Uchwały, postanowienia, decyzje Zarządu Powiatu rok 2012

WYKAZ  UCHWAŁ, POSTANOWIEŃ I DECYZJI  PODJĘTYCH PRZEZ  ZARZĄD  POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO W ROKU 2012
 
 
Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 62 z dnia 5 stycznia 2012 r.
 
Uchwała Nr 200/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 5 stycznia 2012 roku w sprawie opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych drogi, położonej w obrębie geodezyjnym miasta Łapy, położonej na działkach o nr geod. 102/3, 1/6, 14/4, 211/2.
Uchwała Nr 201/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 5 stycznia 2012 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku.
 
Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 63 z dnia 12 stycznia 2012 r.
 
Decyzja Nr 202/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 12 stycznia 2012 roku w sprawie ustanowienia trwałego zarządu.
Uchwała Nr 203/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 12 stycznia 2012 roku w sprawie złożenia oświadczenia woli w przedmiocie nabycia prawa własności nieruchomości.
Uchwała Nr 204/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 12 stycznia 2012 roku w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2012 PLAN WYKONAWCZY.
 
Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 64 z dnia 20 stycznia 2012 r.
 
Postanowienie Nr 205/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 20 stycznia 2012 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej polegającej na „Budowie drogi powiatowej nr 1629 B na odcinku Marynka – Planty, gm. Michałowo, od km 0+000 do km 2+186,80.
Postanowienie Nr 206/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 20 stycznia 2012 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej lokalizacji inwestycji na drodze gminnej - „Budowa ulicy Kodeksu Supraskiego w Supraślu wraz z niezbędną infrastrukturą”.
Uchwała Nr 207/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 20 stycznia 2012 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącego własnością Powiatu Białostockiego.
Uchwała Nr 208/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 20 stycznia 2012 roku w sprawie upoważnienia Starosty Powiatu Białostockiego do zaciągania zobowiązań.
 
Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 65 z dnia 26 stycznia 2012 r.
 
Uchwała Nr 209/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Uhowie.
Postanowienie Nr 210/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie sprostowania z urzędu oczywistej omyłki w decyzji Zarządu Powiatu Białostockiego Nr 16/11 z dnia 5 stycznia 2011 r.
Postanowienie Nr 211/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie sprostowania z urzędu oczywistej omyłki w decyzji Zarządu Powiatu Białostockiego Nr 162/2011 z dnia 3 listopada 2011 r.

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 66 z dnia 02 lutego 2012 r.

Uchwała Nr 212/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 02 lutego 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2012 zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
 
Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 67 z dnia 09 lutego 2012 r.
 
Uchwała Nr 213/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 09 lutego 2012 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia nieograniczonego przetargu ustnego na wynajęcie części nieruchomości.
Uchwała Nr 214/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 09 lutego 2012 roku w sprawie naboru uczniów i słuchaczy do klas pierwszych na rok szkolny 2012/2013 w szkołach prowadzonych przez Powiat Białostocki.
Uchwała Nr 215/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 09 lutego 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2012 zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.
Uchwała Nr 216/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 09 lutego 2012 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wykonania uchwały budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2012 PLAN WYKONAWCZY w związku z uchwałą Nr XIV/121/2012 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2012.

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 68 z dnia 16 lutego 2012 r.

Uchwała Nr 217/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie przeznaczenia do wynajęcia części nieruchomości.
Uchwała Nr 218/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych dróg położonych na terenie m. Studzianki gm. Wasilków.
 
Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 69 z dnia 23 lutego 2012 r.
 
Uchwała Nr 219/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie upoważnienia do zawierania porozumień w sprawie przyjęcia dzieci do rodzinnych i instytucjonalnych form pieczy zastępczej oraz warunków ich pobytu i wysokości wydatków na ich opiekę i wychowanie.
Uchwała Nr 220/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2012 zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
Uchwała Nr 221/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2012 zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.
Uchwała Nr 222/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia nieograniczonego przetargu ustnego na wynajęcie części nieruchomości.
Uchwała Nr 223/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.
Uchwała Nr 224/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.
Uchwała Nr 225/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wykonania uchwały budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2012 - PLAN WYKONAWCZY w związku z uchwałą Nr XV/130/2012 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2012.
 
Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 70 z dnia 01 marca 2012 r.
 
Uchwała Nr 226/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 01 marca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok.
 
Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 71 z dnia 08 marca 2012 r.
 
Podczas posiedzenia Nr 71 Zarząd Powiatu  nie podejmował uchwał, nie wydawał decyzji ani postanowień.

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 72 z dnia 09 marca 2012 r.

Uchwała Nr 227/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 09 marca 2012 roku w sprawie podziału rezerw w budżecie powiatu na 2012 rok.
 
Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 73 z dnia 15 marca 2012 r.
 
Uchwała Nr 228/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 15 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej Nr 1645B, położonej na terenie Powiatu Hajnowskiego, na odcinku od skrzyżowania drogi Olchówka – Siemianówka do Starego Masiewa.

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 74 z dnia 22 marca 2012 r.

Uchwała Nr 229/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2012 zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.
Uchwała Nr 230/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2012 zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
Uchwała Nr 231/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych, urządzeń technicznych i instalacji znajdujących się na posesjach stanowiących mienie Powiatu Białostockiego.
Uchwały Nr 232/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Białostockim.
Uchwała Nr 233/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Domowi Dziecka w Supraślu.

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 75 z dnia 30 marca 2012 r.

Uchwała Nr 234/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pani Doroty Burak- Dyrektora Zespołu Szkół w Michałowie.
Uchwała Nr 235/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pani Anny Sawickiej- Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Białymstoku.
Uchwała Nr 236/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pani Marianny Raciborskiej- Dyrektora Centrum Edukacji w Supraślu.
Uchwała Nr 237/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pana Wacława Muszyńskiego- Dyrektora Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bukowisko” w Supraślu.
Uchwała Nr 238/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wykonania uchwały budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2012 - PLAN WYKONAWCZY w związku z uchwałą Nr XVI/ 137 /2012 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2012.
Uchwała Nr 239/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2011 rok.
Uchwała Nr 240/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie informacji o stanie mienia Powiatu Białostockiego.
Uchwała Nr 241/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapachza 2011 rok.
Uchwała Nr 242/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 30 marca 2012 rok uw sprawie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Michałowo.
 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 76 z dnia 04 kwietnia 2012 r.

Uchwała Nr 243/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 04 kwietnia 2012 roku w sprawie przeznaczenia do wynajęcia części nieruchomości.
Postanowienie Nr 244/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 04 kwietnia 2012 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej – „Rozbudowa i budowa drogi wojewódzkiej Nr 676 na odcinku Sokołda – Kopna Góra – budowa parkingu przy pomniku Powstańców 1831r. w Kopnej Górze” .
Uchwała Nr 245/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 04 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych należących do kompetencji samorządu powiatowego w zakresie finansowym w 2012 roku.
 
Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 77 z dnia 16 kwietnia 2012 r.
 
Podczas posiedzenia Nr 77 Zarząd Powiatu  nie podejmował uchwał, nie wydawał decyzji ani postanowień.
 
Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 78 z dnia 19 kwietnia 2012 r.
 
Uchwała Nr 246/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie naboru na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Uhowie.
Uchwała Nr 247/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia Programów Działalności Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach i Planu Pracy na 2012r. 
Uchwała Nr 248/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Uchwała Nr 249/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia zasad przygotowania i zatwierdzania arkuszy organizacji szkół i placówek oświatowych na rok szkolny 2012/2013.
Uchwała Nr 250/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wykonania uchwały budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2012 - PLAN WYKONAWCZY w związku z uchwałą Nr XVII/147/2012 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2012.
Uchwała Nr 251/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia nieograniczonego przetargu ustnego na wynajęcie części nieruchomości.

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 79 z dnia 27 kwietnia 2012 r. 

Decyzja Nr 252/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu.
Uchwała Nr 253/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok.
 
Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 80 z dnia 07 maja 2012 r.
 
Uchwała Nr 254/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 07 maja 2012 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej do zaopiniowania oferty złożonej w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Białostockim.

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 81 z dnia 10 maja 2012 r. 

Uchwała Nr 255/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 10 maja 2012 roku zmieniająca Uchwałę Zarządu Powiatu Białostockiego Nr 207/08 z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku i podpisania umowy o dofinansowanie projektu p.n. „Wysoka jakość pośrednictwa i poradnictwa przepustką na rynek pracy” realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Uchwała Nr 256/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 10 maja 2012 roku w sprawie upoważnienia w zakresie rozliczania merytorycznego i finansowego projektu p.n. „Aktywność szansą na zatrudnienie” realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, podejmowania wszelkich innych czynności związanych z jego realizacją.
Uchwała Nr 257/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 10 maja 2012 roku w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Białostockim.
Uchwała Nr 258/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 10 maja 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Białostockim.
 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 82 z dnia 16 maja 2012 r.

Postanowienie Nr 259/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej polegającej na „Rozbudowie i budowie drogi wojewódzkiej Nr 681 Płonka Kościelna – Łapy w zakresie ciągu pieszo – rowerowego wraz z przebudową towarzyszącej infrastruktury technicznej”.
Postanowienie Nr 260/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Budowie ulicy i miejsc parkingowych wraz budową i przebudową infrastruktury technicznej na ul. Zaułek w Zabłudowie, dla której początek trasy przyjęto na krawędzi jezdni ulicy Chodkiewicza (droga powiatowa – 1470B – działka o nr geod. 232/4 położona w obrębie m. Zabłudów) natomiast koniec trasy na krawędzi jezdni ulicy Mickiewicza (droga wojewódzka Nr 685 Zabłudów – Narew – Nowosady – Hajnówka – Kleszczele – działka o nr geod. 559/2 położona w obrębie m. Zabłudów)”.
Uchwała Nr 261/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Uhowie.
Uchwała Nr 262/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie upoważnienia Pani Marty Pasieka pełniącej obowiązki Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Uhowie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu.
Uchwała Nr 263/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie sprawozdania finansowego za 2011.

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 83 z dnia 23 maja 2012 r. 

Uchwała Nr 264/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie korekty błędu w rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2011 rok.
Uchwała Nr 265/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie korekty błędu w sprawozdaniu finansowym.
Uchwała Nr 266/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok.
Uchwała Nr 267/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości.
Decyzja Nr 268/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie ustalenia opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.
Uchwała Nr 269/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie upoważnienia Starosty Powiatu Białostockiego do zaciągania zobowiązań z tytułu przedsięwzięć
 
Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 84 z dnia 25 maja 2012 r.
 
Uchwała Nr 270/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie odwołania Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.
 
Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 85 z dnia 28 maja 2012 r.
 
Uchwała Nr 271/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 28 maja 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie odwołania Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 86 z dnia 31 maja 2012 r.

Postanowienie Nr 272/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej polegającej na „Budowie drogi gminnej nr 105459B na odcinku od wsi Letniki km 0+00 do wsi Bohdan km 2+049,23 wraz z rozbiórką i budową przepustów pod koroną drogi, rozbiórką i budową urządzeń telekomunikacyjnych.
Uchwała Nr 273/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Uchwała Nr 274/2012 ZarząduPowiatu Białostockiego z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie upoważnienia do podpisania i złożenia wniosku oraz do podpisania deklaracji partnerskiej w ramach Regionalnego Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 -2013.
Uchwała Nr 275/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wykonania uchwały budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2012 - PLAN WYKONAWCZY w związku z uchwałą nr XVIII/151/2012 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2012.
Uchwała Nr 276/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.
Uchwała Nr 277/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla pełniącego obowiązki Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach
 
Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 87 z dnia 01 czerwca 2012 r.
 
Uchwała Nr 278/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 01 czerwca 2012 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej do zaopiniowania oferty złożonej w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Białostockim.
Uchwała Nr 279/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 01 czerwca 2012 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Białostockim.

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 88 z dnia 06 czerwca 2012 r.

Uchwała Nr 280/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 06 czerwca 2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dostawę ścianek wspinaczkowych i figur szachowych w ramach projektu „Zintegrowany projekt zagospodarowania turystycznego obiektów powiatu białostockiego w Supraślu”.
Uchwała Nr 281/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 06 czerwca 2012 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia nieograniczonego przetargu ustnego na wynajęcie części nieruchomości.

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 89 z dnia 14 czerwca 2012 r.

Uchwała Nr 282/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu p.n. „Aktywność szansą na zatrudnienie – II edycja” realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Postanowienie Nr 283/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie lokalizacji inwestycji na drodze gminnej - „Budowa ulicy Szwarce wraz z odwodnieniem, położonej w Łapach”.
Uchwała Nr 284/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.
Uchwała Nr 285/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pana Tadeusza Stanisława Jastrzębskiego - Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku.
Uchwała Nr 286/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Centrum Edukacji w Supraślu.

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 90 z dnia 21 czerwca 2012 r.

Uchwała Nr 287/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok.
 
Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 91 z dnia 27 czerwca 2012 r.
 
Uchwała Nr 288/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu p.n. „Bądź aktywny – pokonaj bariery” realizowanego w ramach Działania 7.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 92 z dnia 28 czerwca 2012 r.

Uchwała Nr 289/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wykonania uchwały budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2012 - PLAN WYKONAWCZY w związku z uchwałą Nr XIX/161/2012 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2012.

Uchwała Nr 290/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 93 z dnia 9 lipca 2012 r.
POSTANOWIENIE Nr 291/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 9 lipca 2012 roku w sprawie lokalizacji inwestycji na drodze gminnej - „Budowa drogi nr 106575B w Łapach-Szołajdach”.
POSTANOWIENIE Nr 292/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 9 lipca 2012 roku w sprawie lokalizacji inwestycji na drodze wojewódzkiej „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą na odcinku Tykocin- Jeżewo Stare”.
UCHWAŁA Nr 293/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 9 lipca 2012 roku w sprawie oceny działalności w 2011 r. Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ogrodniczkach prowadzonego przez Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych „START” w Białymstoku.
UCHWAŁA Nr 294/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 9 lipca 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach.
UCHWAŁA Nr 295/2012 Zarządu Powiatu Białostockiegoz dnia 9 lipca 2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zakup wyposażenia w ramach projektu „Zintegrowany projekt zagospodarowania turystycznego obiektów powiatu białostockiego w Supraślu”.

UCHWAŁA Nr 296/2012 Zarządu Powiatu Białostockiegoz dnia 9 lipca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok.

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 94 z dnia 19 lipca 2012 r. 
Uchwała Nr 297/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 19 lipca 2012 roku w sprawie upoważnienia do zawierania porozumień z gminami w sprawie ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinnych formach pieczy zastępczej oraz wydatków przeznaczonych na utrzymanie dzieci umieszczonych w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej.
Uchwała Nr 298/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 19 lipca 2012 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach do zaciągania zobowiązań.
Uchwała Nr 299/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 19 lipca 2012 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.
Uchwała Nr 300/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 19 lipca 2012 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej.
Uchwała Nr 301/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 19 lipca 2012 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Białymstoku.
Uchwała Nr 302/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 19 lipca 2012 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach.
Uchwała Nr 303/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 19 lipca 2012 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej.
Uchwała Nr 304/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 19 lipca 2012 roku w sprawie pokrycia kosztów uczestnictwa ekspertów z listy ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego.
Uchwała Nr 305/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 19 lipca 2012 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Centrum Edukacji.
Uchwała Nr 306/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 19 lipca 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla p.o. Dyrektora Centrum Edukacji w Supraślu.
Uchwała Nr 307/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 19 lipca 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla p.o. Dyrektora Centrum Edukacji w Supraślu.
Uchwała Nr 308/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 19 lipca 2012 roku w sprawie wyrażenia opinii odnośnie powierzenia stanowiska wicedyrektora w Zespole Szkół w Michałowie.

Uchwała Nr 309/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 19 lipca 2012 roku w sprawie powołania komisji odbioru końcowego robót budowlanych realizowanych w ramach projektu „Zintegrowany projekt zagospodarowania turystycznego obiektów powiatu białostockiego w Supraślu”.

 

                Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 95 z dnia 23 lipca 2012 r.

Uchwała Nr 310/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 23 lipca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok.

 

                Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 96 z dnia 2 sierpnia 2012 r.

Decyzja Nr 311/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 2 sierpnia 2012 roku w sprawie ustanowienia na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku trwałego zarządu dla nieruchomości.
Decyzja Nr 312/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 2 sierpnia 2012 roku w sprawie ustanowienia na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku trwałego zarządu dla nieruchomości.
Decyzja Nr 313/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 2 sierpnia 2012 roku w sprawie ustanowienia na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku trwałego zarządu dla nieruchomości.

Uchwała Nr 314/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 2 sierpnia 2012 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej.

 

                Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 97 z dnia 8 sierpnia 2012 r.

Uchwała Nr 315/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 8 sierpnia 1012 roku w sprawie dokonania darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Turośń Kościelna.

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 98 z dnia 21 sierpnia 2012r.
 
Uchwała Nr 316/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 21 sierpnia 2012 roku w sprawie całkowitego zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych Pani Danuty Bojczuk – Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach.
Uchwała Nr 317/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 21 sierpnia 2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zakup wyposażenia w ramach projektu „Zintegrowany projekt zagospodarowania turystycznego obiektów powiatu białostockiego w Supraślu”.
Uchwała Nr 318/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 21 sierpnia 2012 roku w sprawie podziału rezerw oraz zmian w budżecie powiatu na 2012 rok.
Uchwała Nr 319/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 21 sierpnia 2012 roku w sprawie użyczenia części nieruchomości na rzecz Gminy Juchnowiec Kościelny.
 
 
               Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 99 z dnia 29 sierpnia 2012r.  

Uchwała Nr 320/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany upoważnienia Elżbiety Anny Turczewskiej – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

Uchwała Nr 321/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Białostocki.

Uchwała Nr 322/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie całkowitego zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych Pana Zdzisława Penzy – Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach.

Uchwała Nr 323/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć indywidualnego nauczania.

Uchwała Nr 324/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć indywidualnego nauczania.

Uchwała Nr 325/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie cofnięcia pełnomocnictwa Pani Mariannie Raciborskiej – Dyrektorowi Centrum Edukacji w Supraślu.

Uchwała Nr 326/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pana Krzysztofa Domasa – p. o. Dyrektora Centrum Edukacji w Supraślu.

Uchwała Nr 327/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie upoważnienia do podpisania umowy z Bankiem Ochrony Środowiska.

Uchwała Nr 328/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie powołania komisji do odbioru wyposażenia zakupionego w ramach projektu pn. „Zintegrowany projekt zagospodarowania turystycznego obiektów Powiatu Białostockiego w Supraślu”.

 

                      Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 100 z dnia 31 sierpnia 2012r.

Uchwała Nr 329/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wykonania uchwały budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2012 - PLAN WYKONAWCZY w związku z uchwałą Nr XXI/174/2012  Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2012.

Uchwała Nr 330/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za I półrocze 2012 roku.

 

                     Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 101 z dnia 6 września 2012r.

Uchwała Nr 331/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 6 września 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach.

Uchwała Nr 332/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 6 września 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok.

 

                       Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 102  z dnia 13 września 2012r.

Uchwała Nr 333/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 13 września 2012 roku w sprawie przyjęcia regulaminu przeprowadzania konkursu oraz ogłoszenia o konkursie na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.

 

                       Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 103 z dnia 20 września 2012r.

 Uchwała Nr 334/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 20 września 2012 roku sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć indywidualnego nauczania.

Uchwała Nr 335/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 20 września 2012 roku sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć indywidualnego nauczania.

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 104 z dnia 27 września 2012r.

 Postanowienie Nr 336/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 27 września 2012 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej polegającej na „Przebudowie i rozbudowie ulic gminnych: Spacerowa, Podleśna, Kwiatowa, Zaułek w miejscowości Waliły Stacja obręb Gródek na dz. nr 588/3, 594/3, 595/3, 598/1, 600/1, 603/1, 653/1, 602/2, 649/1, 601/2, 652/1, 651/1, 650/1, 619/1, 599/3, 698/1, 660, 606/1, 605, 590/5, 597/3, 604/1, 656/1, 655/1, 654/6, 654/4, 666, 641/2, 611/2, 640/1, polegającej na położeniu warstwy żwiru zagęszczonego mechanicznie o grubości 12cm z jednoczesnym zatwierdzeniem podziału nieruchomości”.

Uchwała Nr 337/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 27 września 2012 roku w sprawie opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych dróg powiatowych nr 1450B Oziabły- droga 1448B, nr 1462B Barszczewo- droga 686, nr 1465B Suszcza- Bindziuga.

Decyzja Nr 338/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 27 września 2012 roku w sprawie ustanowienia na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku trwałego zarządu dla nieruchomości.

Uchwała Nr 339/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 27 września 2012 roku w sprawie przygotowania zamówienia publicznego na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej  Powiatu Białostockiego na lata 2013 – 2015.

Uchwała Nr 340/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 27 września 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla wicedyrektora Zespołu Szkół w Michałowie.

Uchwała Nr 341/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 27 września 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości „Nagrody Starosty Białostockiego’’ nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Białostocki  w roku 2012.

Uchwała Nr 342/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 27 września 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie naboru uczniów i słuchaczy do klas pierwszych na rok szkolny 2012/2013 w szkołach prowadzonych przez Powiat Białostocki.

Uchwała Nr 343/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 27 września 2012 roku w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć indywidualnego nauczania.

Uchwała Nr 344/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 27 września 2012 roku w sprawie oceny działalności w 2011 r. Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowej Woli prowadzonego  przez Fundację Podlaskie Hospicjum Onkologiczne w Nowej Woli.

Uchwała Nr 345/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 27 września 2012 roku w sprawie oceny działalności w 2011 r. Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czarnej Białostockiej prowadzonego  przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „RAZEM” w Czarnej Białostockiej.

Uchwała Nr 346/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 27 września 2012 roku w sprawie powołania komisji do odbioru pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych zakupionego na rzecz Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II”.

Uchwała Nr 347/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 27 września 2012 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wykonania uchwały budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2012 -PLAN WYKONAWCZY w związku z uchwałą Nr XXII/186/2012  Rady Powiatu Białostockiego z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2012.

Uchwała Nr 348/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 27 września 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok.

 

          Posiedzenie Zarządu Powiatu  Nr 105 z dnia 1 października 2012r. 

Uchwała Nr 349/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 1 października 2012 roku w sprawie przekazania środków trwałych stanowiących mienie ruchome Powiatu Białostockiego.

 

                    Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 106 z dnia 4 października 2012r.

Uchwała Nr 350/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 4 października 2012 roku w sprawie powołania Komisji do przyznania "Nagrody Starosty Białostockiego".

   

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 107 z dnia 11 października 2012r.  

Uchwała Nr 351/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 11 października 2012 roku w sprawie przyjęcia zasad określenia sumy ubezpieczenia poszczególnych budynków będących własnością Powiatu Białostockiego w celu ich ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych.

Decyzja Nr 352/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 11 października 2012 roku w sprawie ustanowienia na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku trwałego zarządu dla nieruchomości.

Uchwała Nr 353/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 11 października 2012 roku w sprawie upoważnienia do zawierania umów w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” .

Uchwała Nr 354/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 11 października 2012 roku w sprawie przyznania „Nagrody Starosty Białostockiego’’ w roku 2012.

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 108 z dnia 18 października 2012r. 

Uchwała Nr 355/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 18 października 2012 roku w sprawie upoważnienia do podpisania wniosku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Uchwała Nr 356/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 18 października 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok.

Uchwała Nr 357/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 18 października 2012 roku w sprawie korekty uchwały Nr 329/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wykonania uchwały budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2012 - PLAN WYKONAWCZY  w związku z uchwałą Nr XXI/174/2012 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2012.

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 109 z dnia 25 października 2012r. 

Uchwała Nr 358/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 25 października 2012 roku w sprawie upoważnienia do podpisania umowy o dofinansowanie projektu p.n. „Aktywność szansą na zatrudnienie – II edycja” realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uchwała Nr 359/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 25 października 2012 roku w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć indywidualnego nauczania.

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 110 z dnia 31 października 2012r

Uchwała Nr 360/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 31 października 2012 roku w sprawie korekty uchwał Zarządu Powiatu Białostockiego w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok.

Uchwała Nr 361/2012  Powiatu Białostockiego z dnia 31 października 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok.

 

                    Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 111 z dnia 9 listopada 2012r.

Postanowienie Nr 362/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie  zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej S-8 na odcinku od węzła Kobylin (bez węzła) do Jeżewa.

Uchwała Nr 363/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie  ustalenia rocznego planu etatów Starostwa Powiatowego w Białymstoku na rok 2013.

Uchwała Nr 364/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 9 listopada 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu Zarządu Powiatu Białostockiego jako zarządcy dróg powiatowych.

Uchwała Nr 365/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie podziału rezerw i zmian w budżecie powiatu na 2012 rok.

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 112 z dnia 15 listopada 2012r. 

Uchwała Nr 366/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Uchwała Nr 367/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawie projektu budżetu powiatu na 2013 rok.

Uchwała Nr 368/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Uchwała Nr 369/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok.

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 113 z dnia 22 listopada 2012r. 

Uchwała Nr 370/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego  z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i innych interesów powiatu białostockiego wraz z jednostkami organizacyjnymi.

Uchwała Nr 371/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego  z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie korekty projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Uchwała Nr 372/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego  z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wykonania uchwały budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2012 - PLAN WYKONAWCZY w związku z uchwałą Nr XXIV/ 200 /2012  Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2012.

Uchwała Nr 373/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego  z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych informacji o kwotach dochodów i wydatków budżetowych w przyjętym projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok.

Uchwała Nr 374/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego  z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia zasad określenia wartości odtworzeniowej dróg i obiektów inżynierskich będących własnością Powiatu Białostockiego w celu  ich ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych.

 

                Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 114 z dnia 29 listopada 2012 r. 

Uchwała Nr 375/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie nabycia na rzecz Powiatu Białostockiego nieruchomości zajętej pod drogę powiatową.

Uchwała Nr 376/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie nabycia na rzecz Powiatu Białostockiego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zajętej pod drogę powiatową.

Postanowienie Nr 377/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej polegającej na „Rozbudowie drogi gminnej nr 106571B w m. Łapy Dębowina.

Uchwała Nr 378/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć indywidualnego nauczania.

Uchwała Nr 379/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Krasnem.

 

                Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 115 z dnia 6 grudnia 2012r. 

Postanowienie Nr 380/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie lokalizacji inwestycji na drodze wojewódzkiej „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 682 ul. Mostowej w Łapach wraz z odwodnieniem”.

Uchwała Nr 381/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych dróg z terenu Gminy Poświętne.

Uchwała Nr 382/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie upoważnienia Pani Anny Zieniewicz, pełniącej obowiązki Dyrektora Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Krasnem do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu.

Uchwała Nr 383/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie wykonania Uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie przekształcenia  Domu Dziecka w Krasnem w Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Krasnem.

Uchwała Nr 384/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie ustanowienia hipoteki na nieruchomości Powiatu Białostockiego przy ul. Piaskowej 9 w Łapach.

Uchwała Nr 385/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie udzielenia pożyczki pieniężnej długoterminowej.

Uchwała Nr 386/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia zasad określenia sumy ubezpieczenia poszczególnych budynków będących własnością Powiatu Białostockiego w celu  ich ubezpieczenia

od ognia i innych zdarzeń losowych.

Uchwała Nr 387/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok.

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 116 z dnia 13 grudnia 2012r. 

Uchwała Nr 388/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.

Postanowienie Nr 389/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie realizację inwestycji drogowej polegającej na „Budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 676 – rozbudowa skrzyżowania w Supraślu”.

Uchwała Nr 390/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie nabycia nieruchomości na cel publiczny.

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 117 z dnia 14 grudnia 2012r. 

Uchwała Nr 391/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok.

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 118 z dnia 20 grudnia 2012r. 

Uchwała Nr 392/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wykonania uchwały budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2012 - PLAN WYKONAWCZY w związku z uchwałą Nr XXV/202/2012  Rady Powiatu Białostockiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2012.

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 119  z dnia 27 grudnia 2012r. 

Decyzja Nr 393/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego  z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie wygaśnięcia i ustanowienia trwałego zarządu.

Uchwała Nr 394/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego  z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie w sprawie darowizny nieruchomości na rzecz Województwa Podlaskiego.

Uchwała Nr 395/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego  z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie przekazania środka trwałego stanowiącego mienie Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr 396/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych im. Janusza Korczaka w Krasnem.

Uchwała Nr 397/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego  z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok.

Uchwała Nr 398/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego  z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetowych przyjętych w uchwale budżetowej na 2013 rok.

Uchwała Nr 399/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego  z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Domowi Dziecka Nr 1 w Krasnem funkcjonującego w ramach Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych im. J. Korczaka w Krasnem.

Uchwała Nr 400/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego  z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Domowi Dziecka Nr 2 w Krasnem funkcjonującego w ramach Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych im. J. Korczaka w Krasnem.

Uchwała Nr 401/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego  z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2012 – 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Agnieszka Mudzińska

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 13-01-2012

Data udostępnienia w BIP: 13-01-2012 12:21

Data modyfikacji informacji: 15-01-2013 09:39