Samodzielne Stanowiska

 

SAMODZIELNE  STANOWISKA  PRACY

 

 

Samodzielne stanowisko ds. pracowniczych
 
Beata Pona
Urszula Sosonowska
II piętro, pok. 204, tel. 85 740-39-61
 
 
Zadania stanowiska :
1. Prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu.
2. Prowadzenie i przygotowywanie dokumentacji w sprawach związanych z przyjmowaniem do pracy, awansowaniem, nagradzaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy.
3. Organizowanie i prowadzenie szkoleń pracowników Starostwa z zakresu spraw pracowniczych i BHP.
4. Sprawowanie nadzoru, kontrolowanie dyscypliny w poszczególnych wydziałach Starostwa Powiatowego i prowadzenie dokumentacji z tym związanej.
5. Prowadzenie dokumentacji związanej ze zgłaszaniem do ubezpieczenia społecznego pracowników Starostwa oraz osób wykonujących pracę w ramach umów cywilnoprawnych.
6. Prowadzenie spraw socjalnych pracowników, emerytów i rencistów Starostwa.
7. Realizowanie zadań związanych z BHP i p. poż.
8. Prowadzenie kontroli zewnętrznej i instruktażu jednostek organizacyjnych Powiatu w zakresie spraw kadrowych, BHP i funduszu socjalnego.
9. Przygotowywanie projektów aktów prawnych Starosty oraz projektów uchwał i innych materiałów wnoszonych pod obrady Rady, jej Komisji i Zarządu z zakresu spraw kadrowych.
10. Sprawozdawczość statystyczna z zakresu spraw pracowniczych i PFRON.
 
 
Samodzielne stanowisko ds. audytu i kontroli wewnętrznej
 
Robert Dąbrowski,
II piętro, pok. 214, tel. 85 740-39-88
 
Zadania stanowiska
1. Prowadzenie audytu wewnętrznego i kontroli finansowej w powiatowych jednostkach organizacyjnych zgodnie z ustawą o finansach publicznych.
2. Prowadzenie innych zadań kontrolnych.
3. Sprawdzanie wykonywania zaleceń pokontrolnych
 

Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych

 

Piotr Pyłkowski
Siedziba  stanowiska : Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku, ul. Szosa Baranowicka 37, 15-522 Białystok I piętro pok. nr 15
 
Godziny urzędowania:
poniedziałek – piątek  
w godzinach 7:00 - 15:00
 
Tel. 85 740 22 17 wew. 32

 

Zadania  stanowiska:

1. Zatwierdzanie projektów organizacji ruchu stałej i czasowej.
2. Nadzór nad zgodnością istniejącej organizacji ruchu z przekazanym do realizacji zatwierdzonym projektem.
3. Nadzór i analiza istniejącej organizacji ruchu w zakresie bezpieczeństwa ruchu i jego efektywności.
4. Zasięganie opinii rzeczoznawców lub biegłych oraz Policji, Zarządu drogi i innych w zakresie wpływu planowanej organizacji ruchu na jego bezpieczeństwo.
5. Wprowadzanie tymczasowych zakazów lub ograniczeń w ruchu w przypadku zdarzeń, w wyniku których może nastąpić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
6. Przeprowadzanie co najmniej raz na 6 miesięcy kontroli prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach podległych organowi zarządzającego ruchem.
7. Wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych.
8. Wydawanie zezwoleń na organizację imprez z wykorzystaniem dróg powiatowych i gminnych
 
Samodzielne stanowisko Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Marek Falkowski
I piętro, pok. 123, tel. 85 740-39-97
 
 
Zadania stanowiska :
1.    Zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności przez:
    1)    sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowywanie w tym zakresie sprawozdań dla administratora danych,
    2)    nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji   opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz stosowanych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną oraz przestrzegania zasad w niej określonych,
    3)    zapewnienie zapoznawania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych.
2.    Prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych (z określonymi w ustawie o ochronie danych osobowych wyjątkami).
3.    Bieżąca współpraca z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.
4.    Wspieranie Starosty w realizacji zadań Administratora danych.
 
Samodzielne stanowisko Rzecznik Prasowy
II Piętro, pok. 210

Zadania stanowiska :
1.    Zapewnienie obsługi prasowej Starosty i Starostwa.
2.    Przygotowywanie bieżących informacji dla mediów na temat istotnych zagadnień pracy Starostwa w formie serwisu prasowego, wysyłanego przez Internet lub w postaci biuletynu informacyjnego Powiatu.
3.    Przygotowanie i organizowanie konferencji prasowych Starosty lub innych upoważnionych przez Starostę osób.
4.    Utrzymywanie stałych kontaktów z mediami i podtrzymywanie pozytywnego wizerunku Powiatu w mediach.
5.    Informowanie dziennikarzy o ważnych wydarzeniach na terenie Powiatu.
6.    Bieżące przekazywanie Staroście zestawu informacji i publikacji prasowych na temat Powiatu i Starostwa.
7.    Redagowanie odpowiedzi i wyjaśnień dla mediów w oparciu o stanowisko Starosty.
8.    Współpraca w redagowaniu tekstów do folderów informacyjno-promocyjnych Powiatu.
9.    Koordynowanie spraw związanych z prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Białymstoku.
10.    Utrzymanie strony internetowej Powiatu, w tym: kontrolowanie zawartości merytorycznej, estetyki i modyfikacja strony przy udziale wykonawcy oraz redagowanie
i zamieszczanie informacji w działach informacyjnych.
11.    Obsługa fotograficzna i prasowa.
12.    Udział w przygotowywaniu filmów promocyjnych, dotyczących Starostwa Powiatowego i Powiatu Białostockiego.
 
Samodzielne stanowisko ds. BHP I P.POŻ.
Maciej Sańczyk
, tel.  85 740-39-14 (sekretariat)

Zadania stanowiska :
1.    Prowadzenie wstępnych szkoleń z zakresu bhp i p.poż.
2.    Prowadzenie spraw związanych z wypadkami przy pracy, w drodze do pracy i z pracy.
3.    Planowanie i prowadzenie kontroli zewnętrznej i instruktażu jednostek organizacyjnych
w zakresie spraw bhp i p.poż.
4.    Zapewnienie niezbędnych instrukcji bhp i p.poż. oraz programów do szkoleń wstępnych
i stanowiskowych bhp.
 

 

Stanowisko ds. Inwestycji i Remontów

Wiesław Zawistowski, pok nr 1, tel.: 85 740 39 79

Zadania stanowiska :


1.    Planowanie, przygotowywanie, zapewnienie realizacji i rozliczanie inwestycji i remontów realizowanych przez Starostwo Powiatowe.
2.    Zapewnienie właściwego przygotowania inwestycji, w tym w szczególności przygotowanie terenu pod realizację inwestycji oraz przygotowanie inwestycji od strony formalnej.
3.    Podejmowanie działań w zakresie egzekwowania właściwego wykonania umów przez wykonawców inwestycji i remontów.
4.    Opracowanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji inwestycji.
5.    Wspieranie jednostek organizacyjnych Powiatu Białostockiego w zakresie inwestycji
i remontów obiektów.
6.    Monitorowanie realizacji inwestycji, sporządzanie protokołów odbioru, załatwianie spraw w zakresie powoływania inspektorów nadzoru inwestorskiego.
7.    Prowadzenie spraw związanych z odbiorem technicznym i przekazaniem do eksploatacji inwestycji Starostwa Powiatowego.
8.    Pomoc merytoryczna przy organizacji przetargów i nadzorze wykonawstwa robót budowlano-remontowych.
9.    Współpraca z administracją rządową i samorządową w sprawach nadzoru inwestycyjno-budowlanego.

Stanowisko ds. Kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi i placówkami opiekuńczo-wychowawczymi

Zadania stanowiska:

1.    Prowadzenie kontroli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku w zakresie realizacji zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.
2.    Prowadzenie kontroli nad rodzinami zastępczymi.
3.    Prowadzenie kontroli nad placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, prowadzonymi przez Powiat Białostocki oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi prowadzonymi na zlecenie Powiatu Białostockiego.
4.    Opracowywanie rocznych planów kontroli.
5.    Prowadzenie postępowań kontrolnych, z uwzględnieniem prawa określonego w art. 38b ust. 8 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
6.    Sporządzanie protokołów kontroli.
7.    Opracowywanie projektów wystąpień pokontrolnych i przedstawianie ich Zarządowi Powiatu Białostockiego.
 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Hanna Tołłoczko

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Marek Falkowski

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 22-08-2016

Data udostępnienia w BIP: 23-03-2005 00:00

Data modyfikacji informacji: 10-04-2017 13:53