Protokół Nr 236 z dnia 20 października 2022 roku

RP.0022.236.2022

Protokół Nr 236/2022
z posiedzenia Zarządu Powiatu Białostockiego
w dniu 20 października 2022 roku
w Starostwie Powiatowym w Białymstoku


Posiedzenie Zarządu Powiatu Białostockiego VI kadencji, w dniu 20 października 2022 roku, o godz. 14:10 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Jan Bolesław Perkowski.

Obecni wg listy obecności - w załączeniu (zał. nr 1).

Proponowany porządek obrad:

1.Przedstawienie porządku obrad.

2.Podpisanie załącznika do porozumienia dotyczącego współfinansowania kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku na 2022 rok.

3.Sprawy różne.

Ad2.Podpisanie załącznika do porozumienia dotyczącego współfinansowania kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku na 2022 rok.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego zapoznał zebranych z pismem oraz załącznikiem.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego omówiła załącznik do Porozumienia zawartego w dniu 28 kwietnia 2006 roku pomiędzy Powiatem Białostockim a Miastem Białystok w sprawie współfinansowania kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku na 2022 rok. Zmiany dotyczą finansowania podwyżek wynagrodzeń pracownikom PUP od 1 lipca br. Załącznik przewiduje wzrost kwoty wydatków PUP w 2022 roku o 392 098 złotych z czego kwota 260 000 złotych przypada do sfinansowania przez Miasto Białystok, a kwota 132 098 złotych przez Powiat Białostocki.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie zaakceptował i podpisał ww. pismo oraz załącznik do Porozumienia (zał. nr 2).

Starosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Wydziałowi Budżetu i Finansów.

Ad3.Sprawy różne.

Spraw różnych nie zgłoszono wobec czego posiedzenie Zarządu zakończono.

Protokołowała:
Renata Zimnoch


Podpisali:
Jan Bolesław Perkowski - Starosta
Roman Czepe - Wicestarosta
Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu
Jan Gradkowski – Członek Zarządu
Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta Roman Czepe - Wicestarosta Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu Jan Gradkowski – Członek Zarządu Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 20-10-2022

Data udostępnienia w BIP: 26-10-2022 09:15

Data modyfikacji informacji: 26-10-2022 09:15