URP IV/30/07

 

 

                                                                                                               

 

UCHWAŁA Nr IV /30/07

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 1 marca 2007 roku

 

w sprawie Stanowiska Rady Powiatu Białostockiego

 

                Na podstawie § 17 ust. 2 Statutu Powiatu Białostockiego przyjętego uchwałą Nr XXV/199/2001 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Białostockiego (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 667, poz. 1969, z 2003 r. Nr 6, poz. 196, Nr 50, poz. 1045), Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

Wystosować stanowisko w sprawie budowy obwodnicy Wasilkowa, zawarte w załączniku do niniejszej Uchwały.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                             

Podpisał:

Przewodniczący Rady Powiatu - Sławomir Gołaszewski

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

 

    Załącznik 

                                                                                         do Uchwały Nr IV/ 30/07

                                                                                            Rady Powiatu Białostockiego

                                                                                   z dnia 1 marca 2007  roku

 

STANOWISKO

RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

w sprawie budowy obwodnicy Wasilkowa

Solidarni z mieszkańcami Podlasia

 

                Województwo Podlaskie stanęło przed ogromnym wyzwaniem cywilizacyjnym. Otworzył się przed mieszkańcami naszego regionu dostęp do funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. To wielka szansa na poprawę bezpieczeństwa i jakości życia Podlasian. Jednak niezrozumiały upór organizacji ekologicznych stawia pod znakiem zapytania możliwości wykorzystania najbliższych lat na realizację najważniejszych projektów infrastrukturalnych w regionie. Rozpoczęte budowy obwodnic Wasilkowa i Augustowa, mają na celu ochronę życia mieszkańców tych miejscowości. Nasilający się tranzyt międzynarodowy doprowadził do utrudnień w normalnym życiu mieszkańców. Tysiące TIR-ów dziennie to ogromne ryzyko dla życia ludzi, o czym świadczą dziesiątki ofiar śmiertelnych i setki rannych.

                Wspierając walkę mieszkańców Wasilkowa o prawo do bezpiecznego życia w spokoju, Radni Powiatu Białostockiego, jednoznacznie popierają władze samorządowe Wasilkowa w ich działaniach na rzecz budowy obwodnicy. W ciągu ostatnich lat były rozpatrywane 3 warianty budowy obwodnicy Wasilkowa. Został wybrany wariant najbardziej optymalny z punktu widzenia ochrony środowiska. W tym czasie ze strony organizacji ekologicznych nie przedstawiono alternatywnej koncepcji budowy tej obwodnicy jak też nie wykazano istotnych zagrożeń dla ekosystemu w zaproponowanym przed GDDKiA projekcie. Obwodnica Wasilkowa jest elementem dużej obwodnicy Białegostoku. Zaprzestanie kontynuowania inwestycji, spowoduje duże utrudnienia w funkcjonowaniu ponad 300-u tysięcznej Aglomeracji Białostockiej.

                Rada Powiatu Białostockiego zwraca uwagę na ogromną determinację mieszkańców w domaganiu się swoich konstytucyjnych praw do bezpiecznych warunków życia. Nieuwzględnienie racji mieszkańców może skutkować długotrwałymi i dokuczliwymi blokad dróg krajowych, co spowoduje poważne zakłócenia w europejskim ruchu tranzytowym.

                Rada Powiatu Białostockiego zwraca się do rządu RP o podjęcie wszelkich kroków, które umożliwią kontynuowanie i jak najszybsze zakończenie budowy obwodnic Wasilkowa, Augustowa i pozostałych miejscowości przy drogach międzynarodowych.

 

 

Podpisał:

Przewodniczący Rady Powiatu – Sławomir Gołaszewski

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: A. Kamiński

Opublikował: Tomasz Budnik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 01-03-2007

Data udostępnienia w BIP: 08-03-2007 08:52

Data modyfikacji informacji: 08-03-2007 08:40