Sesja Nr XII z dnia 20.11.2003

 

Or.V.0041- 12 / 2003

 

 

 

Protokół Nr XII / 2003

z obrad XII Sesji Rady Powiatu Białostockiego II kadencji

 w dniu 20 listopada 2003 roku

 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku

 

Dnia 11 listopada obchodziliśmy uroczystości Święta Niepodległości

Z Okazji Święta Niepodległości, młodzież I Liceum Ogólnokształcącego w Łapach zaprezentowała program artystyczny, specjalnie przygotowany na tę uroczystość.

                Po krótkim wystąpieniu uczniów, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego przypomniał zebranym, iż w dniu 21 listopada obchodzony jest Dzień Pracownika Socjalnego. Dzieci i młodzież z Domów Dziecka w Krasnem i Supraślu przygotowały  z tej okazji krótkie wystąpienia połączone z częścią artystyczną.

 

                Ogłoszono 10 minutową przerwę, w celu przygotowania sali do obrad.

 

                Obrady XII Sesji Rady Powiatu Białostockiego II kadencji, w dniu 20 listopada 2003 roku, o godz. 4 kwietnia51000, w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Adam Kałużyński.

                Na wstępie, powitał on zaproszonych gości, członków Zarządu oraz wszystkich radnych / listy obecności stanowią zał. nr 1,2 i 3 /.

Stwierdził, iż na podstawie listy obecności, w obradach uczestniczy 24 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu przypomniał, iż radnym został przesłany projekt porządku dziennego XII Sesji RPB.  Zapytał, czy są do niego uwagi?

 

Proponowany porządek obrad przyjęto do realizacji jednogłośnie, w brzmieniu:

1.         Otwarcie obrad XII Sesji Rady.

2.         Przyjęcie porządku dziennego.

3.         Informacja Starosty o pracach Zarządu między Sesjami.

4.         Informacja Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku o działalności inspekcji na terenie Powiatu Białostockiego.

5.         Informacja Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku o działalności inspekcji na terenie Powiatu Białostockiego.

6.         Informacja Dyrektorów Domów Pomocy Społecznej w Domów Dziecka o bieżącej działalności.

7.         Przedstawienie informacji z działalności Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska.

8.         Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale RPB Nr VIII/73/2003 z dnia 26 czerwca 2003 roku o zaciągnięciu kredytu długoterminowego.

9.         Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały RPB Nr VIII/70/2003 z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2003 roku.

10.      Podjęcie uchwały w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla wychowawców i innych pracowników pedagogicznych oraz dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Białostocki.

11.      Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zimowego utrzymania dróg powiatowych gminom.

12.      Przyjęcie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2004 rok.

13.      Interpelacje i zapytania radnych.

14.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej, XI Sesji Rady.

15.      Sprawy różne.

16.      Zamknięcie obrad XII Sesji RPB.

 

Ad. 3

Informacja Starosty o pracach Zarządu między Sesjami.

Starosta Białostocki - Pan Wiesław Pusz poinformował Wysoką Radę, iż informacja o pracach Zarządu między Sesjami Rady została przedłożona radnym na piśmie / zał. nr 4 /. Poinformował zebranych, iż w okresie od dnia 16 października 2003 roku do dnia  20 listopada 2003 roku Zarząd Powiatu obradował na 5 posiedzeniach plenarnych..

W tym czasie  zajmował się problemami w zakresie spraw:

·         dotyczących majątku powiatowego,

·         związanych z drogami powiatowymi,

·         związanych z  ochroną zdrowia i opieką społeczną,

·         dotyczących oświaty, kultury i sportu,

·         dotyczących finansów i budżetu.

Poza plenarnymi posiedzeniami, członkowie Zarządu uczestniczyli w:

-        uroczystej inauguracji roku akademickiego w Wyższej Szkole Zarządzania,

-        uroczystości otwarcia obiektu szkolnego w Studziankach,

-        uroczystości 50-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Koplanach,

-        obchodach XV-Lecia istnienia Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach,

-        Święcie patrona Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach – Hetmana Stefana Czarnieckiego,

-        Międzynarodowym Festiwalu Tańca Młodzieżowego Wasilków 2003 (Starosta Powiatu – patronat honorowy),

-        Zebraniu programowo-wyborczym Powiatowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe,

-        Uroczystym nadaniu sztandaru Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy,

-        obchodach 85 Rocznicy Odzyskania Niepodległości (11 Listopada) organizowanych przez Wojewodę Podlaskiego, Marszałka Województwa i Prezydenta Miasta Białegostoku,

-        uroczystym apelu w Szkole Podstawowej w Sochoniach z okazji Święta Odzyskania Niepodległości,

-        uroczystości pod hasłem: „11-listopada Dzień Pamięci Tykocińskiej Ulicy” zorganizowanej przez Burmistrza Tykocina, Proboszcza Parafii Trójcy Przenajświętszej oraz dyrektora Muzeum Podlaskiego,

-        85 Rocznicy Odzyskania Niepodległości w Szkole Wspólnoty Polskiej w Białostoczku k/Kurian, w Szkole Podstawowej w Sochoniach,

-        II-gim Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Wasilkowie,

-        posiedzeniu Powiatowej Komisji d/s Orzekania o Niepełnosprawności,

-        uroczystości Najświętszej Maryi Panny, Matki Miłosierdzia Głównej Patronki Archidiecezji Białostockiej – zaproszenie Arcybiskupa Metropolity Białostockiego,

-        odsłonięciu Pomnika Kombatanta w Zabłudowie,

-        zakończenie rozgrywek w halowej piłce nożnej – mistrzostwa Polski Ochotniczych Straży Pożarnych,

-        uroczystości 50-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Koplanach – wręczenie Pucharu Starosty Białostockiego,

-        otwarciu Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleosinie,

-        posiedzeniu Rady Naukowej Narwiańskiego Parku Narodowego.

Radna, Bożena Bieta zapytała, czy było rozpatrywane przez Zarząd Powiatu

pismo złożone przez Panią Bożenę Bietę i radnego Józefa Woronieckiego, dotyczące uwzględnienia w kalendarzu imprez powiatowych  imprezy pod nazwą „Festiwal Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej”. Festiwal ten w roku ubiegłym cieszył się dużym powodzeniem i zainteresowaniem, nie tylko społeczności lokalnej. Radna podkreśliła, że  wniosek ten poparło również Centrum Społeczności Lokalnej. Wszelkie przesłanki przemawiają za tym, aby ten festiwal urósł do rangi imprezy powiatowej. Pani Bieta zapytała, czy to pismo było przedmiotem obrad Zarządu Powiatu Białostockiego, oraz, jak długo trwa procedura rozpatrzenia pisma złożonego przez radnych.

                Starosta Białostocki wyjaśnił, iż tego rodzaju pisma, czy wnioski, przed ich rozpatrzeniem przez Zarząd Powiatu są szczegółowo analizowane przez wydziały merytoryczne i z konkretnymi propozycjami następnie są kierowane na posiedzenie Zarządu Powiatu. Jeżeli chodzi o ten konkretny wniosek, został on skierowany do Wydziału Spraw Społecznych, który dokonuje analizy możliwości jego uwzględnienia i z pewnością będzie przedmiotem obrad Zarządu łącznie z przedłożonym kalendarzem imprez na kolejny rok.

                Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski, kierując kolejne pytanie do Zarządu Powiatu, zapytał o ile wzrosły wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w Zespole Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Supraślu.

                Pan Wiesław Pusz wyjaśnił, iż precyzyjne dane w tym zakresie posiada Wydział Finansowy, który dokonywał tej analizy, ale w miarę posiadanych informacji dodał: „Mniej więcej, miesięczne wpływy przed podpisaniem umowy w poprzednim stanie ilościowym były średnio na poziomie około 6.000zł miesięcznie, natomiast, w związku ze zwiększeniem się ilości studentów i zwiększeniem wynajmowanych powierzchni te wpływy są przewidziane na poziom 9.000 zł, a więc wzrost wynosi ok. 50% .”

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Adam Kałużyński poprosił o podanie liczby studentów.

Starosta Białostocki wyjaśnił, iż z informacji Pana Kanclerza wynika, że obecnie studentów jest około 600, a naszych uczniów jest w granicach 350. Jeżeli chodzi o strukturę kosztów, to szkoła pokrywa ok. 26% kosztów, związanych z korzystaniem z mediów, oprócz czynszów. Zajęcia odbywają się w takim systemie, że większość studentów uczy się w weekendy.

Więcej pytań nie zgłoszono.

Rada Powiatu Białostockiego ww. informację przyjęła do wiadomości.

 

Ad. 4

Informacja Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku o działalności inspekcji na terenie Powiatu Białostockiego.

                Informację o działalności inspekcji o stanie środowiska na terenie Powiatu Białostockiego zreferował zebranym Pan Lech Januszko – Zastępca Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku. Obszerny materiał w tej sprawie został przedłożony radnym w formie pisemnej / zał. nr 5 /. W swojej wypowiedzi Pan Lech Januszko podkreślił, iż Inspektorat Ochrony Środowiska został powołany dla trzech głównych celów:

·         kontrolowania przestrzegania wymogów ochrony środowiska przez podmioty gospodarcze,

·         badania i monitoringu stanu środowiska,

·         informowania społeczeństwa o stanie tegoż środowiska.

Cele, plany i zakresy działania są corocznie weryfikowane, ustalane i zatwierdzane i mają charakter ściśle obowiązujący. Zakres działalności kontrolnej ma głównie na celu dyscyplinowanie podmiotów, zakładów gospodarczych, jednostek prowadzących działalność gospodarczą w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska. Na terenie Powiatu Białostockiego, w posiadanej ewidencji, zarejestrowanych jest 98 podmiotów i obiektów, które w sposób istotny mogą wpływać na stan ochrony środowiska. Ze względów organizacyjnych i technicznych w ciągu roku kontrolowanych jest ok.  1/3 tychże podmiotów w zakresie całościowym i kompleksowym, jeśli chodzi o ochronę powietrza, gospodarkę wodno –ściekową, gospodarkę odpadową, hałas, promieniowanie itd. W wyniku tychże kontroli wydano stosowne zarządzenia, zalecenia, bądź też zostały nawet nałożone kary za przekroczenia warunków poszczególnych decyzji. Na terenie powiatu, w myśl nowego prawa unijnego funkcjonuje 22 zakłady, „instalacji” – obecnie wg. nowego nazewnictwa, które będą wymagały od przyszłego roku tzw. pozwolenia zintegrowanego. Jest to dokument limitujący korzystanie ze środowiska, a tym samym limitujący sprawy produkcji i zużycia mediów. Na terenie powiatu nie ma żadnego zakładu uciążliwego z tzw. listy wojewódzkiej, co oznacza, że stan powietrza jest dobry.

                Pan Lech Januszko zapoznał również wysoką Radę ze stanem wód powierzchniowym na terenie powiatu.

                Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Osmolski przedstawił problem dotyczący funkcjonowania na terenie Łap Firmy „ENERGO” , która handluje węglem  i stanowi ogromną uciążliwość dla mieszkańców. Zapytał, czy na terenie tego zakładu była przeprowadzona kontrola i jakie są jej wyniki.

Zastępca Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku -   Pan Lech Januszko poinformował zebranych, iż przeprowadzone zostały w tym zakładzie dwie kontrole. Stwierdzono ogromne zanieczyszczenie wód opadowych na terenie placu firmy. W wyniku zaleceń wykonane zostały separatory, niwelujące taki stan rzeczy. Ponadto stwierdzono zapylenie, które szczególnie w dni słoneczne i bezwietrzne stanowi uciążliwość dla okolicy. W tym zakresie użytkownik do końca 2003 roku musi przedstawić koncepcję rozwiązań technicznych rozwiązania problemu hałasu i zapylenia. Podjęte środki nie rozwiązują problemu, dlatego też wymagane było zastosowanie dłuższego terminu, w którym przedsiębiorstwo musiało dokonać opracowania koncepcyjnego rozwiązania tych problemów. W momencie otrzymania stosownej dokumentacji zostaną podjęte dalsze analizy w tym zakresie.

Radny Józef Ryszard Sikorski zapytał , jakiej klasy czystości jest rzeka na granicy państwa i jaka wpływa do zbiornika Siemionówka.

Pan Lech Januszko wyjaśnił, iż w czasie badań granicznych stwierdzono niewielkie ilości zanieczyszczeń pochodzenia rolniczego. Nie jest to jakoś deklasująca ta wodę. Największy problem zaczyna się od zbiornika.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy – Pan Henryk Roman Smilewicz, korzystając z obecności Zastępcy Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska podniósł problem wysypiska w Nowosiółkach, które nie posiada wagi samochodowej i przyjęło szacunkową wagę 1 kontenera – ok. 1820 kg.  Ponieważ w każdej mierze DPS szuka oszczędności dokonał zważenia swoich kontenerów i okazało się, że każdy ważył ok. 1400 kg, czyli wynika z tego, że dokonano nadpłaty. Brak wagi Gospodarka Komunalna tłumaczy brakiem środków finansowych, a swój obowiązek przerzucają na użytkowników wysypiska. Dom Pomocy Społecznej o zwrot nadpłaconych środków występował zarówno do przedsiębiorstwa, jak i do Burmistrza oraz Rady Miejskiej w Choroszczy bez skutku. Zapytał czy istnieje jeszcze jakaś administracyjna droga odzyskania poniesionych kosztów, czy pozostaje tylko droga sądowa.

Pan Lech Januszko, w odpowiedzi podkreślił, iż wysypiska, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem muszą do końca 2007 roku muszą dostosować się do wymogów unijnych. Wysypisko w Choroszczy jest niejako modernizowane / mimo protestów okolicznych mieszkańców /, stąd też powinno być również w tym zakresie zmodernizowane. Pan Lech Januszko zobowiązał się do wyjaśnienia tej sprawy, niemniej jednak Podlaski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska nie jest kompetentny w wypowiadaniu się w kwestii zawyżonych opłat. Za to odpowiada organ samorządowy.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski, odnosząc się do klasy wód występujących w rzece Narew, zauważył, iż w niektórych miejscach występują wody pozaklasowe. Zapytał, czy są czynione starania, by w tych newralgicznych punktach zmienić obecny stan wód i jakiego to wymaga czasu.

Zastępca Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku -   Pan Lech Januszko stwierdził, iż na stan rzeki Narwi wpływ mają pewne źródła przemysłowe, chodzi tu o oczyszczalnie ścieków. Takie zanieczyszczenie można wyeliminować. Główny problem jednak leży w zbiorniku Siemionówka, gdzie do tej pory nie znaleziono skutecznych metod przeciwdziałania temu zanieczyszczeniu. Nad rozwiązaniem tego problemu pracuje zespół wyspecjalizowanych ludzi, by dokonać zmiany systemu miejscowej elektrowni wodnej, który w zdecydowany sposób może zmienić system nawietrzania całego zbiornika. Jak się dalej sprawy potoczą, trudno przewidywać, niemniej jednak sprawa ta leży w centrum zainteresowania Zarządu Województwa Podlaskiego. 

Więcej pytań nie zgłoszono.

Rada Powiatu Białostockiego, powyższą informację przyjęła do wiadomości.

 

Ad. 5

Informacja Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku o działalności inspekcji na terenie Powiatu Białostockiego.

                Pan Anatol Nowicki – Zastępca Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku przypomniał zebranym, iż szczegółowe, pisemne informacje z działalności inspekcji na terenie Powiatu Białostockiego zostały przekazane radnym w stosownym terminie / zał. nr 6 /. W swojej wypowiedzi zwrócił uwagę na aspekty, nie uwzględnione w powyższej informacji.

                Podkreślił kilka ważnych punktów na styku dotychczasowej działalności i związanej ze zbliżającym się wejściem do Unii Europejskiej:

·         spraw systemu informatycznego,

·         paszportowania roślin

·         badań opryskiwaczy

·         spraw integrowanej produkcji owoców.

System informatyczny sprawia sporo kłopotów, dlatego, że dotychczasowe wizyty w gospodarstwach potwierdziły wiele zaszłości, które należy uwzględnić w systemie. „Tych instruktorów jest w oddziałach od 2 do 4. Muszą oni to wszystko, co zawarli w protokołach,  wprowadzić do systemu informatycznego, jako ujęcie działalności. Jeżeli mówimy o opryskiwaczach, należy dokonać paszportowania i badania opryskiwaczy.  To jest ogromny problem, a trudności z tym związane są praktycznie nie do zrealizowania. Wymogi Unii są takie, że tych wizyt w gospodarstwach musi być więcej, z uwagi na to, że kontrola głównie materiału rozmnożeniowego odbywać się będzie u producenta. Ważniejsze uprawy głównie nasienne, ale także bulw i cebulek, i szkółkarstwo muszą być monitorowane.

                Pan Anatol Nowicki w kilku słowach omówił przygotowania do pracy na granicy, gdzie oprócz innych placówek wymagane będzie funkcjonowanie inspekcji ochrony roślin i nasiennictwa. Przepływ towarów przez granicę będzie ściśle kontrolowany.”

                Radny Walenty Sic zapytał, czy użytkownikom, którzy nie posiadają zezwoleń  na opryskiwacze, przewidziane są sankcje karne. Drugie pytanie radnego dotyczyło postępowania z przeterminowanymi środkami ochrony roślin. Wielu rolników zgłasza ten problem.

Pan Anatol Nowicki, udzielając odpowiedzi, zauważył, iż  z 17.000 opryskiwaczy zarejestrowanych w ewidencji, zbadano do tej pory tylko 18%. Ukarano 7 rolników, z tego 3 na terenie Powiatu Białostockiego. „Nie jesteśmy instytucją, która chodzi w obłokach. Jesteśmy rolnikami, albo też nimi byliśmy i znamy realia tej grupy zawodowej. Jest to bardzo poważne zagadnienie, dlatego, że sporo opryskiwaczy, znajdujących się w gospodarstwach rolnych nie posiada atestów. Trudno jest jednak przy pierwszej wizycie karać mandatami. Dokonujemy weryfikacji tylko tych, które są w użyciu. Pozostałe trzeba będzie spisać.”

W kwestii postępowania z przeterminowanymi środkami ochrony roślin, Pan Anatol Nowicki wyjaśnił, iż inspektorzy przy kontroli wydają decyzje ze wskazaniem  miejsca utylizacji. W tej chwili jest to „ASTWA”.

Radny Józef Ryszard Sikorski zapytał, jak w chwili obecnej przedstawia się sytuacja w zakresie żywności genetycznie modyfikowanej, czy jest w jakiś sposób prowadzony monitoring, czy są badania w celu ochrony konsumenta.

Pan Anatol Nowicki – Zastępca Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku poinformował zebranych, iż temat ten leży raczej w kompetencji Inspekcji Sanitarnej.

Więcej pytań nie zgłoszono.

Rada Powiatu Białostockiego, powyższą informację przyjęła do wiadomości.

 

Ad. 6

Informacja Dyrektorów Domów Pomocy Społecznej w Domów Dziecka o bieżącej działalności.

                Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego udzielił głosu dyrektorom domów dziecka i domów pomocy społecznej, by przedstawili zebranym sytuacje swoich jednostek w zakresie bieżącej działalności.

                Jako pierwsza głos zabrała Pani Anna Zieniewicz – Dyrektor Domu Dziecka w Krasnem. Stwierdziła ona, iż jednostka którą kieruje jest „prawdziwym domem” dla dzieci, które z różnych względów znalazły się w Domu Dziecka. W placówce jest 72 wychowanków. Najmłodsze dziecko ma 1,5 roku, a najstarszy wychowanek – 19 lat, jest studentem. Sytuacja materialna w domu jest dobra. Nie ma trudności z płynnością finansową. Na dzień dzisiejszy wykorzystano 71% budżetu. Dzięki przychylności i staraniom sponsorów są zabezpieczone podstawowe potrzeby dzieci. „Na pewno mamy wiele marzeń i potrzeb, ale na dzień dzisiejszy nie ma powodów do narzekań. Nasz dom kochają sponsorzy i pomagają nam, jak potrafią.”

                Kolejnym mówcą była Pani Irena Łapińska – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Uhowie. Poinformowała zebranych, iż w jej placówce przebywa 132 pensjonariuszy przewlekle somatycznie chorych. Specyfika tej jednostki wymaga zapewnienia szczególnej opieki, zarówno psychicznej, jak i fizycznej. Zróżnicowanie osób chorych jest bardzo duże. Niektóre osoby są dotknięte chorobą Altzheimera, inni ze stwardnieniem rozsianym, a jeszcze inni po wypadkach lokomocyjnych, bez kończyn, wymagający szczególnej opieki. Wiek mieszkańców jest od 40 do 96 lat.  W placówce zatrudnionych jest 86 osób na 83 etatach. Przyznane środki, niestety są niewystarczające. Oszczędności dotyczą każdej dziedziny, a mimo to trudności finansowe dalej występują. Bardzo odczuwalną potrzebą jest winda, niezbędna do przemieszczania się tych osób. Istotnym problemem jest brak możliwości wykonania zaleceń pokontrolnych: Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Straży Pożarnej itd.

                Następnie głos zabrał Pan Henryk Roman Smilewicz – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy. Stwierdził, iż największe trudności placówka będzie miała z zapewnieniem opału, na co nie posiada środków finansowych. Sytuacja nie jest dramatyczna, bo nie są to duże środki. Do bieżącej działalności brakuje ok. 60-70.000 zł, by nie nastąpiły zobowiązania wymagalne. W Domu Pomocy Społecznej znajduje się 302 mieszkańców z zaburzeniami psychicznymi i niedorozwojem umysłowym. Opiekę nad nimi sprawuje 200 pracowników. Bezpośrednio z mieszkańcami pracuje 150 osób, zapewniając opiekę pielęgnacyjną. Ponieważ musi być system zmianowy, na jednej zmianie przy 302 pensjonariuszach pracuje 30 pracowników.

                Zgodnie z programem standaryzacji do 2006 roku placówka powinna jeszcze zatrudnić ok. 60 osób. Jest to niemożliwe przy obecnym finansowaniu. Obecnie koszty osobowe stanowią 70% posiadanego budżetu. Dalsze oszczędzanie „rzeczówki” jest więc niemożliwe, jedynie ograniczenie zatrudnienia może przynieść jakieś nieznaczne oszczędności. Niepokojące jest to, że nie są od dwóch lat wykonywane żadne remonty bieżące. Na razie stan techniczny obiektów jest dobry, niemniej jednak dalej tak być nie może.

                Radny Walenty Sic zapytał, czy w placówce zawierane są związki małżeńskie między pensjonariuszami i czy dyrektor zgadza się na to.

                Dyrektor DPS w Choroszczy wyjaśnił, iż Ci ludzie, jak inni mają wszelkie prawa, również do zawierania związków małżeńskich, niemniej jednak w prowadzonej placówce nie odnotowano takich przypadków, szczególnie ze względu na wiek pensjonariuszy.

                Kolejnym mówcą był Pan Józef Domaszuk – p.o Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach. Stwierdził on, iż placówka dysponuje 106 miejscami dla osób przewlekle somatycznie chorych. Na dzień dzisiejszy jest 107 pensjonariuszy. Podkreślił on, iż aby zamknąć rok 2003 bez zobowiązań niezbędna jest kwota 50.000 zł.

                Pan Marian Adam Sacharewicz – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Łaźniach nawiązując do sytuacji finansowej wskazał, że do zamknięcia budżetu bez zobowiązań wymagalnych brakuje placówce ok. 25.000 zł.  Dyrektor zauważył, iż jest to najmniejsza placówka tego typu w powiecie, ale ponieważ miasto Supraśl otrzymało status uzdrowiska pojawiły się szanse na rozwój placówki. Niestety poprzedzone to musi być finansami i rozbudową. Koncepcje w tym zakresie zostały już opracowane, ale brak środków finansowych powoduje trudności w jej zrealizowaniu. Ten pomysł jest godny zainteresowania, dlatego iż w całej Polsce tylko 44 gminy posiada status uzdrowiska.

                Następnie głos zabrał Pan Jan Steckiewicz – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jałówce. Dom ten jest przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych, na 99 miejsc. Obecnie w placówce przebywa 102 osoby. W placówce zostały zawarte dwa związki małżeńskie, a  także są małżonkowie, którzy wspólnie zostali przyjęci do placówki.

                Pan Jan Steckiewicz zaznaczył, iż na ten rok brakuje placówce ok. 65.000 zł, aby zbilansować budżet. „Powoli popadamy w zaklęty krąg zobowiązań. Przy założeniach wysokości dotacji celowej na jednego mieszkańca na rok następny, może obecna sytuacja ulec znacznemu pogorszeniu. Pragnę zauważyć, że tegoroczny budżet jest najniższy od 1999 roku, a więc od czasu, kiedy domy pomocy społecznej przeszły pod powiaty. Koszt utrzymania pensjonariusza w Jałówce jest najniższy w powiecie i nie da się już więcej oszczędzać. Przed domami stoi jeszcze ogromne zadanie dostosowania placówek do obowiązujących standardów, do 2006 roku. Konieczna jest rozbudowa i modernizacja domu. Na dzień dzisiejszy przygotowana jest koncepcja oraz szczegółowe plany architektoniczne i branżowe, niestety brak jest środków finansowych na realizację zamierzeń”.

                Pani Bożena Bieta poprosiła o podanie kosztu utrzymania jednego pensjonariusza w DPS w Jałówce.  

                Dyrektor DPS w Jałówce wyjaśnił, iż zakładany koszt utrzymania pensjonariusza z wykonania roku ubiegłego wyniósł 1.350 zł, natomiast realny miesięczny koszt utrzymania z roku obecnego to kwota 1.250 zł.

                Kolejnym mówcą był Dyrektor Domu Dziecka w Supraślu – Pan Piotr Torbicz. Poinformował on zebranych, iż w placówce przebywa 58 dzieci. Wychowankowie czują się bezpiecznie. Środków finansowych jest pod dostatkiem. Budżet wykonano w okolicach 80%. Dzięki przychylności Zarządu Powiatu został rozwiązany najważniejszy problem – transportowy dotyczący zakupu samochodu do przewozu dzieci.  Najistotniejszym faktem jest to, że do końca tego roku ponad 40% wychowanków opuści placówkę przechodząc, czy to do rodzin własnych, czy zastępczych, czy adopcyjnych. Jest to namacalnym miernikiem pracy wychowawców i personelu placówki.

                Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Kałużyński podziękował dyrektorom jednostek powiatowych za wypowiedzi i oddał głos Staroście Białostockiemu.

                Pan Wiesław Pusz poinformował zebranych, iż w dniu jutrzejszym przypada Dzień Pracownika Socjalnego. Z tej okazji, złożył życzenia wszystkim pracownikom socjalnym. Szczególne słowa uznania skierował do Dyrektorów Domów Dziecka, Domów Pomocy Społecznej i Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku. Dzięki temu, że powiatowe placówki są prowadzone przez szczególnych ludzi, zaangażowanych w swojej pracy,  posiadających niesamowitą energię w walce z codziennymi trudami zmniejsza się skala problemów, związanych z funkcjonowaniem tych jednostek. Korzystając z możliwości osobistego podziękowania za tą bardzo trudną pracę, Starosta Białostocki i Przewodniczący Rady Powiatu wręczyli zebranym dyrektorom listy gratulacyjne wraz z życzeniami dalszych zawodowych sukcesów na niwie pomocy społecznej.

                Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku – Pani Elżbieta Anna Turczewska podziękowała zebranym za uroczystą Sesję Rady Powiatu, życzenia i gratulacje. W imieniu dyrektorów domów pomocy społecznej głos zabrał Pan Henryk Roman Smilewicz. Podziękował on Zarządowi Powiatu i Radzie Powiatu za pamięć i życzenia, zapewniając, iż zostaną one przekazane wszystkim podległym pracownikom jednostek pomocy społecznej.

 

Ogłoszono 10 minutową przerwę w obradach.

 

Ad. 7

Przedstawienie informacji z działalności Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska.

Pani Monika Ratyńska – Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska przypomniała zebranym, iż sprawozdanie z działalności wydziału, w formie pisemnej, zostało przekazane wszystkim radnym / zał. nr 7 /. Poinformowała, iż wydział liczy 12 pracowników, w tym jedna osoba jest na stażu, dwie osoby pracują na pół etatu.

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej składa się z czterech podstawowych komórek, tj.:

·         komórki ds. rolnictwa,

·         komórki ds. leśnictwa,

·         komórka ds. gospodarki wodnej,

·         komórka ds. ochrony środowiska.

Od 1 stycznia  2003 roku do końca października 2003 roku ilość wydanych decyzji wyniosła 618. Cały czas dochodzą do wydziału nowe zadania. Jedynym, które przeszło do kompetencji Wojewody z dniem 11 lipca 2003 roku jest zadanie dotyczące zmiany gruntu leśnego na grunt rolny.

W przedłożonych materiałach zawarte są najważniejsze kwestie, które leżą w kompetencji wydziału oraz sposobu załatwiania poszczególnych spraw.

                Pytań i uwag do informacji z działalności wydziału nie zgłoszono.

                Rada Powiatu Białostockiego ww. informację przyjęła do wiadomości.

 

Ad. 8

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale RPB Nr VIII/73/2003 z dnia 26 czerwca 2003 roku o zaciągnięciu kredytu długoterminowego.

Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego zreferowała Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale RPB Nr VIII/73/2003 z dnia 26 czerwca 2003 roku o zaciągnięciu kredytu długoterminowego / zał. nr 8 /.

Zmiana w uchwale jest w zasadzie tylko i wyłącznie kosmetyczna, a mianowicie w stosunku  do uchwały, która została podjęta w dniu 26 czerwca 2003 roku inne brzmienie otrzymuje § 2, ponieważ zapis w pierwotnej uchwale wg. oceny banku jest zbyt ogólny i stąd w propozycji, która przedstawiona jest na dzisiejszą sesję rozszerza się upoważnienie Zarządu Powiatu do wykonania wszystkich czynności formalno –prawnych, w tym do zabezpieczenia spłaty kredytu w formie weksla in blanco wraz z odpowiednią deklaracją wekslową, w celu uruchomienia kredytu w roku 2003.

Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Adam Kałużyński poprosił o przedstawienie opinii Komisji.

Pan Krzysztof Obukowicz – Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów oraz Rozwoju i Promocji Powiatu poinformował Wysoką Radę, iż powyższy projekt uchwały został przez Komisję zaopiniowany pozytywnie.

Przystąpiono do głosowania.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XII/98/2003 z dnia 20 listopada 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/73/2003 RPB z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu / zał. nr 9 /.

 

Ad. 9

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały RPB Nr VIII/70/2003 z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2003 roku.

Projekt  uchwały w sprawie zmiany uchwały RPB Nr VIII/70/2003 z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2003 roku zreferowała zebranym Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku / zał. nr 10 /.

Zmiana załącznika nr 1 do uchwały Rady Powiatu Białostockiego Nr VIII/70/2003 z dnia 26 czerwca 2003 roku konieczna jest z uwagi na wprowadzenie dodatkowych środków funduszu na realizację zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w wysokości 151.097 zł, o czym Starostwo Powiatowe zostało powiadomione pismem Prezesa Zarządu Funduszu z dnia 29 sierpnia 2003 roku. „Obecnie powiat dysponuje kwotą 2.027.057 zł na realizację powyższych zadań. Ponadto do dnia dzisiejszego nie zostały złożone żadne wnioski o udzielenie pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz o zwrot kosztów  poniesionych przez pracodawców, w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osób na nich zatrudnionych. Na wspomniane zadania, uchwałą Nr VIII/70/2003 z dnia 26 czerwca 2003 roku, były przeznaczone środki w wysokości 175.000 zł, które łącznie z dodatkowymi środkami 151.000 zł mogą być  przeznaczone na dofinansowanie barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych. Biorąc pod uwagę wykorzystanie środków funduszu na poszczególne zadania oraz złożone wnioski o dofinansowanie poszczególnych zadań, należy zmniejszyć o kwotę 70.000 zł środki przewidziane na dofinansowanie zaopatrzenia  w sprzęt rehabilitacyjny, środki ortopedyczne i środki pomocnicze. Po zmianie, wysokość środków na realizację tego zadania powinna wynosić 130.000 zł, co pozwoli na zabezpieczenie potrzeb w tym zakresie do końca roku, gdyż wydatkowano już na ten cel około 85.000 zł. Ponadto, należy zmniejszyć o kwotę 3.640 zł środki przewidziane na dofinansowanie  sportu, kultury, rekreacji i turystyki. Po zmianach, środki w wysokości 6.360 zł pozwolą na zabezpieczenie  potrzeb do końca roku. W związku z powyższym, nadwyżkę środków z tych zadań, w wysokości 73.640 zł należy przeznaczyć: 5.000 zł na  dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych. Po zmianie wysokość środków na realizację  tego zadania wyniesie 185.000 zł. Podjęte zobowiązania, na dzień dzisiejszy już wynoszą 177.418 zł, z których zrealizowano wypłatę w wysokości 154.038 zł i 68.640 zł należy przeznaczyć na dofinansowanie  likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych. Łącznie wysokość środków na realizacje tego zadania wyniesie 625. 172 zł. Kwota ta jest adekwatna do złożonych wniosków oraz zawartych umów na dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych. Zgodnie z większością zawartych umów, szczególnie w zakresie dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, przekazanie środków nastąpi dopiero w grudniu.” 

Pani Elżbieta Anna Turczewska poinformowała ponadto Wysoka Radę, iż przedstawiony projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez  Powiatową Społeczną Radę do spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Powiatu Białostockiego.

Radna Bożena Bieta zapytała, czy środki finansowe z PFRON można przeznaczyć na likwidację barier architektonicznych w domach pomocy Społecznej.

Dyrektor PCPR w Białymstoku wyjaśniła, iż w ramach tych środków nie można żadnych kwot przeznaczyć na naszą jednostkę. Zadania powiatu, które mogą być realizowane  w ramach PFRON są określone w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób  niepełnosprawnych. Jeżeli chodzi o dofinansowanie likwidacji barier, między innymi architektonicznych, to może nastąpić dofinansowanie, ale tylko i wyłącznie związane  z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych. Nie ma możliwości dofinansowania likwidacji barier w budynkach domów pomocy społecznej i użyteczności publicznej.

Istnieje pewna możliwość ubiegania się o dofinansowanie między innymi takich zadań w ramach dofinansowania programów celowych, które muszą być podjęte uchwałą Rady Powiatu, w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Obowiązek podjęcia takiej uchwały wynika również z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. W chwili obecnej PCPR w Białymstoku podjęło czynności związane z opracowaniem takiego programu, który musi być skonsultowany z gminami. Po tym czasie zostanie on przedstawiony Radzie Powiatu Białostockiego. „jeżeli taki program będzie przyjęty uchwałą Rady Powiatu, między innymi w tym programie będzie dostosowanie także domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych, co wynika ze standardów określonych w rozporządzeniu w sprawie domów pomocy społecznej. Wówczas będzie możliwość do wystąpienia do Zarządu PFRON w Warszawie o dofinansowanie takiego programu. Niemniej przy dofinansowaniu realizacji takich programów muszą być również zagwarantowane środki własne.”

                Ponieważ więcej pytań nie zgłoszono, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego poprosił o przedstawienie opinii Komisji.

                Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny – Pani Alicja Małgorzata Bychowska poinformowała, iż powyższy projekt uchwały Rady został zaopiniowany pozytywnie przez Komisję.

                Również pozytywną opinię do omawianego projektu uchwały wydała Komisja Budżetu, Finansów oraz Rozwoju i Promocji Powiatu, o czym poinformował zebranych Pan Krzysztof Obukowicz – Przewodniczący tejże Komisji.

                Przystąpiono do głosowania.

                Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę  Nr XII/99/2003 z dnia 20 listopada 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/70/2003 RPB z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2003 roku / zał. nr 11 /.

 

Ad. 10

Podjęcie uchwały w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla wychowawców i innych pracowników pedagogicznych oraz dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Białostocki.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku – Pani Elżbieta Anna Turczewska zreferowała zebranym projekt  uchwały w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla wychowawców i innych pracowników pedagogicznych oraz dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Białostocki / zał. nr 12 /.

                Przedstawiony projekt uchwały daje możliwość przeznaczenia na specjalny fundusz nagród do 4% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych dla pracowników zatrudnionych z Karty Nauczyciela. Dotychczas  jest możliwość przeznaczenia do 1%  wynagrodzeń osobowych. Zwiększenie środków na specjalny fundusz nagród jest bardzo istotny, w związku ze zmianą Karty Nauczyciela – art. 2 pkt. 1 a i b ustawy z 21 czerwca 2003 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw. Powyższa zmiana uniemożliwia obecnie zatrudnienie nowych pracowników w placówce zgodnie z Kartą Nauczyciela, gdyż tej ustawie podlegają nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni, zatrudnieni w takich placówkach przed dniem wejścia w życie wspomnianej ustawy, tj. przed dniem 21 sierpnia 2003 roku. Zmniejszenie ilościowe kadry w domach dziecka, zatrudnionych z Karty Nauczyciela, spowoduje obniżenie funduszu nagród dla pracowników oraz dyrektorów.

 Projekt ww. uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Białymstoku oraz Związek Nauczycielstwa Polskiego, Zarząd Oddziału Międzygminnego w Białymstoku, który wraz ze zgłoszonymi uwagami został przedłożony Wysokiej Radzie.

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów oraz Rozwoju i Promocji Powiatu - Pan Krzysztof Obukowicz poinformował, iż Komisja omawiany projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.

                Również pozytywną opinię do omawianego projektu uchwały wydała Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny, o czym poinformowała zebranych Pani Alicja Małgorzata Bychowska – Przewodnicząca tejże Komisji.

                Przystąpiono do głosowania.

                Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę  Nr XII/100/2003 z dnia 20 listopada 2003 roku w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla wychowawców i innych pracowników pedagogicznych oraz dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Białostocki / zał. nr 13 /.

 

Ad. 11

Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zimowego utrzymania dróg powiatowych gminom.

                Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku – Pan Marek Jędrzejewski zreferował Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie powierzenia zimowego utrzymania dróg powiatowych gminom / zał. nr 14 /.

                Powierzenie gminom powyższego zadania, uchwałą Rady, wynika z konieczności zastosowania ustawy o samorządzie powiatowym, który stanowi, że do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych.

             W ślad za projektem przedmiotowej uchwały przygotowane zostały porozumienia w wyszczególnionymi w uchwale gminami, które wyraziły chęć prowadzenia zadań zimowego utrzymania dróg na terenie Powiatu Białostockiego. 

             Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Osmolski zauważył, iż w omawianym projekcie uchwały Rady nie ma wyszczególnionej Gminy Łapy.  W mieście Łapy są drogi miejskie, ale również i powiatowe, stąd zaniepokojenie radnego, kto będzie odpowiadał za ich zimowe utrzymanie.

             Dyrektor PZD – Pan Marek Jędrzejewski wyjaśnił, iż drogi - ciągi drogowe powiatowe, przecinające się skrzyżowaniami są włączone w zakres zimowego utrzymania dróg, które będzie prowadził powiat. Na pytanie dotyczące nadmiaru gromadzonego śniegu, Pan Jędrzejewski wyjaśnił, iż przy ewentualnym nagromadzeniu śniegu będzie on wywożony ładowarkami poza teren miasta Łapy.

                Pan Andrzej Osmolski zapytał dalej, jak będzie wyglądało zimowe utrzymanie dróg na pozostałym terenie.

                Pan Marek Jędrzejewski stwierdził, iż na terenie pozostałych gmin, drogi powiatowe będą utrzymywane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku.

                Ponieważ więcej pytań nie zgłoszono, Przewodniczący obrad poprosił o zapoznanie Wysokiej Rady z opinią Komisji.

                Pan Krzysztof Silwon – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej poinformował zebranych, iż omawiana uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję.

                Przystąpiono do głosowania.

                Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XII/101/2003 z dnia 20 listopada 2003 roku w sprawie powierzenia zimowego utrzymania dróg powiatowych Gminom / zał. nr 15 /.

 

Ad. 12

                 Przyjęcie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2004 rok.

                Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Adam Kałużyński, przypomniał zebranym, iż zgodnie z art. 38 ust. 5 Statutu Powiatu Białostockiego, Komisja Rewizyjna do dnia 10 grudnia przedkłada Radzie Powiatu Plan Kontroli Komisji na kolejny rok.

                W związku z powyższym Przewodniczący obrad oddał głos Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.

                Pan Wiktor Brzosko – Przewodniczący Komisji rewizyjnej stwierdził, iż wywiązując się ze statutowego obowiązku, Komisja przedłożyła radzie Powiatu Białostockiego Plan Kontroli Komisji na 2004 rok, prosząc o jego akceptację / zał. nr 16 /.

                Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, przyjęła Plan Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2004 rok, nie wnosząc do jego treści uwag.

 

Ad.13

                Interpelacje i zapytania radnych.

                Interpelacji i pytań nie odnotowano, w związku z czym przystąpiono do realizacji kolejnego punktu obrad.

 

Ad. 14

Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Adam Kałużyński  przypomniał zebranym, iż  XI Sesja Rady Powiatu Białostockiego II kadencji odbyła się w dniu 16 października 2003 roku. Stwierdził, iż protokół był wyłożony do zapoznania się. Zapytał, czy są do niego uwagi?  Ponieważ uwag nie zgłoszono, przystąpiono do głosowania protokołu.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, przyjęła protokół Nr XI / 2003 z dnia 16 października 2003 roku.

 

Ad. 15

                Sprawy różne.

                Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Adam Kałużyński poinformował zebranych, iż na ręce Przewodniczącego RPB wpłynęło pismo Rady Sołeckiej wsi Grabówka oraz Społecznego Komitetu Budowy Infrastruktury wsi Grabówka dotyczące ulicy Białostockiej w Grabówce / zał. nr 18 /. Krótko przybliżył jego treść Wysokiej Radzie, jednocześnie informując, iż w Biurze RPB znajdują się wszystkie dokumenty związane z powyższym pismem.

                Pan Andrzej Adam Kałużyński, zaznaczył, iż nie czekając na Sesję, postanowił omawiane pismo skierować do Komisji Infrastruktury Technicznej, celem dokonania analizy i ewentualnego wypracowania opinii w podnoszonej sprawie. Poprosił o zaprezentowanie stanowiska Komisji Infrastruktury Technicznej.

                Przewodniczący KIT – Pan Krzysztof Silwon stwierdził, iż omawiana sprawa była przedmiotem obrad Komisji w dniu 17 listopada 2003 roku. Po burzliwej dyskusji Komisja wypracowała stanowisko, następującej treści: „Komisja Infrastruktury Technicznej wnioskuje do Zarządu Powiatu o zobowiązanie podległych służb do przeanalizowania kwestii stanu technicznego chodnika w Grabówce przy ul. Białostockiej oraz do wystosowania pisma do Telekomunikacji Polskiej S.A. Oddział w Białymstoku o doprowadzenie ww. chodnika, po ułożeniu łączy telefonicznych, do stanu poprzedniego”.

                Wobec powyższego, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego, zapewnił, iż po przeanalizowaniu sprawy zarówno przez Zarząd Powiatu Białostockiego, jak i podległe służby, udzieli odpowiedzi zainteresowanym stronom.

 

                Kolejna sprawa przedstawiona przez Przewodniczącego obrad dotyczyła przekazanej przez Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości informacji dotyczącej:

·         zamiaru zbycia lokali mieszkalnych: nr 2,3,4,6,9 i 11, znajdujących się w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Goździkowskiej w Łapach / zał. nr 19 /,

·         sprzedaży nieruchomości we wsi Szymki nr 105, gm. Michałowo,  w Łapach przy ul. Harcerskiej, lokalu w Łapach przy ul. Goździkowskiej 18 oraz przeniesienia własności na rzecz Parafii Zakonnej NMP i Św. Jana Teologa w Supraślu / zał. nr 20 /.

 

Ponadto, w sprawach różnych, Przewodniczący rady Powiatu Białostockiego przypomniał zebranym o składaniu zdjęć, w celu wydania legitymacji radnego Rady Powiatu Białostockiego.

 

                Również, w sprawach różnych o głos poprosił radny Józef Ryszard Sikorski, który zaproponował, by w związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia, radni Rady Powiatu Białostockiego zadeklarowali 5% swojej diety na prezenty świąteczne dla dzieci z Domu Dziecka w Krasnem i Supraślu. Poprosił o przegłosowanie zgłoszonej propozycji.

                Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego wyjaśnił, iż sprawa ta była przedmiotem dyskusji Prezydium RPB, które stoi na stanowisku, iż nie można nikogo zmuszać do tego rodzaju deklaracji. Prezydium uważa, iż najbardziej optymalną propozycją będzie dobrowolna zbiórka środków finansowych.

 

                Rada Powiatu Białostockiego zebrała na prezenty dzieciom kwotę 1.320 zł, po 660 zł na każdy Dom Dziecka.

               

                Ogłoszono przerwę.

                Po przerwie, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Adam Kałużyński oddał głos Panu Mikołajowi Cywoniukowi – Przewodniczącemu Doraźnej Komisji ds. rozwoju Zespołu Szkół w Michałowie.

                Pan Mikołaj Cywoniuk odczytał zebranym sprawozdanie z działalności tejże Komisji / zał. nr 21 /. Nie wypracowano jednolitych wniosków.

                Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski stwierdził, iż Rada Gminy w Michałowie podjęła uchwałę dotyczącą tematu rozwoju Zespołu Szkół w Michałowie. Zapytał, czego konkretnie dotyczyła przedmiotowa uchwała, czy zadań, czy majątku i w jakim zakresie.

                Przewodniczący Komisji doraźnej, w odpowiedzi zacytował treść uchwały Rady Gminy Michałowo  z dnia 30 października 2003 roku w sprawie wyrażenia woli przejęcia zadania o charakterze ponadgminnym z zakresu edukacji publicznej, tj. prowadzenia Zespołu Szkół w Michałowie.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Rady Powiatu Białostockiego – Pan Wojciech Bukłaha zwrócił uwagę zebranych na datę podjęcia uchwały przez Radę Gminy w Michałowie.

Radna Anna Grycuk wyjaśniła, iż to Komisja doraźna powołana przy Radzie Powiatu Białostockiego oczekiwała takiej uchwały, jako deklaracji i woli prowadzenia zadania przez Gminę Michałowo. Powyższa uchwała była wynikiem oczekiwań prac tejże Komisji.

Pan Mikołaj Cywoniuk zaznaczył, iż Komisja doraźna, której przewodniczył nie wypracowała jednolitego stanowiska, gdyż w głosowaniu dotyczącym przekazania Gminie powyższego zadania na 5 członków tejże Komisji 2 osoby głosowały „za” przekazaniem tego zadania, 2 osoby „przeciw” i 1 „wstrzymała się od głosu”.

Radny Jan Kaczmarek poinformował zebranych, iż jego stanowisko wyrażone w głosowaniu dotyczyło przekazania Gminie Michałowo omawianego zadania. Wyjaśnił, iż  na takie stanowisko miały wpływ następujące wątpliwości:

·         co Powiat zamierza zrobić z zamkniętym budynkiem internatu ZS w Michałowie, czy ma na to jakiś pomysł, czy posiada środki finansowe na ogrzanie tego budynku przez zimę i zapewnienie dozoru przed dewastacją chuliganów,

·         czy Powiat Białostocki posiada środki finansowe niezbędne na remont kapitalny budynku przy ul. Sienkiewicza, należącego do ZS w Michałowie,

·         czy posiadamy środki, które należałoby wydatkować na modernizację boiska szkolnego,

·         jakie są koncepcje dalszego funkcjonowania placówki przy uwzględnieniu prognozy ciągłego zmniejszania się naboru do ZS w Michałowie, szczególnie pod kątem faktu, iż uczniowie szkół wieczorowych i zaocznych, obawiając się nowej matury będą rezygnowali z kontynuowania nauki.

Odnosząc się do wniosków zawartych w sprawozdaniu Komisji doraźnej, a wyrażających obawy członków tejże Komisji w kwestii prowadzenia omawianego zadania przez Gminę Michałowo, Pan Jan Kaczmarek zauważył, iż wszystkie kwestie wątpliwe czy też dające cień obawy można zawrzeć precyzując odpowiednie zapisy w umowie. Wówczas wszelkie obawy staną się  bezzasadne.

Pan Jan Kaczmarek przedstawił również stanowisko radnych Gminy Michałowo, twierdząc, iż sprawą oczywistą jest to, iż Rada Gminy Michałowo nie chce inwestować w majątek Powiatu Białostockiego, natomiast w momencie przejęcia jego wraz z zadaniami deklaruje przeznaczenie znaczących kwot w niezbędne remonty i modernizację.

Przewodniczący Doraźnej Komisji ds. rozwoju Zespołu Szkół w Michałowie – Pan Mikołaj Cywoniuk podkreślił, iż przedstawiony Wysokiej Radzie protokół z prac Komisji dał jasny obraz tego, iż Komisja nie wypracowała jednolitego stanowiska, a jednocześnie istnieje brak  porozumienia pomiędzy członkami Komisji. Zgłosił wniosek formalny, by zaprezentowane materiały z prac Komisji były przedmiotem prac Zarządu Powiatu. Swoje stanowisko Zarząd zaprezentowałby Komisjom RPB i wówczas możliwe byłoby podjęcie wiążącej decyzji w tej sprawie.

Ad vocem, Wicestarosta Białostocki – Pan Damian Raczkowski stwierdził, iż z oczywistych względów Rada Powiatu powołała Komisję doraźną utworzoną tylko i wyłącznie do rozwiązania omawianej kwestii. „Bardzo istotnym elementem jest zapis mówiący o tym, jak ułożyły się głosy w głosowaniu na tak postawioną tezę: czy przekazujemy prowadzenie ZS w Michałowie Gminie Michałowo. W tej podstawowej kwestii nie było porozumienia, bo jest to problem bardzo trudny. Może to jest rozwiązanie, ażeby Zarząd Powiatu się tym zajął i wypracował jakieś stanowisko. Uważam, że bez dyskusji Rady Powiatu, po zapoznaniu się ze wszystkimi załącznikami, których jest sporo, taka propozycja byłaby nie do końca właściwa. Moim zdaniem problem ten winien jest stanąć na posiedzeniach Komisji Infrastruktury Technicznej oraz Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki, aby ten problem rozpatrzyć w detalach, angażując w te prace,  jak największą liczę radnych.

Zarząd Powiatu nie unika odpowiedzialności za majątek, również może się tą sprawą zająć, wypracować jakieś swoje zdanie w sprawie, ale jest to wąskie grono osób. Ponadto, wcześniej, w historii RPB  radni nie zdecydowali się, by skorzystać z uprawnienia dotyczącego powoływania Komisji doraźnych, co skutkuje brakiem wypracowania zasad działania i funkcjonowania takiej Komisji.”

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zapewnił wszystkich radnych, iż omawiane dokumenty będą znajdowały się w Biurze Rady i będą dostępne dla wszystkich radnych, którzy zechcą się zapoznać z ich treścią.

Radni, w toku dyskusji, poparli propozycję Pana Mikołaja Cywoniuka oraz pana Andrzeja Adama Kałużyńskiego.

Pan Jan Kaczmarek, w uzupełnieniu przedmówców poprosił o przygotowanie przez Zarząd Powiatu Białostockiego symulacji naboru uczniów za 3 lata z opisem, czy ZS w Michałowie ma szansę istnieć, czy też nie. Przy tych pracach pod uwagę należałoby wziąć dane demograficzne, dochody, wydatki, niezbędne remonty itd.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski zauważył, iż w toku dyskusji, wszystkim umknęła data zawarta w uchwale Rady Gminy, która wskazywała przekazanie Gminie zadań oświatowych na dzień 15 grudnia 2003 roku. Pan Zenon Żukowski przypomniał zebranym, iż kolejny termin sesji przypada na dzień 18 grudnia 2003 roku, w związku z czym zapytał, jak się do tych kwestii odnosi Zarząd Powiatu Białostockiego.

Wicestarosta Białostocki – Pan Damian Raczkowski, zwrócił uwagę, iż to Rada Powiatu, jako organ uchwałodawczy jest władna do podejmowania uchwały w tej kwestii.

W toku dyskusji radni wyrażając swój pogląd w sprawie zasięgali opinii merytorycznych pracowników Wydziału Spraw Społecznych oraz radcy prawnego Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

W dalszej części, Wicestarosta Białostocki zaakcentował: „uchwała Rady Gminy Michałowo jest skierowana do Rady Powiatu Białostockiego, a nie do Zarządu i przy tym się będę upierał. Rada Powiatu wyznaczyła, nie Zarząd, a „spec Komisję” do tego, żeby rozpatrzyła problem i jeżeli dzisiaj stwierdzimy, że Zarząd Powiatu Białostockiego ma wypracować stanowisko, to Zarząd zrobi to na pewno, ale problem leży w innej kwestii, w tym, że tak, jak Przewodniczący Rady zauważył, w pewnym sensie Rada Powiatu Białostockiego jest stawiana pod „murem”. Słuszność jest po obu stronach. Trzeba się zgodzić z Wójtem, że informacja ta jest mu niezbędna do zabezpieczenia środków w budżecie Gminy. Nie jest to jednak ważącym problemem, bo przesunięcia w budżecie można dokonać w styczniu, jeżeli Powiat zdecyduje się przekazać zadanie i majątek w np. 1 stycznia 2004 roku.”

Wiceprzewodniczący Rady – Pan Zenon Żukowski, podsumowując dyskusję stwierdził, iż Rada Powiatu Białostockiego nie miałaby problemu, gdyby Komisja doraźna jednoznacznie wypowiedziała się na ten temat. W związku z tym, że Komisja nie zajęła stanowiska, Zarząd Powiatu Białostockiego musi podpowiedzieć komisjom merytorycznym Rady Powiatu kilka propozycji rozwiązania tego problemu.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Adam Kałużyński, kończąc dyskusję, zarządził przegłosowanie wniosku formalnego  o treści:

„Rada Powiatu Białostockiego zobowiązuje Zarząd Powiatu do przeanalizowania problemu ZS w Michałowie i przedłożenia Komisjom RPB propozycji jego rozwiązania”.

 Rada Powiatu Białostockiego ww. wniosek przyjęła przy 17 głosach „za” i 6 głosach „wstrzymujących się”.

 

                W dalszej części spraw różnych, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski poprosił Zarząd Powiatu Białostockiego o przygotowanie na jedną z kolejnych Sesji informację dotyczącą kondycji finansowej i organizacyjnej SP ZOZ-u w Łapach, w tym szpitala.

                Ponadto, kolejna sprawa  zasygnalizowana przez Pana Zenona Żukowskiego ściśle związana jest z wejściem Polski do Unii, a konkretnie  o stan zaawansowania prac nad programem IACS, czy jesteśmy do tego przygotowani zarówno organizacyjnie, jak też finansowo oraz czy posiadamy odpowiednią ilość zasobów ludzkich do jego wdrażania.  Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski poprosił o przygotowanie takiej informacji na kolejna Sesję RPB.

                Wicestarosta Białostocki – Pan Damian Raczkowski poinformował Wysoką Radę, iż w tej sprawie  odbyło się spotkanie w ubiegłym tygodniu z Dyrektorem Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku – Panem Tadeuszem Jastrzębskim, który nadzoruje kwestie związane  z przygotowaniem materiałów czy informacji wymaganych do realizacji programu „IACS”. Faktycznie może pojawić się problem, ale nie będzie on leżał po stronie PODGiK. Ośrodek ma wywiązać się ze wszystkiego, czego potrzebuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i to zostanie dokonane. Pan Dyrektor osobiście taka informację przedstawi na kolejnym posiedzeniu Rady Powiatu Białostockiego.

 

Ad. 16

Zamknięcie obrad Sesji.

 Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu – Pan Andrzej Adam Kałużyński zamknął obrady XII Sesji Rady Powiatu II kadencji w dniu 20 listopada 2003 roku, o godz. 1515.

 

 

Protokołowała:

Bogumiła  Malinowska

 

 

 

Przewodniczący Rady

Andrzej Adam Kałużyński

 

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Opublikował: Hanna Tołłoczko

Data udostępnienia w BIP: 18-03-2005 09:13

Data modyfikacji informacji: 18-03-2005 09:06