustawy z 16 lutego 2007 r o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331).W związku ze zmianą tej ustawy, która weszła w życie od 1 stycznia 2009 r Rzecznik, zgodnie z art. 43 ust. 1 tej ustawy, w terminie do 31 marca każdego roku przedkłada Staroście roczne sprawozdanie ze swej działalności w roku poprzednim, do zatwierdzenia. Zatwierdzone sprawozdanie rzecznik przekazuje Delegaturze Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Lublinie.
Powiatowy rzecznik konsumenta w Białymstoku jest wyodrębniony w strukturze organizacyjnej Starostwa Powiatowego. Podlega bezpośrednio Staroście.
Funkcję powiatowego rzecznika konsumentów pełnię od sierpnia 2000 r. Aktualnie, od września 2006 r, wymiarze ½ etatu. Przyjmuję interesantów (kontakt osobisty i telefoniczny) we wtorki, środy i czwartki.
 
II REALIZACJA ZADAŃ RZECZNIKA
 
 
 
1.Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów.
 
W roku 2010 udzielałam bezpłatnego poradnictwa i pomocy prawnej przede wszystkim w rozmowach telefonicznych, w trakcie osobistych wizyt konsumentów, a także na ich pisemny wniosek. Liczba porad, informacji i wyjaśnień udzielanych konsumentom systematycznie wzrasta. W roku 2010 z pomocy rzecznika w tym zakresie skorzystało 474 mieszkańców powiatu białostockiego. Zarejestrowałam 321 wniosków telefonicznych o udzielenie pomocy, 107 osobistych wizyt konsumentów oraz 46 wniosków pisemnych. Odbyłam ponadto około 400 rozmów telefonicznych nie zarejestrowanych, w sprawach wymagających jedynie krótkiej odpowiedzi na pytanie. Najczęściej po porady zgłaszali się mieszkańcy gmin: Łapy i Wasilków (po 57),Supraśl (48),Juchnowiec (47), Choroszcz (46), Czarna Białostocka(32), Dobrzyniewo i Zabłudów (po 26), Gródek (22), Turośń Kościelna (19), Michałowo(16),Tykocin (15). W stosunkowo niewielkim stopniu korzystali z porad mieszkańcy gminy Suraż(6),Zawady (8) i Poświętne (9).
Strukturę przedmiotową udzielonych porad obrazuje Tabela Nr. 1.
W porównaniu do roku ubiegłego zwiększyła się o 68% liczba porad dotyczących reklamacji usług, a o 62 % liczba porad związanych z umowami sprzedaży. W szczególności znacznie wzrosła liczba zgłaszanych problemów wynikających ze świadczenia usług pralniczych, usług ubezpieczeniowych, usług turystyczno- hotelarskich, edukacyjnych, motoryzacyjnych, a także remontowo budowlanych. Zdaniem konsumentów zgłaszających się z problemami jakość świadczonych usług jest niezadawalająca, świadczeniodawcy często odmawiają przyjęcia zgłaszanych reklamacji. Na podobnym do ubiegłorocznego poziomie kształtuje się liczba skarg na świadczących usługi telekomunikacyjne. Problemy jednakże są takie same, telefoniczne namawianie konsumentów do przedłużania umów na jakoby znacznie korzystniejszych zasadach, nie znajdujące odbicia w przedkładanej umowie na piśmie, brak „zasięgu” dla korzystania z internetu bezprzewodowego i trudności w rozwiązaniu już zawartej umowy.
W porównaniu do roku ubiegłego wzrosła liczba porad dotyczących umów sprzedaży, w szczególności dotyczy to sprzedaży sprzętu RTV i AGD (o 57%), komputerów i akcesoriów komputerowych( o 43%), artykułów wyposażenia wnętrz ( o 30%). Zwiększyła się liczba konsumentów zainteresowanych pozytywnym rozstrzygnięciem reklamacji obuwia ( o 68%). Rzeczoznawcy, zatrudniani przez praktycznie każdy sklep obuwniczy, w swoich opiniach przenoszą na konsumentów „winę” za faktycznie niedoskonałą jakość obuwia.
Coraz istotniejszym problemem staje się kwestia odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza siedzibą przedsiębiorstwa ( 120% wzrost liczby porad). Oddziaływanie wielu firm ( sprzedaż poza lokalem) skupia się na będących w podeszłym wieku mieszkańcach terenów wiejskich, wymuszając zachowania rynkowe, które po zawarciu umowy, nie zawsze są przez konsumentów akceptowane. Konsumenci zgłaszają coraz więcej problemów związanych ze sprzedażą przez internet, przy czym dotyczą one z reguły zakupów od osób fizycznych, dokonywanych na aukcjach, w stosunku, do których to umów nie mają zastosowania przepisy ustawy z 2 marca 2000 r o ochronie niektórych praw konsumentów.
Wartość przedmiotów sporu zgłaszanych przez konsumentów osobiście i pisemnie spraw w 2010 r wynosiła około 300 tys. zł.
 
      2.Składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów.
 
W roku 2010 powiatowy rzecznik konsumentów w Białymstoku nie występował z wnioskami o stanowienie i zmianę przepisów prawa miejscowego.
 
 
3.Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów
 
Zgodnie z art. 42 ust.1 pkt. 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów do zadań rzecznika należy występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów. Zgodnie z ust. 4 w/w artykułu przedsiębiorca, do którego zwrócił się rzecznik ma obowiązek udzielić rzecznikowi wyjaśnień i informacji będących przedmiotem wystąpienia rzecznika oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika. Nie spełnienie tego obowiązku zagrożone jest karą grzywny nie mniejszą niż 2000 zł.
W roku 2010 podjęto ogółem pisemną interwencję w 93 przypadkach. W zależności od rodzaju sprawy i zgromadzonego materiału – rzecznik wskazywał przedsiębiorcy właściwy sposób załatwienia sprawy i wnosił o jego realizację, lub zwracał się do przedsiębiorcy o przestawienie wyjaśnień wobec stawianych zarzutów. Zestawienie spraw, których dotyczyły wystąpienia do przedsiębiorców obrazuje Tabela Nr 2.
 
Jak wynika z zestawienia, w 55 % wystąpienia rzecznika przyniosły dla konsumentów pozytywne efekty. Coraz trudniejsze staje się znalezienie argumentów mających przekonać przedsiębiorcę do uznania roszczenia konsumenta, nie wystarcza powołanie się na stosowne przepisy. Przedsiębiorcy, w wielu przypadkach przedstawiają opinie powołanych przez siebie rzeczoznawców, polemika z meritum takich opinii jest bardzo utrudniona. W sytuacjach, kiedy przedsiębiorcy w odpowiedzi na wystąpienie rzecznika podtrzymywali swoje stanowisko, co do negatywnego rozpatrzenia reklamacji konsumenckiej, rzecznik udzielał Konsumentom pomocy w postaci sporządzania wniosków do sądu polubownego, pozwów do sądu powszechnego, a także wniosków o udzielenie pomocy, czy wniosków o podjęcie postępowania mediacyjnego do wyspecjalizowanych instytucji ochrony konsumentów.
W porównaniu z rokiem ubiegłym znacznie spadła ilość spraw, w których przedsiębiorcy nie udzielali odpowiedzi na wystąpienia rzecznika, w których niezbędne było wysyłanie ponagleń.
 
 
4.Współdziałanie z UOKiK, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi i innymi instytucjami w zakresie ochrony konsumentów.
 
W roku 2010, podobnie jak w latach ubiegłych, rzecznik współpracował z Wojewódzkim Inspektoratem państwowej Inspekcji Handlowej w zakresie wymiany informacji i konsultacji przy załatwianiu spraw. Rzecznik współpracuje z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Arbitrem Bankowym, Rzecznikiem Ubezpieczonych, Miejskim Rzecznikiem Konsumentów w Białymstoku, Federacją Konsumentów o Stowarzyszeniem Konsumentów Polskich.
 
 
 
           5.Wytaczanie powództw na rzecz konsumentów
 
W roku 2010 rzecznik nie skorzystał z przysługującego mu uprawnienia do wytyczania powództw na rzecz konsumentów. Sporządził natomiast na wniosek konsumentów 16 pozwów do sądu powszechnego, w tym 9 pozwów dotyczyło reklamacji w zakresie niezgodności towaru z umową lub gwarancji towarów, 7 zaś dotyczyło niewykonania lub nienależytego wykonania usług. Sporządził również 18 wniosków o wszczęcie postępowania przed konsumenckim sądem polubownym. Ponadto sporządził 4 wnioski do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej o rozpatrzenie sporów konsumentów z operatorami telekomunikacyjnymi, 2 wnioski do Rzecznika Ubezpieczonych oraz 1 wniosek do Urzędu Regulacji Energetyki. Sporządził także zażalenie na postanowienie o nadaniu wyrokowi klauzuli wykonalności i wniosek do Sądu o przywrócenie terminu.
Działania związane z wytyczaniem powództw obrazuje Tabela Nr 3.
 
 
          6. Działania o charakterze edukacyjno- informacyjnym.
 
 W roku 2010 czterokrotnie udzielałam Radiu Białystok wywiadu na tematy związane z ochroną interesów konsumentów m.in. na temat wprowadzającej w błąd reklamy i nieuczciwych praktyk rynkowych, kredytów konsumenckich i związanych z tym praw konsumenta oraz uprawnień konsumentów do odstąpienia od umowy sprzedaży. Dwukrotnie wypowiedź rzecznika, jako komentarz do konsumenckich spraw interwencyjnych zamieścił program „Obiektyw” TVP Białystok. Kilkakrotnie udzielałam odpowiedzi na pytania dziennikarzy prasy lokalnej, w związku z problemami zgłaszanymi przez konsumentów- czytelników. Odpowiedzi ukazywały się na łamach prasy.
W ciągu całego roku, szereg materiałów edukacyjno- informacyjnych przekazywanych przez UOKiK i SKP rzecznik rozpowszechnia poprzez przesyłanie do gmin, prezentowanie na tablicy ogłoszeń rzecznika, a także udostępnianie konsumentom.
Ponadto, w trakcie osobistych wizyt konsumentów, podczas porozumiewania się droga e-mailową, a także podczas rozmów telefonicznych przekazuję wszystkim konsumentom szczegółowe informacje o przepisach prawnych w zakresie ochrony praw konsumentów.
 
III. WNIOSKI KOŃCOWE
1.       Kontynuacja i położenie w pracy rzecznika nacisku na poradnictwo konsumenckie i udzielenie informacji prawnej , jako oddziałujące bezpośrednio na podnoszenie świadomości prawnej konsumentów.
2.       Podejmowanie działań zmierzających do zwiększenia roli konsumenckich sądów polubownych, a w szczególności oddziaływanie na przedsiębiorców, aktualnie niezbyt skłonnych do podpisywania „zapisu” na sąd polubowny.
3.       Wypracowanie koncepcji umożliwiającej rzecznikom korzystanie z pomocy merytorycznej obiektywnych „rzeczoznawców „.
 
 
IV. TABELE
 
 
Tabela nr 1: Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony konsumentów.
 
 
Ogółem
I. Usługi, w tym:
                  190
ubezpieczeniowa
                    16
finansowa (inne niż ubezpieczeniowa)
                    12
remontowo-budowlana
                    25
dostawy energii, gazu, ciepła, wody, wywóz nieczystości
                      8
telekomunikacja (telefony, TV)
                   49
turystyczno-hotelarska
                    11
deweloperska, pośrednictwo nieruchomości
                     9
motoryzacja
                   11
pralnicza
                     7
timeshare
                     -
pocztowa
                     2
gastronomiczna
                     -
przewozowa
                     4
edukacyjna/kulturalna/rekreacyjno-sportowa
                     9
medyczna
                     -
wyposażenie wnętrz
                     -
pogrzebowa
                     1
windykacyjne
                      -
inne
                    26
II. Umowy sprzedaży, w tym:
                   251
obuwie i odzież
                     76
wyposażenie mieszkania
                     36
sprzęt RTV i AGD (sprzęt telekomunikacyjny)
                     33
komputer i akcesoria komputerowe
                     22
motoryzacja
                     20
artykuły spożywcze
                       -
artykuły chemiczne i kosmetyki
                       2
zabawki
                       1
inne
                     61
III. Umowy poza lokalem i na odległość
                     33
 
Tabela Nr. 2 Wystąpienia do przedsiębiorców w sprawie ochrony interesów konsumentów.
 
Przedmiot sprawy
Ilość wystąpień ogółem
Zakończone pozytywnie
Zakończone negatywnie
Sprawy w toku
I. Usługi, w tym:
    27
       14
           9
      4
ubezpieczeniowa
      2
         1
           1
 
finansowa (inna niż ubezpieczeniowa)
      3
         3
 
 
remontowo-budowlana
      9
         3
           2
      4
dostawy energii, gazu, ciepła, wody, wywóz nieczystości
      3
         3
 
 
telekomunikacja (telefon, TV)
      8
         4
           4
 
turystyczno-hotelarska
  
 
 
 
deweloperska, pośrednictwo nieruchomości
 
 
 
 
motoryzacja
      2
 
           2
 
pralnicza
 
 
 
 
timeshare
 
 
 
 
pocztowa
 
 
 
 
gastronomiczna
 
 
 
 
przewozowa
 
 
 
 
edukacyjna/kulturalna/rekreacyjno-sportowa
 
 
 
 
medyczna
 
 
 
 
wyposażenie wnętrz
 
 
 
 
pogrzebowa
 
 
 
 
windykacyjne
 
 
 
 
inne
       1
 
           1
 
II. Umowy sprzedaży, w tym:
     63
        31
         30
      2
obuwie i odzież
     24
        12
         11
      1
wyposażenie mieszkania i gospodarstwa domowego
     11
          4
           7
 
sprzęt RTV i AGD (sprzęt telekomunikacyjny)
       8
          6
           2
 
komputer i akcesoria komputerowe
       2
          2
 
 
motoryzacja
       5
          1
           3
       1
artykuły spożywcze
 
 
 
 
artykuły chemiczne i kosmetyki
 
 
 
 
zabawki
       1
          1
 
 
inne
      12
          5
          7
 
III. Umowy poza lokalem i na odległość
        3
          3
 
 
 
 
 
 
Tabela nr 3: Wytaczanie powództw na rzecz konsumentów i wstępowanie do toczących się  postępowań.
 
lp.
Przedmiot sporu
Rozstrzygnięcie sądu
Sprawy
w toku
Ilość
powództw ogółem
pozytywne
(np. uwzględniające żądanie
w zasadniczej części)
negatywne
 
1.
Powództwa dotyczące reklamacji w zakresie niezgodności towaru z umową lub gwarancji towarów
 
 
 
 
2.
Powództwa dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania usług
 
 
 
 
3.
Powództwa dotyczące uznania postanowienia umownego za niedozwolone
 
 
 
 
4.
Przygotowywanie konsumentom pozwów dotyczących reklamacji w zakresie niezgodności towaru z umową lub gwarancji towarów
8
1
 
9
5.
Przygotowywanie konsumentom pozwów dotyczących niewykonania lub nienależytego wykonania usług
5
 
2
7
6.
Inne
 
 
 
 
 
RAZEM
 
 
 
 
1.
Sprawy kierowane do rozpatrzenia przez sąd polubowny
8
7
3
18
2.
Wstępowanie rzecznika konsumentów do postępowań
 
 
 
 
 
 
Białystok, 2011.03.29
 
Podpisała: Pani Celina Grażyna Wojciechowska
                 Powiatowy Rzecznik Konsumentów
 
 
 
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Celina Grażyna Wojciechowska-Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 29-03-2011

Data udostępnienia w BIP: 10-05-2011 12:20

Data modyfikacji informacji: 10-05-2011 12:20