24.02.2020- podinspektor w Wydziale Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji (pełen etat) (zakończony)

KS.210.4.2020          

 

 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 na stanowisko podinspektora w Wydziale Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji (1 etat)

 

 Informujemy, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana następująca osoba:

 

Magdalena Korolczuk ,  zam. Białystok

 

 Ww. osoba spełniła wszystkie kryteria wynikające z procedury naboru. Posiadała dużą wiedzę z zakresu wymagań niezbędnych określonych w ogłoszeniu na ww. stanowisko.  Powyższe uzasadnia wybór do zatrudnienia na stanowiska podinspektora w Wydziale Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji.

 

 

               Starosta

                            21.05.2020r.        Jan Bolesław Perkowski

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

KS.210.4.2020OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Starosta Powiatu Białostockiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
podinspektora  w Wydziale Kultury, Sportu, Turystyki i Promocja (1 etat)Nazwa i adres jednostki:
Starostwo Powiatowe w Białymstoku
ul. Borsucza 2
15-569 Białystok
 


1.    Wymagania niezbędne:
a)    obywatelstwo polskie
 Poza obywatelami polskimi na stanowisko podinspektora mogą ubiegać się:
 - obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
- osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
b)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c)    kandydaci nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
d)    nieposzlakowana opinia,
e)    wykształcenie – wyższe lub średnie,
f)    w przypadku wykształcenia średniego minimum 3-letni staż pracy.  


2.    Wymagania dodatkowe:
a)    dobra znajomość przepisów prawa w zakresie administracji samorządowej oraz innych przepisów stosowanych w jednostce, związanych z nałożonymi zadaniami ustawowymi, a w szczególności: ustawa o samorządzie powiatowym, ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, ustawa o sporcie,  prawo o stowarzyszeniach, ustawa o fundacjach, ustawa o finansach publicznych,  ustawa o bibliotekach, ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa Kodeks postępowania administracyjnego.
b)    znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Białymstoku,
w szczególności Instrukcji Kancelaryjnej dla organów Powiatu, Statutu Powiatu Białostockiego oraz Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białymstoku,
c)    praktyczna umiejętność obsługi programów komputerowych z zakresu obsługi baz danych, prawniczych (Lex) oraz pakietu biurowego MS OFFICE,
d)    samodzielność, komunikatywność, systematyczność, umiejętność pracy w zespole, inicjatywa w rozwiązywaniu problemów,
e)    mile widziane wykształcenie o kierunku turystyka i rekreacja,  
f)    mile widziane doświadczenie zawodowe w pracy w administracji w obszarze działalności kulturalnej i promocji.  


3.    Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a)    Organizowanie otwartych konkursów ofert z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz upowszechniania kultury fizycznej. Rozliczanie dotacji udzielonej z powiatu.
b)    Przygotowywanie kalendarza imprez kulturalnych i sportowych na terenie powiatu.
c)    Organizowanie bądź współorganizowanie imprez kulturalnych oraz sportowo-rekreacyjnych o zasięgu powiatowym.
d)    Prowadzenie zadań biblioteki powiatowej m.in. sprawowanie nadzoru nad jej działalnością merytoryczną, rozliczanie dotacji przeznaczonej na jej funkcjonowanie.
e)    Opracowywanie, realizacja i rozliczanie programu współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
f)    Powoływanie zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu oraz realizacja celów działania tych zespołów.
g)    Wykonywanie zadań wynikających ze sprawowania nadzoru nad działalnością fundacji, stowarzyszeń, stowarzyszeń kultury fizycznej oraz uczniowskich klubów sportowych.
h)    Prowadzenie ewidencji stowarzyszeń działających na terenie powiatu. Przygotowywanie i wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis do ewidencji, prowadzenie rejestru stowarzyszeń.
i)    Przygotowywanie i wydawanie decyzji oraz zaświadczeń potwierdzających wpis do ewidencji oraz prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych i ich związków oraz stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej działających na terenie powiatu.
j)    Przygotowywanie decyzji dotyczących zakazu przeprowadzania imprez masowych na terenie powiatu lub jego części na czas określony lub do odwołania.
k)   Przygotowywanie dokumentacji oraz rozliczanie środków finansowych związanych z realizacją powierzonych zadań.
l)    Pozyskiwanie krajowych i zagranicznych źródeł finansowania wykonywanych przez Powiat zadań.

4.    Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

a)    praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
b)    praca przy komputerze powyżej 4 godzin,
c)    praca w budynku nie posiadającym windy przy ul. Borsuczej 2 w Białymstoku,
d)    godziny pracy: poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.30-15.30.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. W związku z tym art.13a ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych o pierwszeństwie w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, osób niepełnosprawnych ma zastosowanie.

5.    Wymagane dokumenty:

a)    życiorys (Curriculum Vitae) – własnoręcznie podpisany przez kandydata,
b)    list motywacyjny – własnoręcznie podpisany przez kandydata,
c)    kopie dokumentów potwierdzających  wymagane wykształcenie - potwierdzonych klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata (świadectwo ukończenia szkoły, dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
d)    kopie dokumentów potwierdzających staż pracy – w przypadku wykształcenia średniego (poświadczonych klauzulą „za zgodność  z oryginałem” przez kandydata),
e)    oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe i korzysta z pełni praw publicznych,
f)    ewentualne referencje i opinie,
g)    inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i uprawnieniach (potwierdzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata),
h)    kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kandydatów zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu (potwierdzona klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata), zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych.

6.    Dane osobowe- klauzula informacyjna:

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
- Administrator danych i kontakt do niego: Starostwo Powiatowe w Białymstoku reprezentowane przez Jana Bolesława Perkowskiego, 15-569 Białystok, ul. Borsucza 2, tel. 85 740 39 97.
- Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok, adres e-mail: m.falkowski@st.bialystok.wrotapodlasia.pl
- cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy.
- informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,  dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
- okres przechowywania danych: okres wynikający z „Jednolitego rzeczowego wykazu akt organów powiatu i starostw powiatowych”.
- uprawnienia:
• prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej.
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
- podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 11 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a i  c RODO.
- inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

Wymagane dokumenty dotyczące naboru należy składać osobiście w siedzibie Starostwa przy ulicy Borsuczej 2, pokój nr 10 – kancelaria lub pocztą na adres – Starostwo Powiatowe w Białymstoku, 15-569 Białystok ul. Borsucza 2 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji”  w terminie do dnia 06 marca 2020  roku (liczy się data stempla pocztowego).
Aplikacje, które wpłyną  do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Osoby spełniające wymagania zostaną poinformowane indywidualnie o terminie posiedzenia Komisji Konkursowej. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.st.bialystok.wrotapodlasia.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie przy ul. Borsuczej 2 w Białymstoku.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie  pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282).


                               
                                                                                                                                                             Starosta

                                                                                                                     24.02.2020 r.         Jan Bolesław Perkowski        

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Starosta Powiatu Białostockiego, Jan Bolesław Perkowski

Opublikował: Beata Pona

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 24-02-2020

Data udostępnienia w BIP: 24-02-2020 12:01

Data modyfikacji informacji: 21-05-2020 12:01