Sesja Nr IX z dnia 28.08.20003

 

Or.V.0041- 9 / 2002

 

 

Protokół Nr IX / 2003

z obrad IX Sesji Rady Powiatu Białostockiego II kadencji

 w dniu 28 sierpnia 2003 roku

 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku

 

                Obrady IX Sesji Rady Powiatu Białostockiego II kadencji, w dniu 28 sierpnia 2003 roku, o godz. 4 kwietnia51000, w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Adam Kałużyński.

                Na wstępie, powitał on zaproszonych gości, członków Zarządu oraz wszystkich radnych / listy obecności stanowią zał. nr 1,2,3 i 4 /.

Stwierdził, iż na podstawie listy obecności, w obradach uczestniczy 21 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu przypomniał, iż radnym został przesłany projekt porządku dziennego IX Sesji RPB. Zaproponował zmiany do niego:

·          przesunięcie obecnego pkt.15 jako punkt 4 : „Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu inwestycyjnego na drogach powiatowych na lata 2004 – 2007”. Wyjaśnienia w tej sprawie złożył Wicestarosta Białostocki – Pan Damian Raczkowski.

Rada Powiatu Białostockiego powyższą zmianę przyjęła jednogłośnie.

·          obecny punkt 6 zostaje przesunięty w dół, stając się tym samym punktem 13 i otrzymuje rozszerzone brzmienie : „Informacja Dyrektora dotycząca programu naprawczego w SP ZOZ w Łapach oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie SP ZOZ Łapy”. Wyjaśnienia w tej sprawie złożył Starosta Białostocki – Pan Damian Raczkowski.

Zmianę przyjęto jednogłośnie.

·          punkt 8 pozostaje, rozszerza się tylko tytuł  : „Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych powiatu, inspekcji i straży z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych”.

Rada Powiatu Białostockiego powyższą zmianę przyjęła jednogłośnie.

·          Proponuje się wprowadzić do porządku obrad jako pkt.9 : „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i uzgodnienia wartości 1 punktu”.

Zmianę przyjęto jednogłośnie.

 

·          poniższe dwa punkty otrzymują zmienione brzmienie, a mianowicie:

Pkt.10 -  „Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia I Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Michałowie”.

           Pkt.11-„Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia II Liceum    Ogólnokształcącego dla dorosłych w Michałowie”.

Rada Powiatu Białostockiego powyższą zmianę przyjęła jednogłośnie.

·          proponuje się także zdjąć z porządku obrad pkt. 12: „Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Michałowo”. Wyjaśnienia w tej sprawie złożył Starosta Białostocki – Pan Wiesław Pusz.

Zmianę powyższą przyjęto jednogłośnie.

·          proponuje się wprowadzić do porządku obrad, jako pkt. 16 : „Podjęcie uchwały o powołaniu Komisji do spraw zagospodarowania budynku po byłym internacie Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach”. Wyjaśnienia w tej sprawie złożył Starosta Białostocki – Pan Wiesław Pusz.

Rada Powiatu Białostockiego powyższą zmianę przyjęła przy 1 głosie „wstrzymującym się”.

 Zmieniony porządek obrad przyjęto do realizacji jednogłośnie, w brzmieniu:

1.       Otwarcie obrad IX Sesji Rady.

2.       Przyjęcie porządku dziennego Sesji.

3.       Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami.

4.       Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu inwestycyjnego na drogach powiatowych na lata 2004 – 2007.

5.       Informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu za okres od początku kadencji  do 30 czerwca 2003 roku.

6.       Informacja z wykonania uchwał Zarządu Powiatu za okres od początku kadencji do 30 czerwca 2003 roku.

7.       Informacja z przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2003 roku.

8.       Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych powiatu, inspekcji i straży z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych .

9.       Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i uzgodnienia wartości 1 punktu. 

10.    Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Michałowie. 

11.    Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Michałowie.  

12.    Podjęcie uchwały o powołaniu Komisji do spraw rozwoju Zespołu Szkół w Michałowie. 

13.    Informacja Dyrektora dotycząca programu naprawczego w SP ZOZ w Łapach oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie SP ZOZ Łapy. 

14.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/74/2003 RPB z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych, placówek niepublicznych oraz internatów, wpisanych do ewidencji przez Starostwo Powiatowe w Białymstoku. 

15.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/256/2002 RPB z dnia 29 sierpnia 2002 roku w sprawie ustalenia zasad wynajmu lokali, wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Powiatu Białostockiego. 

16.    Podjęcie uchwały o powołaniu Komisji do spraw zagospodarowania budynku po byłym internacie Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach. 

17.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2003. 

18.    Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju i Promocji Powiatu.

19.    Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki.

20.    Interpelacje i zapytania radnych.

21.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej, VIII Sesji RPB.

22.    Sprawy różne.

23.    Zamknięcie obrad IX Sesji Rady Powiatu Białostockiego.

 

Ad. 3

Informacja Starosty o pracach Zarządu między Sesjami.

Starosta Białostocki - Pan Wiesław Pusz przypomniał Wysokiej Radzie, iż informacja o pracach Zarządu między Sesjami Rady została przedłożona radnym na piśmie / zał. nr 4 /. Poinformował zebranych, iż w okresie od dnia 26 czerwca 2003 roku do dnia  28 sierpnia 2003 roku Zarząd Powiatu obradował na 12 posiedzeniach plenarnych i zajmował się problemami w zakresie spraw:

·         dotyczących majątku powiatowego,

·         związanych z drogami powiatowymi,

·         związanych z  ochroną zdrowia i opieką społeczną,

·         dotyczących oświaty, kultury i sportu,

·         dotyczących finansów i budżetu.

 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Osmolski zapytał, czy jest już zawarty akt notarialny na sprzedaż nieruchomości przy ul. Harcerskiej w Łapach.  Pytanie to wynika z tego, iż Centrum Kształcenia Praktycznego korzysta z placu manewrowego, znajdującego się na tej nieruchomości i w ostatnim czasie zaczęły pojawiać się trudności w tym zakresie.

Starosta Białostocki w odpowiedzi poinformował zebranych, iż przedmiotowa nieruchomość znajdowała się w trwałym zarządzie CKP w Łapach, obecnie zarząd ten został wygaszony, ale do dnia zawarcia aktu notarialnego jest to nieruchomości powiatu i Centrum może do tego czasu korzystać z placu manewrowego.

Radny Józef Sikorski poprosił o przybliżenie sprawy dotyczącej analizowania warunków umowy w sprawie utworzenia Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Tykocinie. 

Pan Wiesław Pusz wyjaśnił, iż Powiat otrzymuje określoną  wysokość subwencji, którą może przekazać w całości bądź w części od 50% - 100%. Były pewne niejasności dotyczące umowy w sprawie utworzenia tego liceum. Szczegółowy materiał znajduje się w merytorycznym wydziale, stąd też prośba o skontaktowanie się z Panią Marciszewską, która udzieli szczegółowych wyjaśnień. 

Więcej pytań nie zgłoszono.

                 Rada Powiatu Białostockiego ww. informację przyjęła do wiadomości.

 

Ad. 4

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu inwestycyjnego na drogach powiatowych na lata 2004 – 2007.

                Starosta Białostocki, tytułem wstępu, przypomniał zebranym, iż sprawa ta była przez kilka miesięcy konsultowana w Komisjach Rady Powiatu i na posiedzeniach Zarządu. „Po raz pierwszy planujemy rozłożenie inwestycji na okres wielu lat. Wypracowana formuła łączy w sobie środki finansowe zgromadzone z kulki źródeł: z powiatu z gmin oraz z zewnątrz. Łącznie, to opracowanie, zawiera realizację inwestycji do roku 2007 i przekracza swoją wartością 50.000.000 zł. Nad tym materiałem pracował Wicestarosta – Pan Damian Raczkowski i Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku – Pan Marek Jędrzejewski przy wsparciu Pani Elżbiety Jasińskiej – Z-cy Dyrektora i udziale Wójtów i Burmistrzów oraz Komisji Infrastruktury Technicznej.”

                Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku – Pan Marek Jędrzejewski, wprowadzając w tajniki wieloletniego programu inwestycyjnego na drogach powiatowych na lata 2004- 2007, omówił poszczególne pozycje ww. planu / zał. nr 5 /.

                Ponieważ nie zgłoszono pytań do zreferowanego programu, Przewodniczący obrad poprosił o przedstawienie Wysokiej Radzie opinii Komisji Infrastruktury Technicznej.

                Pan Krzysztof Silwon – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej zapoznał zebranych z pozytywną opinią Komisji do wieloletniego programu inwestycyjnego na drogach powiatowych na lata 2004 – 2007. Zaznaczył, iż: „Komisja zaakceptowała również poprawkę do tego programu, polegającą na  przesunięciu środków z drogi Hryniewicze – Olmonty Stanisławowo z roku 2005  w kwocie 90.000 zł w kolumnie ósmej – realizacja przez Powiat Białostocki, a jednocześnie przy uzgodnieniu z Wójtem Gminy Juchnowiec, uzupełnić te środki z zadań gminy na realizację w pozycji 37, w 2005 roku”.

                W uzupełnieniu tej wypowiedzi, Wicestarosta Białostocki wyjaśnił, iż kwestia ta była przedmiotem spotkania przedstawicieli Zarządu Powiatu, Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny oraz radnych Powiatu Białostockiego z terenu Gminy Juchnowiec Kościelny. „Propozycja dotyczyła tego, by przesunąć środki  z zadania Stanisławowo – Olmonty – Hryniewicze, które miało być realizowane już od 2005 roku w wysokości 90.000 zł ze środków, które powiat miałby włożyć, jako swój wkład własny na realizację chodników przy ciągu drogowym Księżyno – Koplany. Pan Wójt ze swej strony chciałby pokryć tą kwotę zwiększeniem dofinansowania własnego w roku 2005 na inwestycję, którą wcześniej wspomniałem. W takim temacie KIT rozmawiała na swoim posiedzeniu. W dniu wczorajszym zajmował się tym również Zarząd Powiatu. W związku z tym, że brakowało nam czasu, aby technicznie te wszystkie kwestie dopiąć, Zarząd zwraca się z prośbą o przesunięcie tego wniosku na kolejną Sesję Rady Powiatu, by temat ten dobrze przygotować. Wszyscy jesteśmy zgodni, co do uwzględnienia tej propozycji, niemniej jednak należy ją dopracować. W dniu dzisiejszym prosimy o uchwalenie tego planu w przedstawionej postaci, a we wrześniu zostanie on aneksowany o powyższe zmiany”.

                Ponieważ pytań nie zgłoszono, Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia programu inwestycyjnego na drogach powiatowych na lata 2004 – 2007.

                Rada Powiatu Białostockiego, przy 2 głosach „wstrzymujących się” , podjęła uchwałę Nr IX / 77 / 2003 z dnia 28 sierpnia 2003 roku w sprawie przyjęcia programu inwestycyjnego na drogach powiatowych na lata 2004 – 2007 / zał. nr 6 /.

 

                Ogłoszono 10 minutową przerwę w obradach.

 

Ad. 5

Informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu za okres od początku kadencji  do 30 czerwca 2003 roku.

                Starosta Białostocki – Pan Wiesław Pusz stwierdził, iż informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu Białostockiego za okres od początku kadencji do dnia 30 czerwca 2003 roku, została przedłożona radnym w formie pisemnej / zał. nr 7 /. Poprosił o zgłaszanie pytań do omawianego materiału.

                Pytań i uwag nie zgłoszono.

Rada Powiatu Białostockiego informację z wykonania uchwał Rady Powiatu, za okres od początku kadencji  do 30 czerwca 2003 roku, przyjęła do wiadomości.

 

Ad. 6
Informacja z wykonania uchwał Zarządu Powiatu za okres od początku kadencji do 30 czerwca 2003 roku.

Informacja z wykonania uchwał Zarządu Powiatu za okres od początku kadencji do 30 czerwca 2003 roku została również przedłożona Wysokiej Radzie w formie pisemnej / zał. nr 8 /. Zarząd Powiatu Białostockiego w omawianym okresie obradował na 36 posiedzeniach i podjął 112 uchwał.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Rada Powiatu Białostockiego informację z wykonania uchwał Zarządu Powiatu za okres od początku kadencji do 30 czerwca 2003 roku przyjęła do wiadomości.

 

Ad. 7

Informacja z przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2003 roku.

                Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego zreferowała zebranym informację z przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2003 roku / zał. nr 9 /. „Budżet Powiatu Białostockiego na 2003 rok został uchwalony w dniu 20 marca 2003 roku, uchwałą Nr V / 40 /2003. Wówczas to, zgodnie z postanowieniami tej uchwały plan dochodów budżetu wynosił 51.790.488 zł, zaś plan wydatków 53.027.488 zł. Budżet powiatu zamykał się i nadal zamyka się planowanym deficytem w kwocie 1.237.000 zł. W okresie od 20 marca 2003 roku do 30 czerwca 2003 roku uchwałami Rady Powiatu oraz uchwałami Zarządu wprowadzone zostały zmiany, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków budżetu. Na dzień 30 czerwca 2003 roku, budżet po zmianach wynosi, po stronie planowanych dochodów 54.814.457 zł, a po stronie planowanych wydatków 56.051.457 zł. Planowany deficyt pozostał na nie zmienionym poziomie. W okresie 3,5 miesiąca nastąpiło zwiększenie budżetu o 3.023.969 zł. Było to możliwe dzięki uzyskaniu dodatkowych środków pochodzących z rezerwy subwencji, w części drogowej, oświatowej. Również dzięki uzyskaniu dodatkowych środków ze zwiększenia dotacji celowych. Głównie było to zwiększenie dotacji celowej na prowadzenie domów pomocy społecznej oraz w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od gmin Powiatu Białostockiego, głównie na dofinansowanie zadań z zakresu dróg powiatowych. W wyniku rozstrzygnięcia nadzorczego RIO w Białymstoku w okresie od dnia 29 kwietnia 2003 roku do dnia 26 czerwca 2003 roku, tj. od dnia wyroku NSA należało wstrzymać się od realizacji budżetu w części dotyczącej przekazywania dotacji z Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na pokrywanie kosztów realizowanych zadań z zakresu administracji rządowej przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno- Kartograficznej. Jednakże wyrok, którym NSA Ośrodek Zamiejscowy w Białymstoku uchylił rozstrzygnięcie nadzorcze RIO przywrócił ustalenia uchwały budżetowej, które Kolegium RIO uznało za nieważne. Tym samym budżet, od dnia wyroku, czyli od dnia 26 czerwca 2003 roku nie jest już dotknięty uchybieniem wskazywanym wczesniej przez RIO. W pierwszym półroczu br. na rachunek budżetu wpłynęła łączna kwota 26.520.858 zł, co stanowi ponad 48% planu. Na kwotę tę składają się wpływy z dotacji celowych – 11.872.022 zł, tj. 48% planu, dochody własne zrealizowane przez powiatowe jednostki organizacyjne – 2.997.648 zł, subwencja, na którą składa się subwencja oświatowa, drogowa i wyrównawcza – 11.004.589 zł, wpływy z tytułu pomocy udzielonej przez gminy – 22.800 zł oraz dotacje z funduszy celowych. W tym czasie zrealizowano wydatki z budżetu na ogólną kwotę 25.024.246 zł, co stanowiło 44,65% planu. W wyniku dokonanych przeniesień planowana w pierwotnej uchwale rezerwa budżetowa w kwocie 1.400.000 zł uległa zmniejszeniu wg. stanu na dzień 30 czerwca 2003 roku do kwoty 206.756 zł. Zgodnie z przeznaczeniem planowaną kwotę 900.000 zł rezerwy celowej przeniesiono do działu ochrona zdrowia na spłatę zobowiązań zlikwidowanego SP TZOZ w Białymstoku, zaś blisko 300.000 zł z rezerwy ogólnej przeznaczono na zwiększenie planu wydatków jednostek powiatowych, głównie  w dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza.  W wyniku dokonanych zmian w budżecie kwota planowanych wydatków na drogi, w tym utrzymanie bieżące dróg, jak też i inwestycje, zbliżyła się do wysokości kwoty otrzymanej subwencji w części drogowej. Na dzień 30 czerwca 2003 roku kwota subwencji drogowej wynosiła 7.465.889 zł, zaś plan wydatków w dziale transport i łączność 6.883.801 zł, co stanowiło 92,2% kwoty otrzymanej subwencji w części drogowej. W trakcie wykonywania budżetu zachowana była dobra płynność finansowa, co pozwoliło na przesunięcie uruchomienia kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetowego. Procedura, prowadzona w trybie ustawy o zamówieniach publicznych o udzielenie kredytu została już rozpoczęta. Późniejsze uruchomienie tego kredytu pozwoli na wymierne oszczędności wydatków na jego obsługę w roku bieżącym.

                W ogólnej ocenie można stwierdzić, iż wykonanie budżetu, zarówno po stronie planowanych dochodów, jak i wydatków wydaje się niezagrożone. Większej korekty będzie wymagać plan wydatków w dziale oświata i wychowanie, chodzi tu o niedobór środków, co jednak będzie możliwe na podstawie szczegółowej analizy wykonania budżetu za trzy kwartały, tj. w październiku br.”.

                Pytań i uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów oraz Rozwoju i Promocji Powiatu – Pan Krzysztof Obukowicz zapoznał zebranych z pozytywną opinią Komisji do omawianej informacji.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, przyjęła informację z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za I półrocze 2003 roku.

 

Ad. 8

Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych powiatu, inspekcji i straży z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych .

Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego złożyła wyjaśnienia dotyczące projektu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych powiatu, inspekcji i straży z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych  / zał. nr 10 /.

Potrzeba podjęcia takiej uchwały przez Radę Powiatu Białostockiego wynika z tego faktu, że o ile, jeśli chodzi o zobowiązania o charakterze podatkowym, szczegółowe zasady i tryb umarzania wierzytelności z tego tytułu określa obszerna ustawa – Ordynacja podatkowa, wiadomo, że w takich sytuacjach, kiedy dochodzi do podejmowania decyzji w sprawie umorzenia wierzytelności, bądź rozłożenia wierzytelności na raty, mamy do czynienia z pewnym marginesem uznaniowości, a ponieważ dotyczy to środków publicznych, jakimi są dochody należne budżetowi, stąd konieczne jest ścisłe określenie zasad, jak też organów uprawnionych do podejmowania takich decyzji. Taką delegację daje Radzie Powiatu przepis art. 34 a ustawy o finansach publicznych. Na podstawie tego artykułu, wzorując się z dużej części na rozporządzeniu Rady Ministrów, które określa szczegółowe zasady i tryb postępowania z takimi należnościami budżetowymi  w stosunku do jednostek organizacyjnych powiązanych z budżetem państwa, ta uchwała została opracowana i przedstawiona na dzisiejszą Sesję”.

Rada Powiatu Białostockiego wysłuchała pozytywnej opinii Komisji Budżetu, Finansów oraz Rozwoju i Promocji Powiatu, którą przedstawił zebranym Przewodniczący – Pan Krzysztof Obukowicz.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr IX / 78 / 2003 z dnia 28 sierpnia 2003 roku w sprawie określenia zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych powiatu, inspekcji i straży z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych  / zał. nr 11 /.

 

Ad. 9

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i uzgodnienia wartości 1 punktu. 

Potrzebę podjęcia uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i uzgodnienia wartości 1 punktu omówił zebranym Starosta Białostocki – Pan Wiesław Pusz / zał. nr 12 /.

Opinię do przedmiotowego projektu uchwały odczytał Wysokiej Radzie Przewodniczący Komisji  Budżetu, Finansów oraz Rozwoju i Promocji Powiatu – Pan Krzysztof Obukowicz.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr IX / 79 / 2003 z dnia 28 sierpnia 2003 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i uzgodnienia wartości 1 punktu / zał. nr 12 /.

 

Ad. 10

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Michałowie. 

Wyjaśnień na temat ww. projektu uchwały RPB udzielił Starosta Białostocki ( zał. nr 13). Poinformował, iż w trosce o zwiększenie naboru, dyrektor ZS w Michałowie zaproponował utworzenie dwóch nowych szkół- liceów ogólnokształcących. Jedno z nich jest na podbudowie szkoły zasadniczej, natomiast drugie- na podbudowie gimnazjum.

                Zarówno opinia Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju i Promocji Powiatu, jak też opinia Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki dotyczące ww. projektu uchwały RPB była pozytywna.

                Radni pytań nie zgłosili.

Rada Powiatu Białostockiego jednogłośnie podjęła uchwałę Nr IX/80/2003 z dnia 28 sierpnia 2003 roku w sprawie utworzenia I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Michałowie ( zał. nr 14).

 

Ad. 11

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Michałowie.  

Projekt uchwały RPB w sprawie utworzenia II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Michałowie zreferował Starosta Białostocki ( zał. nr 15).

                Wobec braku pytań ze strony radnych, Przewodniczący Komisji:

-  Budżetu i Finansów oraz Rozwoju i Promocji Powiatu,

- Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki

poinformowali, iż ww. projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

               

                Rada Powiatu Białostockiego jednogłośnie podjęła uchwałę Nr IX/81/2003 z dnia 28 sierpnia 2003 roku w sprawie utworzenia II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Michałowie ( zał. nr 16).

 

Ad. 12

Podjęcie uchwały o powołaniu Komisji do spraw rozwoju Zespołu Szkół w Michałowie. 

                Starosta Białostocki omówił projekt uchwały RPB w sprawie powołania Komisji do spraw rozwoju Zespołu Szkół w Michałowie ( zał. nr 17). Poinformował, iż ww. projekt uchwały został przygotowany w związku z wnioskiem Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki, która w trosce o przyszłość ZS w Michałowie wyszła z propozycją powołania ww. komisji.

                Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki- Pan Wojciech Bukłaha poinformował, iż ww. projekt uchwały Komisja zaopiniowała pozytywnie, proponując do składu Komisji:

·          Pana Edwarda Godlewskiego

·          radnego Wojciecha Bukłahę

·          radnego Mikołaja Cywoniuka

·          radną Annę Grycuk

·          radnego Jana Kaczmarka.

Na przewodniczącego ww. Komisji zaproponowano radnego Mikołaja Cywoniuka.

                O głos poprosił radny Jan Kaczmarek, który zgłosił formalny wniosek o wyłączenie z ww. składu Komisji osoby Pana Edwarda Godlewskiego, proponując na jego miejsce Pana Damiana Raczkowskiego. Wniosek swój motywował faktem, iż Pan Godlewski nie jest radnym- ani gminnym, ani powiatowym, stąd jego udział w pracach ww. Komisji jest bezzasadny.

                Radny Mikołaj Cywoniuk wyraził sprzeciw wobec wniosku radnego Jana Kaczmarka opowiadając się za dotychczas ustalonym składem Komisji.

                Głos zabrał Wicestarosta Białostocki, który wyraził wolę uczestnictwa w pracach ww. Komisji.

                Zdaniem Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu- Pana Andrzeja Osmolskiego nie ma przeszkód, aby skład ww. Komisji został rozszerzony o osobę Pana Damiana Raczkowskiego.

                O opinię w ww. sprawie Przewodniczący Rady Powiatu poprosił radcę prawnego.

 Pani Hanna Nikitiuk wyjaśniła, iż zgodnie z § 45 Statutu Powiatu Białostockiego, Rada Powiatu może powoływać ze swojego grona stałe i doraźne komisje. Zatem, w ww. skład ww. Komisji mogą wejść jedynie radni powiatowi.

Przed przystąpieniem do głosowania, Przewodniczący obrad zarządził 10 minutową przerwę.

 

Po przerwie, Przewodniczący Rady zaproponował przystąpienie do głosowania nad ww. projektem uchwały RPB z zaproponowanym przez radnego Jana Kaczmarka składem osobowym ww. Komisji.

 Głosów sprzeciwu nie było.

 

                Rada Powiatu Białostockiego, przy 2 głosach „wstrzymujących się” , podjęła uchwałę Nr IX/82/2003 z dnia 28 sierpnia 2003 roku o powołaniu Komisji do spraw rozwoju Zespołu Szkół w Michałowie ( zał. nr 18).

 

Ad. 13

Informacja Dyrektora dotycząca programu naprawczego w SP ZOZ w Łapach oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie SP ZOZ Łapy. 

Pan Bogdan Kalicki- Dyrektor szpitala w Łapach przedłożył informację dotyczącą programu naprawczego w SP ZOZ w Łapach ( zał. nr 19), a następnie zreferował projekt uchwały RPB w sprawie zmian w Statucie SP ZOZ w Łapach ( zał. nr 20).

Poinformował, iż zgodnie z art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej- uchwały w sprawie zmian w statutach Zakładów podejmuje Rada Społeczna, zaś Rada Powiatu zatwierdza te zmiany. Wprowadzenie zmian do Statutu wiąże się z realizacją programu naprawczego Szpitala. Dotyczą one m.in połączenia oddziału ginekologiczno- położniczego z oddziałem noworodkowym, utworzenia w miejsce oddziału dla przewlekle chorych oddziału rehabilitacji, utworzenia poradni leczenia bólu, połączenie pionu technicznego, kuchni, salowych w tzw. pion obsługi. Podjęcie na IX Sesji RPB uchwały zatwierdzającej zmiany jest niezbędne ze względu na konieczność przygotowania ofert na kontraktowanie usług medycznych przez NFZ na rok 2004 przez SP ZOZ w Łapach w zmienionej strukturze organizacyjnej.

Dodatkowych wyjaśnień udzielił Starosta Białostocki, który podkreślił:” sytuacja szpitala jest o tyle trudna, że to zadłużenie, które jest powoduje określone skutki, a skutki są dwojakiego rodzaju: żeby ono przestało istnieć powinno być podzielone na raty i powinno być w tych ratach spłacane- i ta rata byłaby to dosyć duża pozycja. Następnie, że to zadłużenie powoduje narastanie odsetek i tutaj Pan Dyrektor wystąpił do załogi z prośbą o to, żeby załoga zrezygnowała z tych odsetek. Natomiast, jakiegoś wsparcia tutaj nie widać-wręcz jest radość taka, żeby absolutnie nie rezygnować z odsetek i żeby dalej zakład pogrążać w kosztach. Jest to o tyle trudne, że zakład jest samodzielny i pracownicy, którzy tam pracują, powinno im zależeć na tym, żeby ten zakład, po prostu, tego zadłużenia się pozbył, a ja odnoszę wrażenie takie, że ktoś tam pracuje nad tym, żeby ten zakład, czym prędzej, upadł. Zarząd zajmował się też tym programem i stwierdziliśmy, że temat jest na tyle trudny, że zastanawiamy się w tej chwili nad zrobieniem takiego postępowania na wyłonienie firmy, która by popracowała nad sprawą przekształceń i sprawą ukierunkowania tego ZOZ-u. To się wiąże z kosztami, to są pieniądze rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych i też będziemy chcieli z Państwem to skonsultować jako, że widzimy że jest sytuacja taka, że na bieżąco- to jest szansa, żeby ten szpital tak ustawić, żeby on funkcjonował i żeby się bilansował. Nie ma koncepcji, jak spłacić to zadłużenie i jak pozbyć się odsetek i stąd widzimy, że tez zakład zadłuża się coraz bardziej (...).”

Rada Powiatu Białostockiego ww. informację przyjęła do wiadomości.

Następnie, Pani Alicja Bychowska- Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny poinformowała, iż Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały RPB w sprawie zmian w Statucie SP ZOZ w Łapach.

Radni pytań nie zgłosili.

Rada Powiatu Białostockiego jednogłośnie podjęła uchwałę Nr IX/83/2003 z dnia 28 sierpnia 2003 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach ( zał. nr 21).

 

Ad. 14

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/74/2003 RPB z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych, placówek niepublicznych oraz internatów, wpisanych do ewidencji przez Starostwo Powiatowe w Białymstoku. 

                Wyjaśnień na temat ww. projektu uchwały RPB udzielił Starosta Białostocki ( zał. nr 22).

                Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki- Pan Wojciech Bukłaha poinformował, iż Komisja ww. projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.

                Wobec braku pytań, Przewodniczący obrad zarządził głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego jednogłośnie podjęła uchwałę Nr IX/84/2003 z dnia 28 sierpnia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych, placówek niepublicznych oraz internatów, wpisanych do ewidencji przez Starostwo Powiatowe w Białymstoku ( zał. nr 23).

 

 

Ad. 15

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/256/2002 RPB z dnia 29 sierpnia 2002 roku w sprawie ustalenia zasad wynajmu lokali, wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Powiatu Białostockiego. 

                Projekt uchwały RPB w ww. sprawie szczegółowo omówiła Pani Elżbieta Turczewska- Dyrektor PCPR w Białymstoku ( zał. nr 24).

                Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej- Pan Krzysztof Silwon poinformował, iż Komisja ww. projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.

                Radni pytań nie zgłosili.

Rada Powiatu Białostockiego jednogłośnie podjęła uchwałę Nr IX/85/2003 z dnia 28 sierpnia 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/256/2002 RPB z dnia 29 sierpnia 2002 roku w sprawie ustalenia zasad wynajmu lokali, wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Powiatu Białostockiego ( zał. nr 25).

 

 

Ad. 16

Podjęcie uchwały o powołaniu Komisji do spraw zagospodarowania budynku po byłym internacie Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach.

O złożenie wyjaśnień na ww. temat Przewodniczący obrad poprosił Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Technicznej- Pana Krzysztofa Silwona.

Radny Krzysztof Silwon poinformował, iż na posiedzeniu w dniu 25 sierpnia b.r., Komisja przyjęła wniosek radnego Wojciecha Bukłahy o powołanie Komisji ds. zagospodarowania budynku po byłym internacie ZSM w Łapach.

Przygotowano stosowny projekt uchwały rady Powiatu / zał. nr 26 /.

                Radny Andrzej Osmolski wyraził opinię, iż nie ma konieczności powoływania doraźnej Komisji do spraw zagospodarowania budynku po byłym internacie ZSM w Łapach, ponieważ działają merytoryczne komisje Rady, które mogłyby ww. kwestie rozstrzygać.

                Głos zabrał Wicestarosta, który poinformował, iż do Zarządu Powiatu wpłynęły dwa wnioski: o przekazanie ww. nieruchomości Gminie Łapy- w formie darowizny ( pismo Przewodniczącego RM w Łapach, z dnia 9 lipca b.r.) oraz o powołanie specjalistycznego domu pomocy społecznej ( pismo radnych RM w Łapach z pisemną akceptacją niektórych radnych powiatowych). Odnośnie drugiej propozycji, Zarząd przygotował odpowiedź, którą przekazano Przewodniczącemu Rady Powiatu i oczekuje zajęcia stanowiska przez Wysoką Radę, bowiem wobec powyższych propozycji problem zagospodarowania ww. nieruchomości należałoby rozpatrywać w kilku aspektach, tj.:

-          przygotowanie nieruchomości do sprzedaży i jej podział,

-          przekazanie nieruchomości Gminie Łapy bez możliwości pozyskania środków finansowych z tego tytułu,

-          powstanie domu pomocy społecznej.

Wicestarosta Białostocki podkreślił, iż działania Zarządu Powiatu zmierzają w kierunku sprzedaży ww. nieruchomości i pozyskania, tak niezbędnych dla powiatu, środków finansowych. Zarząd przeprowadził badania, czy ww. nieruchomość może cieszyć się zainteresowaniem, zgodnie z sugestiami radnych. Ukazały się ogłoszenia zarówno w prasie lokalnej, jak i ogólnopolskiej. Zainteresowania kupnem ww. nieruchomości jest. Są dwa wnioski o nabycie ww. nieruchomości i rozpoczęte zostały procedury przetargowe.

Radny Wojciech Bukłaha zapytał:” jaki jest stan faktyczny ww. nieruchomości?”

Wicestarosta Białostocki poinformował, od roku o nabycie wydzielonego lokalu, tj. dobudówki przy internacie ubiega się Pan Jarocki. Z tym, że nie jest on zainteresowany zakupem całej nieruchomości, a oczekuje od powiatu wykonania przyłącza, budowy kotłowni i całej instalacji c.o. Koszt ww. robót wyniósłby ok. 50.000 zł, a wykonane roboty pozwoliłyby na wyodrębnienie trzech lokali mieszkalnych, które można byłoby następnie wystawić do przetargu i próbować znaleźć nabywców. Jednakże, nie jest łatwym podjęcie ryzyka wydatkowania tak wysokiej kwoty bez pewności znalezienia zainteresowanych kupnem ww. lokali. Wniosek Pana Jarockiego czeka na ostateczną odpowiedź do czasu przyjęcia przez Radę Powiatu konkretnej koncepcji zagospodarowania ww. nieruchomości.

Wiceprzewodniczący Rady- Pan Andrzej Osmolski wyraził opinię, iż nie należy dzielić całej nieruchomości na części, ponieważ jego zdaniem trudniej będzie dokonać sprzedaży takich części. Zaapelował do Zarządu i Komisji, która będzie zajmować się ww. problemem, o podjęcie próby sprzedaży ww. nieruchomości w całości.

Przewodniczący Rady- Pan Andrzej Adam  Kałużyński dodał, iż w ww. sprawie wpłynęło do Rady pismo Senatora RP- Pana Sergiusza Plewy, który wyraził poparcie dla inicjatywy zaadaptowania internatu po ZSM w Łapach na dom pomocy społecznej ( zał. nr 27).

Wiceprzewodniczący Rady- Pan Zenon Żukowski stwierdził :” powołanie Komisji może spowodować oddalenie załatwienia problemu, który Zarząd już próbuje dokończyć, bo to, że Zarząd dzieli nieruchomość wcale nie oznacza, że ta nieruchomość będzie sprzedana w częściach. Natomiast, umożliwi różne kombinacje jeżeli chodzi o sprzedaż całości. My nie możemy domniemywać, że Zarząd ma złą wolę, czy jest na tyle nie dociekliwy, że tę ostatnią część zechce zostawić bez możliwości upłynnienia. Dlatego też, wydaje mi się, że powołanie następnej Komisji- a jak domniemywam ta Komisja będzie się składała głównie z radnych z Łap- nic nam nie przybliży, a wręcz odwrotnie, oddali. Także, ja proponuję, żeby wniosek o powołanie Komisji oddalić.”

Przewodniczący obrad zamknął dyskusję i zarządził głosowanie nad powołaniem  Komisji do spraw zagospodarowania budynku po byłym internacie Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach.

Ww. wniosek został odrzucono, przy 9 głosach „za”, 9 głosach „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących się”. O wyniku głosowania zadecydował głos sprzeciwu Przewodniczącego Rady.

 

Ogłoszono 10 minutową przerwę w obradach.

 

Ad. 17

                Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 rok.

Projekt uchwały RPB w ww. sprawie omówiła Skarbnik Powiatu Białostockiego - Pani Maria Borodziuk ( zał. nr 28).

Poinformowała, iż zgodnie z przedłożonym projektem uchwały zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 100.294 zł. Plan wydatków budżetowych po zmianach wyniesie ogółem 56.534.582 zł, a rezerwa 48.195 zł.

                Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu oraz Rozwoju i Promocji Powiatu- Pan Krzysztof Obukowicz poinformował, iż Komisja ww. projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.

Radni pytań nie zgłosili.

                Rada Powiatu Białostockiego jednogłośnie podjęła uchwałę Nr IX/86/2003 z dnia 28 sierpnia 2003 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 rok ( zał. nr 29).

 

Ad. 18

Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju i Promocji Powiatu.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju i Promocji Powiatu przedłożył Wysokiej Radzie sprawozdanie z działalności Komisji za okres od 18 grudnia 2002 roku do 28 sierpnia 2003 roku ( zał. nr 30).

                Rada Powiatu Białostockiego ww. sprawozdanie przyjęła do wiadomości.

 

Ad. 19

Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki – pan Wojciech Bukłaha zapoznał zebranych z powyższym sprawozdaniem, które obejmowało  okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2003 roku ( zał. nr 31).

Rada Powiatu Białostockiego ww. sprawozdanie przyjęła do wiadomości.

 

Ad. 20

                Interpelacje i zapytania radnych.

Radni nie zgłosili interpelacji, ani zapytań.

 

Ad. 21

                Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Adam Kałużyński  przypomniał zebranym, iż  VIII Sesja Rady Powiatu Białostockiego II kadencji odbyła się w dniu 26 czerwca 2003 roku. Stwierdził, iż protokół był wyłożony do zapoznania się. Zapytał, czy są do niego uwagi?  Uwag nie zgłoszono, wobec czego przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu.

Rada Powiatu Białostockiego jednogłośnie przyjęła protokół Nr VIII / 2003 z dnia 26 czerwca 2003 roku.

 

Ad. 22

                Sprawy różne.

                W sprawach różnych, Przewodniczący obrad poinformował, iż wpłynęły następujące pisma:

- zaproszenie na IV Pielgrzymkę Samorządowców i Parlamentarzystów Województwa Podlaskiego do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie koło Wasilkowa ( zał. nr 32)

-pismo radnych RM w Łapach w sprawie zaadaptowania internatu po ZSM w Łapach ( zał. nr 33)

-pismo radnych RPB w sprawie przekazania Miastu Łapy nieruchomości Przychodni w Łapach, przy ul. Piaskowej ( zał. nr 34)

- pismo Zarządu Powiatu informujące o zamiarze przeniesienia własności ( zał. nr 35)

-pismo Starosty Strzeleckiego z prośbą o wsparcie finansowe w związku z gwałtownym huraganem, jaki przeszedł przez ww. powiat ( zał. nr 36).

-pismo NSZZ Pracowników Specjalistycznego Dermatologicznego ZOZ w Białymstoku w sprawie wyrażenia opinii przez RPB odnośnie przekształcenia SD ZOZ w Białymstoku ( zał. nr 37).

 

Ad. 23

Zamknięcie obrad IX Sesji RPB.

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu – Pan Andrzej Adam Kałużyński zamknął obrady IX Sesji Rady Powiatu II kadencji w dniu 28 sierpnia 2003 roku, o godz. 1437.

Protokołowała:

Bogumiła  Malinowska

 

 

 

Przewodniczący Rady

Andrzej Adam Kałużyński

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Opublikował: Hanna Tołłoczko

Data udostępnienia w BIP: 18-03-2005 09:00

Data modyfikacji informacji: 18-03-2005 08:53