Uchwała Nr XLVIV/399/2006

 

 

UCHWAŁA Nr XLIV /399/2006

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 21 września 2006 roku

 

w sprawie nadania Statutu Starostwu Powiatowemu w Białymstoku

 

                               Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102,  poz. 1055, art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708) - Rada Powiatu Białostockiego  uchwala, co następuje:

 

§ 1

Nadaje się Statut Starostwu Powiatowemu w Białymstoku w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

 

                                                                                                § 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady

Andrzej Adam Kałużyński

 

 

 

 

Załącznik

do uchwały Nr XLIV /399/2006

Rady Powiatu Białostockiego                                                                                                                                                    

z dnia 21 września 2006 roku

 

 

S T A T U T

 

Starostwa Powiatowego w Białymstoku

 

I. Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

Podstawę prawną działania Starostwa Powiatowego w Białymstoku stanowią w szczególności:

1)       ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.  Nr 142 z 2001 r., poz. 1592 z późn. zm.),

2)       ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.),

3)       ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

 

§ 2

 

Ilekroć w Statucie jest mowa o:

1)       Staroście – należy przez to rozumieć Starostę Powiatu Białostockiego;

2)       Radzie – należy przez to rozumieć Radę Powiatu w Białymstoku;

3)       Powiecie – należy przez to rozumieć Powiat Białostocki;

4)       Starostwie – należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Białymstoku.

 

§ 3

 

1.       Starostwo Powiatowe w Białymstoku jest jednostką organizacyjną, przy pomocy której Zarząd Powiatu oraz Starosta wykonują określone ustawami zadania Powiatu.

2.       Siedzibą Starostwa jest miasto Białystok.

3.       Starostwo używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i z pełnym adresem siedziby o treści Starostwo Powiatowe w Białymstoku 15-569 Białystok, ul. Borsucza 2.

 

II. Zakres działania

 

§ 4

 

1.       Do zakresu działania Starostwa należy zapewnienie warunków należytego wykonania spoczywających na Powiecie:

1)       zadań własnych, wynikających z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz z innych ustaw, o ile nie zostały powierzone do wykonania innym jednostkom organizacyjnym Powiatu;

2)       zadań zleconych na mocy ustaw szczególnych;

3)       zadań powierzonych na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej lub samorządowej;

 

4)       zadań publicznych powierzonych Powiatowi w drodze porozumienia z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego a także z Województwem Podlaskim.

2.             Do zadań Starostwa należy kompleksowa obsługa organów Powiatu umożliwiająca im wykonywanie zadań w ramach kompetencji, a w szczególności:

1)       przygotowywanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał, wydawania decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz podejmowania innych czynności prawnych przez organy Powiatu,

2)       przygotowywanie projektów budżetu i sprawozdań z jego wykonania,

3)       wykonywanie na podstawie udzielonych upoważnień – czynności faktycznych wchodzących w zakres działania Powiatu,

4)       zapewnienie organom Powiatu możliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków,

5)       realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał i zarządzeń organów Powiatu,

6)       zapewnienie warunków organizacyjnych i technicznych do odbywania sesji Rady, posiedzeń jej komisji oraz posiedzeń, narad i spotkań innych organów funkcjonujących w strukturze Powiatu,

7)       prowadzenie zbioru aktów prawa miejscowego dostępnego do powszechnego wglądu w siedzibie Starostwa,

8)       wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności:

a)       przyjmowanie, rozdział, przekazywanie i wysyłanie korespondencji,

b)       prowadzenie wewnętrznego obiegu akt,

c)        przechowywanie akt,

d)       przekazywanie akt do archiwum;

9)       wykonywanie obowiązków i uprawnień przysługujących Starostwu jako pracodawcy – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa pracy.

 

III.               Organizacja i zarządzanie jednostką

 

§ 5

 

Organizację i zasady funkcjonowania Starostwa określa Regulamin Organizacyjny uchwalony przez Radę Powiatu na wniosek Zarządu Powiatu.

 

§ 6

 

1.       Kierownikiem Starostwa jest Starosta.

2.       Starosta zapewnia warunki sprawnej organizacji pracy oraz praworządnego i efektywnego funkcjonowania Starostwa.

 

3.       Starosta wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Starostwa oraz kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych.

 

§ 7

 

Starosta kieruje do Rady wniosek o powołanie i odwołanie Sekretarza Powiatu oraz Skarbnika Powiatu.

 

§ 8

 

Prawa i obowiązki pracowników Starostwa określają przepisy ustawy z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.), Regulamin pracy ustalony przez Starostę w drodze zarządzenia oraz inne obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.

 

IV.                Gospodarka finansowa

 

§ 9

 

1.       Starostwo jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych.

2.       Podstawą działalności Starostwa jest roczny plan finansowy zgodny z układem wykonawczym budżetu powiatu.

3.       Starostwo prowadzi rachunkowość oraz sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

4.       Procedury ustalania i zmian planu finansowego określają odrębne przepisy.

 

§ 10

 

Starostwo posiada odrębny rachunek bankowy.

 

 

V.                   Postanowienia końcowe

 

§ 11

 

1.       Statut Starostwa Powiatowego w Białymstoku uchwala Rada Powiatu w Białymstoku.

2.       Zmiany w Statucie dokonywane są w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

 

 

 

Przewodniczący Rady

Andrzej Adam Kałużyński

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Anna Szczepańska

Opublikował: Tomasz Budnik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 21-09-2006

Data udostępnienia w BIP: 26-09-2006 09:39

Data modyfikacji informacji: 26-09-2006 09:26