Informacja dla właścicieli pojazdów usuniętych z dróg na terenie Powiatu Białostockiego

Informacja dla właścicieli pojazdów usuniętych z dróg na terenie Powiatu Białostockiego.
Starostwo Powiatowe w Białymstoku realizuje zadania dotyczące usuwania pojazdów z dróg Powiatu Białostockiego na koszt właściciela, w przypadkach określonych art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2023.1047 t.j.).

USUWANIE POJAZDU
 
Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela na podstawie dyspozycji wydanej przez uprawnione podmioty w trybie art.130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2023.1047 t.j.)– zwanej dalej ustawą Prd.
Zgodnie z art. 130a ww. ustawy pojazd usuwany jest z drogi na koszt właściciela w przypadku:
1. pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu,
2. nieokazania przez kierującego dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. c ustawy Prd,
3. przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu,
4. pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu kierowanego przez osoby wymienione w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy Prd,
5. pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela,
6. kierowania nim przez osobę nieposiadającą uprawnienia do kierowania pojazdami albo której zatrzymano prawo jazdy i nie ma możliwości zabezpieczenia pojazdu przez przekazanie go osobie znajdującej się w nim i posiadającej uprawnienie do kierowania tym pojazdem; przepisu nie stosuje się, jeżeli kierujący posiada pokwitowanie, o którym mowa w art. 135 ust. 4 lub 5 albo w art. 135a ust. 5 lub 6, upoważniające do kierowania pojazdem.
1a. Pojazd jest usuwany z drogi na koszt wykonującego przejazd drogowy w przypadku, o którym mowa w art. 140ad ust. 7.
2. Pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy:
1) kierowała nim osoba:
a) znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,
b) nieposiadająca przy sobie wymaganych dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu;
2) jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska.

Pojazdy usunięte z drogi na koszt właściciela na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym umieszcza się na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym.
Zgodnie z zawartą na 2024r. umową usuwanie pojazdów z dróg publicznych Powiatu Białostockiego oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym realizuje MOTOFIRMA Robert Andrysewicz na podstawie dyspozycji usunięcia wystawionej przez uprawniony organ.

Usunięte pojazdy przewożone są na parking strzeżony, który zlokalizowany jest pod adresem:
Koplany Kolonia 35
16-061 Juchnowiec Kościelny
tel. 85 747 44 55

Opłaty związane z usunięciem oraz przechowywaniem pojazdu w trybie 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym z dróg publicznych Powiatu Białostockiego, ustala corocznie, w drodze uchwały Rada Powiatu Białostockiego.
W roku 2024 obowiązują stawki określone Uchwałą Nr LXXXV/617/2023 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie opłat i kosztów związanych z usuwaniem pojazdów na 2024r. :

1. rower lub motorower:
a. za usunięcie - 166 zł,
b. za każdą dobę przechowywania - 1 zł;
2. motocykl:
a. za usunięcie - 240 zł,
b. za każdą dobę przechowywania - 1 zł;
3. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t:
a. za usunięcie - 480 zł,
b. za każdą dobę przechowywania - 5 zł;
4. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t do 7,5 t:
a. za usunięcie - 871 zł,
b. za każdą dobę przechowywania - 50 zł;
5. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 7,5 t do 16 t:
a. za usunięcie - 1230 zł,
b. za każdą dobę przechowywania - 50 zł;
6. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16t:
a. za usunięcie - 1813 zł,
b. za każdą dobę przechowywania - 130 zł;
7. pojazd przewożący materiały niebezpieczne:
a. za usunięcie - 2205 zł,
b. za każdą dobę przechowywania - 290 zł;
8. hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego:
a. za usunięcie – 166 zł;
b. za każdą dobę przechowywania – 1 zł.


JAK ODEBRAĆ USUNIĘTY POJAZD?
W przypadku pojazdu usuniętego z drogi w trybie art. 130a wyżej cyt. ustawy w pierwszej kolejności należy skontaktować się z podmiotem, który wydał dyspozycję jego usunięcia (np. policja).
Podstawę do odbioru pojazdu usuniętego w trybie art. 130a ust. 1 wyżej cyt. ustawy stanowi Zezwolenie wystawione przez podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu - § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej (Dz. U. z 2018 r. Nr 2285 ze zm.).
Zezwolenie wydaje się osobie, po okazaniu przez nią dokumentu tożsamości i dokumentu upoważniającego do używania pojazdu, a w przypadku:
1. pojazdu usuniętego na podstawie art. 130a ust. 1 pkt 2 ustawy Prd - po spełnieniu warunków wymaganych do zwrotu zatrzymanego dowodu rejestracyjnego, o których mowa w art. 133 ustawy;
2. pojazdu usuniętego na podstawie art. 130a ust. 1 pkt 3 ustawy Prd - także zezwolenia, o którym mowa w art.64 ust.1 ustawy Prd.
Pojazd z parkingu odbiera osoba wskazana w upoważnieniu lub właściciel (posiadacz) wskazany w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) pojazdu lub w pokwitowaniu za zatrzymany dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe.

Pojazd z parkingu może odebrać osoba uprawniona okazując:
• zezwolenie wystawione przez podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu,
• dokument tożsamości,
• dokument upoważniający do używania pojazdu (np. dowód rejestracyjny, pozwolenie czasowe, pokwitowanie wydane w zamian za zatrzymany dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe,

Wpłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdu w trybie art. 130a ustawy Prd należy dokonać niezwłocznie w terminie 7 dni w kasie Starostwa Powiatowego w Białymstoku (adres: ul. Borsucza 2,
15-569 Białystok) lub przelewem na rachunek bankowy tut. urzędu:

85 1020 1332 0000 1102 1290 2526
Na poleceniu przelewu/wpłaty prosimy o wpisanie numeru rejestracyjnego pojazdu.

ODSTĄPIENIE OD USUNIĘCIA POJAZDU
Od usunięcia pojazdu odstępuje się, jeżeli przed wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania pojazdu ustaną przyczyny jego usunięcia. W takim przypadku właściciel pojazdu zobowiązany jest do wniesienia opłaty stawki przewidzianej w § 3 Uchwały Nr LXXXV/617/2022 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie opłat i kosztów związanych z usuwaniem pojazdów na 2024r. :

1. rower lub motorower - 100 zł,
2. motocykl - 100 zł,
3. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 200 zł,
4. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t do 7,5 t - 300 zł,
5. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 7,5 t do 16 t - 500 zł,
6. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16t - 1000 zł,
7. pojazd przewożący materiały niebezpieczne -1500 zł,
8. hulajnoga lub urządzenie transportu osobistego – 100 zł.

Wpłaty za odstąpienie od usunięcia pojazdu w trybie art. 130a ustawy Prd należy dokonać niezwłocznie w terminie 7 dni w kasie Starostwa Powiatowego w Białymstoku (ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok) lub przelewem na rachunek bankowy tut. urzędu:

85 1020 1332 0000 1102 1290 2526
Na poleceniu przelewu/wpłaty prosimy o wpisanie numeru rejestracyjnego pojazdu.

Pojazd może być usunięty jedynie na podstawie dyspozycji wydanej przez uprawnione podmioty, dlatego wszelkie reklamacje, odwołania, zastrzeżenia, co do zasadności wydania dyspozycji usunięcia pojazdu powinny być kierowane bezpośrednio do podmiotów, które taką dyspozycję wydały.

Szczegółowych informacji udzielają :
- pracownicy Starostwa Powiatowego w Białymstoku przy ul. Borsuczej 2, 15-569 Białystok, pok. 109,
tel. 85 740-39-16; tel. 85 740 39 51, adres e-mail: starostwo@st.bialystok.wrotapodlasia.pl
-pracownicy parkingu Kolonia Koplany 35 (gm. Juchnowiec Kościelny) tel. 85 747 44 55
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Przemysław Panas

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 14-05-2019

Data udostępnienia w BIP: 14-05-2019 10:51

Data modyfikacji informacji: 25-01-2024 14:25