Organizacja Starostwa Powiatowego w Białymstoku

Uchwała nr 642/2017

Zarządu Powiatu Białostockiego

z dnia 20 września 2017 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814, poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r., poz. 730 i poz. 935) Zarząd Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala   się   Regulamin   Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Białymstoku w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr V/29/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Białostockiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r.

 

Podpisali:

Antoni Pełkowski – Starosta

Jolanta Den – Wicestarosta

Jan Kaczan – Członek Zarządu

Załączniki do treści

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Antoni Pełkowski - Starostwa, Jolanta Den - Wicestarosta, Jan Kaczan - Członek Zarządu

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Antoni Pełkowski - Starostwa, Jolanta Den - Wicestarosta, Jan Kaczan - Członek Zarządu

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 20-09-2017

Data udostępnienia w BIP: 28-02-2005 00:00

Data modyfikacji informacji: 07-02-2018 09:08