Zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego

UWAGA: Zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych”, dotychczasowa kategoria II pojazdu nienormatywnego zostaje zastąpiona kategorią I, natomiast kategoria III pojazdu nienormatywnego zostaje zastąpiona kategorią II. Nowe wzory wniosków do pobranie poniżej.

Ogólne zasady wydawania przez Starostę Białostockiego zezwolenia kategorii I lub II na przejazd pojazdu nienormatywnego po drogach publicznych.

1. Informacje – kogo dotyczy procedura:
Procedura dotyczy każdego podmiotu, który ubiega się o zezwolenie kategorii I lub II na przejazd pojazdu nienormatywnego po drodze publicznej zgodnie z właściwością ze względu na siedzibę wnioskodawcy albo miejscem rozpoczęcia przejazdu na terenie powiatu białostockiego.

2. Wymagane dokumenty:
2.1 Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii na przejazd pojazdu nienormatywnego po drodze powiatowej.
2.2 Załącznik do wniosku – dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia.

3. Dodatkowe informacje: Zezwolenia wydaje się na wniosek zainteresowanego podmiotu. Do wniosku dołącza się dowód opłaty za wydanie zezwolenia
3.1 Zezwolenie kategorii I wydawane jest na przejazd nienormatywnego pojazdu wolnobieżnego, ciągnika rolniczego albo zespołu pojazdów składającego się z pojazdu wolnobieżnego lub ciągnika rolniczego i przyczepy specjalnej.
o Zezwolenie wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę wnioskodawcy albo miejsce rozpoczęcia przejazdu. Zezwolenie wydaje się po uiszczeniu opłaty, w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jego wydanie.
o Zezwolenie wydaje się na okres 12 miesięcy, wskazując w nim: podmiot wykonujący przejazd oraz pojazd, który będzie wykonywał przejazd.
3.2 Zezwolenie kategorii II na przejazd pojazdu nienormatywnego są wydawane na wskazany we wniosku okres: miesiąca, 6 miesięcy, 12 miesięcy lub 24 miesięcy.
o Zezwolenie wydaje:
a. właściwy ze względu na siedzibę wnioskodawcy albo miejsce rozpoczęcia przejazdu starosta – w zakresie zezwoleń kategorii II.
b. przy wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wydaje także naczelnik urzędu celno-skarbowego.
o Zezwolenie wydaje się po uiszczeniu opłaty, w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jego wydanie.
o Zezwolenie wydaje się dla podmiotu wykonującego przejazd, bez wskazania pojazdu, którym przejazd będzie wykonywany.
Za przejazd po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia lub niezgodnie z warunkami podanymi w zezwoleniu wymierza się karę pieniężną w drodze decyzji administracyjnej.

4. Miejsce składania dokumentów:
Wnioski w sprawie wydania zezwolenia kategorii I i II na przejazd pojazdu nienormatywnego należy składać do Starostwa Powiatowego w Białymstoku przy ul. Borsuczej 2, 15–569 Białystok.

5. Opłaty:
5.1 Za wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego pobiera się opłatę w wysokości 100 zł.
5.2 Za wydanie zezwolenia kategorii II na przejazd pojazdu nienormatywnego pobiera się następujące opłaty:
a. 200 zł – dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,
b. 400 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy;
c. 1200 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy,
d. 2000 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy.
5.3 Opłatę za wydanie zezwolenia można uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Białymstoku przy ul. Borsuczej 2, 15-569 Białystok bądź wnieść na konto tut. Urzędu : 85 1020 1332 0000 1102 1290 2526 podając na blankiecie wpłaty kategorię zezwolenia.
Do wniosku należy dołączyć dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia. Wniosek bez dowodu wpłaty nie będzie rozpatrywany.

6. Rozpatrzenie wniosku, forma załatwienia i termin ważności:
6.1 Zezwolenie wydaje się na blankiecie zezwolenia na podstawie wniosku, po uiszczeniu opłaty w której mowa w pkt. 5, w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o wydanie zezwolenia kategorii I i II.
6.2 Termin ważności zezwolenia rozpoczyna się nie wcześniej niż w dniu następnym po dniu jego wystawienia.

7. Podstawa prawna:
• art. 64b, art. 64c ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2021.450 t.j.);
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 luty 2021r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego;
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych;
• Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020.256 t.j.);

Poniżej do pobrania dostępne są załączniki z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Przemysław Panas

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 01-04-2021

Data udostępnienia w BIP: 14-05-2019 11:49

Data modyfikacji informacji: 12-08-2021 11:38