Sesja Nr XIII z dnia 18.12.2003

 

Or.V.0041- 13 / 2002

 

 

Protokół Nr XIII / 2003

z obrad XIII Sesji Rady Powiatu Białostockiego II kadencji

 w dniu 18 grudnia 2003 roku

 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku

 

                Obrady XIII Sesji Rady Powiatu Białostockiego II kadencji, w dniu 18 grudnia 2003 roku, o godz. 4 kwietnia51000, w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Adam Kałużyński.

                Na wstępie, powitał on zaproszonych gości, członków Zarządu oraz wszystkich radnych ( listy obecności stanowią zał. nr 1, 2, 3 ).

Stwierdził, iż na podstawie listy obecności, w obradach uczestniczy 22 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu przypomniał, iż radnym został przesłany projekt porządku dziennego XIII Sesji RPB, do którego zgłosił następującą poprawkę:

wprowadzenie, po punkcie 14, punktu: Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o likwidacji Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białymstoku.

Rada Powiatu Białostockiego powyższą zmianę przyjęła jednogłośnie.

 

Zmieniony porządek obrad przyjęto do realizacji jednogłośnie, w brzmieniu:

1.              Otwarcie obrad XIII Sesji Rady.

2.              Przyjęcie porządku dziennego.

3.              Informacja Starosty o pracach Zarządu między Sesjami.

4.              Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku oraz ocena realizacji powierzonych zadań w zakresie modernizacji i remontów dróg powiatowych.

5.              Przedstawienie przez Zarząd Powiatu projektu budżetu na 2004 rok.

6.              Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Białostockiego”.

7.              Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok oraz zasad udzielania dotacji z PFOŚiGW na 2004 rok.

8.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Białostockim do 2010 r.”.

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały RPB Nr VIII/70/2003 z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2003 roku.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2003 rok.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają po upływie 2003 roku.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/195/2001 RPB z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie zaliczania dróg do kategorii dróg powiatowych.

13.  Informacja dyrektora PZD w sprawie budowy chodnika w ul. Białostockiej w Grabówce.

14.  Zapoznanie się z informacją dyrektora o sytuacji finansowej SP ZOZ w Łapach.

15.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o likwidacji miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białymstoku.

16.  Informacja o zaawansowaniu prac nad tworzeniem IACS – referuje dyrektor PODGiK oraz przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

17.  Informacja Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku dotycząca lokalizacji siedziby filii w Łapach.

18.  Przedstawienie analizy przygotowanej w związku z pracami dotyczącymi rozwoju Zespołu Szkół w Michałowie.

19.  Interpelacje i zapytania Radnych.

20.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej XII Sesji RPB.

21.  Sprawy różne.

22.  Zamknięcie obrad XIII Sesji RPB.  

Ad. 3

Informacja Starosty o pracach Zarządu między Sesjami.

Starosta Białostocki - Pan Wiesław Pusz przypomniał Wysokiej Radzie, iż informacja o pracach Zarządu między Sesjami Rady została przedłożona radnym na piśmie / zał. nr 4 /. Poinformował zebranych, iż w okresie od dnia 21 listopada 2003 roku do dnia 18 grudnia 2003 roku Zarząd Powiatu obradował na 5 posiedzeniach plenarnych i zajmował się problemami w zakresie spraw:

·         dotyczących majątku powiatowego,

·         związanych z drogami powiatowymi,

·         związanych z ochroną zdrowia i opieką społeczną,

·         dotyczących oświaty, kultury i sportu,

·         dotyczących finansów i budżetu.

·          

Pytań i uwag do informacji Starosty nie zgłoszono.

Rada Powiatu Białostockiego ww. informację przyjęła do wiadomości.

 

Ad. 4

                Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku oraz ocena realizacji powierzonych zadań w zakresie modernizacji i remontów dróg powiatowych.

                Pan Marek Jędrzejewski - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku szczegółowo przedstawił Wysokiej Radzie sprawozdanie z działalności PZD oraz ocenę realizacji powierzonych zadań w zakresie modernizacji i remontów dróg powiatowych ( pełny, pisemny materiał stanowi załącznik nr 5 do niniejszego).

                Radni nie zgłosili pytań, wobec czego Przewodniczący obrad stwierdził, iż Rada Powiatu Białostockiego ww. informację przyjęła do wiadomości.

 

Ad. 5

      Przedstawienie przez Zarząd Powiatu projektu budżetu na 2004 rok.

                Pani Maria Borodziuk- Skarbnik Powiatu poinformowała zebranych, iż na posiedzeniu, w dniu 15 grudnia 2003 roku, Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2004 rok ( zał. nr 6, 7).

                Składa się on z trzech części: projektu uchwały Rady w sprawie budżetu na 2004 rok, objaśnień do ww. projektu budżetu oraz informacji o stanie mienia komunalnego. Ponadto, projekt budżetu powiatu na 2004 rok został, w dniu 15 grudnia b.r., przedłożony Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania. Zatem, ustawowy termin opracowania budżetu na przyszły rok został zachowany.

                Projekt budżetu powiatu na 2004 rok został opracowany w oparciu o nową ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Ww. ustawa została uchwalona przez Sejm RP, w dniu 13 listopada b.r. Zgodnie z nią, ulega zmianie struktura dochodów powiatu. Udział dochodów własnych o przeznaczeniu których decyduje Rada Powiatu, wzrasta o około 10%, tj. z dotychczasowego poziomu 7% do 17%. Jest to, przede wszystkim, skutek podwyższenia udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, z dotychczasowego poziomu 1% do 8,42% w roku 2004, przy czym ten udział, od roku 2005, wzrasta do 10,25%. Ponadto, w znaczący sposób zwiększa się potrącany procent z dochodów budżetu państwa, realizowanych przez powiat w zakresie gospodarowania nieruchomościami skarbu państwa. Dotychczas było to 5%, a od 2004 roku jest to 25%. Zmieniła się także konstrukcja subwencji i zgodnie z zapowiedzią zlikwidowana została część drogowa subwencji. Pozostała nadal część oświatowa i wyrównawcza oraz pojawiła się nowa część subwencji, tzw. część równoważąca. Zlikwidowane zostały dotacje dla powiatów na takie zadania, jak: nadzór nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych, dotacje dla oświaty ( np., otrzymywane powszechnie na sfinansowanie odbywania praktyk uczniowskich, czy też na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów), dotacje na finansowanie rodzin zastępczych i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, a także brak dotacji na prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy. Zadania te, z dniem 1 stycznia 2004 roku, finansowane będą z dochodów własnych powiatu oraz otrzymanych subwencji z budżetu państwa. Według prognozy, sporządzonej na podstawie ww. ustawy, przyjęty w projekcie plan dochodów budżetu powiatu białostockiego na 2004 rok zamyka się ogólną kwotą 56.621.078 zł i jest to kwota, zaledwie, o 0,3% większa od przewidywanego wykonania dochodów za rok bieżący. Plan wydatków budżetowych skalkulowany jest na ogólną kwotę 56.506.872 zł i w porównaniu do przewidywanego wykonania wydatków w roku 2003 jest to kwota mniejsza o 1.915.984 zł ( tj., o 3,3%). Różnica ta wynika z faktu, iż na pokrycie planowanych wydatków w roku 2003 zaciągnięty został kredyt długoterminowy, w kwocie 1.237.000 zł oraz wykorzystana została cała skumulowana nadwyżka budżetowa z lat poprzednich. Ponadto, od roku 2003, zaczęto spłacać zaciągnięte w latach 2001-2002 kredyty i pożyczki. Zaś udzielone w 2002 roku, zakładom opieki zdrowotnej, pożyczki o łącznej, niespłaconej kwocie 760.000 zł, w sposób znaczący uszczupliły wolne środki budżetu, przeznaczone na spłatę rat budżetowych. Dlatego też, chcąc zachować płynność finansową budżetu, należało zaplanować na rok 2004 budżet zrównoważony, a dokładnie z planowaną, niewielką nadwyżką dochodów nad wydatkami, w kwocie 111.206 zł. Nadwyżka ta jest niezbędna na spłatę rat kredytów i pożyczek, zgodnie z zawartymi umowami z bankami i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Tak, więc planowana nadwyżka nie wynika z nadmiaru dochodów lecz z konieczności zapewnienia sfinansowania spłaty zadłużenia. Z ogólnej kwoty planowanych wydatków, na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć 52.448.939 zł, a na wydatki i zakupy inwestycyjne: 4.057.933 zł, co stanowi 7,18% planowanych wydatków. Plan inwestycji na drogach powiatowych skonstruowany został w oparciu o uchwalony, przez Radę Powiatu, wieloletni program inwestycyjny z ujęciem, uwzględnionym na etapie ww. programu, kwot pomocy finansowej ze strony gmin i współfinansowania w ramach programu SAPARD. Projekt budżetu powiatu na 2004 rok zawiera również limit wydatków na programy wieloletnie, obejmujące lata 2004-2006.

                Radni pytań nie zgłosili.

      Rada Powiatu Białostockiego ww. wyjaśnienia przyjęła do wiadomości.

 

Ad.6

                Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Białostockiego”.

      Wyjaśnień na temat projektu uchwały RPB w ww. sprawie udzielił Starosta Białostocki- Pan Wiesław Pusz ( zał. nr 8,9,10,11). Poinformował, iż projekty Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Białostockiego zawierają szczegółową analizę istniejącego stanu środowiska na terenie Powiatu Białostockiego w zakresie powietrza, wód, gleb, klimatu, środowiska przyrodniczego oraz gospodarki odpadami. Określają one również zadania, które powinny realizować jednostki samorządowe, przedsiębiorstwa i mieszkańcy powiatu, celem polepszenia stanu środowiska oraz dotrzymania norm środowiskowych. Od stycznia 2004 roku będzie możliwe dofinansowanie, ze źródeł zewnętrznych, tylko tych zadań, z zakresu ochrony środowiska, które są ujęte w programie. Powiat, co roku, otrzymuje dofinansowanie z funduszu ochrony środowiska. Dotychczas, przy pomocy takich funduszy zrealizowano, m.in. edukację ekologiczną ( w tym konkursy), system grzewczy w DPS w Łaźniach, kotłownię w DPS w Jałówce oraz oczyszczalnię ścieków w DPS w Łaźniach. W kolejnych latach powiat nadal będzie mógł starać się o dofinansowanie, stąd tak ważne jest przyjęcie przez Radę Powiatu Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Białostockiego. Ww. opracowania, zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, winny zostać zatwierdzone do końca 2003 roku. Dlatego też, Zarząd Powiatu zwraca się do Rady Powiatu o podjęcie uchwały w ww. sprawie.

      Wobec braku pytań, wysłuchano opinii Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego i Ochrony Środowiska oraz Komisji Infrastruktury Technicznej. Obie Komisje, projekt uchwały w ww. sprawie zaopiniowały pozytywnie.

      Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIII/102/2003 z dnia 18 grudnia 2003 roku w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Białostockiego” ( zał. nr12) .

Ad. 7

      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok oraz zasad udzielania dotacji z PFOŚiGW na 2004 rok.

      Projekt uchwały RPB w ww. sprawie zreferowała Pani Monika Ratyńska- Naczelnik Wydziału RLGWiOŚ ( zał. nr 13). Poinformowała, iż uchwała w sprawie przyjęcia projektu zestawienia przychodów i wydatków PFOŚiGW na 2004 rok oraz zasad udzielania dotacji z PFOŚiGW na 2004 rok winna być podjęta do dnia 15 stycznia 2004 roku. W ww. zestawieniu, proponuje się stan środków, na początku przyszłego roku, w kwocie 59.476 zł. Jest to stan na dzień 30 listopada b.r. Ww. kwota będzie zmieniana w roku przyszłym. Natomiast, przychody ogółem planuje się na kwotę 350.000 zł, a wydatki na kwotę 409.000 zł. Załącznik nr 2, do ww. projektu uchwały, stanowią zasady udzielania dotacji z PFOŚiGW na następny rok. Uwzględniają one zmiany w przepisach prawnych, które weszły w życie z dniem 6 grudnia 2003 roku.

      Wobec braku pytań, wysłuchano opinii Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego i Ochrony Środowiska. Przewodniczący ww. Komisji- Pan Józef Ryszard Sikorski poinformował, iż na posiedzeniu, w dniu 15 grudnia b.r., ww. projekt uchwały zaopiniowano pozytywnie. Także opinia Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju i Promocji Powiatu w ww. sprawie była pozytywna, o czym poinformował Przewodniczący- Pan Krzysztof Obukowicz.

      Rada Powiatu Białostockiego jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIII/103/2003 z dnia 18 grudnia 2003 roku w sprawie przyjęcia projektu zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok oraz zasad udzielania dotacji z PFOŚiGW na 2004 rok ( zał. nr 14).

Ad. 8

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Białostockim do 2010 r.” szczegółowo zreferowała Pani Elżbieta Anna Turczewska- Dyrektor PCPR w Białymstoku ( zał. nr 15). Przypomniała, iż do zadań powiatu, na podstawie art. 35a ust l ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.), należy opracowywanie i realizacja, zgodnych ze strategią rozwoju województwa, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie:

a)     rehabilitacji społecznej,

b)    rehabilitacji zawodowej i zatrudniania,

c)     przestrzegania praw osób niepełnosprawnych

oraz współpraca z instytucjami administracji rządowej i samorządowej w opracowywaniu i realizacji tych programów.

Program jest podstawą do opracowania i realizacji programów celowych na rzecz osób
niepełnosprawnych i uzyskania środków na programy realizowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, m.in. wymagany jest przy przystępowaniu jednostki samorządu do  Programu wyrównywania różnic między regionami” na lata 2003-2008 opracowanego przez PFRON.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku opracowało „Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Białostockim do 2010 roku".

W Programie ujęto zadania powiatu oraz gminy wobec osób niepełnosprawnych. Realizację zadań powiatu przedstawiono porównawczo w latach 1999-III kwartał 2003
Zadania gmin analizowano za lata 2001 –2002.

Prośbę o uwagi i wnioski skierowano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz 15 gmin z terenu powiatu białostockiego. Otrzymano odpowiedzi od 8 gmin oraz do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Uwagi wnieśli: Podlaski Urząd Wojewódzki oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Supraślu.

Program składa się z następujących części: I – diagnozy- zawierającej: charakterystykę ludności, w tym osób niepełnosprawnych województwa i powiatu białostockiego, problemy związane z edukacją osób niepełnosprawnych oraz rozdziały: pomoc społeczna wobec osób niepełnosprawnych, rehabilitacja społeczna, rehabilitacja zawodowa, opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.

W II części określono cel strategiczny oraz cele szczegółowe programu, zadania, metody realizacji tych zadań i efekty, jakie powinny zostać osiągnięte oraz wskaźniki mierzalne do monitoringu, a także ewaluacji celów.

Następnie, określono instytucje współdziałające przy realizacji programu, ogólnie
wymieniono źródła finansowania zadań wynikających z programu oraz wybrano priorytetowe
przedsięwzięcia do realizacji do 2010 r.

Celem strategicznym „Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie
Białostockim do 2010 roku" jest „podejmowanie działań w celu zapobiegania
niepełnosprawności, rehabilitacji, wyrównywania szans oraz pełnego uczestnictwa osób
niepełnosprawnych we wszystkich sferach życia”.

Program został sformułowany zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2010, przyjetą Uchwałą nr XXVI/195/2000 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego (z późn. zm.) .), Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Białostockiego do 2010 r. przyjętą Uchwałą nr XLIIII/254/2002 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Białostockiego do 2010 r. oraz „Programem na rzecz poprawy warunków życia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim na lata 2000-2005”.

Program ma ułatwić prowadzenie aktywnej polityki społecznej wobec osób
niepełnosprawnych, wspierać i umacniać ich prawa, likwidować wszelkie bariery
psychologiczne, społeczne i fizyczne, eliminować wszelkie przejawy dyskryminacji.

                Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny- Pani Alicja Bychowska poinformowała, iż na posiedzeniu w dniu 17 grudnia b.r., Komisja ww. projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.

                Wobec braku pytań ze strony radnych, Przewodniczący obrad zarządził głosowanie.

                Rada Powiatu Białostockiego jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIII/104/2003 z dnia 18 grudnia 2003 roku w sprawie przyjęcia „Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Białostockim do 2010 r.” ( zał. nr 16).

Ad. 9

                Podjęcie uchwały RPB w sprawie zmiany uchwały RPB Nr VIII/70/2003 z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2003 roku.

                Wyjaśnień na temat projektu uchwały RPB w sprawie zmiany uchwały RPB Nr VIII/70/2003 z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2003 roku udzieliła Pani Elżbieta Anna Turczewska- Dyrektor PCPR w Białymstoku ( zał. nr 17). Poinformowała, iż w stosunku do przesłanego radnym ww. projektu uchwały zaszła zmiana polegająca na zmniejszeniu środków o kwotę 3.490 zł na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych i zwiększenie, o taką samą kwotę, dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Ww. zmiany pozwolą na pełne wykorzystanie środków przewidzianych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i pokryją one prawie wszystkie potrzeby zgłoszone przez osoby niepełnosprawne z terenu powiatu białostockiego. Wysokość środków na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, po wprowadzeniu omówionej zmiany wyniesie 169.535 zł. Natomiast, na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się, w związku z indywidualnymi potrzebami, wysokość środków wyniesie 631.353 zł.

                Kończąc, Pani Elżbieta Turczewska zaznaczyła, iż projekt uchwały w ww. sprawie, wraz z omówioną zmianą, został przedłożony do zaopiniowania Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Spraw Rodziny, a także Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju i Promocji Powiatu.

                Radni pytań nie zgłosili.

                Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny- Pani Alicja Bychowska poinformowała, iż na posiedzeniu w dniu 17 grudnia b.r., Komisja ww. projekt uchwały ( wraz z poprawką) zaopiniowała pozytywnie. Także opinia Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju i Promocji Powiatu na temat ww. projektu uchwały była pozytywna.

                Rada Powiatu Białostockiego jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIII/105/2003 z dnia 18 grudnia 2003 roku w sprawie zmiany uchwały RPB Nr VIII/70/2003 z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2003 roku ( zał. nr 18).

Ad. 10

                Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2003 rok.

                Pani Maria Borodziuk- Skarbnik Powiatu zreferowała projekt uchwały RPB w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 rok ( zał. nr 19). Wyjaśniła, iż zmiany w budżecie powiatu obejmują zwiększenie planów dochodów i wydatków oraz przeniesienia planowanych wydatków między działami. Plan dochodów budżetowych zwiększa się o kwotę 167.620 zł, a wynika to z wprowadzenia do budżetu: otrzymanej kwoty 92.910 zł z rezerwy subwencji oświatowej, 8.000 zł dotacji otrzymanej na zakupy inwestycyjne PINB-u oraz ponadplanowych dochodów w kwocie 66.710 zł realizowanych przez powiatowe jednostki budżetowe. Natomiast, plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wyniesie ogółem 58.465.606 zł.

                Radni pytań nie zgłosili.

                Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju i Promocji Powiatu- Pan Krzysztof Obukowicz poinformował, iż Komisja na posiedzeniu, w dniu 17 grudnia b.r., ww. projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.

                Rada Powiatu Białostockiego, przy 1 głosie „wstrzymującym się”, podjęła uchwałę Nr XIII/106/2003 z dnia 18 grudnia 2003 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 rok ( zał. nr 20).

                Przewodniczący RPB ogłosił 15-o minutową przerwę w obradach.

Ad.11

                Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2003.

                Wyjaśnień na temat ww. projektu uchwały RPB udzieliła Pani Maria Borodziuk- Skarbnik Powiatu ( zał. nr 21). Przypomniała, iż w sprawozdaniu finansowym z wykonania budżetu za 2003 rok, określone przez Radę wydatki niewygasające będą ujęte jako zrealizowane, lecz ich wykonanie nastąpi w terminie późniejszym. Pieniądze przewidziane na wydatki niewygasające muszą być z końcem 2003 roku przelane na specjalne, wyodrębnione subkonto bankowe i jeżeli po upływie określonego przez Radę Powiatu terminu, środki przeznaczone na wydatki niewygasające nie zostaną wykorzystane, wrócą one ponownie do budżetu i mogą być wykorzystane na inne wydatki. Instytucja wydatków niewygasających pozwala na zapewnienie płynności finansowania wydatków, realizacji których z określonych przyczyn nie można zakończyć w roku budżetowym. I tak, przedłużenie terminu wydatkowania kwot na remont kapitalny budynku w Sobolewie i budowę ogrodzenia w ZSMiR w Supraślu podyktowane jest niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi do prowadzenia robót budowlanych w okresie zimowym. Następnie, przedłużenie terminu zakupów pojazdu dla osób niepełnosprawnych wynika z potrzeby przeprowadzenia przetargu w trybie ustawy o zamówieniach publicznych dla przedmiotu zamówienia o wartości powyżej 30.000 euro. Rozpoczęcie procedury możliwe stało się dopiero po podpisaniu umowy z funduszem PFRON, co nastąpiło w ubiegłym tygodniu, a procedura udzielania takiego zamówienia wymaga co najmniej 10 tygodni. Odnośnie wydatków niewygasających na termomodernizację budynków powiatu, jest to zadanie wieloletnie i przeniesienie nie wydatkowanych kwot na wydatki niewygasające pozwoli na płynne finansowanie poszczególnych elementów przedsięwzięcia. Ponadto, ze względu na długą listę wierzycieli zlikwidowanego SPT ZOZ w Białymstoku przewiduje się, że do końca bieżącego roku zostanie nie zakończona spłata wszystkich przejętych zobowiązań. Tym bardziej, że zobowiązania te mogą zwiększyć się, w związku ze złożeniem przez byłych pracowników SPT ZOZ w Białymstoku pozwów o zapłatę zaległych wynagrodzeń za pracę w godzinach nadliczbowych.

                Radni pytań nie zgłosili.

                Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju i Promocji Powiatu- Pan Krzysztof Obukowicz poinformował, iż Komisja na posiedzeniu, w dniu 17 grudnia b.r., ww. projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.

                Rada Powiatu Białostockiego jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIII/107/2003 z dnia 18 grudnia 2003 roku w sprawie wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2003 ( zał. nr 22).

Ad. 12

                Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/195/2001 RPB z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie zaliczania dróg do kategorii dróg powiatowych.

                Pan Marek Jędrzejewski- Dyrektor PZD w Białymstoku szczegółowo omówił projekt uchwały RPB w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/195/2001 RPB z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie zaliczania dróg do kategorii dróg powiatowych ( pisemny, pełny materiał na ww. temat stanowi załącznik do niniejszego protokołu, zał. nr 23).

                Radny Pan Wiktor Brzosko poruszył problem ul. Sokołowskiej w Łapach, która według władz Gminy Łapy nie jest drogą gminną, a stanowi własność Skarbu Państwa. Natomiast, zdaniem Zarządu Powiatu ww. droga jest drogą gminną. W związku z powstałym sporem pomiędzy Gminą Łapy, a Zarządem Powiatu oraz faktem, iż to Rada Powiatu może podjąć uchwałę o zaliczeniu danej drogi do kategorii drogi powiatowej, radny Pan Wiktor Brzosko zgłosił formalny wniosek, o następującej treści:” Rada Powiatu Białostockiego zobowiązuje Zarząd Powiatu do wszczęcia procedury nadania kategorii drogi powiatowej ulicy Sokołowskiej w Łapach Ose”.

                Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Dyrektora PZD w Białymstoku, celem udzielenia szczegółowych wyjaśnień.

      Pan Marek Jędrzejewski poinformował, iż „ul. Sokołowska leży w ciągu drogi powiatowej. Jednakże, od co najmniej 20 lat nie była zaliczona do kategorii dróg wojewódzkich. W związku z tym, nie była tematem przejęcia, z dniem 1 stycznia 1999 roku, przez powiat białostocki na mocy ustawy reformującej administrację publiczną. Dlatego też, ww. ulica nie jest ulicą kategorii powiatowej, bo nie była przedtem ulicą kategorii wojewódzkiej. Ulica, na długości około 400 m została przez Urząd Miejski w Łapach dość dokładnie zdewastowana, budując kanalizację sanitarną. Wtedy nikogo, absolutnie, Urząd Gminy, nie pytał o prawo wejścia w teren, traktując ulicę jak swoją. Na dzień dzisiejszy, ulica jest kategorii gminnej.”

      Radny Pan Wiktor Brzosko stwierdził:” żeby ulica była gminną musi Rada Gminy zaliczyć ją do kategorii gminnej, a Rada Gminy nie zaliczyła do kategorii gminnej i ona gminną nie jest. W związku z tym, nie jest też i powiatową. Chodzi o to, że w tej chwili ta ulica jest niczyja (…). Uważam, że w interesie powiatu jest rozstrzygnięcie tego sporu.”

      Głos zabrał Wicestarosta Białostocki- Pan Damian Raczkowski, który zaznaczył, iż Zarząd Powiatu nie zajmował się jeszcze dyskutowaną kwestią, która przez radnego Pana Wiktora Brzosko, pierwszy raz została poruszona na posiedzeniu Komisji Infrastruktury Technicznej, 15 grudnia b.r. Dlatego też, nie byłoby właściwym ostateczne rozstrzygnięcie ww. problemu na Sesji Rady Powiatu, w dniu dzisiejszym. Sprawa wymaga głębokiej i dokładnej analizy przez Zarząd, który na kolejnym posiedzeniu Rady Powiatu przedstawi zebrane informacje- podkreślił Wicestarosta.

      Radny Pan Wiktor Brzosko, wobec deklaracji, iż Zarząd Powiatu na przyszłej Sesji Rady Powiatu przedstawi wypracowane stanowisko, wycofał swój wniosek.

      Następnie, wysłuchano opinii Komisji Infrastruktury Technicznej, która na posiedzeniu, w dniu 15 grudnia b.r., projekt uchwały RPB w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/195/2001 RPB z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie zaliczania dróg do kategorii dróg powiatowych zaopiniowała pozytywnie.

      Rada Powiatu Białostockiego jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIII/108/2003  z dnia 18 grudnia 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/195/2001 RPB z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie zaliczania dróg do kategorii dróg powiatowych ( zał. nr 24).

 

Ad.13

Informacja dyrektora PZD w sprawie budowy chodnika w ul. Białostockiej w Grabówce.

Dyrektor PZD w Białymstoku- Pan Marek Jędrzejewski przedłożył informację w sprawie budowy chodnika w ul. Białostockiej w Grabówce (  zał. nr 25,26).

            O głos poprosił Burmistrz Gminy Supraśl- Pan Wiktor Grygiencz, który zaznaczył:” ten chodnik, ta droga ma ponad 40 lat i ona jest powiatową drogą i właściwie tam ruina tego chodnika jest. To jest pierwsza sprawa, a druga: ludzie się dopominają, bo teraz poszła nowa linia 24 i 14 chodzi. Duży ruch jest i właściwie ludzie to tam łamią obcasy i nogi po tym chodniku, bo albo trzeba ustalić, że z jednej strony chodnik jest nie czynny i co 100 m zagrody, że trzeba iść na drugą stronę, bo faktycznie możecie się spotkać, że będziecie odszkodowania płacili, bo droga jest: ten chodnik i ta część po prawej stronie jest naprawdę nie do użytkowania. Żeby się nie kłócić, ja mam taką propozycję: że Pani Skarbnik ma rezerwę- ten 1% od około 500.000 zł, w drugim półroczu 35.000 zł ( to nie jest duży pieniądz) i uspokoić sytuację w tej wiosce. Tam jest około 4.000 mieszkańców i chodzą po tym chodniku. Także naprawdę, tam marszałkowski może tam być ruch i naprawdę, nie będzie to wielki wydatek 35.000 zł, że w drugim półroczu Zarząd awaryjnie tą inwestycję częściowo zakończy (…). Wszystko jest tak robione, że ludzie są zdenerwowani, a teraz jak nowa siedziba PZD będzie w Grabówce to ich i do pracy nie dopuszczą i obawiam się, czy dyrektor będzie miał spokojne życie tam, bo przecież ten chodnik prowadzi do Pana Dyrektora tam. Także, naprawdę prosiłbym Zarząd o wyrozumiałość i radnych również o akceptację tego, że jak 35.000 zł w drugim półroczu awaryjnie przeznaczyć na remont tego chodnika (…)”.

            Wicestarosta Białostocki ustosunkowując się do wypowiedzi swego przedmówcy przypomniał, iż to na wniosek Burmistrza Supraśla, podpisany przez kilkunastu radnych Gminy Supraśl, środki finansowe powiatu z Grabówki zostały wycofane i zgodnie z propozycją Gminy skierowane na drogę Karakule- Sowlany, co zostało zapisane- w przyjętym przez Radę Powiatu- wieloletnim planie inwestycyjnym na drogach powiatowych. Odnośnie propozycji Burmistrza Supraśla, Pan Damian Raczkowski stwierdził:” może w budżecie Gminy Supraśl znalazłoby się jakieś 35.000 zł i może te środki przejmiemy porozumieniem i przekażemy na odbudowę chodnika?”

            Pan Wiktor Grygiencz odpowiadając zaznaczył:” my dodatkowo, w tym roku, przeznaczyliśmy na porozumienia ( może nawet Pan nie wie) 75.000 zł dla was jeszcze dodatkowych pieniędzy (…). A co do ul. Białostockiej- faktycznie, pracowaliśmy tam, gdzie ludzie się topili i chodzić nie mogli. I teraz zrezygnowaliśmy już chyba z 500.000 zł, na dokończenie ul. Białostockiej i prosimy tylko o 35.000 zł. Nie jest to, że teraz jakbyśmy z powrotem zapomnieli, czegośmy żądali od was. Nie! Nie chcemy tych tam 500.000 zł na dokończenie całej ul. Białostockiej, tylko chcemy 35.000 zł na zrobienie chodnika i dajemy swoje 75.000 zł na dokończenie ul. Piłsudskiego, bo państwo tak jesteście skromni finansowo, że nie stać was na wykończenie ulicy, która w 1999 roku została rozpoczęta (…). My dajemy po to te pieniądze- 75.000 zł, żebyście mogli dostać 200.000 zł, a wy żałujecie 35.000 zł. My możemy wam jeszcze z 1 mln zł dołożyć tylko dajcie następne 3 mln zł (…)”.

            Głos zabrała Pani Elżbieta Jasińska- Z-ca Dyrektora PZD w Białymstoku, która sprostowała wypowiedź Burmistrza Supraśla. Zaznaczyła:” Panie Burmistrzu, proszę aż tak dużo nie mówić o tym, co ja Panu przed chwilą mówiłam, dlatego że myli Pan przede wszystkim daty. Jest mi bardzo przykro ale o tym, co Pan zechciał wspomnieć, czyli o drogach rozpoczętych, a więc o inwestycjach rozpoczętych, a nie zakończonych- są to inwestycje rozpoczęte przed rokiem 1999, czyli jeszcze do czasów dawnego WDDM, czy też Dyrekcji Okręgowych Dróg Publicznych w Białymstoku. Zechciał Pan pomylić daty i powiedzieć, że od roku 1999, a to są inwestycje, które rozpoczęto przed rokiem 1999, więc zanim jeszcze powiaty w Polsce powstały. Rzeczywiście, dotyczy to trzech inwestycji jeszcze w powiecie białostockim: dwie inwestycje na Gminie Supraśl i jedna inwestycja na terenie Gminy Gródek, na które ewentualnie będziemy mogli pozyskać środki z rezerwy budżetowej, ale rezerwy budżetu państwa. Zostało to utrzymane i oczywiście, tak jak przy każdej innej możliwości, zechcemy to wykorzystać, tak jak w bieżącym roku wykorzystaliśmy szansę i uzyskaliśmy kwotę 500.000 zł na dofinansowanie inwestycji Choroszcz- Dzikie (…). Panie Burmistrzu, proszę o 75.000 zł na razie nie mówić, bo to była umowa między Panem, a mną w tej sprawie. Zarząd nic o tym nie wie, radni o tym nie wiedzą, także trudno się komukolwiek w tej sprawie odnieść. Była to czysta sprawa informacyjna, jako że ustawa, która daje tę możliwość pozyskania środków jeszcze nie obowiązuje. Ona wejdzie w dniem 1 stycznia 2004 roku i wówczas, konkretnie, będziemy na ten temat rozmawiać. Na razie są to sprawy tylko i wyłącznie sygnalizacyjne”.

            Radny Pan Zenon Żukowski zwrócił uwagę:” niedawno żeśmy przyjęli, w tym roku, program inwestycji na drogach powiatowych i to był ukłon szczególnie w kierunku Powiatowego Zarządu Dróg i jeżeli PZD poza Zarządem próbuje pewne rzeczy łamać to jest nie w porządku, bo tu na tej sali nie powinny one mieć miejsca. To Zarząd może zgłosić taką informację, a nie dowiadujemy się z kuluarów, że coś takiego się dzieje. Póki, co obowiązuje program inwestycyjny na drogach powiatu białostockiego i jeżeli go zmienimy to możemy mówić o jakichkolwiek innych pieniądzach przeznaczonych na inwestycje”.

            Burmistrz Supraśla, odpowiadając na zarzut radnego Pana Zenona Żukowskiego, stwierdził:” uważam, że dobrze się stało, bo jeżeli są jakieś szanse ustawowe o pozyskanie dodatkowych pieniędzy, to ja muszę o tym wiedzieć, bo ja też ustalam budżet na następny rok i ja przewiduję, już zakładam tę rezerwę. Żebym ja się dowiedział w miesiącu styczniu, marcu- ja już bym tych pieniędzy nie miał i to tylko dla dobra waszego to jest, że ja zarezerwowałem 75.000 zł (…), żebyście mieli możliwość pozyskania pieniędzy. Tak, że nie można mieć pretensji do Pani Dyrektor, że coś wspomniała, że takie możliwości są (…)”.

            Pani Elżbieta Jasińska podkreśliła:” PZD w Białymstoku nigdy jeszcze niczego nie robił poza Zarządem i poza Radą. I w tym miejscu, nie ma żadnego zamiaru zmieniać w jakikolwiek sposób wykazu inwestycyjnych zadań, zatwierdzonych przez Radę Powiatu. Kwota, o której rozmawialiśmy wstępnie z Panem Burmistrzem dotyczy inwestycji: przebudowa ul. Piłsudskiego, która to inwestycja jest w planie robót 2004 roku. Są to ewentualne środki, które by umożliwiły zakończenie tej inwestycji w przyszłym roku, a nie ciągnięcie jej do roku 2008”.

            Przewodniczący obrad zamknął dyskusję i stwierdził, iż Rada Powiatu ww. wyjaśnienia przyjęła do wiadomości.

Ad. 14

                Informacja o sytuacji finansowej SP ZOZ w Łapach.

                Informację o sytuacji finansowej SP ZOZ w Łapach przedłożył zebranym Dyrektor SP ZOZ- Pan Bogdan Kalicki ( zał. nr 27). Poinformował, iż „na koniec listopada b.r., strata finansowa wynosi 958.285 zł. Jest to wyższy wynik od straty za miesiąc październik, która wynosiła 945.000 zł, a wynika to głównie z niższych przychodów za miesiąc listopad, które wyniosły około 70.000 zł. Spowodowane było to dużą realizacją procedur w oddziale chirurgii, nisko płatnych. Jednakże, równocześnie w tym samym okresie nastąpił spadek zobowiązań. Odpowiednio za 10 miesięcy ( czyli w miesiącu październiku), zobowiązania z lat poprzednich wynosiły 6.249.875 zł. Natomiast, na koniec listopada b.r. wynosiły 6.181.296 zł. Spadek ten wynika z tego, iż pracownicy gremialnie, niemal w 100%, posiadają wyroki i część dochodzi swych egzekucji. Są to pojedyncze zajęcia komornicze- część staramy się wypłacać w miarę posiadanych środków i na drodze negocjacji z pracownikami (…). To obniżenie zobowiązań z lat minionych wynika głównie ze spadku zobowiązań z tytułu wynagrodzeń. Przedstawiają się one następująco: na koniec września było to 3.456.000 zł, na koniec października- 3.301.000 zł, na koniec listopada- 3.252.000 zł, a więc co miesiąc jest to różnego rzędu spadek. Jednakże następuje spadek zobowiązań. Ponadto, przedstawiane wyniki, które co miesiąc wpływają do Starostwa jest to wynik działalności bieżącej i nie obejmują- te wyniki- odsetek od wynagrodzeń, które nie są księgowane. Dlatego, że księgowane odsetki są w momencie, kiedy stają się wymagalne. Tak, że te zestawienia, które otrzymuje Starostwo nie zawierają kwot odsetek, które należy szacować na około 340.000 zł z tytułu zaległych wynagrodzeń „203”, „110” i „13”. Ponadto, w pierwszym półroczu były jeszcze księgowane „13” za ten rok, które zostały wypowiedziane w marcu, czyli weszły w życie od 1 lipca. Z tym, że jest to zawarte w sprawozdaniach, czyli do końca czerwca były księgowane, później nie. Około 50 osób złożyło pozwy zaskarżające wypowiedzenia o uznanie ich jako nieważne. W chwili obecnej, sytuacja wygląda w ten sposób, że pierwsza grupa pozwów została oddalona w I instancji. Także jest nadzieja, że pozostałe pozwy zostaną także oddalone w tym zakresie, bo to pozwoli na utrzymanie tego obniżenia wynagrodzeń i „13”, co jest głównym czynnikiem powodującym obniżenie kosztów. Drugim istotnym elementem, który wpłynął na obniżenie kosztów jest to zmniejszenie zatrudnienia, które w czerwcu wynosiło 246 osób, a obecnie wynosi 215 osób (…). Redukcja następuje zgodnie z założeniami. Zgodnie z planowanymi zwolnieniami uzyskaliśmy z Ministerstwa Zdrowia, w ramach programu osłonowego, 83.000 zł na odprawy. Z czego, I rata, w wysokości 57.000 zł już wpłynęła na konto SP ZOZ-u. Oczekujemy na wypłatę II raty, w wysokości ok.27.000 zł. Ponadto, złożyliśmy dodatkowy wniosek o 34.000 zł  (…). Ponadto, ze spotkania, które miało miejsce wczoraj w Urzędzie Marszałkowskim wiem, że żaden szpital ( przynajmniej dotychczas) nie otrzymał propozycji kontraktu na poziomie bieżącego roku. W przypadku szpitala w Łapach propozycja wynosi, na razie ostateczna, 4.768.000 zł na świadczenia szpitalne, przy kontrakcie tegorocznym 4.875.136 zł. Chciałbym zaznaczyć, że kontrakt tegoroczny zostanie, najprawdopodobniej w całości, zrealizowany. Dodatkowo jeszcze złożyłem wniosek do NFZ o przesunięcie środków ze stacji dializ, w wysokości 70.000 zł i z oddziału dla przewlekle chorych, w wysokości 20.000 zł co pozwoliłoby na pozyskanie tej sumy na przesunięcie na świadczenia zachowawcze, które wchodzą w tzw. ponad  limit i będą opłacone degresją lub też nie zostaną opłacone tak, jak za rok 2002. Dzisiaj rozmawiałem z Dyrektorem Kurlutą w tej sprawie. Twierdzi, że jeszcze oddział nad tym wnioskiem się zastanawia i ostateczna odpowiedź zostanie udzielona w przyszłym tygodniu. Generalnie, propozycje kontraktów: dotychczas podpisałem w zakresie specjalistyki na przyszły rok, w wysokości 501.000 zł. W stosunku do kontraktu tegorocznego, w wysokości 480.000 zł i prognozie wykonania 423.000 zł, a także na oddział dla przewlekle chorych, którego sytuacja wygląda w ten sposób, że podpisano protokół porozumienia, będący podstawą zawarcia kontraktu na kwotę 252.000 zł, przy kontrakcie tegorocznym 230.000 zł i prognozie wykonania 216.000 zł. Nie jest do końca jeszcze znana sytuacja szpitala oraz stacji dializ (…)”.

      Wiceprzewodniczący Rady Powiatu- Pan Zenon Żukowski zwrócił się z pytaniem do Dyrektora SP ZOZ: ”czy przewiduje Pan w tym roku, za rok 2003, wypłacenie „13” i jaki to będzie procent? Poza tym, prośba do Pana, żeby Pan spróbował przeanalizować miesiąc po miesiącu, jak wygląda gospodarzenie przez Pana na majątku szpitalnym.? Jak wyglądają straty bądź zyski brutto w poszczególnych miesiącach i w jaki sposób zamierza Pan osiągnąć wynik pozytywny?”

      Pan Bogdan Kalicki poinformował, iż „ w tej chwili trudno jest odpowiedzieć na to pytanie, z tego względu, że i tak mamy zobowiązania zaległe, oprocentowane w przypadku „13” za 2001 rok , w wysokości 30%, za miniony okres. W takiej sytuacji, jeśli będą jakiekolwiek możliwości finansowe to, w pierwszym rzędzie, będą wypłacane zaległe wynagrodzenia. Dlatego, że od tamtych wynagrodzeń, one są obciążone wysokimi odsetkami ustawowymi (…). Jeśli chodzi o „13” to zostały one wypowiedziane i są naliczone łącznie z czerwcem bieżącego roku. Od 1 lipca tego roku nie ma już „13”. Poza pracownikami chronionymi, czyli funkcyjnymi związków zawodowych, którym nie można wypowiedzieć bez ich zgody. To jest grupa ok. 20 osób.”

      Przewodniczący Rady Powiatu- Pan Andrzej Kałużyński poprosił o informację, czy przeprowadzono rozmowy, z chronionymi prawnie pracownikami, na temat ewentualnej ich zgody na zrzeczenie się przysługujących „13”?

      Pan Bogdan Kalicki potwierdził zaznaczając, iż wspomniani pracownicy stanowczo odmówili zgody na zrzeczenie się przysługujących im praw.

      Wiceprzewodniczący Rady Powiatu- Pan Andrzej Osmolski zapytał: ”czy to zadłużenie szpitala, w wys. ok. 6 mln zł, jest obciążone jakimiś odsetkami i jeżeli tak, to jakimi?”

      Dyrektor SP ZOZ w Łapach wyjaśnił, iż „zadłużenie szpitala jest obciążone odsetkami ustawowymi. To znaczy, w przypadku chociażby tych wynagrodzeń, które stanowią główną sumę zobowiązań to jest odpowiednio za rok 2002- 30%, potem to spadło do 18%. Do 24 września b.r. było to 13%, a obecnie 12,5%. Inaczej się przedstawia obciążenie odsetkami w przypadku zobowiązań wobec dostawców. Dlatego, że tutaj zazwyczaj udaje się, w przypadku płacenia zobowiązań, umorzenie odsetek. Jeśli spłacamy zobowiązanie główne, bądź też w jakiejś tam części jest to kwestia negocjacji, bo na tym głównie polega postępowanie z dostawcami. Wówczas możliwe jest zastosowanie umorzenie w całości, bądź w części odsetek”.

      Wiceprzewodniczący Rady Powiatu- Pan Andrzej Osmolski zapytał:” czy szacunkowe straty, które Pan podawał uwzględniają te odsetki, czy nie?”

      Pan Bogdan Kalicki wyjaśnił, iż „nie są księgowane odsetki. Tak to należałoby przewidywać, przy pełnym ściągnięciu, pewnych zobowiązań kwotę odsetek. Natomiast, nie są one księgowane. Natomiast, zestawienia, które są robione są to według kosztów księgowych”.

      Radny Pan Wojciech Bukłaha zapytał:” czy są prowadzone negocjacje z wierzycielami i jaki jest stan instalacji gazowej?”

      Dyrektor SP ZOZ w Łapach podkreślił, iż negocjacje z wierzycielami są prowadzone na bieżąco i trwają ciągle. Natomiast, jeśli chodzi o formalne porozumienia, podpisane są trzy, które obecnie są realizowane. Odnośnie instalacji gazowej, w najbliższy poniedziałek planowany jest jej odbiór- poinformował Pan Bogdan Kalicki.

      Głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu- Pan Zenon Żukowski, który stwierdził:” za miesiąc maj, wynik działalności gospodarczej jest minus 136.000 zł,za miesiąc czerwiec minus 181.000 zł, za miesiąc lipiec minus 192.000 zł, za miesiąc sierpień minus 46.000 zł i od września jest dodatkowy wynik działalności gospodarczej, bo we wrześniu wynosi 87.000 zł, a w październiku 63.000 zł. Czy to jest tendencja stała i będzie rosnąca? Rzecz w tym, na ile my jako Rada będziemy znów, być może, zaskoczeni informacją, że pewnych rzeczy się nie księguje, a okaże się, że np., w miesiącu marcu dowiemy się, że Pan ma długu 12 mln zł. Dlatego, że nie zostały zaksięgowane wierzytelności i opłaty jakieś dodatkowe inne. Tak, że jak to wygląda w rzeczywistości?”

      Dyrektor SP ZOZ w Łapach odpowiadając zaznaczył, iż „ w rzeczywistości tak wygląda, jak to zostało przedstawione plus ta informacja, że odsetki nie są księgowane i na chwilę obecną jest to 340.000 zł, z tytułu zaległych wynagrodzeń. Natomiast, nie potrafię podać odsetek od zobowiązań wobec dostawców. Dlatego, że jest to bardzo płynne i sytuacja zmienia się z dnia na dzień. Natomiast, jeśli chodzi o tendencje: ten wykrój, który państwo otrzymaliście dotyczy on tych sprawozdań według wszystkich pozycji, które zostały zaksięgowane. Dlatego też one nie obejmują odsetek, ale dotyczy to całego roku. Nie jest to sytuacja, która pojawiła się teraz. Tylko taka praktyka jest cały czas stosowana (…). Natomiast, jeśli chodzi o tendencje z bieżącej działalności: wydaje się być ona stała. Może się zdarzyć tak, jak zdarzyło się to w listopadzie, że przychód był zdecydowanie niższy od średniorocznego o 70.000 zł. Problem z funkcjonowaniem szpitala jest tu, że przychód nie jest przewidywalny w 100%.Tak zdarzyło się, że przerób pacjentów był zbliżony do średniorocznych. Natomiast, akurat nastąpiło wykonanie procedur niskopłatnych, nisko wypunktowanych. Mimo, że obłożenie było na średnim poziomie, przychód był zdecydowanie niższy. Natomiast, w dużej mierze jest to głównie z obniżenia kosztów. Obniżenie kosztów nastąpiło i ono będzie się utrzymywało, bo taki wzrost nie jest przewidywany”.

      Wiceprzewodniczący Rady Powiatu- Pan Zenon Żukowski korzystając z obecności przedstawicieli związków zawodowych szpitala w Łapach zwrócił się do nich z pytaniem:” co na to związki zawodowe- jeżeli chodzi o „13” i w jaki sposób zarządy związków zawodowych czują się biorąc pod uwagę to, że tej „13” oczekują, będą ją miały, a co na to ich wyborcy?”

      Głos zabrała Pani Krystyna Łupińska- Wiceprzewodnicząca NSZZ Solidarność SP ZOZ w Łapach, która stwierdziła: ”jeśli chodzi o „13” to ja osobiście nigdy nie powiedziałam jakiegokolwiek swojego zdania, żeby się upominać, bo myślę, że nie będę się upominać o tą „13”. Natomiast, reszta osób to są różni i wśród tych  znajdą się ludzie, którzy na pewno upomną się. Trudno mi powiedzieć, bo ja urodziłam się na tym terenie i duży wkład społeczeństwo włożyło w ten szpital, a ci którzy przyjechali to nie mają takiego sentymentu.”

       Kończąc swoją wypowiedź, Pani Łupińska podziękowała wszystkim radnym, którzy przyczynili się do tego, iż „ ten szpital nadal pozostał szpitalem publicznym”.

      Radna Alicja Bychowska zwróciła się do Dyrektora SP ZOZ w Łapach z pytaniem, czy widzi jakiekolwiek możliwości uzyskania dodatkowych środków finansowych dla szpitala, poza kontraktem z NFZ?

      Pan Bogdan Kalicki poinformował, iż modernizacja systemu grzewczego w szpitalu pozwoli na oszczędności ( według szacunków i cen ubiegłorocznych) rzędu ok. 63.000 zł rocznie. Ponadto, odbyły się negocjacje dot. wysokości czynszu najmu pomieszczeń przy ul. Piaskowej i wzrośnie on do poziomu 6 zł plus vat. Dodatkowe przychody pochodziły także z programów profilaktycznych, dofinansowywanych przez Gminy: Łapy i Michałowo. Podobne działania będą podjęte w roku przyszłym. Ponadto, zostanie zwiększona działalność zakładu diagnostyki obrazowej na ul. Słonimskiej, który nie jest w pełni wykorzystany, a dysponuje dość dobrym sprzętem.

      Rada Powiatu Białostockiego ww. informację przyjęła do wiadomości.

Ad. 15

                Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o likwidacji Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białymstoku.

                Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, iż do Starostwa Powiatowego wpłynęło pismo od Zastępcy Prezydenta Miasta Białegostoku wnoszące o zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej Białegostoku w sprawie likwidacji Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białymstoku ( zał. nr 28). SM ZOZ, który przed reformą zapewniał opiekę ambulatoryjną wszystkim mieszkańcom miasta, obecnie świadczy usługi zdrowotne około 44% populacji. Pomimo restrukturyzacji zatrudnienia uzyskiwane przychody nie równoważą kosztów funkcjonowania zakładu. W załączniku do ww. projektu uchwały RM wskazano podmioty zapewniające nieprzerwane sprawowanie opieki nad ludnością i udzielanie świadczeń zdrowotnych, bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania i jakości. Przewodniczący obrad poinformował, iż opinię w ww. sprawie Rada Powiatu wyraża w formie uchwały, której projekt odczytał ( zał. nr 29).

                Wobec braku pytań ze strony radnych, wysłuchano opinii Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny, która na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2003 roku, projekt uchwały RPB w ww. sprawie zaopiniowała pozytywnie.

                Rada Powiatu Białostockiego podjęła uchwałę Nr XIII/109/2003 z dnia 18 grudnia 2003 roku w sprawie wyrażenia opinii o likwidacji Samodzielnego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białymstoku, przy 1 głosie „wstrzymującym się” ( zał. nr 30).

 

Ad. 16

            Informacja o zaawansowaniu prac nad tworzeniem IACS – referuje dyrektor PODGiK oraz przedstawiciel Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

            Pan Tadeusz Jastrzębski- Dyrektor PODGiK przedłożył informację dotyczącą zaawansowania prac nad tworzeniem IACS. Poinformował zebranych, iż Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie realizacji zadań dotyczących IACS wykonywał wydruki wypisów z ewidencji gruntów i budynków oraz sporządzał kopie map ewidencji gruntów, które będą wykorzystane przez Powiatowe Biuro ARiMR. Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Głównym Geodetą Kraju, a Prezesem ARiMR      termin wykonania zadania określono na 12 grudnia b.r. W dniu 8 grudnia b.r. ostatnia część ww. dokumentacji została przekazana Kierownikowi Powiatowego Biura ARiMR w Białymstoku. Wartość wystawionych faktur za czynności, które wykonał PODGiK oraz za informacje wyniosła 134.951 zł. Ww. kwota zasili Powiatowy Fundusz Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, z którego będą realizowane kolejne opracowania i prace. Odnośnie wykonania i zaawansowania prac nad mapami ewidencji gruntów i systemów numerycznych- 2/3 obszaru powiatu realizuje ARiMR przy pomocy firm, które wygrały przetargi.

            Następnie, głos zabrał Pan Eugeniusz Siemieniuk- Kierownik Biura Powiatowego ARiMR, który pokrótce omówił założenia zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, tj. IACS. Zaznaczył, iż Polska po 1 maja 2004 rok, jako kraj członkowski UE, uzyska dostęp do polityk wspólnotowych Unii, w tym również do wspólnej polityki rolnej. Aby sprawnie móc realizować instrumenty, które wprowadza w życie wspólna polityka rolna, władze UE rozporządzeniem z 1992 roku zobowiązały każdy kraj członkowski do utworzenia własnego zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli. Jedną z ważniejszych części składowych IACS jest system identyfikacji działek rolnych. Jest to ewidencja wszystkich działek rolnych wraz z opracowaniem odpowiednich map. Kolejną część stanowi system identyfikacji i rejestracji zwierząt, który dotyczy bydła, trzody chlewnej, owiec, kóz i koni. Oprócz wymienionych części systemowych IACS jest także system składania wniosków o dopłaty do powierzchni upraw, a w przyszłości i do produkcji zwierzęcej. Ostatnim członem systemu IACS jest zintegrowany system kontroli gospodarstw na miejscu i przy użyciu zdjęć lotniczych, odnośnie identyfikacji rodzaju upraw i jej powierzchni.

            Radny Pan Walenty Sic zapytał, jakie warunki powinny być spełnione przez polskiego rolnika, aby mógł on otrzymać dopłaty bezpośrednie?

            Pan Eugeniusz Siemieniuk wyjaśnił, iż dopłata bezpośrednia przysługuje producentowi rolnemu. Nie trzeba być właścicielem ziemi, aby uzyskać ww. dopłatę. Należy jedynie pamiętać, iż jedna dopłata przysługuje na jedną działkę ewidencyjną, a hektar ziemi ma być w „dobrej kulturze rolnej”.

            Rada Powiatu Białostockiego ww. informację przyjęła do wiadomości.

Ad. 17

                Informacja Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku dotycząca lokalizacji siedziby filii w Łapach.

                Starosta Białostocki złożył wyjaśnienia na temat funkcjonowania filii PODGiK w Łapach. Poinformował, iż na wniosek Zarządu Powiatu Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku przygotowali analizę możliwości zmiany siedziby ww. filii ( zał. nr 31, 32). Zarząd „doszedł do wniosku, że jest tak wiele niewiadomych, że będą zachodzić takie istotne zmiany w stosunkowo krótkim okresie czasu, że na dzień dzisiejszy trudno jest podejmować jakieś radykalne decyzje. W związku z tym, wspólnie z Dyrektorem PODGiK- Panem Jastrzębski wypracowaliśmy taką koncepcję, która polega na tym, żeby wesprzeć w tej chwili PODGiK w tym miejscu, gdzie on jest- na ul. Mostowej, żeby przeprowadzić niezbędne remonty, w tym wymiana okien tak, żeby geodeci mogli pracować w możliwie przyzwoitych warunkach i ten stan pozostanie, na co najmniej pół roku dopóki niejasności prawne się wyjaśnią (…)”.

                Wobec braku pytań, Przewodniczący obrad stwierdził, iż Rada Powiatu Białostockiego ww. wyjaśnienia przyjęła do wiadomości.

Ad. 18

                Przedstawienie analizy przygotowanej w związku z pracami dotyczącymi rozwoju Zespołu Szkół w Michałowie.

                Starosta Białostocki, tytułem wstępu, omówił sytuację finansową Zespołu Szkół w Michałowie. Następnie, przedstawił wyniki analizy, jaką przeprowadził na polecenie Zarządu Powiatu Wydział Spraw Społecznych, a dotyczącą funkcjonowania ZS w  Michałowie w latach 2002-2006 ( zał. nr 33). Starosta Białostocki zaznaczył, iż Zarząd, przed wypracowaniem ostatecznej propozycji stanowiska w omawianej sprawie, zasięgał opinii różnych organów szkoły, które skłaniały się ku propozycji, ażeby prowadzenie ZS w Michałowie pozostało zadaniem Powiatu Białostockiego. Brano także pod uwagę wyniki prac Komisji doraźnej Rady Powiatu ds. Rozwoju ZS w Michałowie. Oprócz tego, Wójt Gminy Michałowo zadeklarował pomoc finansową w funkcjonowaniu ZS w Michałowie. W związku z powyższym, Zarząd Powiatu przygotował projekt stanowiska RPB dotyczące rozwoju ZS w Michałowie, które w całości zostało odczytane przez Starostę Białostockiego ( zał. nr 34).

                Rada Powiatu Białostockiego jednogłośnie przyjęła stanowisko dotyczące rozwoju Zespołu Szkół w Michałowie ( zał. nr 35).

Ad. 19

 

                Interpelacje i zapytania radnych.

 

                W tym punkcie, radna Pani Bożena Bieta  zgłosiła zapytanie:” chodzi o Narodowy Fundusz Zdrowia-jak wygląda sytuacja na dzień dzisiejszy w naszym powiecie i ile osób podpisało kontrakty z NFZ?”

                Starosta Białostocki poinformował, iż NFZ zaproponował tak niekorzystne warunki umów, iż większość lekarzy nie zdecydowała się na podpisanie kontraktów. „Na liczbę 140.000 mieszkańców powiatu białostockiego wystąpienia opiewają na kwotę 7.500 mieszkańców, czyli praktycznie powiat zostałby bez zabezpieczenia opieki zdrowotnej. W związku z tym, były spotkania, rozmowy. Było też spotkanie w Starostwie Powiatowym. Przedstawiciel NFZ- Pan Adam Kurluta przedstawił wizję, że będą dalsze spotkania, będą rokowania. Natomiast, jak to się zakończyło tak dokładnie nie wiem dlatego, że ostatecznie rozstrzygnięcie ma być 24 grudnia b.r.”

                Głos zabrał Przewodniczący Rady Powiatu, który poinformował, iż problemem opieki zdrowotnej na terenie powiatu zajmowała się także Komisja Zdrowia, Opieki Zdrowotnej i Spraw Rodziny, która na ostatnim posiedzeniu wypracowała projekt stanowiska Rady Powiatu w sprawie zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców powiatu.

                Pełny tekst ww. projektu stanowiska RPB odczytała Pani Alicja Bychowska- Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Opieki Zdrowotnej i Spraw Rodziny. Ponadto, uzupełniając wypowiedź Starosty Białostockiego dodała, iż w dniu 17 grudnia b.r. odbyło się zebranie kolegium lekarzy rodzinnych z udziałem Pana Adama Kurluty- Dyr. Podlaskiego Oddziału NFZ oraz ze wszystkimi podmiotami, które nie złożyły ofert. Lekarze otrzymali zaproszenie z NFZ do ponownego składania ofert, które niestety niczym nie różnią się od poprzednich, a proponowane warunki są nie do przyjęcia. Dlatego też, lekarze podstawowej opieki zdrowotnej powiatu białostockiego popierają w dalszym ciągu Porozumienie Zielonogórskie i nie przystąpią do konkursu ofert, oczekując na rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego dotyczące ustawy o Narodowym Funduszu Zdrowia.

                Głos zabrał Przewodniczący Komisji RLRŚiOŚ- Pan Józef Sikorski, który wyrażając poparcie dla omawianego projektu stanowiska dodał:” jako Przewodniczący Komisji Rolnictwa składałem podobne stanowisko w sprawie rolników. Niestety, wtedy nie wszyscy radni byli jednomyślni. Uważam, że tutaj trzeba wyjść ponad podziały i o tym, że źle się dzieje w naszym społeczeństwie, mówić jednym głosem. Nie można iść w tym kierunku, że czasami zapomina się o innych grupach społecznych. Wszystkim dzieje się nie najlepiej i należy to głośno artykułować, a my jako samorząd, przedstawiciele lokalnej społeczności powinniśmy o tym pamiętać”.

                Wicestarosta Białostocki- Pan Damian Raczkowski popierając wypowiedź swego przedmówcy zaproponował, aby do podjętego stanowiska w ww. sprawie dołączyć podpisy wszystkich członków Rady Powiatu tak, aby podniosło to rangę apelu.

                Rada Powiatu Białostockiego jednogłośnie przyjęła stanowisko w sprawie zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców powiatu ( zał. nr 36).

Ad. 20

                Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Adam Kałużyński  przypomniał zebranym, iż  XII Sesja Rady Powiatu Białostockiego II kadencji odbyła się w dniu 20 listopada 2003 roku. Stwierdził, iż protokół był wyłożony do zapoznania się. Zapytał, czy są do niego uwagi?  Radni uwag nie zgłosili, wobec czego przystąpiono do głosowania.

                Rada Powiatu Białostockiego jednogłośnie przyjęła protokół Nr XII / 2003 z dnia 20 listopada 2003 roku.

 

Ad. 21

                W sprawach różnych, Przewodniczący obrad odczytał podziękowania dla radnych Powiatu Białostockiego od dzieci z DD w Supraślu oraz z DD w Krasnem za darowizny przekazane z okazji Świąt Bożego Narodzenia wraz z zaproszeniami na Wigilię w ww. domach dziecka.

                Ponadto, poinformował o zauważonym, przez radnego Pana Krzysztofa Silwona, błędzie drukarskim w Statucie Powiatu Białostockiego, w § 27 i poprosił radnych o wprowadzenie korekty, w posiadanych przez radnych egzemplarzach, polegającej na wpisaniu cyfry 9, zamiast 19.

                Kolejna sprawa, przedstawiona przez Przewodniczącego obrad, dotyczyła przekazanej przez Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości informacji dotyczącej:

·         zamiaru sprzedaży garażu nr 1, znajdującego się w budynku wielomieszkaniowym, położonym przy ul. Goździkowskiej 18 w Łapach ( zał. nr 37).

 

                W sprawach różnych, Wicestarosta Białostocki poinformował o pisemnej prośbie Dr Zabielskiej- Cieciuch- Przewodniczącej Kolegium Lekarzy Rodzinnych w sprawie podpisania apelu pn.:” Zdrowie”, które mieści się w konwencji podjętego stanowiska Rady Powiatu dot. służby zdrowia.

                Natomiast, radna Pani Bożena Bieta złożyła podziękowania na ręce Sekretarz Powiatu za przygotowany radnym kalendarz na 2004 rok oraz wszystkim pracownikom Starostwa Powiatowego za dobrą współpracę w mijającym roku.

 

Ad. 22

 

Zamknięcie obrad Sesji.

          Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu – Pan Andrzej Adam Kałużyński zamknął obrady XIII Sesji Rady Powiatu II kadencji, w dniu 18 grudnia 2003 roku, o godz. 1355.

 

 

Protokołowała:  Ewa  Żukowska                                                                     Obradom przewodniczył:

 

Przewodniczący  Rady

Andrzej  Adam  Kałużyński

 

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Opublikował: Hanna Tołłoczko

Data udostępnienia w BIP: 18-03-2005 09:13

Data modyfikacji informacji: 18-03-2005 09:12