Protokół Nr 244 z dnia 2 grudnia 2022 roku

RP.0022.244.2022

Protokół Nr 244/2022
z posiedzenia Zarządu Powiatu Białostockiego
w dniu 2 grudnia 2022 roku
w Starostwie Powiatowym w Białymstoku (w trybie zdalnym)


Posiedzenie Zarządu Powiatu Białostockiego VI kadencji, w dniu 2 grudnia 2022 roku, o godz. 11:50 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku (w trybie zdalnym), otworzył Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Jan Bolesław Perkowski.

Obecni wg listy obecności - w załączeniu (zał. nr 1).

Proponowany porządek obrad:

1.Przedstawienie porządku obrad.

2.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2022. (1140/2022)

3.Podpisanie pisma skierowanego do Wojewody Podlaskiego w sprawie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1424B Karczmisko – Czarna Wieś Kościelna (Gm. Czarna Białostocka)”.

4.Udzielenie pełnomocnictwa radcy prawnemu do reprezentowania Powiatu Białostockiego - Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku w postępowaniu sądowym przed Sądem Rejonowym w Białymstoku w sprawie z wniosku Przedsiębiorstwa Eksploatacji Ulic i Mostów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku.

5.Sprawy różne.

Ad1.Przedstawienie porządku obrad.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego przedstawił zebranym porządek obrad Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie przyjął ww. porządek.

Ad2.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2022. (1140/2022)

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego zapoznał zebranych z projektem uchwały (zał. nr 2).

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego wyjaśniła, że dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków polegających na tym, że zwiększa się i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 64 910 złotych.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie podjął uchwałę nr 1140/2022 z dnia 2 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2022 (zał. nr 3).
Starosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Wydziałowi Budżetu i Finansów.

Ad3.Podpisanie pisma skierowanego do Wojewody Podlaskiego w sprawie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1424B Karczmisko – Czarna Wieś Kościelna (Gm. Czarna Białostocka)”.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego zapoznał zebranych z projektem pisma (zał. nr 4).

Pismo skierowane do Pana Bohdana Paszkowskiego – Wojewody Podlaskiego dotyczy rezygnacji z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1424B Karczmisko – Czarna Wieś Kościelna (Gm. Czarna Białostocka)” znajdującego się w pozycji 96 listy podstawowej zadań powiatowych, które uzyskały dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Przedmiotowe zadanie inwestycyjne jest zadaniem jednorocznym, brak jest możliwości podpisania umowy z wykonawcą robót w terminie do dnia 15.12.2022r.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie zaakceptował i podpisał ww. pismo (zał. nr 5).

Starosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Powiatowemu Zarządowi Dróg w Białymstoku.

Ad4.Udzielenie pełnomocnictwa radcy prawnemu do reprezentowania Powiatu Białostockiego - Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku w postępowaniu sądowym przed Sądem Rejonowym w Białymstoku w sprawie z wniosku Przedsiębiorstwa Eksploatacji Ulic i Mostów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego zapoznał zebranych z projektem pełnomocnictwa (zał. nr 6).

Pełnomocnictwo dla radcy prawnego Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku dotyczy zastępowania Powiatu Białostockiego - Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku przed Sądem Rejonowym w Białymstoku w sprawie z wniosku Przedsiębiorstwa Eksploatacji Ulic i Mostów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku z udziałem Powiatu Białostockiego - Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku o zawezwanie do próby ugodowej.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie zaakceptował i podpisał ww. pełnomocnictwo.

Starosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Powiatowemu Zarządowi Dróg w Białymstoku.

Ad5.Sprawy różne.

Spraw różnych nie zgłoszono wobec czego posiedzenie Zarządu zakończono.

Protokołowała:
Renata Zimnoch

Podpisali:
Jan Bolesław Perkowski - Starosta
Roman Czepe - Wicestarosta
Henryk Suchocki – Członek Zarządu
Jan Gradkowski – Członek Zarządu

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta Roman Czepe - Wicestarosta Henryk Suchocki – Członek Zarządu Jan Gradkowski – Członek Zarządu

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 02-12-2022

Data udostępnienia w BIP: 08-12-2022 14:48

Data modyfikacji informacji: 08-12-2022 14:48