Sesja Nr XI z dnia 16.10.2003

Or.V.0041- 11 / 2002

 

 

Protokół Nr XI / 2003

z obrad X Sesji Rady Powiatu Białostockiego II kadencji

 w dniu 16 października 2003 roku

 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku

 

                Obrady XI Sesji Rady Powiatu Białostockiego II kadencji, w dniu 16 października 2003 roku, o godz. 4 kwietnia51000, w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Adam Kałużyński.

                Na wstępie, powitał  zaproszonych gości, członków Zarządu oraz wszystkich radnych / listy obecności stanowią zał. nr 1,2 i 3  /.

                 Z Okazji Święta Edukacji Narodowej, wszystkim zaproszonym i przybyłym nauczycielom i dyrektorom szkół powiatowych, Przewodniczący obrad złożył życzenia dalszych sukcesów w pracy zawodowej i satysfakcji z pełnionych obowiązków.

                Następnie, młodzież Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach zaprezentowała program artystyczny, specjalnie przygotowany na tę uroczystość.

                Po krótkim wystąpieniu uczniów ZSM w Łapach, Przewodniczący Rady, w związku z przypadającą 25-tą rocznicą sprawowania posługi Papieskiej Jana Pawła II odczytał tekst życzeń, który z tej okazji - w imieniu Rady Powiatu Białostockiego - zostanie przesłany na ręce Nuncjusza Papieskiego.

Radni krótką modlitwą uczcili Osobę Ojca Świętego.

Następnie, przystąpiono do właściwej części obrad XI Sesji Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady stwierdził, iż na podstawie listy obecności, w obradach uczestniczy 22 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Przypomniał, iż radnym został przesłany projekt porządku dziennego XI Sesji RPB. Z uwagi na potrzebę wprowadzenia do niego zmian, o ich przedstawienie Przewodniczący poprosił Starostę Białostockiego.

Pan Wiesław Pusz zgłosił następujące propozycje:

·          wprowadzenie, jako pkt.14: Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej powiatu”.

Rada Powiatu Białostockiego powyższą zmianę przyjęła jednogłośnie.

·          wprowadzenie, jako pkt.17: Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Michałowo”.

Zmianę przyjęto jednogłośnie.

·          zmianę brzmienia pkt. 18 na:” Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Białostockiego i Starosty Białostockiego o złożonych oświadczeniach majątkowych.

 

                Zmianę przyjęto jednogłośnie.

 

 Proponowany porządek obrad przyjęto jednogłośnie do realizacji, w brzmieniu:

1.         Otwarcie obrad XI Sesji Rady.

2.         Przyjęcie porządku dziennego.

3.         Informacja Starosty o pracach Zarządu między Sesjami.

4.         Przedstawienie informacji z oceny sytuacji w rolnictwie – ref. Kierownik Powiatowego Oddziału Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

5.         Informacja Dyrektora Książnicy Podlaskiej o prowadzeniu zleconych zadań biblioteki powiatowej.

6.         Sprawozdanie z działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łapach i Białymstoku.

7.         Informacja o realizacji zadań Powiatu w zakresie oświaty z udziałem dyrektorów szkół prowadzonych przez Powiat Białostocki.

8.         Informacja Wydziału Spraw Społecznych o realizacji zadań z zakresu kultury i kultury fizycznej.

9.         Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2003 rok.

10.      Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej przy SP ZOZ w Łapach.

11.      Podjęcie uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę mieszkańców ulicy Cieliczańskiej w Supraślu.

12.      Informacja o problemach zimowego utrzymania dróg powiatowych.

13.      Informacja Skarbnika Powiatu w sprawie opracowania budżetu Powiatu na 2004 rok.

14.      Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej powiatu.

15.      Przedstawienie przez Przewodniczących Komisji Rady wniosków w sprawie aktualizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Białostockiego do roku 2010.

16.      Informacja Starosty o gospodarowaniu majątkiem powiatowym.

17.      Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Michałowo. 

18.      Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Białostockiego i Starosty Białostockiegoo złożonych oświadczeniach majątkowych.

19.      Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.

20.      Interpelacje i zapytania radnych.

21.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady.

22.      Sprawy różne.

23.      Zamknięcie obrad XI Sesji RPB.

 

Ad. 3

Informacja Starosty o pracach Zarządu między Sesjami.

Starosta Białostocki - Pan Wiesław Pusz przypomniał Wysokiej Radzie, iż informacja o pracach Zarządu między Sesjami Rady została przedłożona radnym na piśmie / zał. nr 4 /. Poinformował zebranych, iż w okresie od dnia 25 września 2003 roku do dnia 16 października 2003 roku Zarząd Powiatu obradował na 3 posiedzeniach plenarnych i zajmował się problemami w zakresie spraw:

·         dotyczących majątku powiatowego,

·         związanych z drogami powiatowymi,

·         związanych z  ochroną zdrowia i opieką społeczną,

·         dotyczących oświaty, kultury i sportu,

·         dotyczących finansów i budżetu.

Pytań i uwag do informacji Starosty nie zgłoszono.

 

                 Rada Powiatu Białostockiego ww. informację przyjęła do wiadomości.

 

Ad. 4

                Przedstawienie informacji z oceny sytuacji w rolnictwie.

                Kierownik Powiatowego Oddziału Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie – Pan Zdzisław Adamski przedłożył zebranym obszerną informację o pracy Zespołu Doradztwa Rolniczego w Białymstoku ( zał. nr 5). W swoim wystąpieniu przedstawił kierowaną przez siebie placówkę, omówił poszczególne zadania przez nią realizowane, podjęte w roku bieżącym inwestycje, a także ogólną ocenę sytuacji w rolnictwie na terenie powiatu białostockiego.

                Rada Powiatu Białostockiego ww. informację przyjęła do wiadomości.

 

Ad. 5

                Informacja Dyrektora Książnicy Podlaskiej o prowadzeniu zleconych zadań biblioteki powiatowej.

Szczegółową informację o prowadzeniu zleconych zadań biblioteki powiatowej przedłożył Dyrektor Książnicy Podlaskiej- Pan Jan Leończuk ( zał. nr 6).

Z danych statystycznych, przedstawionych przez Dyrektora Książnicy, warte uwagi jest, iż zbiory Książnicy Podlaskiej liczą około 800.000, a tytułów prasy bieżącej jest 3.000. W Książnicy zatrudnionych jest ( łącznie ze służbami pomocniczymi) 130 osób. Na terenie Miasta Białegostoku wydzierżawianych jest 18 budynków, a opieką merytoryczną Książnicy objęte jest całe województwo podlaskie. Książnica sprawuje nadzór merytoryczny nad 35 placówkami- w 20 filiach, na terenie 15 gmin. Niestety, jak podkreślił Pan Jan Leończuk, licząc zakup książek przypadający na 100 mieszkańców - Podlasie jest na samym końcu statystyk.

                Radny Walenty Sic zapytał, czy zdarzają się kradzieże szczególnie cennych starodruków?

                Pan Jan Leończuk wyjaśnił, iż do tej pory kradzieże nie miały miejsca. W stosunku do starodruków, zaleceniem NIK, użyte zostały specjalne zabezpieczenia.

                Radny Krzysztof Obukowicz, po analizie sprawozdania z działalności Biblioteki Publicznej Powiatu Białostockiego w 2003 roku, wyraził opinię, iż „biblioteka powiatowa niepotrzebnie została strukturalnie wydzielona, ponieważ jest to jedna biblioteka, czyli Książnica Podlaska, która wykonuje zadania biblioteki powiatowej. Czyli ta biblioteka powiatowa jest wirtualną biblioteką, a jest to niepotrzebne. Tym bardziej, że jest etat kierownika biblioteki powiatowej - kierownika bez biblioteki i bez ludzi, czyli de facto jest pewne nadużycie. I tu Pan Dyrektor poszedł w etatyzm, zupełnie niepotrzebnie. Ja, jako radny, muszę dbać o jak najoszczędniejsze wydatkowanie pieniędzy powiatowych i moja jest uwaga taka, że to jest zły kierunek - ten etatyzm jest złym kierunkiem. Przyznaliśmy dotację w kwocie 41.0000 zł i ja oczywiście głosowałem, jak wszyscy radni za tym, żeby przekazać, ale na zadania biblioteki - czyli na tą pracę merytoryczną, ściśle związaną z działalnością biblioteki, a nie na etaty. Ja jestem temu przeciwny i na tą wirtualną bibliotekę. Tym bardziej, że czytając sprawozdanie z wykonania działalności to tutaj ( napisane jest): instruktaże, gromadzenie i selekcja zbiorów, dokumentacja biblioteczna, selekcje księgozbiorów - te czynności powinien wykonywać fachowy bibliotekarz, a nie jeszcze biblioteka wojewódzka, czy powiatowa ma udzielać instruktażu. Skoro ten bibliotekarz tego nie umie to powinien być zwolniony i zastąpiony innym pracownikiem, bo jest u nas wykształconych bibliotekarzy, albo też nakazać, żeby sam uzupełnił swoje wiadomości (…).”

                Pan Jan Leończuk odpowiadając na zarzuty swego przedmówcy zaznaczył:” to jest jeden etat (…). To jest minimum, które żeśmy zagwarantowali oddając bibliotece powiatowej, z działu metodyki wyłaniając osobę najbardziej doświadczoną i myślę, że to pozwoli jak gdyby na to, żeby ta biblioteka funkcjonowała, żeby wszystkie zadania, jakie ciążą na bibliotece powiatowej (…) mogły być realizowane.”

                Radny Krzysztof Silwon, odnośnie funkcjonowania biblioteki powiatowej, podkreślił fachowość pracowników w niej zatrudnionych. Zwrócił także uwagę, iż panuje tam zawsze życzliwa i serdeczna atmosfera. Radny poprosił również o wyjaśnienie przyczyn braku pozycji książkowych, tj.:” Poezje zebrane Jana Pawła II” i „Tryptyk rzymski”.

                Pan Jan Leończuk zapewnił, iż wymienione przez radnego pozycje książkowe są w zbiorach Książnicy Podlaskiej.

                Rada Powiatu Białostockiego ww. informację przyjęła do wiadomości.

 

                Przewodniczący RPB zarządził 10 minutową przerwę w obradach.

 

Ad. 6

                Sprawozdanie z działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łapach i Białymstoku.

                Pani Bożena Perkowska - Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Białymstoku przedłożyła obecnym szczegółową informację na temat działalności Poradni.

W swoim wystąpieniu zwróciła uwagę, iż poradnia działa od niespełna dwóch miesięcy. W ciągu tego okresu, zorganizowano pomieszczenia poradni i przygotowano ją do funkcjonowania z dniem 1 września b.r. W chwili obecnej, większość pomieszczeń jest już wyposażona. Ponadto, udało się zatrudnić prawie całą obsadę poradni: 2 nauczycieli dyplomowanych, 3 mianowanych, 1 kontraktowy i 5 stażystów. Etatów pedagogicznych, zgodnie z uchwalonym budżetem, jest 10. Jednakże, niektóre osoby zatrudnione są na części etatów, co w sumie daje liczbę 11 pracowników. Zatrudniona jest także księgowa w wymiarze ½ etatu, sprzątaczka ¼ etatu oraz kierownik kancelarii na całym etacie. Placówka rozpoczęła swoją działalność, z dniem 1 września b.r., choć okupione to było dużym wysiłkiem. Opieką Poradni objętych jest 10 Gmin: Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Michałowo, Supraśl, Tykocin, Wasilków i Zabłudów. Tworząc projekt organizacyjny poradni i będąc w kontakcie ze wszystkimi placówkami oświatowymi na terenie tych 10 Gmin stwierdzono, iż należy objąć pomocą psychologiczno- pedagogiczną dzieci i młodzież od urodzenia do 25 roku życia.

Pani Bożena Perkowska podkreśliła, iż do końca sierpnia b.r. działania na rzecz pomocy psychologiczno- pedagogicznej realizowane miały być przez Poradnię Nr 3. Niestety, w związku z tym wystąpiły liczne kłopoty, ponieważ nie wszyscy rodzice, we właściwy sposób, byli załatwiani. Otrzymywali dokumenty, które niczemu nie służyły i byli wprowadzani w błąd. Otrzymywali dokument o nazwie „informacja”, który nie daje żadnych uprawnień i których to dokumentów poradnia nie wydaje. Wydawane są jedynie opinie i orzeczenia. W związku z tym, rodzice zgłaszali się z prośbą o wydanie stosownych dokumentów co nie było możliwe, ponieważ Poradnia Powiatowa nie miała wglądu do dokumentacji badań dzieci. Z tym także były liczne kłopoty. Poradnia Powiatowa musiała wystąpić na drogę służbową, aby Dyrektor Poradni Nr 3 w Białymstoku wydał całe archiwum. Pomimo tego, iż Poradnia Powiatowa pracuje tak krótki okres, tj. od 1 września b.r., dokonała już 70 badań, wydała 13 orzeczeń oraz 16 opinii.

Ponadto, Poradnia nawiązała współpracę z lekarzami pracującymi w NZOZ-ie przy ul. Słonimskiej. Zawarła także umowę na świadczenia lekarskie polegające na uczestnictwie w zespole orzekającym i badaniach dzieci.

 Kończąc swoje wystąpienie, Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Białymstoku, złożyła podziękowania Panu Bogdanowi Zdanowiczowi- członkowi Zarządu, dzięki któremu udało jej się uczestniczyć w spotkaniu nauczycieli, dyrektorów szkół Gminy Dobrzyniewo Duże.

                Radna Anna Grycuk zauważając pilną potrzebę nawiązania współpracy z Powiatową Poradnią zaprosiła Panią Bożenę Perkowską do spotkania z nauczycielami i pedagogami szkolnymi z Gminy Gródek. Ponadto, radna zapytała o inne formy działalności prowadzone przez Poradnię, poza orzecznictwem.

                Pani Bożena Perkowska wyjaśniła, iż oprócz opisanych przez nią obowiązkowych form działania Poradni - w ramach diagnozy, prowadzona jest terapia logopedyczna ( pracuje już 3 logopedów). Ponadto, od listopada b.r. zostanie uruchomiona terapia pedagogiczna. Z czasem, będą też uruchomione inne, wszelkie możliwe formy działalności.

                Następne, głos zabrała Pani Elżbieta Łapińska- Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Łapach, która przedłożyła zebranym sprawozdanie z działalności swojej placówki ( obszerny, pisemny materiał na ten temat stanowi załącznik nr 7, do niniejszego protokołu). Poinformowała, iż placówka swoim działaniem obejmuje 5 Gmin: Łapy, Suraż, Poświętne, Turośń Kościelna i Zawady. Aktualnie, w Poradni zatrudnionych jest 7 pracowników pedagogicznych: 3 psychologów, 2 pedagogów i 2 logopedów. Oprócz działalności diagnostycznej wydawane są orzeczenia i opinie.

Poradnia zajmuje się także różnymi formami pomocy bezpośredniej na terenie Poradni, jak i poza jej terenem. Bezpośrednią pomocą na terenie Poradni było objętych 116 osób. Natomiast, indywidualną formą pomocy- 175 osób i chodziło tu o prowadzoną terapię psychologiczną dla dzieci z problemami emocjonalnymi, o terapię pedagogiczną dla dzieci z problemami dysleksji oraz o udzielanie różnego typu porad dzieciom, w zakresie, np. opanowywania poprawnej pisowni. Ogółem, różnych form pomocy grupowej udzielono dla 1548 uczniów. Były to różnego rodzaju zajęcia oraz warsztaty skierowane do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Pani Elżbieta Łapińska zwróciła uwagę na fakt, iż Poradnia współpracuje z organizacjami samorządowymi oraz z Gazetą Łapską, starając się w ten sposób szerzej docierać do rodziców i wyposażając ich w wiadomości z zakresu pedagogiki i psychologii, a także w celu przybliżenia działalności placówki w szerszym rejonie. Ponadto, Poradnia współpracuje z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku, z Instytutem Psychiatrii i Neurologii, z Instytutem Patologii Słuchu w Warszawie, a także współpracowała z Powiatową Biblioteką Publiczną. Znaczącym dokonaniem placówki jest to, iż w Gminie Zawady uruchomiono punkt badań, w którym, dwa razy w miesiącu, pracownicy Poradni wykonują badania diagnostyczne, a także udzielają porad i konsultacji rodzicom. Ogółem, w ubiegłym roku szkolnym, Poradnia przyjęła 931 osób, wykonała 839 badań diagnostycznych oraz wydała 448 różnego typu dokumentów.

                Kończąc, Dyrektor Poradni podziękowała władzom Starostwa Powiatowego za przekazanie komputerów oraz faksu, co w znaczący sposób poprawia funkcjonowanie placówki.

                Rada Powiatu Białostockiego ww. informacje przyjęła do wiadomości.

 

Ad. 7

Informacja o realizacji zadań Powiatu w zakresie oświaty z udziałem dyrektorów szkół prowadzonych przez Powiat Białostocki.

Przed wystąpieniem zaproszonych dyrektorów szkół powiatowych, głos zabrał Starosta Białostocki, który przedstawił zebranym informację o realizacji zadań powiatu w zakresie oświaty, zwracając uwagę na sytuację finansową placówek oświatowych ( zał. nr 8).

                Przewodniczący Rady Powiatu oddał głos zaproszonym gościom.

Jako pierwsza, wystąpiła Pani Jadwiga Maciejewska - Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego i I Liceum Profilowanego w Łapach, która przedstawiła zebranym krótką informację na temat szkoły i jej osiągnięć.

Młodzież szkolna z powodzeniem uczestniczyła w różnych olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych. Zdobywała nagrody i wyróżnienia zarówno na szczeblu centralnym, jak i w eliminacjach wojewódzkich i okręgowych ww. olimpiad. Do dużych osiągnięć, pani Maciejewska zaliczyła, także posiadanie dwóch pracowni komputerowych z dostępem do internetu. Są one wykorzystywane w procesie kształcenia i szeroko udostępniane uczniom po zajęciach szkolnych.

Następnie, głos zabrała Pani Danuta Bojczuk - Dyrektor ZSM w Łapach, która zaznaczyła, iż Zespół Szkół Mechanicznych jest szkołą, w której są właściwie wszystkie typy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół ponadpodstawowych. W roku szkolnym 2002/20003,  sklasyfikowanych zostało 1195 uczniów w 43 oddziałach. Dwoje najlepszych uczniów otrzymuje stypendium Prezesa Rady Ministrów, co jest dużym osiągnięciem pedagogicznym. Ponadto, szkoła zdobyła liczne nagrody i wyróżnienia w różnych olimpiadach i zawodach sportowych. Między innymi, zdobyła mistrzostwo i wicemistrzostwo Europy juniorów w judo; I miejsce w Ogólnopolskich Zawodach Krótkofalarskich. Natomiast, dzięki nowej sali gimnastycznej, szkoła otrzymała puchar za największy postęp we współzawodnictwie sportowym szkół ponadgimnazjalnych w województwie podlaskim.

W swoim wystąpieniu, Dyrektor ZSM zwróciła także uwagę na prężnie działające koło WDN ( wewnątrz szkolne doskonalenie nauczycieli), które w planach ma przygotowywanie kadry pedagogicznej do zdobywania kwalifikacji nauczania dwóch przedmiotów. Jest to związane z obecną sytuacją w oświacie i zawodowym charakterem szkoły, gdzie niektóre kierunki kształcenia przestają cieszyć się zainteresowaniem uczniów, a inne zyskują na popularności. Dużym sukcesem, na co zwróciła uwagę Pani Danuta Bojczuk, jest zajęcie przez nauczyciela fizyki - Pana Sławomira Łapińskiego III miejsca w konkursie „Komputerowo wspomagany eksperyment szkolny”, zorganizowanym przez Polskie Towarzystwo Fizyczne. Warte podkreślenia jest również to, iż w tym roku szkolnym wszyscy nauczyciele prowadzą zajęcia pozalekcyjne, w wymiarze co najmniej 2 godzin tygodniowo.

Kolejnym mówcą był Pan Wacław Muszyński - Dyrektor Zespołu Szkół Mechanizacji Rolnictwa Supraślu, który zapoznał zebranych z sytuacją finansową i organizacyjną szkoły. Zaznaczył, iż prowadzenie tej placówki jest bardzo trudne, ponieważ z każdym rokiem szkolnym ubywa oddziałów i w roku bieżącym jest ich tylko 13. Ponadto, jest to ogromny obiekt wymagający ciągłego inwestowania, na co jednak brak środków finansowych. Pomimo to, udało się zmienić pokrycie dachowe w internacie za własne fundusze. Remontowane są pokoje internatu oraz powierzchnie warsztatowe.

Od nie dawna też szkoła posiada własną pracownię komputerową. Szczególną uwagę Pan Wacław Muszyński zwrócił na osiągnięcia młodzieży (m.in.: Konkurs „Europa w szkole”, Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych- finalista, Ogólnopolskie Igrzyska LZS Młodzieży Szkolnej- II miejsce w rzucie oszczepem) oraz bardzo bogatą gamę praktyk zagranicznych odbywanych przez uczniów do Niemiec, Szwajcarii i Francji.

Pan Edward Godlewski - Dyrektor Zespołu Szkół w Michałowie poinformował, iż od 1 września b.r., naukę w jego szkole podjęło 638 uczniów w 23 oddziałach. W stosunku do roku ubiegłego nastąpił wzrost o 111 uczniów. W szkole prowadzone są prace zarówno z uczniami zdolnymi, jak i sprawiającymi trudności w nauce. Do osiągnięć młodzieży szkolnej w olimpiadach i konkursach Dyrektor ZS zaliczył, m.in.: centralne finały Olimpiady Wiedzy Teologicznej, III miejsce w międzyszkolnym konkursie „ Najlepszy uczeń w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych”, wojewódzki finał w Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej.

W zakresie realizacji zadań dydaktycznych szkoła współpracowała z zakładami pracy, w których to uczniowie odbywali praktyki zawodowe. Są to Zakłady Mechaniki Pojazdowej, Zakłady Odzieżowe oraz zakłady produkujące sprzęt komputerowy. Ponadto, nastąpił rozwój organizacyjny Zespołu Szkół. Utworzono I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych i II Liceum Ogólnokształcące na podbudowie szkoły zasadniczej. Dokonano naboru do 10 klas pierwszych, a zatrudnienie nauczycieli, w stosunku do roku poprzedniego, zmniejszyło się o 6 etatów. Odnośnie wykonanych napraw i remontów, w 70% zakonserwowano i pomalowano stolarkę okienną w budynku szkolnym przy ul. Sienkiewicza, wymieniono wykładziny na 3 korytarzach. Do końca bieżącego roku zaplanowana jest także wymiana stolarki okiennej w sanitariatach budynku, przy ul. Sienkiewicza oraz remont pomieszczeń ( do końca roku szkolnego). Kończąc, Pan Edward Godlewski podziękował radnym powiatowym za pomoc Panu Janowi Ambrożejowi w staraniach w uzupełnianiu niezbędnych urządzeń diagnostycznych w ZS w  Michałowie.

Ostatnim mówcą był Pan Zdzisław Penza - Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach. Przypomniał, iż w jego szkole odbywają zajęcia praktyki zawodowej uczniowie ZSM w Łapach na podstawie arkuszy organizacji pracy, zatwierdzonych przez organ prowadzący, czyli Starostwo Powiatowe w Białymstoku. W placówce zatrudnionych jest 24 nauczycieli, w tym 6 nauczycieli dyplomowanych ( pozostali są nauczycielami mianowanymi). W ciągu ostatnich 3 lat, z powodu reformy szkolnictwa ponadgimnazjalnego i zmian strukturalnych w szkolnictwie zawodowym, z pracy musiało odejść 20 nauczycieli. W zakresie pracy z uczniem zdolnym były organizowane szkolne konkursy zawodowe o tytuł najlepszego ucznia w zawodach: ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych, krawiec.

Ponadto, w szkole działa koło zainteresowań z elektroniki i koło informatyczne. CKP współpracuje z Instytutem Spawalnictwa w Gliwicach, który sprawuje merytoryczny nadzór nad ośrodkiem szkolenia spawaczy, działającym w placówce w Łapach. Natomiast, stacja kontroli pojazdów w CKP jest objęta patronatem Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie, a przychody z  jej działalności wynoszą ponad 100.000 zł rocznie. Pan Zdzisław Penza podkreślił, iż CKP pełni ważną rolę w środowisku lokalnym. W dobie rosnącego bezrobocia poprzez organizację różnego rodzaju kursów doskonalących, kwalifikacyjnych i dokształcających, zwiększa ludziom szansę na możliwość znalezienia pracy.

Przewodniczący obrad stwierdził, iż Rada Powiatu ww. informacje przyjęła do wiadomości.

 

Ad. 8

                Informację Wydziału Spraw Społecznych o realizacji zadań z zakresu kultury i kultury fizycznej przedłożył obecnym Starosta Białostocki ( pełny,  pisemny materiał na ww. temat stanowi zał. nr 9, do niniejszego protokołu).

                Wobec braku pytań, Przewodniczący Rady stwierdził, iż ww. informacja została przyjęta przez Radę Powiatu i zarządził krótką przerwę w obradach.

               

Ad. 9

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2003 rok.

                Skarbnik Powiatu Białostockiego - Pani Maria Borodziuk zreferowała projekt uchwały RPB w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 rok ( zał. nr 10).

             Radni pytań nie zgłosili.

             Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju i Promocji Powiatu - Pan Krzysztof Obukowicz poinformował, iż Komisja ww. projekt uchwały RPB zaopiniowała pozytywnie.

             Rada Powiatu Białostockiego jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XI/93/2003 z dnia 16 października 2003 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 rok ( zał. nr  11).

 

Ad. 10

                Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej przy SP ZOZ w Łapach.

Wyjaśnień na temat projektu uchwały RPB w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej przy SP ZOZ w Łapach udzielił Starosta Białostocki ( zał. nr 12).

Radny Zenon Żukowski zapytał, dlaczego w omawianym projekcie uchwały nie dokonano zapisu informującego, na jaki okres zostanie powołana Rada Społeczna SP ZOZ w Łapach?

Starosta Białostocki wyjaśnił, iż okres działania rad społecznych jest regulowany ustawowo i wynosi 4 lata.

Wobec braku dalszych pytań, poproszono o opinię Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny.

Pani Alicja Bychowska - Przewodnicząca ww. Komisji poinformowała, iż na posiedzeniu, w dniu 15 października b.r., ww. projekt uchwały RPB został zaopiniowany pozytywnie.

Rada Powiatu Białostockiego jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XI/94/2003 z dnia 16 października 2003 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej przy SP ZOZ w Łapach ( zał. nr 13).

 

Prowadzenie kolejnego punktu porządku obrad powierzono Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu- Panu Andrzejowi Osmolskiemu.

 

Ad. 11

                Podjęcie uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę mieszkańców ulicy Cieliczańskiej w Supraślu.

                Wstępnych wyjaśnień dot. projektu uchwały RPB w sprawie odpowiedzi na skargę mieszkańców ul. Cieliczańskiej Supraślu udzielił Starosta Białostocki ( zał. nr 14, 15, 16).

                Poinformował, iż do Starostwa Powiatowego zgłosili się przedstawiciele Stowarzyszenia Inicjatywa Społeczna z Supraśla z wnioskiem napisanym w formie skargi i złożonym do Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Starosty Białostockiego. Mieszkańcy ul. Cieliczańskiej w Supraślu występują o wykonanie remontu ww. ulicy, co wiąże się z określonymi nakładami finansowymi. Z uwagi na to, iż realizacja ww. inwestycji została zaplanowana w wieloletnim planie inwestycyjnym, na rok 2006, a dokumentację projektową na remont ww. ulicy przewiduje się wykonać (zgodnie z planem) w 2004 roku Zarząd Powiatu przygotował propozycję odpowiedzi na ww. skargę. Była ona przedmiotem analizy Komisji Infrastruktury Technicznej, a w dniu dzisiejszym staje w formie projektu uchwały Rady Powiatu.

                Przewodniczący obrad udzielił głosu przedstawicielowi Stowarzyszenia Inicjatywa Społeczna w Supraślu- Panu Józefowi Fiłonowiczowi, który omówił stan techniczny ul. Cieliczańskiej i zwrócił się z apelem do radnych powiatu o pomoc w przyspieszeniu prac mających na celu wykonanie remontu ww. drogi. W swojej wypowiedzi, Pan Fiłonowicz podkreślił:” w tej skardze, którą żeśmy skierowali pisze o tym, że nie mamy pretensji żadnych do Starostwa, a tylko i wyłącznie mamy pretensje do burmistrzów (…).” Kończąc, poprosił o przełożenie rozpatrzenia powyższej sprawy celem dokonania ponownej analizy środków finansowych i wizytacji stanu technicznego ww. ulicy.

                Przewodniczący obrad przypomniał, iż Rada Powiatu na IX Sesji RPB, w dniu 28 sierpnia 2003 roku, podjęła już uchwałę w sprawie przyjęcia programu inwestycyjnego na drogach powiatowych na lata 2004-2007. Natomiast, w dniu dzisiejszym rozpatrywany jest jedynie projekt uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę Stowarzyszenia Inicjatywa Społeczna- mieszkańcy ulicy Cieliczańskiej w Supraślu.

                Głos zabrał Pan Bogdan Zdanowicz- członek Zarządu Powiatu, który ustosunkowując się do wypowiedzi swego przedmówcy zaznaczył :” myśmy kierowali się- przy rozdziale środków- tzw. algorytmem (…) i na każdą gminę przeznaczono określoną pulę pieniędzy z budżetu powiatu na drogi powiatowe (…). Gdyby Gmina ( Supraśl)  występowała w kwestii inwestycji na drogach powiatowych i jeśli sytuacja wymaga korekty planu inwestycyjnego, czy zamiany pewnej inwestycji, to my jako powiat, jako Rada Powiatu, w ramach tych środków budżetowych na daną gminę, bylibyśmy w stanie być elastyczni i ewentualnie zmienić swoją decyzję- w ramach określonych środków. Jeśli Burmistrz, pod presją mieszkańców ul. Cieliczańskiej, by zmienił opcję, zmienił inwestycje na drogach powiatowych- to my bylibyśmy skłonni pod tym się podpisać z racji określonych argumentów, które Państwo reprezentujecie, ale mamy tę świadomość- my mamy, jako radni, że my z tymi powiatowymi, ograniczonymi środkami finansowymi musimy współpracować z Gminą i tu jest ten szkopuł, że Gmina widzi inne priorytety (…).”

                Radny Zenon Żukowski przypomniał, iż „ to Pan radny Kałużyński występował w sprawie remontu tej ulicy, w jak najszerszym czasie. Z tym, że Gmina- przedstawiciele Gminy byli za tym, że im są ważniejsze priorytety, że ważniejsza jest droga x, czy droga y i niestety w tym planie myśmy ujęli to tak, jak gmina zażądała (…) Myśmy to ujęli na wyraźną interwencję władz Gminy. My musimy współpracować z Gminą- dlatego też musieliśmy przyjąć taką, a nie inną wersję. Jeżeli władze Gminy zmienią zdanie na ten temat- my jesteśmy w stanie, w ramach tych samych pieniędzy przeznaczonych na Gminę, priorytety te zmienić. Niemniej jednak, na dzień dzisiejszy te priorytety są takie jakie są (…).”

                Radny Jan Karczmarek dodał :” jestem zaskoczony tą całą sytuacją. Pan radny Gminy Supraśl mógł w trybie normalnym w swojej Gminie, w swojej Radzie, wystąpić z takim wnioskiem o priorytet. Pan ma władzę i powinien Pan to zrobić (…). Zaskoczony jestem również tym co Pan powiedział, że burmistrzowie mieszkają- łącznie z Panem na tej ulicy. Czyli światli ludzie, wybrani przez mieszkańców Gminy Supraśl i oni tak się mylą w swoich decyzjach? Ja tego nie rozumiem- wszyscy się mylą, bo nie chcą pomóc samym sobie? (…).”

                Głos zabrał Pan Romuald Wiszniewski- członek Zarządu Powiatu, który podkreślił, iż dyskusje nad opracowaniem programu inwestycyjnego na drogach powiatowych toczyły się przez wiele miesięcy w komisjach stałych Rady Powiatu. Do udziału w dyskusji zapraszani byli burmistrzowie i wójtowie wszystkich gmin powiatu białostockiego, którzy przedstawiali najważniejsze dla gmin inwestycje drogowe. Pan Wiszniewski zaznaczył :” w tej chwili odpowiedzi musimy udzielić, jako radni powiatu, bo więcej nie ma już na to środków. Nie możemy teraz czekać na rozmowy. Rozmowy musi prowadzić Rada Miejska w Supraślu z Burmistrzem (…). Jeśli dojdziecie do konsensusu, że część tych pieniędzy znajdzie lub przeniesie z innej drogi powiatowej Pan Burmistrz Supraśla wówczas my możemy wziąć inicjatywę w swoje ręce (…).”

                Radny Walenty Sic poprosił Dyrektora PZD w Białymstoku o informacje na temat stanu technicznego dróg powiatowych przebiegających przez Gminę Supraśl.

                Pan Marek Jędrzejewski wyjaśnił:” od 5 lat powierzamy utrzymanie letnie ulic Gminy Supraśl Urzędowi Miejskiemu w Supraślu. Z racji tej, że jest to uzdrowisko przeznaczamy tam określone środki w ramach stosownych umów lub porozumień, po negocjacjach odnośnie wysokości kwoty, którą trzeba tam przekazać. Za stan ulic w Mieście Supraśl, od 5 lat odpowiada UM w Supraślu. Ulic brukowcowych mamy w powiecie białostockim 127 km bieżących. Tu chodzi o odcinek ok.300 m pomiędzy wyremontowanym odcinkiem- w ramach środków PHARE- a odcinkiem ulicy o nawierzchni z trylinki. Tam się jeździ normalnie. Okresowe przeglądy dokonywane wspólnie z tymi osobami, które są odpowiedzialne za stan ulicy Cieliczańskiej mówią o tym, że nie ma tam zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (…).”

                Radny Krzysztof Silwon zwrócił się do Zarządu Powiatu:” o ile pamiętam, na jednym z posiedzeń Komisji ( Infrastruktury Technicznej) Pan Żukowski zadał pytanie ( kiedy był Pan Burmistrz), czy jest zgoda Rady Gminy na taki układ, jaki proponował Pan Burmistrz i który, jak rozumiem, Rada zaakceptowała ?”

                Do wypowiedzi kolegi Silwona ustosunkował się radny Zenon Żukowski, który stwierdził :” myśmy przyjęli układ inwestycji w Gminie Supraśl dokładnie taki, jaki chciał Burmistrz, bo to Burmistrz przedstawiał- z tym, że on przedstawiał, że jest to opinia Rady. Zgadza się- myśmy nie mieli wglądu, czy nie wiedzieliśmy, co Rada postanowiła- jakie ulice. Sądzę, że Rada takiej uchwały nie podejmowała. Natomiast, on przedstawiając nam sytuację mówił co w Gminie Supraśl jest najważniejsze i co jest najpilniejsze  (…).”

                Radny Krzysztof Silwon dodał :” o ile pamiętam, wtedy chodziło o to, że chcieliśmy od Pana Burmistrza, żeby nam przedstawił stanowisko Rady Gminy. Można to sprawdzić w protokole.” Radny zwrócił się z pytaniem do Dyrektora PZD:” jak można odnieść się do tego, co powiedział Pan Fiłonowicz odnośnie remontu, który ma kosztować 200.000 zł i odnośnie zaplanowanej tej  kwoty na 2006 rok- 650.000 zł plus środki z funduszu PHARE? Czy to jest kwota na dalszy zakres, czy tylko na to, co Pan radny Gminy powiedział o tych 300 m ?”

                Głos zabrał Wicestarosta Białostocki- Pan Damian Raczkowski. Wyjaśnił, iż Burmistrz Supraśla nie przedstawił opinii, ani uchwały Rady Miejskiej w omawianej sprawie, a jedynie pisemną informację podpisaną przez 11 radnych o tym, że chciałby, aby środki budżetowe powiatu były przekazane na modernizację drogi Karakule- Sowlany. Wicestarosta Białostocki przypomniał też, iż wieloletni plan inwestycyjny na drogach powiatowych, który został już przyjęty przez Radę Powiatu opracowywany był w oparciu o opinie wójtów i burmistrzów. Kończąc, Pan Damian Raczkowski podkreślił, iż prawie na każdym posiedzeniu Zarządu rozpatrywane są wnioski sołtysów i radnych gminnych w sprawach dotyczących dróg powiatowych przebiegających przez gminy. Wszystkie ww. wnioski Zarząd stara się rozpatrywać z należytą starannością mając jednak w kontekście wcześniej uchwalony przez Radę Powiatu plan inwestycyjny.” Jeżeli wójt, czy burmistrz stwierdzi, że należałoby dokonać jakichś zmian może wystąpić z takim wnioskiem do Zarządu Powiatu i my na pewno to uwzględnimy w swoich obradach. Trudno jest występować Zarządowi do Rady Miasta, czy Gminy z prośbą o wyrażenie opinii, bo my wtedy zamiast pracować zaczniemy zajmować się polityką, a to na pewno nikomu pożytku nie przyniesie”- podkreślił Wicestarosta.

                Odpowiedzi na drugie pytanie radnego Silwona udzielił Dyrektor PZD, który wyjaśnił :”kwota 650.000 zł łączna, w roku 2006 wynika stąd, że Burmistrz w swoim pisemnym wystąpieniu zadeklarował pewną kwotę ( 200.000 zł na 2006 rok), a my do niej dopisaliśmy maksymalną, możliwą do osiągnięcia kwotę ze środków strukturalnych. Możliwą do uzyskania, do wydobycia, wywalczenia ze środków strukturalnych. Stąd kwota 650.000 zł. Jeśli by zamykać się na odcinku 300 m to ta kwota może nieznacznie przekracza nasze potrzeby, ale ja w tym momencie wiążąco nie odpowiem. To zweryfikuje nam przetarg i to, czy będzie wart 22%, czy 7%, czy 0% po wejściu do Unii Europejskiej. Natomiast, jeśli uwzględnić odcinek ul. Cieliczańskiej o nawierzchni z trylinki, który ma ok. 150-200 m długości, gdzie parametry techniczne bardziej odbiegają od tych, które występują na odcinku o nawierzchni brukowcowej, bo tam znacznie nie równo jest- to ta kwota wydaje się być zbyt mała. Jeżeli do modernizacji uwzględnić cały odcinek ul. Cieliczańskiej w granicach administracyjnych Miasta Supraśl (…).”

                Z wyjaśnieniami Dyrektora PZD nie zgodził się Pan Józef Fiłonowicz, zarzucając mu kłamstwo i podkreślając, iż „nieprawdą jest, że ten odcinek jest gorszy od bruku”.

                Z wnioskiem formalnym o zamknięcie dyskusji wystąpił radny Jan Karczmarek. Wniosek został przyjęty, przy 5 głosach „wstrzymujących się”.

                Przed przystąpieniem do głosowania nad omawianym projektem uchwały, Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej- Pan Krzysztof Silwon poinformował, iż na posiedzeniu, w dniu 13 października b.r., ww. projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, jednogłośnie przez Komisję.

                Rada Powiatu Białostockiego podjęła uchwałę Nr XI/95/2003 z dnia 16 października 2003 roku w sprawie skargi Stowarzyszenie Inicjatywa Społeczna- Mieszkańcy ulicy Cieliczańskiej w Supraślu, przy 13 głosach „za” i 8 głosach „wstrzymujących się” ( zał. nr 17).

 

Ad. 12

                Informację na temat zimowego utrzymania dróg powiatowych przedłożył Pan Marek Jędrzejewski- Dyrektor PZD w Białymstoku ( zał. nr 18).

                Radni pytań nie zgłosili.

                Rada Powiatu ww. informację przyjęła do wiadomości.

               

Przewodniczący obrad ogłosił 10 minutową przerwę.

 

Ad. 13

                Pani Maria Borodziuk- Skarbnik Powiatu omówiła najistotniejsze punkty pisemnej informacji ( przesłanej radnym) o pracach nad projektem budżetu Powiatu Białostockiego na 2004 rok ( zał. nr 19).

                Rada Powiatu przyjęła do wiadomości ww. wyjaśnienia.

                Dalsze obrady prowadził Przewodniczący Rady Powiatu.

Ad. 14

                      Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej powiatu.

                Wyjaśnień na temat projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej powiatu udzieliła Skarbnik Powiatu ( zał. nr 20).  bWobec faktu, iż ww. projekt uchwały nie był opiniowany przez żadną z komisji stałych Rady, Przewodniczący RPB odczytał pełną jej treść.

                Radni pytań nie zgłosili.

                Rada Powiatu Białostockiego jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XI/96/2003 z dnia 16 października 2003 roku zmieniającą uchwałę w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej powiatu (zał. nr 21).

 

Ad. 15

                Przedstawienie przez Przewodniczących Komisji Rady wniosków w sprawie aktualizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Białostockiego do roku 2010.

                Pani Anna Szczepańska- Sekretarz Powiatu poinformowała, iż projekt aktualizacji Strategii był przedmiotem analizy wszystkich stałych komisji Rady Powiatu ( zał. nr 22). Wypracowane przez nie wnioski i uwagi zostaną ujęte w ww. opracowaniu i w uzupełnionej formie przedłożone do zatwierdzenia na kolejnym posiedzeniu Rady Powiatu.

                Wobec braku pytań, Przewodniczący obrad stwierdził, iż Rada Powiatu ww. informację przyjęła do wiadomości.

 

Ad. 16

                      Informacja Starosty o gospodarowaniu majątkiem powiatowym.

                Informację na temat gospodarowania majątkiem powiatowym przedłożył Starosta Białostocki ( pisemny, pełny materiał w ww. sprawie stanowi załącznik nr 23, do niniejszego protokołu).

                Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości ww. informację.

 

 

Ad. 17   

                Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Michałowo. 

                Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Michałowo został szczegółowo omówiony przez Starostę Białostockiego ( zał. nr 24).

                Opinie Komisji:

- Infrastruktury Technicznej

- Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny

- Budżetu i Finansów oraz Rozwoju i Promocji Powiatu 

przedłożone przez Przewodniczących, na temat ww. projektu uchwały były pozytywne.

                Wobec braku pytań, przystąpiono do głosowania.

                Rada Powiatu Białostockiego jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XI/97/2003 z dnia 16 października 2003 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Michałowo ( zał. nr 25).

 

Ad. 18

                Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Białostockiego i Starosty Białostockiego o złożonych oświadczeniach majątkowych.

                Zgodnie z art. 25 c ust.12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego, a następnie Starosta Białostocki przedstawili informację dot. analizy oświadczeń majątkowych ( zał. nr 26,27).

                Rada Powiatu Białostockiego ww. wyjaśnienia przyjęła do wiadomości.

 

Ad. 19

 

                Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za okres od początku II Kadencji RPB do dnia 16 października 2003 roku ( zał. nr 28), które odczytał jej Przewodniczący- Pan Wiktor Brzosko.

 

Ad. 20

Interpelacje i zapytania radnych.

                W tym punkcie radni nie zgłosili interpelacji ani zapytań, wobec czego przystąpiono do realizacji kolejnego punktu.

 

Ad. 21

 

                Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Adam Kałużyński  przypomniał zebranym, iż  X Sesja Rady Powiatu Białostockiego II kadencji odbyła się w dniu 25 września 2003 roku. Stwierdził, iż protokół był wyłożony do zapoznania się. Zapytał, czy są do niego uwagi? Uwag nie zgłoszono, wobec czego przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu.

Rada Powiatu Białostockiego jednogłośnie przyjęła protokół Nr X/ 2003 z dnia 25 września 2003 roku.

 

Ad. 22

                W sprawach różnych, radna Bożena Bieta oraz radny Józef Woroniecki złożyli podziękowania radnym powiatowym za udział w imprezie „ Niedziela na wsi” w Czarnej Wsi Kościelnej. Na ręce Starosty Białostockiego został wręczony okolicznościowy puchar wraz z dyplomem, który Starosta przekazał Przewodniczącemu Rady.

Ad. 23

 

Zamknięcie obrad XI Sesji RPB.

 

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu – Pan Andrzej Adam Kałużyński zamknął obrady XI Sesji Rady Powiatu II kadencji w dniu 16 października 2003 roku, o godz. 1630.

 

 

Protokołowała: Ewa Żukowska                                                               Obradom przewodniczył:

                                                                                                                                Przewodniczący Rady

                                                                                                                                Andrzej Adam Kałużyński

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Opublikował: Hanna Tołłoczko

Data udostępnienia w BIP: 18-03-2005 09:13

Data modyfikacji informacji: 18-03-2005 09:02