14.02.2020- zastępca dyrektora Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych im. Janusza Korczaka w Krasnem (zakończony)

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko

Zastępcy Dyrektora Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek

Opiekuńczo-Wychowawczych im. Janusza Korczaka w Krasnem

 

Informujemy, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana następująca osoba:

 

Grażyna Zimnoch, zam. Białystok

 

Ww. osoba spełniła wszystkie kryteria związane z procedurą naboru. Kandydatka wykazał się dużą wiedzą z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz innych zagadnień związanych z naborem na ww. stanowisko, wykazała się doświadczeniem zawodowym,  co uzasadnia wybór do zatrudnienia na wskazanym stanowisku.

 

                                                                                                                                                                       Anna Zieniewicz

                                                                                                                                                                p.o. Dyrektora Centrum

                                                                                                            Krasne, 05.03.2020 r.             Administracyjnego Obsługi Placówek

                                                                                                                                                            Opiekuńczo-Wychowawczych

                                                                                                                                                          im. Janusza Korczaka w Krasnem

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACY

p.o. Dyrektora Centrum Administracyjnego Obsługi  Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
im. Janusza Korczaka w Krasnem ogłasza nabór na stanowisko pracy
Zastępcy Dyrektora  (1 etat)I.    Wymagania niezbędne:

1)    Wykształcenie wyższe:
a) na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, albo
b) na dowolnym kierunku, uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji;
2)    5- letni staż pracy,
3)    kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona;
4)    wypełnianie obowiązku alimentacyjnego - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do kandydata wynika z tytułu egzekucyjnego;
5)    kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6)    kandydat jest zdolny do pracy w placówce opiekuńczo-wychowawczej, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku z-cy dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej,
7)    obywatelstwo polskie (zgodnie z art. 5 ustaw z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej),
8)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
9)    nieposzlakowana opinia.

II.    Wymagania dodatkowe:
1)    mile widziany co najmniej 3-letni staż pracy w instytucji zajmującej się pracą z dziećmi lub rodziną albo udokumentowane doświadczenie pracy z dziećmi lub rodziną;
2)    mile widziane umiejętności terapeutyczne;
3)    dobra znajomość przepisów prawa w zakresie samorządu powiatowego,  ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych, postępowania administracyjnego;
4)    samodzielność w podejmowaniu decyzji, zdolność analitycznego myślenia, umiejętność organizacji pracy własnej oraz zarządzania zespołem;
5)    komunikatywność, dyspozycyjność i odpowiedzialność.

III.    Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1)    Zastępowanie dyrektora centrum podczas jego nieobecności;
2)    Prowadzenie i nadzór nad pracą opiekuńczo - wychowawczą z dziećmi zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;  
3)    Nadzorowanie prowadzonej dokumentacji przez wychowawców placówek opiekuńczo – wychowawczych zgodnie z  rozporządzeniem w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej;
4)    Prowadzenie zajęć terapeutycznych dla dzieci i szkoleń dla pracowników.

IV.    Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1)    praca w pełnym wymiarze czasu pracy, w Centrum Administracyjnym Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych im. Janusza Korczaka w Krasnem, Krasne 1, 16-060 Zabłudów;
2)    praca wymagająca dużej odporności na stres, zarządzania zasobami ludzkimi, podejmowania decyzji , kontaktów z instytucjami publicznymi;
3)    praca w budynku nie przystosowanym dla osób niepełnosprawnych ruchowo, w budynku znajdują się bariery architektoniczne.

V.    Wymagane dokumenty:

1)    życiorys (Curriculum Vitae),
2)    list motywacyjny,
3)    kopie dokumentów potwierdzających  wymagane wykształcenie - potwierdzonych klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata,
4)    kopie dokumentów potwierdzających wymagany niezbędny staż pracy - poświadczonych klauzulą „za zgodność  z oryginałem” przez kandydata,
5)    oświadczenie kandydata, iż nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona,
6)    oświadczenie kandydata dotyczące wypełniania obowiązku alimentacyjnego - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do kandydata wynika z tytułu egzekucyjnego lub oświadczenie
o braku zobowiązania do wypełnienia obowiązku alimentacyjnego,
7)    oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8)    oświadczenie, że kandydat korzysta z pełni praw publicznych, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiada obywatelstwo polskie,
9)    aktualne zaświadczenie lekarskie (ważne 3 miesiące od dnia wydania) potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku z-cy dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej,
10)    opinie i referencje potwierdzające nieposzlakowaną opinię kandydata.

VI.    Dane osobowe- klauzula informacyjna:

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
- Administrator danych i kontakt do niego: Centrum Administracyjne Obsługi  Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych im. Janusza Korczaka w Krasnem, reprezentowane przez Annę Zieniewicz,
16-060 Zabłudów, Krasne 1, tel. 85 717 71 35.
- Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok, adres e-mail:  m.falkowski@st.bialystok.wrotapodlasia.pl
- cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy.
- informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,  dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
- okres przechowywania danych: okres wynikający z „Jednolitego rzeczowego wykazu akt organów powiatu i starostw powiatowych”.
- uprawnienia:
• prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej.
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
- podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 11 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a i  c RODO.
- inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

Oferty należy składać w  zamkniętych kopertach, z podanym  imieniem, nazwiskiem, adresem zwrotnym osobiście w siedzibie Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych im. Janusza Korczaka w Krasnem, sekretariat lub pocztą na adres – Centrum Administracyjnego Obsługi  Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych im. Janusza Korczaka w Krasnem, Krasne 1, 16-060 Zabłudów, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko pracy Zastępcy Dyrektora Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych im. Janusza Korczaka w Krasnem” w terminie do dnia 28 lutego 2020 roku (liczy się data stempla pocztowego).Aplikacje, które wpłyną  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Białymstoku (www.bip.st.bialystok.wrotapodlasia.pl), na tablicy ogłoszeń Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych im. Janusza Korczaka w Krasnem.


Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie  pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282).                                                                                                                                     Anna Zieniewicz

                                                                                        14.02.2020         p.o. Dyrektora Centrum Administracyjnego

                                                                                                               Obsługi  Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
                                                                                                                         im. Janusza Korczaka w Krasnem

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Anna Zieniewicz p.o. Dyrektora Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych im. Janusza Korczaka w Krasnem

Opublikował: Urszula Sosnowska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 05-03-2020

Data udostępnienia w BIP: 14-02-2020 14:30

Data modyfikacji informacji: 05-03-2020 13:29