Uchwały Rady Powiatu rok 2006

 

WYKAZ  TERMINÓW  SESJI  RADY  POWIATU  BIAŁOSTOCKIEGO  ODBYTYCH  W  ROKU  2006

 1. Sesja  Nr  XXXVI    z  dnia  26  stycznia 2006 roku.
 2. Sesja  Nr  XXXVII   z  dnia  23  lutego  2006 roku.
 3. Sesja  Nr  XXXVIII z  dnia  30  marca  2006 roku.
 4. Sesja  Nr  XXXIX    z  dnia  27  kwietnia  2006 roku.
 5. Sesja  Nr  XL  z  dnia  25  maja  2006  roku.
 6. Sesja  Nr  XLI  z  dnia  29  czerwca  2006  roku.
 7. Sesja  Nr  XLII  z  dnia  3  sierpnia  2006 roku.
 8. Sesja  Nr  XLIII z dnia 24 sierpnia 2006 roku.
 9. Sesja  Nr  XLIV z dnia 21 września 2006r.
 10. Sesja  Nr  XLV z dnia 26 października 2006r.
 11. Sesja  Nr  XLVI z dnia 27 października 2006r. - ostatnia Sesja Rady Powiatu II kadencji
 12. Sesja  Nr I  z  dnia  27 listopada 2006r. - pierwsza Sesja Rady Powiatu III kadencji
 13. Sesja Nr II z dnia 21 grudnia 2006 roku.

 

Wykaz uchwał Rady Powiatu z roku 2006

 

Sesja  Nr  XXXVI  z  dnia  26 stycznia  2006 r.

 

Uchwała Nr XXXVI/314/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Białostockiego za 2005 r.

Uchwała Nr XXXVI/315/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu na 2005 rok.

Uchwała Nr XXXVI/316/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Białostocki.

Uchwała Nr XXXVI/317/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr XXXVI/318/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju i Promocji Powiatu.

Uchwała Nr XXXVI/319/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa i Środowiska.

Uchwała Nr XXXVI/320/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny.

Uchwała Nr XXXVI/321/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki.

Uchwała Nr XXXVI/322/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Przedsiębiorczości i Rynku Pracy.

Uchwała Nr XXXVI/323/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Infrastruktury Technicznej.

Uchwała Nr XXXVI/324/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Białostockiego na 2006 rok.

 

Sesja  Nr  XXXVII  z  dnia  23 lutego  2006 r.

Uchwała Nr XXXVII/325/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do likwidacji I Liceum Profilowanego w Łapach.

Uchwała Nr XXXVII/326/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie skargi Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. – oddział Gazownia Białostocka na dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku z/s w Zaściankach z powodu celowego działania na szkodę rozwoju Powiatu Białostockiego.

Sesja  Nr  XXXVIII  z  dnia  30 marca  2006 r.

Uchwała Nr XXXVIII/327/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Białymstoku za rok 2005.

Uchwała Nr XXXVIII/328/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadań i gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2005 rok.

Uchwała Nr XXXVIII/329/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia powiatowego programu współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2006 r.

Uchwała Nr XXXVIII/330/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom z terenu powiatu białostockiego.

Uchwała Nr XXXVIII/331/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 marca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie gospodarowania powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2006 rok.

Uchwała Nr XXXVIII/332/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie likwidacji I Liceum Profilowanego w Łapach.

Uchwała Nr XXXVIII/333/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Łapach.

Uchwała Nr XXXVIII/334/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie utworzenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Michałowie.

Uchwała Nr XXXVIII/335/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Białostocki.

Uchwała Nr XXXVIII/336/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2006 rok.

Uchwała Nr XXXVIII/337/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2006 roku.

Uchwała Nr XXXVIII/338/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 marca 2006 r. zmieniające uchwałę Rady Powiatu Białostockiego w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i uzgodnienia wartości 1 punktu.

Uchwała Nr XXXVIII/339/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 marca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia wykonania zadań publicznych w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dzieciom z terenu powiatu białostockiego w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Uchwała Nr XXXVIII/340/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie stanowiska Rady Powiatu Białostockiego.

 

Sesja  Nr  XXXIX  z  dnia  27 kwietnia  2006 r.

Uchwała Nr XXXIX/341/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr XXXIX/342/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 kwietnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie gospodarowania powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2006 rok.

Uchwała Nr XXXIX/343/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2006 rok.

Uchwała Nr XXXIX/344/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości jej dzierżawcy.

Uchwała Nr XXXIX/345/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/317/2006 RPB z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Białostockiego.

 

Sesja  Nr  XL  z  dnia  25 maja  2006 r.

Uchwała Nr XL/346/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie wyboru przedstawicieli Powiatu Białostockiego do rad społecznych zakładów opieki zdrowotnej o zasięgu wojewódzkim.

Uchwała Nr XL/347/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 maja 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminów przyznawania stypendiów.

Uchwała Nr XL/348/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku.

 Uchwała Nr XL/349/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie Statutu Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku.

Uchwała Nr XL/350/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie Statutu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku.

Uchwała Nr XL/351/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie Statutu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Białymstoku.

 Uchwała Nr XL/352/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie Statutu Domu Dziecka w Krasnem.

Uchwała Nr XL/353/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie Statutu Domu Dziecka w Supraślu.

 Uchwała Nr XL/354/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy.

Uchwała Nr XL/355/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach.

Uchwała Nr XL/356/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej w Jałówce z filią w Łaźniach.

Uchwała Nr XL/357/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej w Uhowie.

Uchwała Nr XL/358/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

Uchwała Nr XL/359/2005 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie  zmian w budżecie Powiatu na 2006 rok.

Uchwała Nr XL/360/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania ulg w zapłacie należności pieniężnych przypadających powiatowi lub jego jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy – ordynacja podatkowa.

Uchwała Nr XL/361/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań w związku ze zleceniem prowadzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Uchwała Nr XL/362/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 maja 2006 r. zmieniająca uchwałę RPB w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i uzgodnienia wartości 1 punktu.

Uchwała Nr XL/363/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku.

 

Sesja  Nr  XLI  z  dnia  29 czerwca  2006 r.

Uchwała Nr XLI/364/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach za rok 2005.

Uchwała Nr XLI/365/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 czerwca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie gospodarowania powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2006 rok.

Uchwała Nr XLI/366/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie rachunków dochodów własnych powiatowych jednostek budżetowych.

Uchwała Nr XLI/367/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Uchwała Nr XLI/368/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie określenia zasad i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania za I półrocze planów finansowych jednostek powiatowych zaliczanych do podsektora samorządowego finansów publicznych.

Uchwała Nr XLI/369/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 czerwca 2006 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2006 rok oraz w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok.

Uchwała Nr XLI/370/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na termo-modernizację.

Uchwała Nr XLI/371/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Supraślu.

Uchwała Nr XLI/372/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Szkole Policealnej dla Dorosłych w Michałowie.

Uchwała Nr XLI/373/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych w Łapach.

Uchwała Nr XLI/374/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminów przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach realizacji działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”.

Uchwała Nr XLI/375/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia „Programu Budowania Systemu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Powiecie Białostockim do 2010 roku”.

Uchwała Nr XLI/376/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany typu Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach.

Uchwała Nr XLI/377/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi Nr 1486 B Stanisławowo – droga Nr 1485 B.

Uchwała Nr XLI/378/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie skargi na działalność Starosty Białostockiego oraz Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku.

Uchwała Nr XLI/379/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr XLI/380/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z działalności Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju i Promocji Powiatu Rady Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr XLI/381/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z działalności Komisji Rolnictwa i Środowiska Rady Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr XLI/382/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z działalności Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny Rady Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr XLI/383/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Rady Powiatu Białostockiego

Uchwała Nr XLI/384/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z działalności Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Przedsiębiorczości i Rynku Pracy Rady Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr XLI/385/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z działalności Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego.

 

Sesja  Nr  XLII  z  dnia  3 sierpnia  2006 r.

Uchwała Nr XLII/386/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 3 sierpnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie gospodarowania powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2006 rok.

Uchwała Nr XLII/387/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 3 sierpnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2006 rok.

Uchwała Nr XLII/388/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 3 sierpnia 2006 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu na 2006 rok.

Uchwała Nr XLII/389/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 3 sierpnia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu.

Uchwała Nr XLII/390/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 3 sierpnia 2006 r. w sprawie stanowiska Rady Powiatu Białostockiego.

 

Sesja  Nr  XLIII  z  dnia  24 sierpnia  2006 r.

Uchwała Nr XLIII/391/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr XLIII/392/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 sierpnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego.

Uchwała Nr XLIII/393/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2006 rok.

Uchwała Nr XLIII/394/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 sierpnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

Uchwała Nr XLIII/395/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 sierpnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania zadań publicznych w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dzieciom z terenu Powiatu Białostockiego w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Uchwała Nr XLIII/396/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 sierpnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2006 roku.

Uchwała Nr XLIII/397/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 sierpnia 2006 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej powiatu.

 

Sesja  Nr  XLIV  z  dnia  21 września  2006 r.

Uchwała Nr XLIV/398/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 21 września 2006 r. w sprawie zatwierdzenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za I półrocze 2006 roku.

Uchwała Nr XLIV/399/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 21 września 2006 r. w sprawie nadania Statutu Starostwu Powiatowemu w Białymstoku.

Uchwała Nr XLIV/400/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 21 września 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie gospodarowania powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2006 rok.

Uchwała Nr XLIV/401/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 21 września 2006 r. w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych.

Uchwała Nr XLIV/402/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 21 września 2006 r.w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań w związku z realizacją projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Uchwała Nr XLIV/403/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 21 września 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego na 2006 rok.

Uchwała Nr XLIV/404/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 21 września 2006 r. w sprawie zmian w budżecie powaitu na 2006 rok. 

Uchwała Nr XLIV/405/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 21 września 2006 r. w sprawie Stanowiska Rady Powaitu Białostockiego . 

Sesja Nr XLV z dnia 26 października 2006 r.

 

Uchwała Nr XLV/406/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 października 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie gospodarowania Powiatowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok.

 

Uchwała Nr XLV/407/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 października 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2006 roku.

 

Uchwała Nr XLV/408/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 października 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmu lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Powiatu Białostockiego.

 

Uchwała Nr XLV/409/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 października 2006 r. w sprawie stanowiska Rady Powiatu Białostockiego.

 

Uchwała Nr XLV/410/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 października 2006 r. w sprawie uchylenia uchwały zmieniającej typ Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach.

 

Uchwała Nr XLV/411/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 października 2006 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok.

 

Uchwała Nr XLV/412/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 października 2006 r. w sprawie zasad postępowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach przy zbywaniu, wynajmowaniu, wydzierżawianiu majątku trwałego.

 

Uchwała Nr XLV/413/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 października 2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego.

 

Uchwała Nr XLV/414/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 października 2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju i Promocji Powiatu Rady Powiatu Białostockiego.

 

Uchwała Nr XLV/415/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 października 2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa i Środowiska Rady Powiatu Białostockiego.

 

Uchwała Nr XLV/416/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 października 2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny Rady Powiatu Białostockiego.

 

Uchwała Nr XLV/417/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 października 2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Rady Powiatu Białostockiego.

 

Uchwała Nr XLV/418/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 października 2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Przedsiębiorczości i Rynku Pracy Rady Powiatu Białostockiego.

 

Uchwała Nr XLV/419/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 października 2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego.

 

Sesja Nr XLVI z dnia 27 października 2006 r.

 

Uchwała Nr XLVI/420/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 października 2006 r. Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2006 roku.

 

III Kadencja ( lata 2006 - 2010 )

Sesja Nr I z dnia 27 listopada 2006 r.

 

Uchwała Nr I/1/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Białostockiego.

 

Uchwała Nr I/2/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Białostockiego.

 

Uchwała Nr I/3/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Starosty Powiatu Białostockiego.

 

Uchwała Nr I/4/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Białostockiego.

 

Uchwała Nr I/5/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Członków Zarządu Powiatu Białostockiego.

 

Uchwała Nr I/6/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia liczby i nazwy stałych Komisji Rady Powiatu Białostockiego.

 

Sesja Nr II z dnia 21 grudnia 2006 r.

 

Uchwała Nr II/7/06 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie gospodarowania powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2007 rok.

 

Uchwała Nr II/8/06 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Staroście Powiatu Białostockiego.

 

Uchwała Nr II/9/06 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego.

 

Uchwała Nr II/10/06 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na 2007 rok.

 

Uchwała Nr II/11/06 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie delegowania 2 radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

 

Uchwała Nr II/12/06 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok.

 

Uchwała Nr II/13/06 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006.

 

Uchwała Nr II/14/06 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego.

 

Uchwała Nr II/15/06 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie wyboru członków Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego.

 

Uchwała Nr II/16/06 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie wyboru członków Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Białostockiego.

 

Uchwała Nr II/17/06 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie wyboru członków Komisji Rolnictwa i Środowiska oraz Turystyki i Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Białostockiego.

 

Uchwała Nr II/18/06 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie wyboru członków Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego.

 

Uchwała Nr II/19/06 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie wyboru członków Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Przedsiębiorczości i Rynku Pracy Rady Powiatu Białostockiego.

 

Uchwała Nr II/20/06 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie wyboru członków Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny Rady Powiatu Białostockiego.

 

Uchwała Nr II/21/06 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Powiatu Białostockiego do wykonywania funkcji pracodawcy wobec Starosty Powiatu Białostockiego.

 

Uchwała Nr II/22/06 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie wskazania wiceprzewodniczącego do określenia terminu, miejsca i zakresu podróży służbowej dla Przewodniczącego Rady Powiatu.

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Opublikował: Hanna Tołłoczko

Data udostępnienia w BIP: 01-02-2006 11:26

Data modyfikacji informacji: 07-02-2007 16:03