28.05.2020- nabór na stanowisko Dyrektora Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych im. Janusza Korczaka w Krasnem (zakończony)

KS.2111.1.2020    INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko Dyrektora Centrum Administracyjnego Obsługi  Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
im. Janusza Korczaka w Krasnem  (1 etat)


W wyniku zakończenia procedury naboru przeprowadzonej przez Komisję Konkursową powołaną uchwałą nr 384/2020 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 26 maja 2020 roku
w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko pracy Dyrektora Centrum Administracyjnego Obsługi  Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych im. Janusza Korczaka w Krasnem 

na ww. stanowisko została wybrana następująca osoba:

Grażyna Zimnoch, zam. Białystok


Przedstawiona koncepcja funkcjonowania i rozwoju jednostki została oceniona pozytywnie, kandydatka wykazała się dużą wiedzą związaną z tematyką instytucyjnej pieczy zastępczej, zasadami funkcjonowania jednostek administracji publicznej oraz zadaniami samorządu powiatowego, posiada kompetencje niezbędne do pracy na stanowisku objętym konkursem. Powyższe uzasadnia wybór Komisji.


                                                 Starosta

                         26.06.2020 r.     Jan Bolesław Perkowski


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 384/2020
Zarządu Powiatu Białostockiego
z dnia 26 maja 2020 r.


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACY

Zarząd Powiatu Białostockiego ogłasza nabór na stanowisko
Dyrektora Centrum Administracyjnego Obsługi  Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
im. Janusza Korczaka w Krasnem  (1 etat)I.    Wymagania niezbędne:

1)    posiadanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego:
a) na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, albo
b) na dowolnym kierunku, uzupełniony studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji;
2)    co najmniej 3-letni staż pracy w instytucji zajmującej się pracą z dziećmi lub rodziną albo udokumentowane doświadczenie pracy z dziećmi lub rodziną;
3)    kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona;
4)    wypełnianie obowiązku alimentacyjnego - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do kandydata wynika z tytułu egzekucyjnego;
5)    kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6)    kandydat jest zdolny do kierowania placówką opiekuńczo-wychowawczą, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do zajmowania stanowiska dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej,
7)    obywatelstwo polskie (zgodnie z art. 5 ustaw z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej),
8)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
9)    nieposzlakowana opinia.

II.    Wymagania dodatkowe:
1)    preferowany co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
2)    dobra znajomość przepisów prawa w zakresie samorządu powiatowego,  ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych, postępowania administracyjnego;
3)    przedstawienie koncepcji funkcjonowania i rozwoju Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych im. Janusza Korczaka w Krasnem;
4)    samodzielność w podejmowaniu decyzji, zdolność analitycznego myślenia, umiejętność organizacji pracy własnej oraz zarządzania zespołem;
5)    komunikatywność, dyspozycyjność i odpowiedzialność.

III.    Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1)    kierowanie placówką i reprezentowanie jej na zewnątrz;
2)    merytoryczne i formalne podejmowanie rozstrzygnięć i decyzji związanych z funkcjonowaniem placówki;
3)    wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w jednostce oraz prowadzenie polityki kadrowej;
4)    zarządzanie mieniem placówki;
5)    prawidłowe i terminowe wykonywanie obowiązków sprawozdawczych, rozliczeniowych oraz związanych z planowaniem wydatków budżetowych;
6)    utrzymywanie właściwego stanu technicznego obiektów, zapewniając właściwe warunki mieszkalne, sanitarne i bezpieczeństwo przeciwpożarowe;
7)    właściwe i zgodne z obowiązującymi przepisami wykorzystywanie przydzielonych jednostkom funduszy z przestrzeganiem zasad gospodarności i dyscypliny budżetowej;
8)    współpraca z zarządem powiatu i jednostkami organizacyjnymi pieczy zastępczej i pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi i innymi.

IV.    Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1)    praca w pełnym wymiarze czasu pracy, w Centrum Administracyjnym Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych im. Janusza Korczaka w Krasnem, Krasne 1, 16-060 Zabłudów;
2)    praca wymagająca dużej odporności na stres, zarządzania zasobami ludzkimi, podejmowania decyzji , kontaktów z instytucjami publicznymi;
3)    praca w budynku nie przystosowanym dla osób niepełnosprawnych ruchowo, w budynku znajdują się bariery architektoniczne.

V.    Wymagane dokumenty:
1)    życiorys (Curriculum Vitae),
2)    list motywacyjny,
3)    kopie dokumentów potwierdzających  wymagane wykształcenie - potwierdzonych klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata,
4)    kopie dokumentów potwierdzających wymagany niezbędny staż pracy - poświadczonych klauzulą „za zgodność  z oryginałem” przez kandydata,
5)    oświadczenie kandydata, iż nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona,
6)    oświadczenie kandydata dotyczące wypełniania obowiązku alimentacyjnego - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do kandydata wynika z tytułu egzekucyjnego lub oświadczenie o braku zobowiązania do wypełnienia obowiązku alimentacyjnego,
7)    oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8)    oświadczenie, że kandydat korzysta z pełni praw publicznych, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiada obywatelstwo polskie,
9)    oświadczenie kandydata o braku zakazu pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
10)    aktualne zaświadczenie lekarskie (ważne 3 miesiące od dnia wydania) potwierdzające brak przeciwwskazań do zajmowania stanowiska dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej,
11)    opinie i referencje potwierdzające nieposzlakowaną opinię kandydata,
12)    koncepcja funkcjonowania i rozwoju Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych im. Janusza Korczaka w Krasnem.  


VI.    Dane osobowe- klauzula informacyjna:
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
- Administrator danych i kontakt do niego: Starostwo Powiatowe w Białymstoku reprezentowane przez Jana Bolesława Perkowskiego, 15-569 Białystok, ul. Borsucza 2, tel. 85 740 39 97.
- Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok, adres e-mail:
 m.falkowski@st.bialystok.wrotapodlasia.pl
- cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy.
- informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,  dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
- okres przechowywania danych: okres wynikający z „Jednolitego rzeczowego wykazu akt organów powiatu i starostw powiatowych”.
- uprawnienia:
• prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej.
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
- podstawa prawna przetwarzania danych: art. 22(1) Kodeksu pracy oraz art. 11 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a i  c RODO.
- inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.


Oferty należy składać w  zamkniętych kopertach, z podanym  imieniem, nazwiskiem, adresem zwrotnym osobiście w siedzibie Starostwa przy ulicy Borsuczej 2, pokój nr 10 – kancelaria lub pocztą na adres – Starostwo Powiatowe w Białymstoku, 15-569 Białystok ul. Borsucza 2 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko pracy Dyrektora Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych im. Janusza Korczaka w Krasnem” w terminie do dnia 16 czerwca 2020 roku (liczy się data stempla pocztowego).

Aplikacje, które wpłyną  do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Nabór przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Białostockiego.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.st.bialystok.wrotapodlasia.pl), na tablicy ogłoszeń Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych im. Janusza Korczaka w Krasnem oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie przy ul. Borsuczej 2 w Białymstoku.


Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie  pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282).


Podpisał:
Jan Bolesław Perkowski – Starosta
                    

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Starosta Powiatu Białostockiego, Jan Bolesław Perkowski

Opublikował: Urszula Sosnowska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 29-06-2020

Data udostępnienia w BIP: 28-05-2020 13:49

Data modyfikacji informacji: 29-06-2020 14:54