Statut Starostwa

Poniżej zamieszczono  treść Statutu Starostwa Powiatowego w Białymstoku, uchwalonego Uchwałą Nr XLIV/399/2006 z dnia 21 września 2006 roku.

 

 

 

 
S T A T U T
 
Starostwa Powiatowego w Białymstoku
 
I. Postanowienia ogólne
 
§ 1
 
Podstawę prawną działania Starostwa Powiatowego w Białymstoku stanowią w szczególności:
1)       ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.  Nr 142 z 2001 r., poz. 1592 z późn. zm.),
2)       ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.),
3)       ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).
 
§ 2
 
Ilekroć w Statucie jest mowa o:
1)       Staroście – należy przez to rozumieć Starostę Powiatu Białostockiego;
2)       Radzie – należy przez to rozumieć Radę Powiatu w Białymstoku;
3)       Powiecie – należy przez to rozumieć Powiat Białostocki;
4)       Starostwie – należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Białymstoku.
 
§ 3
 
1.       Starostwo Powiatowe w Białymstoku jest jednostką organizacyjną, przy pomocy której Zarząd Powiatu oraz Starosta wykonują określone ustawami zadania Powiatu.
2.       Siedzibą Starostwa jest miasto Białystok.
3.       Starostwo używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i z pełnym adresem siedziby o treści Starostwo Powiatowe w Białymstoku 15-569 Białystok, ul. Borsucza 2.
 
II. Zakres działania
 
§ 4
 
1.       Do zakresu działania Starostwa należy zapewnienie warunków należytego wykonania spoczywających na Powiecie:
1)       zadań własnych, wynikających z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz z innych ustaw, o ile nie zostały powierzone do wykonania innym jednostkom organizacyjnym Powiatu;
2)       zadań zleconych na mocy ustaw szczególnych;
3)       zadań powierzonych na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej lub samorządowej;
 
4)       zadań publicznych powierzonych Powiatowi w drodze porozumienia z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego a także z Województwem Podlaskim.
2.             Do zadań Starostwa należy kompleksowa obsługa organów Powiatu umożliwiająca im wykonywanie zadań w ramach kompetencji, a w szczególności:
1)       przygotowywanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał, wydawania decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz podejmowania innych czynności prawnych przez organy Powiatu,
2)       przygotowywanie projektów budżetu i sprawozdań z jego wykonania,
3)       wykonywanie na podstawie udzielonych upoważnień – czynności faktycznych wchodzących w zakres działania Powiatu,
4)       zapewnienie organom Powiatu możliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków,
5)       realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał i zarządzeń organów Powiatu,
6)       zapewnienie warunków organizacyjnych i technicznych do odbywania sesji Rady, posiedzeń jej komisji oraz posiedzeń, narad i spotkań innych organów funkcjonujących w strukturze Powiatu,
7)       prowadzenie zbioru aktów prawa miejscowego dostępnego do powszechnego wglądu w siedzibie Starostwa,
8)       wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności:
a)       przyjmowanie, rozdział, przekazywanie i wysyłanie korespondencji,
b)       prowadzenie wewnętrznego obiegu akt,
c)        przechowywanie akt,
d)       przekazywanie akt do archiwum;
9)       wykonywanie obowiązków i uprawnień przysługujących Starostwu jako pracodawcy – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa pracy.
 
III.               Organizacja i zarządzanie jednostką
 
§ 5
 
Organizację i zasady funkcjonowania Starostwa określa Regulamin Organizacyjny uchwalony przez Radę Powiatu na wniosek Zarządu Powiatu.
 
§ 6
 
1.       Kierownikiem Starostwa jest Starosta.
2.       Starosta zapewnia warunki sprawnej organizacji pracy oraz praworządnego i efektywnego funkcjonowania Starostwa.
 
3.       Starosta wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Starostwa oraz kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych.
 
§ 7
 
Starosta kieruje do Rady wniosek o powołanie i odwołanie Sekretarza Powiatu oraz Skarbnika Powiatu.
 
§ 8
 
Prawa i obowiązki pracowników Starostwa określają przepisy ustawy z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.), Regulamin pracy ustalony przez Starostę w drodze zarządzenia oraz inne obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.
 
IV.                Gospodarka finansowa
 
§ 9
 
1.       Starostwo jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych.
2.       Podstawą działalności Starostwa jest roczny plan finansowy zgodny z układem wykonawczym budżetu powiatu.
3.       Starostwo prowadzi rachunkowość oraz sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
4.       Procedury ustalania i zmian planu finansowego określają odrębne przepisy.
 
§ 10
 
Starostwo posiada odrębny rachunek bankowy.
 
 
V.                   Postanowienia końcowe
 
§ 11
 
1.       Statut Starostwa Powiatowego w Białymstoku uchwala Rada Powiatu w Białymstoku.
2.       Zmiany w Statucie dokonywane są w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
 
 
 
Przewodniczący Rady
Andrzej Adam Kałużyński

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Przewodniczący Rady Andrzej Adam Kałużyński

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Przewodniczący Rady - Andrzej Adam Kałużyński

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 15-03-2010

Data udostępnienia w BIP: 15-03-2010 00:00

Data modyfikacji informacji: 11-10-2018 12:56