Protokół Nr 242 z dnia 25 listopada 2022 roku

RP.0022.242.2022

Protokół Nr 242/2022
z posiedzenia Zarządu Powiatu Białostockiego
w dniu 25 listopada 2022 roku
w Starostwie Powiatowym w Białymstoku


Posiedzenie Zarządu Powiatu Białostockiego VI kadencji, w dniu 25 listopada 2022 roku, o godz. 12:30 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Jan Bolesław Perkowski.

Obecni wg listy obecności - w załączeniu (zał. nr 1).

Proponowany porządek obrad:

1.Przedstawienie porządku obrad.

2.Akceptacja projektu uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Klimki, gm. Czarna Białostocka, stanowiącej własność Powiatu Białostockiego, kierowanego pod obrady LXVIII sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Białostockiego.

3.Akceptacja projektu uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2021-2034, kierowanego pod obrady LXVIII sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Białostockiego.

4.Podpisanie wniosku o zwołanie LXVIII sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Białostockiego.

5.Sprawy różne.

Ad1.Przedstawienie porządku obrad.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego zgłosił zmiany do porządku obrad:

•Zdjęcie z porządku obrad pkt.3: Akceptacja projektu uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2021-2034, kierowanego pod obrady LXVIII sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Białostockiego.

•Wprowadzenie do porządku obrad pkt.3: Akceptacja projektu uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie przyjęcia rezygnacji Członka Zarządu Powiatu Białostockiego, kierowanego pod obrady LXVIII sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Białostockiego.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie przyjął ww. zmianę.

Następnie, Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego odczytał zebranym zmieniony porządek obrad:

1.Przedstawienie porządku obrad.

2.Akceptacja projektu uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Klimki, gm. Czarna Białostocka, stanowiącej własność Powiatu Białostockiego, kierowanego pod obrady LXVIII sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Białostockiego.

3.Akceptacja projektu uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie przyjęcia rezygnacji Członka Zarządu Powiatu Białostockiego, kierowanego pod obrady LXVIII sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Białostockiego.

4.Podpisanie wniosku o zwołanie LXVIII sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Białostockiego.

5.Sprawy różne.

Ad2.Akceptacja projektu uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Klimki, gm. Czarna Białostocka, stanowiącej własność Powiatu Białostockiego, kierowanego pod obrady LXVIII sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Białostockiego.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego zapoznał zebranych z projektem uchwały.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie zaakceptował projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Klimki, gm. Czarna Białostocka, stanowiącej własność Powiatu Białostockiego i postanowił skierować go pod obrady LXVIII sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Białostockiego.

Starosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Wydziałowi Geodezji, Katastru i Nieruchomości.

Ad3.Akceptacja projektu uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie przyjęcia rezygnacji Członka Zarządu Powiatu Białostockiego, kierowanego pod obrady LXVIII sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Białostockiego.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego zapoznał zebranych z projektem uchwały.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie zaakceptował projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie przyjęcia rezygnacji Członka Zarządu Powiatu Białostockiego i postanowił skierować go pod obrady LXVIII sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Białostockiego.

Starosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Sekretarz Powiatu Białostockiego.

Ad4.Podpisanie wniosku o zwołanie LXVIII sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Białostockiego.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego zapoznał zebranych z wnioskiem dotyczącym zwołania sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Białostockiego.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie zaakceptował i podpisał wniosek dotyczący zwołania LXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego (zał. nr 2).

Starosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Sekretarz Powiatu Białostockiego.

Ad5.Sprawy różne.

Spraw różnych nie zgłoszono wobec czego posiedzenie Zarządu zakończono.

Protokołowała:
Renata Zimnoch


Podpisali:
Jan Bolesław Perkowski - Starosta
Roman Czepe - Wicestarosta
Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu
Jan Gradkowski – Członek Zarządu

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta Roman Czepe - Wicestarosta Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu Jan Gradkowski – Członek Zarządu

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 25-11-2022

Data udostępnienia w BIP: 29-11-2022 13:08

Data modyfikacji informacji: 29-11-2022 13:08