Informacja za rok 2008

 
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW W BIAŁYMSTOKU
ZA 2008 ROK
 
 Zgodnie z zapisem art. 4 ust. 1 pkt. 18 ustawy z 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym do zadań powiatu należy ochrona praw konsumenta. Zadanie to realizuje Powiatowy Rzecznik Konsumenta, działający na podstawie przepisów ustawy z 16 lutego 2007 r o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331).W związku ze zmianą tej ustawy, która weszła w życie od 1 stycznia 2009 r Rzecznik, zgodnie z art. 43 ust. 1 tej ustawy, w terminie do 31 marca każdego roku przedkłada Staroście roczne sprawozdanie ze swej działalności w roku poprzednim, do zatwierdzenia. Zatwierdzone sprawozdanie rzecznik przekazuje Delegaturze Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Lublinie.
 
W roku 2008 realizacja zadań rzecznika przedstawiała się następująco:
 
1.       Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów.
W roku 2008 udzielałam bezpłatnego poradnictwa i pomocy prawnej przede wszystkim w rozmowach telefonicznych, w trakcie osobistych wizyt konsumentów, a także na ich pisemny wniosek.  Liczba porad, informacji i wyjaśnień udzielanych konsumentom systematycznie wzrasta. W roku 2008 z pomocy rzecznika w tym zakresie skorzystało 238 mieszkańców powiatu białostockiego. Zarejestrowałam 117 wniosków telefonicznych o udzielenie pomocy, 101 osobistych wizyt konsumentów oraz 20 wniosków pisemnych. Odbyłam ponadto około 600 rozmów telefonicznych nie zarejestrowanych, w sprawach wymagających jedynie krótkiej odpowiedzi na pytanie. Najczęściej po porady zgłaszali się mieszkańcy gminy Juchnowiec (35), Wasilków (34),Czarna Białostocka (26), Łapy (21) i Choroszcz( 20).W stosunkowo niewielkim stopniu korzystali z porad mieszkańcy gminy Tykocin, Gródka i Suraża (po 6), Poświętne (4),i Zawad (2). Strukturę przedmiotową udzielonych porad obrazuje Tabela Nr. 1.
 
Tabela nr 1: Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony konsumentów.
 
Przedmiot sprawy
Rodzaj udzielonej porady
Ogółem
telefoniczna
osobista
pisemna
I. Usługi, w tym:
41
35
4
80
bankowe
4
5
 
9
ubezpieczeniowe
5
 
 
5
systemy argentyńskie
 
1
 
1
inne finansowe
3
2
 
5
telekomunikacja (operatorzy telefonii stacjonarnej i komórkowej, TV kablowa)
14
15
4
33
dostawa mediów (prąd, gaz, ciepło, woda)
5
3
 
8
informatyczne
 
 
 
 
motoryzacyjne (serwis)
1
 
 
1
turystyczne i hotelarskie
1
1
 
2
pralnicze
 
 
 
 
remontowo - budowlane
3
4
 
7
pocztowe
1
 
 
1
medyczne
2
 
 
2
dentystyczne
 
 
 
 
edukacyjne (kursy językowe, szkolenia, szkoły niepubliczne)
1
1
 
2
komunikacyjne
 
2
 
2
transportowe
 
1
 
1
kamieniarskie
 
 
 
 
fotograficzne
 
 
 
 
krawieckie
 
 
 
 
lokalowe
1
 
 
1
Inne
 
 
 
 
II. Umowy sprzedaży, w tym:
74
60
16
150
wyposażenie wnętrz
14
11
 
25
sprzęt RTV i AGD
15
9
3
27
sprzęt komputerowy
 
3
1
4
odzież
3
3
1
7
obuwie
12
18
3
33
samochody i akcesoria
17
8
3
28
nieruchomości
 
 
 
 
materiały budowlane
 
 
 
 
kosmetyki
 
 
 
 
sprzęt sportowy
 
 
 
 
sprzęt rehabilitacyjny
1
 
 
1
art. spożywcze
2
 
 
2
biżuteria
 
 
 
 
zabawki
 
 
 
 
zwierzęta
 
 
 
 
płyty CD, DVD
 
 
 
 
telefony komórkowe
5
5
4
14
Inne
5
3
1
9
III. Umowy poza lokalem i na odległość
2
6
 
8
 
W porównaniu do roku ubiegłego zwiększyła się liczba porad dotyczących reklamacji usług. Ze względu na przedmiot porad, zwiększyła się liczba porad dotyczących zakupu samochodów i akcesoriów. W tym mieszą się również porady dotyczące skuterów- motorowerów importowanych z Chin, których jakość jest niska. Znacznie wzrosła liczba porad dotyczących usług telekomunikacyjnych. W szczególności dotyczy to Internetu bezprzewodowego. Po zawarciu umowy okazuje się, iż gwarantowany przez operatora „zasięg”, w wielu miejscowościach, położonych nawet blisko Białegostoku, nie istnieje. Powstaje problem z rozwiązaniem umowy, gdyż operatorzy wyjaśniają, iż Internet bezprzewodowy jest Internetem mobilnym i można z niego korzystać poza miejscem zamieszkania.
Na podobnym poziomie pozostaje liczba skarg konsumentów dotycząca zakupów wyposażenia wnętrz (meble) i sprzętu RTV i AGD.
Zwiększyła się liczba konsumentów zainteresowanych pozytywnym rozstrzygnięciem reklamacji obuwia. Rzeczoznawcy, zatrudniani przez praktycznie każdy sklep obuwniczy, w swoich opiniach przenoszą na konsumentów „winę” za faktycznie niedoskonałą jakość obuwia.
Coraz istotniejszym problemem staje się kwestia odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza siedzibą przedsiębiorstwa. Oddziaływanie wielu firm skupia się na mieszkańcach terenów wiejskich, wymuszając zachowania rynkowe, które po zawarciu umowy, nie zawsze są przez konsumentów akceptowane.
Wartość przedmiotów sporu zgłaszanych przez konsumentów osobiście i pisemnie w 2008 r wynosiła ponad 170 tys. zł.
 
2.       Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów
Zgodnie z art. 42 ust.1 pkt. 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów do zadań rzecznika należy występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów. Zgodnie z ust. 4 w/w artykułu przedsiębiorca, do którego zwrócił się rzecznik ma obowiązek udzielić rzecznikowi wyjaśnień i informacji będących przedmiotem wystąpienia rzecznika oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika. Nie spełnienie tego obowiązku zagrożone jest karą grzywny nie mniejszą niż 2000 zł. 
W roku 2008 podjęto ogółem pisemną interwencję w 82 przypadkach. W zależności od rodzaju sprawy i zgromadzonego materiału – rzecznik wskazywał przedsiębiorcy właściwy sposób załatwienia sprawy i wnosił o jego realizację, lub zwracał się do przedsiębiorcy o przestawienie wyjaśnień wobec stawianych zarzutów. Zestawienie spraw, których dotyczyły wystąpienia do przedsiębiorców obrazuje Tabela Nr.2
 
Tabela nr 2: Wystąpienia do przedsiębiorców w sprawie ochrony interesów konsumentów.
 
Przedmiot sprawy
Ilość wystąpień ogółem
Zakończone pozytywnie
Zakończone negatywnie
Sprawy w toku
I. Usługi, w tym:
28
20
6
2
bankowe
5
4
1
 
ubezpieczeniowe
 
 
 
 
systemy argentyńskie
 
 
 
 
inne finansowe
1
 
1
 
telekomunikacja (operatorzy telefonii stacjonarnej i komórkowej, TV kablowa)
12
9
2
1
dostawa mediów (prąd, gaz, ciepło, woda)
2
2
 
 
informatyczne
 
 
 
 
motoryzacyjne (serwis)
 
 
 
 
turystyczne i hotelarskie
1
1
 
 
pralnicze
 
 
 
 
remontowo - budowlane
4
2
1
1
pocztowe
 
 
 
 
medyczne
 
 
 
 
dentystyczne
 
 
 
 
edukacyjne (kursy językowe, szkolenia, szkoły niepubliczne)
1
1
 
 
komunikacyjne
2
1
1
 
transportowe
 
 
 
 
kamieniarskie
 
 
 
 
fotograficzne
 
 
 
 
krawieckie
 
 
 
 
lokalowe
 
 
 
 
Inne
 
 
 
 
II. Umowy sprzedaży, w tym:
54
31
22
1
wyposażenie wnętrz
10
3
6
1
sprzęt RTV i AGD
10
6
4
 
sprzęt komputerowy
2
1
1
 
odzież
2
1
1
 
obuwie
10
6
4
 
samochody i akcesoria
10
5
5
 
nieruchomości
 
 
 
 
materiały budowlane
 
 
 
 
kosmetyki
 
 
 
 
sprzęt sportowy
 
 
 
 
sprzęt rehabilitacyjny
 
 
 
 
art. spożywcze
 
 
 
 
biżuteria
 
 
 
 
zabawki
 
 
 
 
zwierzęta
 
 
 
 
płyty CD, DVD
 
 
 
 
telefony komórkowe
7
6
1
 
Inne
3
3
 
 
III. Umowy poza lokalem i na odległość
3
3
 
 
 
Jak wynika z powyższego zestawienia, w około 70% wystąpienia rzecznika przyniosły dla konsumentów pozytywne efekty. W przypadkach kiedy przedsiębiorcy odmawiali uznania roszczeń konsumentów, rzecznik udzielał pomocy w postaci sporządzania wniosków do sądu polubownego, pozwów do sądu powszechnego, a także wniosków o udzielenie pomocy , czy wniosków o podjęcie postępowania mediacyjnego do wyspecjalizowanych instytucji ochrony konsumentów.
W porównaniu z rokiem ubiegłym znacznie spadła ilość spraw, w których przedsiębiorcy nie udzielali odpowiedzi na wystąpienia rzecznika, w których niezbędne było wysyłanie ponagleń.
 
3.       Wytaczanie powództw na rzecz konsumentów
 
W roku 2008 rzecznik nie skorzystał z przysługującego mu uprawnienia do wytyczania powództw na rz4ecz konsumentów. Sporządził natomiast na wniosek konsumentów 8 pozwów do sądu powszechnego, 27 wniosków o wszczęcie postępowania przed konsumenckim sądem polubownym, ponadto sporządził jeden wniosek do Arbitra Bankowego o rozstrzygniecie sporu miedzy konsumentem a bankiem, powstałego w związku z zawarta umową kredytową , a także jeden wniosek do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej o podjecie mediacji miedzy konsumentem a operatorem telekomunikacyjnym.
Działania związane z wytyczaniem powództw obrazuje Tabela Nr. 3    
 
 
 
 
 
 
 
                  Tabela nr 3: Wytaczanie powództw na rzecz konsumentów:
 
Lp.
Przedmiot sporu
Rozstrzygnięcie sądu
Sprawy
w toku
Ilość
powództw ogółem
 
pozytywne
(np. uwzględniające żądanie
w zasadniczej części)
negatywne
 
1.
Powództwa dotyczące reklamacji w zakresie niezgodności towaru z umową lub gwarancji towarów
 
 
 
 
2.
Powództwa dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania usług
 
 
 
 
3.
Przygotowywanie konsumentom pozwów dotyczących reklamacji w zakresie niezgodności towaru z umową lub gwarancji towarów
4
 
1
5
4.
Przygotowywanie konsumentom pozwów dotyczących niewykonania lub nienależytego wykonania usług
2
 
1
3
5.
Sprawy kierowane do rozpatrzenia przez sąd polubowny
18
3
6
27
6.
Wstępowanie rzecznika konsumentów do postępowań
 
 
 
 
7.
Inne
1
 
1
2
 
RAZEM
25
3
9
37
 
4.       Podejmowanie działań o charakterze edukacyjno- informacyjnym.
 
W roku 2008 rzecznik uczestniczyła w trzech audycjach Polskiego Radia w Białymstoku „Masz prawo”, na żywo, udzielając odpowiedzi na telefoniczne pytania konsumentów. Audycje poświęcone były prawom konsumentów wynikającym z zawartej umowy sprzedaży, umów dotyczących usług oraz ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Udzieliłam także Radiu Białystok wywiadu na temat wprowadzającej w błąd reklamy oraz na temat otwarcia polskiej wersji strony internetowej „dolceta”. Kilkakrotnie udzielałam odpowiedzi na pytania dziennikarzy prasy lokalnej , w związku z problemami zgłaszanymi przez konsumentów. Odpowiedzi ukazywały się na łamach prasy.
W ciągu całego roku, szereg materiałów edukacyjno- informacyjnych przekazywanych przez UOKiK i SKP rzecznik rozpowszechnia poprzez przesyłanie do gmin, prezentowanie na tablicy ogłoszeń rzecznika , a także udostępnianie konsumentom.
 
 
 
5.       Współdziałanie z innymi instytucjami działającymi na rzecz konsumentów
W roku 2008,podobnie jak w latach ubiegłych, rzecznik współpracował z Wojewódzkim Inspektoratem Państwowej Inspekcji Handlowej w zakresie wymiany informacji i konsultacji przy załatwianiu spraw. Rzecznik współpracuje z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Arbitrem Bankowym, Rzecznikiem Ubezpieczonych, Miejskim Rzecznikiem Konsumentów w Białymstoku, Stowarzyszeniem Konsumentów Polskich.
 
 
 
Podpisał:
 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Celina Grażyna Wojciechowska

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Celina Grażyna Wojciechowska

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 26-03-2009

Data udostępnienia w BIP: 31-03-2009 00:00

Data modyfikacji informacji: 21-07-2009 13:19