Sesja Nr X z dnia 25.09.2003

 

Or.V.0041- 10 / 2002

 

 

Protokół Nr X / 2003

z obrad X Sesji Rady Powiatu Białostockiego II kadencji

 w dniu 25 września 2003 roku

 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku

 

                Obrady X Sesji Rady Powiatu Białostockiego II kadencji, w dniu 25 września 2003 roku, o godz. 4 kwietnia51000, w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Adam Kałużyński.

                Na wstępie, powitał on zaproszonych gości, członków Zarządu oraz wszystkich radnych / listy obecności stanowią zał. nr 1,2 i 3  /.

Stwierdził, iż na podstawie listy obecności, w obradach uczestniczy 21 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu przypomniał, iż radnym został przesłany projekt porządku dziennego X Sesji RPB. Ponieważ istnieje potrzeba wprowadzenia zmian do porządku obrad o ich przedstawienie Przewodniczący poprosił Wicestarostę Białostockiego.

Pan Damian Raczkowski zgłosił następującą propozycję:

·          wprowadzenie, jako pkt.13 punktu: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/77/2003, z dnia 28 sierpnia 2003 roku, w sprawie przyjęcia programu inwestycyjnego na drogach powiatowych na lata 2004 – 2007.

Zmiana ta jest związana z kwestią omawianą na poprzedniej Sesji Rady Powiatu i dotyczy zmiany w kwestiach inwestycyjnych dotyczących terenu Gminy Juchnowiec Kościelny. Polega ona na przeniesieniu środków w ramach lat 2003 – 2005. Chodzi tu o budowę chodnika w roku 2004, który zostałby sfinansowany ze środków budżetu Powiatu Białostockiego, a kwota, która przeniesiona na ten rok zostanie pokryta przez Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny  w latach kolejny, jako zwiększony wkład własny z budowę inwestycji na drogach powiatowych.

Rada Powiatu Białostockiego powyższą zmianę przyjęła jednogłośnie.

·          w punkcie 19: Sprawy różne, proponuje się dodać słowa: w tym podjęcie uchwały w sprawie skargi Pana Jana Ostrowskiego”.

Zmianę przyjęto jednogłośnie.

 Zmieniony porządek obrad przyjęto do realizacji jednogłośnie, w brzmieniu:

1.     Otwarcie obrad X Sesji Rady.

2.     Przyjęcie porządku dziennego Sesji.

3.     Informacja Starosty o pracach Zarządu między Sesjami.

4.     Informacja z realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania bezrobociu na terenie powiatu białostockiego.

5.     Informacja z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku na dzień 30 czerwca 2003 r.

6.     Informacja z działalności Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku.

7.         Sprawozdanie z wykonania uchwały Nr XVII/86/2000 RPB z dnia 30 marca 2000 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata.

8.         Informacja o działalności Wydziałów Starostwa Powiatowego:

·                     Geodezji, Katastru i Nieruchomości,

·                     Architektury,

·                     Komunikacji.

9.         Informacja Wydziału Spraw Społecznych z realizacji zadań powiatu w zakresie rozwoju przedsiębiorczości.

10.       Podjęcie uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół zaocznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Białostocki. 

11.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu I LO dla Dorosłych w Michałowie. 

12.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu II LO dla Dorosłych w Michałowie.

13.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/77/2003, z dnia 28 sierpnia 2003 roku, w sprawie przyjęcia programu inwestycyjnego na drogach powiatowych na lata 2004 – 2007. 

14.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2003.

15.    Informacja Skarbnika Powiatu o projekcie nowej ustawy o dochodach samorządu terytorialnego.

16.    Sprawozdanie z działalności Komisji Infrastruktury Technicznej.

17.    Interpelacje i zapytania Radnych.

18.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady.

19.    Sprawy różne, w tym podjęcie uchwały w sprawie skargi Pana Jana Ostrowskiego.

20.    Zamknięcie obrad X Sesji.

 

Ad. 3

Informacja Starosty o pracach Zarządu między Sesjami.

Starosta Białostocki - Pan Wiesław Pusz przypomniał Wysokiej Radzie, iż informacja o pracach Zarządu między Sesjami Rady została przedłożona radnym na piśmie / zał. nr 4 /. Poinformował zebranych, iż w okresie od dnia 29 sierpnia 2003 roku do dnia  25 września 2003 roku Zarząd Powiatu obradował na 4 posiedzeniach plenarnych i zajmował się problemami w zakresie spraw:

·         dotyczących majątku powiatowego,

·         związanych z drogami powiatowymi,

·         związanych z  ochroną zdrowia i opieką społeczną,

·         dotyczących oświaty, kultury i sportu,

·         dotyczących finansów i budżetu.

Pytań i uwag do informacji Starosty nie zgłoszono.

                 Rada Powiatu Białostockiego ww. informację przyjęła do wiadomości.

Ad. 4,5

Informacja z realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania bezrobociu na terenie powiatu białostockiego oraz informacja z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku na dzień 30 czerwca 2003 r.

                Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku – Pani Barbara Wacławska przypomniała zebranym, iż skróconą  informację z realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania bezrobociu na terenie Powiatu Białostockiego oraz informację z działalności PUP w Białymstoku do dnia 30 czerwca 2003 roku, Rada Powiatu otrzymała w formie pisemnej w terminie określonym w Statucie Powiatu Białostockiego / zał. nr 5 i 6 /.

                Pani Barbara Wacławska, w swojej wypowiedzi skupiła się na omówieniu działań jednostki w zakresie przeciwdziałania bezrobociu od dnia 30 czerwca 2003 roku do dnia Sesji, tj. 25 września 2003 roku.

                Zasygnalizowała najbardziej istotne sprawy z zakresu:

·         pozyskiwania ofert z sektora prywatnego i państwowego,

·         organizowania dyżurów w zakładach, w których zgłoszono zwolnienia grupowe,

·         zawierania umów w ramach prac interwencyjnych i organizowania miejsc pracy,

·         podpisywania umów na tzw. roboty publiczne,

·         aktywizacji zawodowej absolwentów,

·         przygotowania zawodowego młodocianych,

·         poradnictwa zawodowego,

·         spotkań informacyjnych w ramach programu „Pierwsza praca”.

Pani Barbara Wacławska poinformowała również Wysoką Rade o środkach finansowych, jakie Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku otrzymał na ten rok na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Jest to wyjątkowy rok, ponieważ urząd otrzymał prawie 8.500.000 zł na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Taka kwota zdarzyła się po raz ostatni i chyba jedyny w roku 1998. W ubiegłym roku, dla porównania PUP otrzymał tylko 2.500.000 zł, a więc różnica jest ogromna. Problem jest w tym, że jest mniej chętnych pracodawców do zatrudniania osób bezrobotnych. Zwyczajnie, nie ma miejsc pracy. W ramach kwot, które zostały przyznane, do dnia dzisiejszego zostało skierowanych do pracy w ramach prac interwencyjnych 480 osób, na roboty publiczne 272 osoby, 311 osób na staże absolwenckie, na refundację absolwencką 396 osób, na staże 40 osób uzyskało pożyczki. 616 osób było skierowanych na szkolenia. Do końca roku przewidujemy, że w sumie skierowane będą na szkolenia i tworzone miejsca pracy około 2943 osoby. Trudności są takie, że koszty szkoleń ulegają radykalnej obniżce np. w stosunku do ubiegłego roku koszty szkolenia jednej osoby obniżyły się mniej więcej o 50%. Procedury związane z rozpoczęciem szkolenia są tak ogromne i czasochłonne, że urząd nie jest w stanie więcej osób skierować na nie.

Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku - Pani Barbara Wacławska poinformowała zebranych, iż prawdopodobnie od 1 stycznia 2004 roku zmienia się przepisy dotyczące urzędów pracy. Zmienia się przepisy w zakresie zarówno wewnętrznych spraw związanych z funkcjonowaniem urzędu, jak też tych spraw, którymi urząd się zajmuje. Planowane jest odebranie urzędom obowiązków związanych z obsługą zasiłków przedemerytalnych i świadczeń przedemerytalnych. Kompetencje te przejmą ZUS-y. W przyszłym roku zostaną również  odebrane kompetencje dotyczące składek na ubezpieczenie zdrowotne bez prawa do zasiłku. Ten problem ma być rozwiązany, w jakiś sposób, centralnie. Zostaną zabrane również sprawy związane z opieka społeczną. Obecnie, bezrobotny, który chce skorzystać z pomocy opieki społecznej musi bezwzględnie zarejestrować się w urzędzie pracy. Ten obowiązek zostanie zdjęty i opieka społeczna, niezależnie od tego, czy będzie osoba zarejestrowana w urzędzie pracy, czy nie, będzie decydowała o udzieleniu takiej pomocy. Problem, który niepokoi to fakt, iż za tymi zmianami nastąpi zmiana finansowania Powiatowych Urzędów Pracy. Obowiązek finansowania urzędów pracy będzie spoczywał na samorządzie. Nikt do dzisiaj, tak naprawdę, nie wie, jak to będzie wyglądało. Informacje są sprzeczne.

Pani Anna Grycuk poinformowała zebranych o ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. W ramach tego konkursu Podlaska Komenda OHP zorganizowała w województwie podlaskim konkurs grantowy dotyczący tworzenia szkolnych ośrodków kariery. Radna zapytała, czy w szkoły, które otrzymają grant i planują zatrudnienie szkolnego doradcy zawodowego, będą miały możliwość sfinansowania jego wynagrodzenia przez Powiatowy Urząd Pracy.

Pani Barbara Wacławska wyjaśniła, iż jest to możliwe, pod warunkiem, że takie finansowanie nie będzie zapewnione w grancie.

Rada Powiatu Białostockiego informację z realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania bezrobociu na terenie powiatu białostockiego oraz informację z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku przyjęła do wiadomości.

 

Ad. 6

Informacja z działalności Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku.

                Dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku – Pan Tadeusz Jastrzębski przypomniał zebranym, iż Rada Powiatu Białostockiego otrzymała pisemną informację z działalności Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku / zał. nr 7 /.

                PODGiK na przestrzeni od września ubiegłego roku funkcjonuje przy tej samej ilości zatrudnionych osób. Ośrodek wykonuje czynności materialno – techniczne, prowadząc obsługę państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W ostatnim okresie, na przełomie czerwca i lipca 2003 roku, zaczęły obowiązywać dwie poważne ustawy: ustawa o ustroju rolnym oraz prawo budowlane wraz z ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym. Spowodowało to znaczny ruch w obsłudze interesantów, zwłaszcza na ewidencji gruntów i budynków. „Zbliża się teraz kolejna akcja. Od października 2003 roku będą przeprowadzane szkolenia dla rolników, celem udokumentowywania własności rolnych  na tzw. dotacje. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie potrzebowała wypisów z ewidencji gruntów i budynków. Przewidujemy, że obsługą objętych zostanie kilkanaście tysięcy rolników”.

             Pan Tadeusz Jastrzębski omówił trwające prace nad opracowaniem numerycznych map na teren całego Powiatu Białostockiego. Przedstawił zebranym problemy lokalowe ośrodka oraz trudności z tym związane, a dotyczące prawidłowego funkcjonowania jednostki.

                Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Osmolski poprosił o przybliżenie problemów funkcjonowania Filii Ośrodka w Łapach.

                Dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku wyjaśnił, iż Filia w Łapach będzie funkcjonowała, dlatego, że ośrodek ma potężne problemy lokalowe. Istnieją trudności w prawidłowym jej funkcjonowaniu z uwagi na odległość. Istnieją też w związku z tym uciążliwości dla interesantów, którzy muszą kilkakrotnie przychodzić do urzędu.

                Radny Józef Ryszard Sikorski zapytał, czy istnieją możliwości usprawnienia funkcjonowania ośrodka poprzez otworzenie punktu przyjmowania opłat na ul. Branickiego. Drugie pytanie radnego dotyczyło udokumentowania na potrzeby Agencji posiadania działki, po to by otrzymać dopłatę.

                Pan Tadeusz Jastrzębski wyjaśnił, iż nie ma  rozwiązania na przyjmowanie opłat od interesantów, ponieważ jedyne rozwiązanie tego problemu nastąpiłoby poprzez otwarcie kasy, spełniającej odpowiednie wymogi i zabezpieczenia. Jeżeli chodzi o wymogi stawiane przez agencję, dokumenty, o których mówił radny to uproszczone wypisy, celem udokumentowania posiadania nieruchomości. Pan Jastrzębski nadmienił, iż Agencji zostały przekazane wszystkie dane ewidencyjne rolników, ale z niewyjaśnionych przyczyn z tego zasobu Agencja nie korzysta, oczekując, iż żądane dokumenty dostarczy osoba zainteresowana.

                Wiceprzewodniczący Rady – Pan Andrzej Osmolski, zabierając po raz kolejny głos, wyjaśnił, iż pytanie dotyczące filii podyktowane było tym, iż w ostatnim czasie budynek ten opuściła szkoła, co spowodowało, iż tylko w ¼ części budynek ten jest wykorzystany. Spowoduje to znaczne zwiększenie kosztów jego utrzymania. Pan Andrzej Osmolski zasugerował Zarządowi podjęcie prac nad rozwiązaniem tego problemu.

                Pan Tadeusz Jastrzębski zapewnił, iż zgłosi ten problem na posiedzenie Zarządu Powiatu i deklaruje wspólne podjęcie prac nad jego rozwiązaniem.

                Propozycję tą w swojej wypowiedzi poparł radny Wojciech Bukłaha.

                Pytań i uwag więcej nie zgłoszono.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości informację z działalności Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku.

 

Ad. 7

Sprawozdanie z wykonania uchwały Nr XVII/86/2000 RPB z dnia 30 marca 2000 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata.

             Starosta Białostocki przypomniał, iż ww. sprawozdanie zostało przygotowane  w formie pisemnej i przesłane radnym w terminie określonym przez Statut Powiatu ( ww. materiał stanowi zał. nr 8 do niniejszego protokołu). Wobec powyższego, przystąpiono do zadawania pytań.

             Radny Wojciech Bukłaha poprosił o informację, czy został już przeprowadzony przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Harcerskiej w Łapach?

             Pan Wiesław Pusz wyjaśnił, iż zarówno w pierwszym, jak i drugim przetargu na sprzedaż ww. nieruchomości nie został wyłoniony nabywca. Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami Zarząd podjął negocjacje, w wyniku których ww. nieruchomość została sprzedana Panu Zdzisławowi Łapińskiemu.

            

             Rada Powiatu ww. informację przyjęła do wiadomości.

 

Ad. 8

              Informacja o działalności Wydziałów Starostwa Powiatowego:

·                     Geodezji, Katastru i Nieruchomości,

·                     Architektury,

·                     Komunikacji

 

 

 

 

             Wyjaśnień na temat działalności ww. wydziałów Starostwa Powiatowego w Białymstoku przedłożyli kolejno ich naczelnicy:

- Pan Czesław Bartoszewicz

- Pan Stanisław Łapieński- Piechota

-Pani Iwona Kazberuk.

             Pisemne materiały na ww. temat stanowią załączniki do niniejszego protokołu ( zał. nr 9,10,11).

             Radny Walenty Sic zwrócił się z pytaniem do Naczelnika Wydziału Komunikacji, czy podczas rejestracji pojazdów natrafiono na przypadki kradzionych aut?

             Pani Iwona Kazberuk potwierdziła zaznaczając, iż takie przypadki się zdarzają, a zostają ujawnione najczęściej po wystąpieniu Wydziału Komunikacji o potwierdzenie danych do właściwego urzędu, w którym pojazd był uprzednio zarejestrowany.

 

             Wobec braku dalszych pytań, Przewodniczący obrad stwierdził, iż Rada Powiatu Białostockiego ww. sprawozdania przyjęła do wiadomości.

             Następnie, ogłoszono 5-o minutową przerwę w obradach.

 

Ad. 9

 

             Informacja Wydziału Spraw Społecznych z realizacji zadań powiatu w zakresie rozwoju przedsiębiorczości.

 

             Pan Andrzej Zaman- Gł. Specjalista w Wydziale Spraw Społecznych przedłożył Wysokiej Radzie informację na temat realizacji zadań powiatu w zakresie rozwoju przedsiębiorczości ( zał. nr 12).

                Poinformował, iż w Powiecie Białostockim w końcu roku 2001 działało blisko 9 500 podmiotów sektora prywatnego, z czego znaczną większość (8206) stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Są to podmioty szczególnie potrzebujące wsparcia.  Dlatego też  w powiecie podejmowane są rozmaite działania, mające na celu wsparcie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości. Są to:

 

1.            W celu gruntownego rozpoznania środowiska gospodarczego i sprecyzowania jego potrzeb opracowywany został spis podmiotów gospodarczych działających na terenie powiatu.

 

  2.          Przygotowane zostały kompleksowe bazy informacyjne o organizacjach i instytucjach pomagających przedsiębiorcom, a także o dostępnych dla nich formach pomocy.

 

3.            Do Urzędów Gmin wysyłane są informacje o szkoleniach dostępnych dla przedsiębiorców, a także o dostępnych programach pomocowych.

 

4.            Podjęto kroki zmierzające do nawiązania efektywnej współpracy z ogólnopolskimi i lokalnymi podmiotami działającymi na rzecz wspierania przedsiębiorczości.

 

5.            Powiat Białostocki został zakwalifikowany do udziału w projekcie finansowanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Danii, w ramach którego przedstawiciele organizacji rolniczych z  terenu powiatu białostockiego, jak również rolnicy indywidualni mogli skorzystać z pomocy ekspertów w zakresie pozyskiwania zagranicznych środków pomocowych, zwłaszcza na gospodarczą działalność pozarolniczą.

 

6.            Pracownicy Starostwa przygotowali  i zgłosili  do programu  „Teraz Integracja”, projekt dotyczący pozyskania środków na współfinansowanie cyklu warsztatów dla przedsiębiorców sektora MSP z terenu powiatu, które mają na celu przygotowanie ich do zmian związanych z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej .

 

7.            Wystąpiliśmy do Gmin z propozycją utworzenia wspólnego internetowego portalu gospodarczego powiatu białostockiego, który zawierałby m.in. branżowy katalog firm i instytucji działających w  powiecie, poradnik przedsiębiorcy i oferty inwestycyjne, a także z propozycją utworzenia lokalnego funduszu poręczeniowego.

 

8.            Pracownicy Starostwa brali udział w organizowaniu nieodpłatnego szkolenia dla rolników i ich rodzin finansowanego w ramach działania 6 SAPARD, mającego na celu aktywizację rolników i ich rodzin w kierunku działalności gospodarczej, zapewniającej alternatywny dochód gospodarstwom rolniczym.

 

9.            Pracownicy Starostwa przygotowywali szkolenie organizowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla rolników, przedsiębiorców i przedstawicieli gmin na temat „Działanie 4: Różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”.

 

10.          Do Gmin zostały rozesłane ankiety dotyczącej oferty inwestycyjnej Gmin powiatu białostockiego, z których dane, po opracowaniu zostaną umieszczone na stronie internetowej oraz w  folderze inwestycyjnym powiatu białostockiego.

 

11.          We współpracy ze stażystą z Hiszpanii opracowany został projekt  mający na celu  pomoc właścicielom gospodarstw agroturystycznych w drodze nawiązania współpracy z turystycznymi organizacjami  z Hiszpanii, obejmujący wymianę doświadczeń, materiałów promocyjnych i  członków stowarzyszeń agroturystycznych.  Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony hiszpańskiej.

 

12.          Pracownicy Wydziału Spraw Społecznych pomagają przedsiębiorcom z terenu powiatu w zakresie podstawowego doradztwa prawnego, udzielania informacji dotyczących m.in. pozyskiwania krajowych i zagranicznych środków pomocowych dostępnych dla przedsiębiorców

 

             Rada Powiatu Białostockiego ww. informację przyjęła do wiadomości.

 

Ad. 10

 

Podjęcie uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół zaocznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Białostocki. 

Pani Celina Wojciechowska- Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych złożyła wyjaśnienia na temat projektu uchwały RPB w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół zaocznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Białostocki ( zał. nr 13). Poinformowała, iż art. 42 ust.7 p.3 ustawy Karta Nauczyciela obliguje organ prowadzący, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, do określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli szkół zaocznych oraz zasad zaliczania do wymiaru tych godzin poszczególnych zajęć. Zarząd Powiatu 3 września b.r. wystąpił do Kuratorium Oświaty i Wychowania z prośbą o wyrażenie opinii w ww. sprawie i otrzymał ją ( pozytywną) w dniu 9 września b.r.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu- Pan Zenon Żukowski zapytał, czy w ww. projekcie uchwały przewidziany został dodatkowy wymiar godzin dla egzaminów maturalnych?

Odpowiedzi udzieliła Pani Alina Dźwilewska- Gł. Specjalista w Wydz. Spraw Społecznych, która wyjaśniła, iż do obowiązkowego wymiaru godzin nauczyciela wlicza się również godziny nadzorowania i przeprowadzania egzaminów dojrzałości ( § 3 zał.  do niniejszego projektu uchwały RPB).

             Wobec braku dalszych pytań, o głos poproszono Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki- Pana Wojciecha Bukłahę, który poinformował, iż Komisja ww. projekt uchwały RPB zaopiniowała pozytywnie.

Rada Powiatu Białostockiego jednogłośnie podjęła uchwałę Nr X/87/2003 z dnia 25 września 2003 roku w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół zaocznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Białostocki ( zał. nr 14).

 

Ad. 11, 12

Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu I LO dla Dorosłych w Michałowie. 

Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu II LO dla Dorosłych w Michałowie.

 

             Pani Celina Wojciechowska- Nacz. Wydz. Spraw Społecznych szczegółowo omówiła projekty uchwał RPB:

- w sprawie nadania statutu I L.O dla Dorosłych w Michałowie ( zał. nr 15)

- w sprawie nadania statutu II L.O dla Dorosłych w Michałowie ( zał. nr 17).

             Poinformowała, iż art. 58 ust. 3 ustawy o systemie oświaty obliguje organ prowadzący szkoły do nadania pierwszych statutów nowoutworzonym szkołom, które stanowią załączniki do ww. projektów uchwał.

             Ponadto, z art. 60 ust. 1 ustawy o systemie oświaty wynika, iż w statucie powinny być uregulowane, w szczególności: nazwa i typ szkoły, cele i zadania, organ prowadzący szkołę, organy szkoły i kompetencje, organizacja szkoły, zakresy zadań nauczycieli i innych pracowników szkoły, zasady rekrutacji uczniów, prawa i obowiązki uczniów.

             Następnie, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki poinformował, iż Komisja na posiedzeniu w dniu 22 września b.r., ww. projekty uchwał, zaopiniowała pozytywnie.

             Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania.

             Rada Powiatu Białostockiego jednogłośnie podjęła uchwałę Nr X/88/2003 z dnia 25 września 2003 roku w sprawie nadania statutu I L.O dla Dorosłych w Michałowie ( zał. nr 16).

            

             Rada Powiatu Białostockiego jednogłośnie podjęła uchwałę Nr X/89/2003 z dnia 25 września 2003 roku w sprawie nadania statutu II L.O dla Dorosłych w Michałowie ( zał. nr 18).

Ad. 13

            

             Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/77/2003, z dnia 28 sierpnia 2003 roku, w sprawie przyjęcia programu inwestycyjnego na drogach powiatowych na lata 2004 – 2007. 

             Wyjaśnień na temat ww. projektu uchwały RPB udzielił Wicestarosta Białostocki- Pan Damian Raczkowski ( zał. nr 19). Podkreślił, iż z inicjatywy radnych z terenu Gminy Juchnowiec Kościelny oraz Wójta Gminy, po przeprowadzonych negocjacjach, Zarządowi Powiatu udało się przekonać Pana Jana Gradkowskiego do wyłożenia dodatkowych środków finansowych w wysokości prawie 100.000 zł na drogi powiatowe. Efektem tych działań jest omawiany projekt uchwały RPB.

             Dodatkowych wyjaśnień udzielił Pan Marek Jędrzejewski, który poinformował, iż zmiany w ww. programie inwestycyjnym dotyczą pozycji 37 i 38. Kwota środków kierowanych przez powiat ( środki własne) na zadania w ww. planie nie ulega zmianie. Ww. plan rozszerza się jedynie o środki finansowe z Gminy Juchnowiec Kościelny.

             Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej- Pan Krzysztof Silwon poinformował, iż w dniu 25 sierpnia b.r., Komisja przyjęła wniosek o przesunięcie części środków finansowych zaplanowanych na inwestycje drogowe w Gminie Juchnowiec Kościelny.

             Radni pytań nie zgłosili.

 

             Rada Powiatu Białostockiego jednogłośnie podjęła uchwałę Nr X/90/2003 z dnia 25 września 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IX/77/2003, z dnia 28 sierpnia 2003 roku, w sprawie przyjęcia programu inwestycyjnego na drogach powiatowych na lata 2004 – 2007 ( zał. nr 20).

 

Ad. 14

             Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2003.

 

             Skarbnik Powiatu- Pani Maria Borodziuk szczegółowo zreferowała projekt uchwały RPB w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 rok ( zał. nr 21, 22, 23).

             Zaznaczyła, iż w przesłanym projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu, Zarząd postanowił wnieść autopoprawkę, polegającą na: zwiększeniu planu dochodów i wydatków o dalsze 9500 zł, w takich działach, jak:

- ochrona zdrowia- o kwotę 7.500 zł na podstawie podpisanych porozumień z: Gminą Michałowo na kwotę 5000 zł i Gminą Gródek na kwotę 2.500 zł.

Środki pomocy finansowej przeznaczone są na pokrycie kosztów przeprowadzenia przez SP ZOZ Łapy badań profilaktycznych chorób tarczycy i w kierunku chorób gruczołu krokowego mieszkańców tych gmin,

- gospodarka komunalna i ochrona środowiska- o kwotę 2000 zł, przyznaną w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie akcji „ Sprzątanie Świata”.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 85.000 zł następuje w dziale opieka społeczna na zabezpieczenie minimalnego wkładu własnego w celu możliwości przystąpienia do „Programu wyrównywania różnic między regionami”.

             Po ww. zmianach, plan dochodów budżetu wyniesie 55.941.416 zł, a plan wydatków: 57.763.110 zł.

             Radni pytań nie zgłosili.

             Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju i Promocji Powiatu- Pan Krzysztof Obukowicz poinformował, iż Komisja ww. projekt uchwały RPB zaopiniowała pozytywnie.

 

             Rada Powiatu Białostockiego jednogłośnie podjęła uchwałę Nr X/91/2003 z dnia 25 września 2003 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 rok ( zał. nr  24).

 

Ad. 15

             Informacja Skarbnika Powiatu o projekcie nowej ustawy o dochodach samorządu terytorialnego.

             Pani Maria Borodziuk przedłożyła Wysokiej Radzie informację na temat projektu ustawy o dochodach samorządu terytorialnego ( pełny, pisemny materiał na ten temat stanowi zał. nr 25, do niniejszego protokołu).

             Przewodniczący Rady Powiatu zaproponował, aby na jedną z kolejnych Sesji zaprosić parlamentarzystów województwa podlaskiego celem przeprowadzenia szerokiej dyskusji na temat ustawy o finansowaniu samorządów.

             Wobec braku pytań, Przewodniczący obrad stwierdził, iż Rada Powiatu Białostockiego ww. informację przyjęła do wiadomości.

 

Ad. 16

                Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji Infrastruktury Technicznej za okres od listopada 2002 roku do sierpnia 2003 roku ( zał. nr 26), które odczytał jej Przewodniczący- Pan Krzysztof Silwon.

 

Ad. 17

                Interpelacje i zapytania radnych.

 

Radni nie zgłosili interpelacji ani zapytań.

 

Ad. 18

 

                Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Adam Kałużyński  przypomniał zebranym, iż  IX Sesja Rady Powiatu Białostockiego II kadencji odbyła się w dniu 28 sierpnia 2003 roku. Stwierdził, iż protokół był wyłożony do zapoznania się. Zapytał, czy są do niego uwagi? Uwag nie zgłoszono, wobec czego przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 1 głosie „przeciw”, przyjęła protokół Nr IX/ 2003 z dnia 28 sierpnia 2003 roku.

 

Ad. 19

             W sprawach różnych, głos zabrał Starosta Białostocki, który poinformował, iż przed Sesją radnym rozdano Strategię Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Białostockiego do roku 2010 wraz z projektem jego aktualizacji. W imieniu Zarządu, zwrócił się z prośbą do Przewodniczących wszystkich stałych komisji RPB o analizę ww. materiału na najbliższych posiedzeniach komisji celem wypracowania wniosków i ewentualnych propozycji zmian.

             Następnie, Przewodniczący obrad poinformował, iż do Rady Powiatu wpłynęła skarga Pana Jana Ostrowskiego dot. niewłaściwego postępowania Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego oraz działalności Starosty Białostockiego. Pan Andrzej Kałużyński odczytał pisma skarżącego w ww. sprawie, które stanowią załącznik do niniejszego protokołu ( pełna dokumentacja stanowi zał. nr 27). O dodatkowe wyjaśnienia poproszono Naczelnika Wydziału Komunikacji.

             Pani Iwona Kaberuk poinformowała, iż „ Panu Ostrowskiemu było zatrzymane przez policję prawo jazdy z tego powodu, iż miał stary druk i już nie aktualny z obowiązującymi przepisami. Był termin wymiany- w tym terminie człowiek ten nie wymienił dokumentu. Przy kontroli policja zatrzymała i przesłała do właściwego urzędu. W tym momencie, właściwość mamy my. Człowiek ten na początku, w ogóle, nie chciał złożyć żadnego wniosku. Były wysyłane do niego pisma informujące, że musi taki wniosek złożyć. Dopiero wniosek złożył 17 czerwca b.r. Dołączył zdjęcie, ale nie dołączył orzeczenia lekarskiego. W aktach sprawy mamy zaświadczenie lekarskie, które określa nam termin pięcioletni- wskazuje nam, że człowiek ten powinien po 5 latach wykonać badania lekarskie. Na podstawie wniosku, skorzystaliśmy z kodeksu postępowania administracyjnego, wezwaliśmy go do uzupełnienia. On orzeczenia takowego nam nie doręczył. Do dnia dzisiejszego prowadzi z nami korespondencję i na każde nasze pismo odpisuje, że takiego orzeczenia nie dostarczy. Natomiast, dostarczył nam badania psychiatryczne i zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza chorób wewnętrznych. Takowy dokument nie jest dla nas podstawą do naliczenia terminu ważności, ponieważ możemy tylko to zrobić na podstawie orzeczenia, które jest podpisane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców i tylko taki lekarz może takie orzeczenie wystawić. Jeżeli taki dokument zostanie dostarczony, wówczas będzie mogła ta osoba otrzymać prawo jazdy terminowe, ewentualnie bezterminowe (...).”

             Radny Józef Sikorski wyraził opinię, iż być może lekarz chorób wewnętrznych, badający Pana Ostrowskiego, nie poinformował go, iż nie jest właściwy do wystawiania zaświadczenia lekarskiego uprawniającego do naliczenia terminu ważności prawa jazdy.

             Pani Iwona Kazberuk dodała, iż Pan Ostrowski „ ma stary druk prawa jazdy, kat. IV i z niego wynika, iż kat.A powinien wymienić na kat. B1. Natomiast, całkowicie mu nie przysługuje kat.B- czyli nie może on prowadzić pojazdów do 3,5 t. Prawdopodobnie ma podrobiony dokument i w momencie gdy byłaby wymiana prawa jazdy otrzymałby odmowną decyzję (...). W skardze Pan Ostrowski prosi też, aby jego akta wysłane zostały do Zambrowa. Byłoby to jednak możliwe w momencie przemeldowania. My akt jemu nie możemy wydać. Nie możemy również wydać nieważnego dokumentu z tego powodu, iż zatrzymała go policja i ktoś może później nas rozliczyć, jeżeli on będzie jechał i posługiwał się dokumentem (...)”.

             Radny Mikołaj Cywoniuk stwierdził:” jeżeli postępowanie służb komunikacyjnych Starostwa jest właściwe, zgodne z przepisami to nic nam nie pozostało, jak tylko utrzymać to w mocy i odmownie załatwić tę skargę”.

             Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały RPB w ww. sprawie oraz projekt odpowiedzi do Pana Ostrowskiego ( zał. nr 28).

             Głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu- Pan Andrzej Osmolski, który zaproponował, aby zarówno w projekcie odpowiedzi do Pana Ostrowskiego jak i w uchwale Rady nie byli imiennie wymienieni wszyscy członkowie Rady. Zaproponował :” ja proponuję, żeby tam nie było, że według załączonej listy obecności tylko: lista obecności do wglądu w biurze Rady, a nie nasze nazwiska tam pójdą- będzie Kowalski Jan, a on będzie pisał do Kowalskiego Jana i do wszystkich radnych.”

             Radny Walenty Sic zaproponował, aby w kolejnym piśmie do Pana Ostrowskiego Naczelnik Wydziału Komunikacji dołączyła wykaz lekarzy uprawnionych do wydawania wymaganego zaświadczenia lekarskiego.

             Wiceprzewodniczący Rady Powiatu- Pan Andrzej Osmolski zaproponował zmianę pierwszego zdania proponowanej odpowiedzi do Pana Ostrowskiego na:” w odpowiedzi na Pana skargę z dnia 9 września 2003 roku informuję, iż w dniu 25 września 2003 roku Rada Powiatu zapoznała się z aktami Pana sprawy dotyczącej wymiany prawa jazdy (...)”.

             Przewodniczący Rady Powiatu zakończył dyskusję i zarządził głosowanie.

             Rada Powiatu Białostockiego podjęła uchwałę Nr X/ 92/2003 z dnia 25 września 2003 roku w sprawie skargi Pana Jana Ostrowskiego, przy 3 głosach „wstrzymujących się” ( zał. nr 29).

             Ponadto, w sprawach różnych, Przewodniczący obrad zapoznał obecnych z projektem stanowiska Rady Powiatu w sprawie ograniczenia i pogorszenia dostępności do ambulatoryjnych usług specjalistycznych i lecznictwa zamkniętego w zakresie dermatologii. Przypomniał, iż pismo NSZZ Pracowników Specjalistycznego Dermatologicznego ZOZ w Białymstoku w sprawie wyrażenia opinii przez RPB odnośnie przekształcenia SD ZOZ w Białymstoku zostało odczytane radnym na poprzedniej Sesji Rady i przekazane Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny celem przygotowania projektu stanowiska, który radnym zostało przekazane.

             Wobec braku pytań, przystąpiono do głosowania nad przyjęciem ww. stanowiska.

             Rada Powiatu Białostockiego jednogłośnie przyjęła stanowisko w dniu 25 września 2003 roku w sprawie ograniczenia i pogorszenia dostępności do ambulatoryjnych usług specjalistycznych i lecznictwa zamkniętego w zakresie dermatologii ( zał. nr 30).

             Kolejne sprawy różne zgłoszone przez Przewodniczącego obrad to:

- przypomnienie radnym o naniesieniu poprawek w oświadczeniach majątkowych

- przypomnienie o składaniu w biurze Rady zdjęć do legitymacji radnego

-prośba o udział i wsparcie finansowe w akcji „ Pomóżcie Oli” ( zał. nr 31).

             Ostatnią sprawą poruszoną przez Przewodniczącego Rady była informacja o skardze mieszkańców ul. Cieliczańskiej w Supraślu, jaka wpłynęła do Rady Powiatu i którą odczytał zebranym ( zał. nr 32). O wyjaśnienia w tej sprawie poproszono Pana Marka Jędrzejewskiego.

             Dyrektor PZD w Białymstoku stwierdził:” ulica Cieliczańska ma nawierzchnię brukowcową o około 300 m długości. Po sąsiedzku, na długości 300 m, w tym roku, burmistrz Supraśla przy udziale środków PFARE 2000, wymienił nawierzchnię brukowcową na nawierzchnię typu polbruk. Cieliczańska, Konarskiego to nasze ulice-jednocześnie po sąsiedzku, przy okazji wykonano modernizację ulicy gminnej ( ul.3 Maja ). W ubiegłym tygodniu uczestniczyłem w odbiorze wykonanych robót. W tym tygodniu również będą jeszcze trwały odbiory. To co zostało wykonane można jechać i paść oczy dobrą robotą, jakością robót (...). Na Cieliczańskiej jedzie się normalnie. Odnośnie utrzymania ww. drogi, od 5 lat Gmina Supraśl winna utrzymywać stan właściwy. Aby otrzymać pełniejszy obraz całej sytuacji, w dniu dzisiejszym dokonuje się w Supraślu pomiarów ruchu- chcemy wiedzieć do jakiej kategorii ruchu można zaliczyć natężenie przejeżdżających pojazdów na tym odcinku (...)”.

 

             Przewodniczący obrad poinformował, iż do mieszkańców ul. Cieliczańskiej zostanie wystosowane pismo zawiadamiające, iż ich skarga będzie rozpatrywana na kolejnej Sesji RPB.

             Ponadto, w sprawach różnych, radna Bożena Bieta zaprosiła radnych do udziału w imprezie pn.:” Niedziela na Wsi”, która odbędzie się w najbliższą niedzielę w Czarnej Wsi Kościelnej.

 

Ad. 20

 

Zamknięcie obrad IX Sesji RPB.

 

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu – Pan Andrzej Adam Kałużyński zamknął obrady X Sesji Rady Powiatu II kadencji w dniu 25 września 2003 roku, o godz. 1405.

 

 

Protokołowała:

Ewa  Żukowska

 

 

Przewodniczący Rady

Andrzej Adam Kałużyński

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Opublikował: Hanna Tołłoczko

Data udostępnienia w BIP: 18-03-2005 09:00

Data modyfikacji informacji: 18-03-2005 08:57