Protokół Nr 226 z dnia 18 sierpnia 2022 roku

RP.0022.226.2022

Protokół Nr 226/2022
z posiedzenia Zarządu Powiatu Białostockiego
w dniu 18 sierpnia 2022 roku
w Starostwie Powiatowym w Białymstoku


Posiedzenie Zarządu Powiatu Białostockiego VI kadencji, w dniu 18 sierpnia 2022 roku, o godz. 13:00 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Wicestarosta Powiatu Białostockiego – Pan Roman Czepe.

Obecni wg listy obecności - w załączeniu (zał. nr 1).

Proponowany porządek obrad:

1.Przedstawienie porządku obrad.

2.Podpisanie oświadczenia o numerze rachunku bankowego.

3.Podjęcie uchwały w sprawie zmian i podziału rezerw w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2022. (1049/2022)

4.Podpisanie wniosku skierowanego do Prezydenta Miasta Białegostoku dotyczącego zezwolenia na wycinkę drzew.

5.Sprawy różne.

Ad2.Podpisanie oświadczenia o numerze rachunku bankowego.

Pan Roman Czepe – Wicestarosta Powiatu Białostockiego zapoznał zebranych z oświadczeniem.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym oświadczenie o numerze rachunku bankowego.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie zaakceptował i podpisał ww. oświadczenie (zał. nr 2).

Wicestarosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Wydziałowi Budżetu i Finansów.

Ad3.Podjęcie uchwały w sprawie zmian i podziału rezerw w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2022. (1049/2022)

Pan Roman Czepe – Wicestarosta Powiatu Białostockiego zapoznał zebranych z projektem uchwały (zał. nr 3).

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego wyjaśniła, że dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na tym, że zwiększa się i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 165 303 złotych.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie podjął uchwałę nr 1049/2022 z dnia 18 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian i podziału rezerw w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2022 (zał. nr 4).

Wicestarosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Wydziałowi Budżetu i Finansów.

Ad4.Podpisanie wniosku skierowanego do Prezydenta Miasta Białegostoku dotyczącego zezwolenia na wycinkę drzew.

Pan Roman Czepe – Wicestarosta Powiatu Białostockiego zapoznał zebranych z pismem.

Pani Monika Ratyńska – Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa wyjaśniła, że pismo skierowane do Prezydenta Miasta Białegostoku dotyczy prośby o wyrażenie zgody oraz umożliwienie Zarządowi wystąpienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wycinkę 2 sztuk drzew rosnących częściowo na działce Miasta Białegostoku w pasie drogowym ul. Borsuczej (dz. nr 739). Lokalizacja drzew koliduje z inwestycją Powiatu Białostockiego polegającą na rozbudowie budynku użyteczności publicznej – siedziby Starostwa Powiatowego w Białymstoku. Są to 2 klony zwyczajne o obwodzie pnia na wysokości 130 cm: 83 cm i 123 cm. Położone są one w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanych prac ziemnych na skraju chodnika wzdłuż ul. Borsuczej. Z uwagi na planowane wykopy szerokoprzestrzenne o głębokości dochodzącej do 5m oraz zastosowanie ścian szczelnych typu Larsen istnieje duże niebezpieczeństwo naruszenia struktury gruntu, co może doprowadzić do przechylenia drzew i tym samym stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa dla pieszych, pojazdów i osób pracujących na budowie.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie zaakceptował i podpisał ww. pismo (zał. nr 5).

Wicestarosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Wydziałowi Środowiska i Rolnictwa.

Ad5.Sprawy różne.

Spraw różnych nie zgłoszono wobec czego posiedzenie Zarządu zakończono.

Protokołowała:
Renata Zimnoch

Podpisali:
Jan Bolesław Perkowski - Starosta
Roman Czepe - Wicestarosta
Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu
Jan Gradkowski – Członek Zarządu
Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta Roman Czepe - Wicestarosta Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu Jan Gradkowski – Członek Zarządu Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 18-08-2022

Data udostępnienia w BIP: 23-08-2022 12:53

Data modyfikacji informacji: 23-08-2022 12:53