Protokół Nr 198 z dnia 25 lutego 2022 roku

RP.0022.198.2022

Protokół Nr 198/2022
z posiedzenia Zarządu Powiatu Białostockiego
w dniu 25 lutego 2022 roku
w Starostwie Powiatowym w Białymstoku


Posiedzenie Zarządu Powiatu Białostockiego VI kadencji, w dniu 25 lutego 2022 roku, o godz. 10:30 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Wicestarosta Powiatu Białostockiego – Pan Roman Czepe.

Obecni wg listy obecności - w załączeniu (zał. nr 1).

Proponowany porządek obrad:

1.Przedstawienie porządku obrad.

2.Podpisanie pisma skierowanego do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotyczącego wprowadzenia zmian w umowie.

3.Sprawy różne.

Ad2.Podpisanie pisma skierowanego do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotyczącego wprowadzenia zmian w umowie.

Pan Roman Czepe – Wicestarosta Powiatu Białostockiego zapoznał zebranych z pismem.

Pani Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu Białostockiego wyjaśniła, że pismo skierowane do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Podlaski dotyczy prośby o wprowadzenie zmian w umowie nr WRR/000228/10/D z dnia 11 czerwca 2021 roku o zaliczkowe dofinansowanie projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarach B,D. Zmiany dotyczą obszaru B programu „Klatka schodowa z windą do obsługi osób niepełnosprawnych przy budynku internatu I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Łapach” przesunięcia terminu realizacji zadania do 30.04.2022 r. oraz przesunięcia terminu rozliczenia zadania do 30.06.2022 r. Zmiany w zakresie terminów wynikają z zachorowalności pracowników wykonawcy na COVID-19 i brakiem możliwości ich zastąpienia.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie zaakceptował i upoważnił do podpisania ww. pisma Pana Romana Czepe – Wicestarostę Powiatu Białostockiego oraz Pana Jana Gradkowskiego – Członka Zarządu (zał. nr 2).

Wicestarosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Sekretarz Powiatu Białostockiego.

Ad3.Sprawy różne.

Spraw różnych nie zgłoszono wobec czego posiedzenie Zarządu zakończono.

Protokołowała:
Renata Zimnoch

Podpisali:
Jan Bolesław Perkowski - Starosta
Roman Czepe - Wicestarosta
Jan Gradkowski – Członek Zarządu

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta Roman Czepe - Wicestarosta Jan Gradkowski – Członek Zarządu

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 25-02-2022

Data udostępnienia w BIP: 02-03-2022 13:03

Data modyfikacji informacji: 02-03-2022 13:03