15.09.2020 sprzątaczka w Wydziale Organizacyjnym (pełny etat)(zakończony)

KS.210.15.2020        

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko sprzątaczki

w Wydziale Organizacyjnym (1 etat)

 

Informujemy, iż po przeprowadzonej procedurze naboru na ww. stanowisko została wybrana następująca osoba:

 Jolanta Perkowska, Grabówka

Ww. osoba spełniła wszystkie kryteria określone w ogłoszeniu, a jej doświadczenie zawodowe uzasadnia wybór do zatrudnienia.

 

 Starosta

                                                                                              14.10.2020   Jan Bolesław Perkowski

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KS.210.15.2020


OGŁOSZENIE O WOLNYM  STANOWISKU  PRACY

Starosta Powiatu Białostockiego poszukuje kandydatów na stanowisko pracy
-  sprzątaczka (pełen etat) w Wydziale OrganizacyjnymNazwa i adres jednostki:
Starostwo Powiatowe w Białymstoku
ul. Borsucza 2
15-569 Białystok
 
1.    Wymagania niezbędne:
a)    wykształcenie: podstawowe,
b)     pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c)     obywatelstwo polskie
 Poza obywatelami polskimi na stanowisko sprzątaczki mogą ubiegać się:
 - obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
- osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

2.    Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
a)    Utrzymywanie czystości i porządku pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatek schodowych, sal konferencyjnych.
b)    Mycie okien, drzwi, powierzchni przeszklonych, odkurzanie wykładzin miękkich, zamiatanie i mycie posadzek.
c)    Codzienne sprzątanie sanitariatów.
d)    Sprzątanie pomieszczeń innych niż biurowe np. gospodarczych, serwerowni, archiwów.
e)    Pranie firan, flag, obrusów, tkanin dekoracyjnych oraz ich prasowanie.
f)    Dbanie o zieleń znajdującą się w przestrzeni ogólnej.

3.    Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
a)    praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
b)    praca w następujących budynkach w Białymstoku:  nie posiadającym windy przy ul. Branickiego 13 i przy
ul. Borsuczej 2 oraz w budynku posiadającym windę przy ul. Słonimskiej 15/1,
c)    godziny pracy: poniedziałek- piątek wg grafiku ustalanego w przedziale czasowym 13:00 – 22:00, sporadycznie w godzinach 6:00 – 16:00.

4.    Wymagane dokumenty:
a)    życiorys (Curriculum Vitae) – własnoręcznie podpisany przez kandydata,
b)    list motywacyjny – własnoręcznie podpisany przez kandydata,
c)    oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu obywatelstwa polskiego,
d)    inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i uprawnieniach (potwierdzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata).

5.    Dane osobowe- klauzula informacyjna:
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
- Administrator danych i kontakt do niego: Starostwo Powiatowe w Białymstoku reprezentowane przez Jana Bolesława Perkowskiego, 15-569 Białystok, ul. Borsucza 2, tel. 85 740 39 97.
- Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Białymstoku,
ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok, adres e-mail: m.falkowski@st.bialystok.wrotapodlasia.pl
- cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy.
- informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,  dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
- okres przechowywania danych: okres wynikający z „Jednolitego rzeczowego wykazu akt organów powiatu i starostw powiatowych”.
- uprawnienia:
• prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej.
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
- podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 11 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a i  c RODO.
- inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Starostwa przy ulicy Borsuczej 2, pokój nr 10 – kancelaria lub pocztą na adres – Starostwo Powiatowe w Białymstoku, 15-569 Białystok ul. Borsucza 2  z dopiskiem: „Dotyczy ogłoszenia na stanowisko sprzątaczki” w terminie do dnia 30 września 2020 roku (liczy się data stempla pocztowego).
Aplikacje, które wpłyną  do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Osoby spełniające wymagania zostaną poinformowane indywidualnie o terminie posiedzenia Komisji Konkursowej. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
(www.bip.st.bialystok.wrotapodlasia.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie przy ul. Borsuczej 2 w Białymstoku.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie  pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r., poz. 1781) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282).
                                

                                                
                                                                                                                                                                                                                                                    Starosta

                                                                                                                                                                                                            14.09.2020r.             Jan Bolesław Perkowski            

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski- Starosta Powiatu Białostockiego

Opublikował: Urszula Sosnowska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 14-10-2020

Data udostępnienia w BIP: 15-09-2020 14:14

Data modyfikacji informacji: 14-10-2020 11:00