Uchwała Nr XLIV/405/2006

 

 

                                                                                                               

 

UCHWAŁA Nr XLIV / 405 /2006

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 21 września 2006 roku

 

w sprawie Stanowiska Rady Powiatu Białostockiego

 

                Na podstawie § 17 ust. 2 Statutu Powiatu Białostockiego przyjętego uchwałą Nr XXV/199/2001 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Białostockiego (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 667, poz. 1969, z 2003 r. Nr 6, poz. 196, Nr 50, poz. 1045), Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

Przyjąć stanowisko w sprawie zmian w funkcjonowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku

 

§ 2

Stanowisko Rady Powiatu Białostockiego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady

Andrzej Adam Kałużyński

 

 

 

                                                                                                                                                Załącznik

                                                                                                                                                do Uchwały Nr XLIV/ 405 /2006

                                                                                                                                                Rady Powiatu Białostockiego

                                                                                                                                                z dnia 21 września 2006 roku

 

 

STANOWISKO

RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

 

w sprawie zmian w funkcjonowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku

 

 

Rada Powiatu Białostockiego wyraża zaniepokojenie w związku ze zmianami w funkcjonowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, polegającymi na likwidacji Zakładu Pomocy Doraźnej w Łapach i przekształcenia go w miejsce stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego.

Rada Powiatu widzi konieczność przywrócenia poprzedniego stanu organizacyjnego i pozostawienia w Łapach dyspozytorni oraz całodobowej karetki wypadkowej – także w dni świąteczne.

Przeprowadzona restrukturyzacja doprowadziła do sytuacji w której Powiat Białostocki  jeden z największych w kraju, będzie jedynym powiatem w województwie podlaskim pozbawionym jednostki ratownictwa medycznego, a miasto Łapy liczące więcej mieszkańców niż niektóre miasta powiatowe pozostanie bez Zakładu Pomocy Doraźnej.

Należy też dodać, iż zmian tych dokonano bez jakichkolwiek konsultacji tak z samorządem łapskim jak i samorządem Powiatu Białostockiego.

W tym stanie rzeczy Rada Powiatu zwraca się do Sejmiku Województwa Podlaskiego oraz do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku o podjęcie działań w celu przywrócenia poprzedniego stanu organizacyjnego i pozostawienia w Łapach Zakładu Pomocy Doraźnej.

 

 

Przewodniczący Rady

Andrzej Adam Kałużyński

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Alicja Małgorzata Bychowska

Opublikował: Tomasz Budnik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 21-09-2006

Data udostępnienia w BIP: 26-09-2006 09:52

Data modyfikacji informacji: 26-09-2006 09:40