Zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego

Ogólne zasady wydawania przez Starostę Białostockiego zezwolenia kategorii II lub III                    na przejazd pojazdu nienormatywnego po drogach publicznych.
1.    Informacje – kogo dotyczy procedura:
Procedura dotyczy każdego podmiotu, który ubiega się o zezwolenie kategorii II lub III             na przejazd pojazdu nienormatywnego po drodze publicznej zgodnie z właściwością ze względu na siedzibę wnioskodawcy albo miejscem rozpoczęcia przejazdu na terenie powiatu białostockiego.
2.    Wymagane dokumenty:
2.1 Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii na przejazd pojazdu nienormatywnego po drodze powiatowej.
2.2 Załącznik do wniosku – dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia.
3.    Dodatkowe informacje: Zezwolenia wydaje się na wniosek zainteresowanego podmiotu. Do wniosku dołącza się dowód opłaty za wydanie zezwolenia
3.1 Zezwolenie kategorii II wydawane jest na przejazd nienormatywnego pojazdu wolnobieżnego, ciągnika rolniczego albo zespołu pojazdów składającego się z pojazdu wolnobieżnego lub ciągnika rolniczego i przyczepy specjalnej.
o    Zezwolenie wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę wnioskodawcy albo miejsce rozpoczęcia przejazdu. Zezwolenie wydaje się po uiszczeniu opłaty, w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jego wydanie.
o    Zezwolenie wydaje się na okres 12 miesięcy, wskazując w nim: podmiot wykonujący przejazd oraz pojazd, który będzie wykonywał przejazd.
3.2 Zezwolenie kategorii III na przejazd pojazdu nienormatywnego są wydawane na wskazany we wniosku okres: miesiąca, 6 miesięcy, 12 miesięcy, 24 miesięcy.
o    Zezwolenie wydaje:
a.    właściwy ze względu na siedzibę wnioskodawcy albo miejsce rozpoczęcia przejazdu starosta – w zakresie zezwoleń kategorii II i III.
o    Zezwolenie wydaje się po uiszczeniu opłaty, w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jego wydanie.
Za przejazd po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia lub niezgodnie z warunkami podanymi w zezwoleniu wymierza się karę pieniężną w drodze decyzji administracyjnej.
4.    Miejsce składania dokumentów:
Wnioski w sprawie wydania zezwolenia kategorii II i III na przejazd pojazdu nienormatywnego należy składać do Starostwa Powiatowego w Białymstoku przy ul. Borsuczej 2, 15–569 Białystok.

5.    Opłaty:
5.1 Za wydanie zezwolenia kategorii II na przejazd pojazdu nienormatywnego pobiera się opłatę w wysokości 100,00 zł.
5.2 Za wydanie zezwolenia kategorii III na przejazd pojazdu nienormatywnego pobiera się następujące opłaty:
a.    200,00 zł – dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,
b.    400,00 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy;
c.    1.200,00 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy,
d.    2.000,00 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy.
5.3 Opłatę za wydanie zezwolenia można uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Białymstoku przy ul. Borsuczej 2, 15-569 Białystok bądź wnieść na konto tut. Urzędu : 44 1020 1332 0000 1102 0609 3282 podając na blankiecie wpłaty kategorię zezwolenia.
Do wniosku należy dołączyć dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia. Wniosek bez dowodu wpłaty nie będzie rozpatrywany.
6.    Rozpatrzenie wniosku, forma załatwienia i termin ważności:
6.1 Zezwolenie wydaje się na blankiecie zezwolenia na podstawie wniosku, po uiszczeniu opłaty w której mowa w pkt. 5, w terminie:
o    3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o wydanie zezwolenia kategorii II i III.
6.2 Termin ważności zezwolenia rozpoczyna się nie wcześniej niż w dniu następnym po dniu jego wystawienia.
7.    Podstawa prawna:
•    art. 64b, art. 64c ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym                                 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 ze zm.);
•    rozp. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz. U. z 2012 r., poz. 366);
•    rozp. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 764);
•    Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096);
 
Poniżej do pobrania dostępny jest załącznik do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - Kategorie zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Iwona Kazberuk

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 14-05-2019

Data udostępnienia w BIP: 14-05-2019 11:49

Data modyfikacji informacji: 14-05-2019 13:26