11.05.2020- podinspektor w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości (ewidencja gruntów- pełen etat) (zakończony)

KS.210.7.2020          

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko podinspektora

w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości  (1 etat)

 

Informujemy, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana następująca osoba:

 

Elżbieta Pawłowska, zam. Białystok

 

Ww. osoba spełniła wszystkie kryteria wynikające z procedury naboru. Posiadała dużą wiedzę z zakresu wymagań niezbędnych określonych w ogłoszeniu na ww. stanowisko.  Powyższe uzasadnia wybór do zatrudnienia na stanowisko podinspektora w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości.

                                                                                                                                                                    Starosta

                                                                                                                                   23.06.2020        Jan Bolesław Perkowski

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KS.210.7.2020


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Starosta Powiatu Białostockiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
podinspektora w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości (1 etat)

Nazwa i adres jednostki:
Starostwo Powiatowe w Białymstoku
ul. Borsucza 2
15-569 Białystok
 
1.    Wymagania niezbędne:
a)    obywatelstwo polskie
 Poza obywatelami polskimi na stanowisko podinspektora mogą ubiegać się:
 - obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
- osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
b)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c)    kandydaci nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
d)    nieposzlakowana opinia,
e)    wykształcenie – wyższe lub średnie, w przypadku wykształcenia średniego minimum 3-letni staż pracy.

2.    Wymagania dodatkowe:
a)    mile widziane wykształcenie geodezyjne;
b)    mile widziany staż pracy w administracji publicznej przy załatwianiu spraw z zakresu geodezji lub staż pracy w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego, uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu 2;
c)    dobra znajomość przepisów prawa w zakresie administracji samorządowej oraz innych przepisów stosowanych w jednostce, związanych z nałożonymi zadaniami ustawowymi, a w szczególności: ustawa o samorządzie powiatowym, ustawa o pracownikach samorządowych, Prawo geodezyjne i kartograficzne, rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków, rozporządzenie w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych, rozporządzenie w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, rozporządzenie w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, rozporządzenie w sprawie udostępnienia materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru dokumentu obliczenia opłaty, rozporządzenie w sprawie wykazywania w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych, rozporządzenie w sprawie określenia podstawowych warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych, rozporządzenie w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych, rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, rozporządzenie w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach;
d)    znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Białymstoku,
w szczególności Instrukcji Kancelaryjnej dla organów Powiatu, Statutu Powiatu Białostockiego oraz Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białymstoku,
e)    praktyczna umiejętność obsługi programów komputerowych z zakresu obsługi baz danych, prawniczych (Lex) oraz pakietu biurowego MS OFFICE,
f)    samodzielność, sumienność, komunikatywność, systematyczność, umiejętność pracy w zespole, inicjatywa w rozwiązywaniu problemów, dokładność, kreatywność.


3.    Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
Realizacja zadań starosty w zakresie przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów wykonawczych, a w szczególności:
a)  wprowadzanie zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków,
b) prowadzenie Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości,
c) sporządzanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków na podstawie złożonych wniosków,
d) sporządzanie kopii map i kopii dokumentów z operatu ewidencji gruntów i budynków na podstawie wniosków osób i jednostek uprawnionych do pozyskiwania informacji w tym zakresie,
e) obsługa interesantów w zakresie: udzielania informacji z ewidencji gruntów i  budynków poprzez wykonanie wypisów, kopii map i innych  dokumentów, naliczania opłat zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, przygotowywania projektów wyjaśnień rozbieżności pomiędzy zapisem w operacie ewidencji gruntów i   budynków,  a zapisem wykazanym w tytule własności nieruchomości,
f) obsługa rzeczoznawców majątkowych oraz jednostek wykonawstwa geodezyjnego poprzez
  udostępnianie stosownej dokumentacji,
g) naliczanie opłat za  udzielanie informacji o zasobie.

4.    Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
a)    praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
b)    praca przy komputerze powyżej 4 godzin,
c)    praca w budynku nie posiadającym windy przy ul. Branickiego 13 w Białymstoku,
d)    godziny pracy: poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.30-15.30.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. W związku z tym art.13a ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych o pierwszeństwie w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, osób niepełnosprawnych ma zastosowanie.

5.    Wymagane dokumenty:
a)    życiorys (Curriculum Vitae) – własnoręcznie podpisany przez kandydata,
b)    list motywacyjny – własnoręcznie podpisany przez kandydata,
c)    kopie dokumentów potwierdzających  wymagane wykształcenie - potwierdzonych klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata (świadectwo ukończenia szkoły, dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
d)    kopie dokumentów potwierdzających staż pracy- w przypadku wykształcenia średniego – (poświadczonych klauzulą „za zgodność  z oryginałem” przez kandydata),
e)    oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe i korzysta z pełni praw publicznych,
f)    ewentualne referencje i opinie,
g)    inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i uprawnieniach (potwierdzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata),
h)    kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kandydatów zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu (potwierdzona klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata), zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych.

6.    Dane osobowe- klauzula informacyjna:
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
- Administrator danych i kontakt do niego: Starostwo Powiatowe w Białymstoku reprezentowane przez Jana Bolesława Perkowskiego, 15-569 Białystok, ul. Borsucza 2, tel. 85 740 39 97.
- Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok, adres e-mail: m.falkowski@st.bialystok.wrotapodlasia.pl
- cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy.
- informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,  dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
- okres przechowywania danych: okres wynikający z „Jednolitego rzeczowego wykazu akt organów powiatu i starostw powiatowych”.
- uprawnienia:
• prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej.
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
- podstawa prawna przetwarzania danych: art. 22(1) Kodeksu pracy oraz art. 11 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a i  c RODO.
- inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

Wymagane dokumenty dotyczące naboru należy składać osobiście w siedzibie Starostwa przy ulicy Borsuczej 2, pokój nr 10 – kancelaria lub pocztą na adres – Starostwo Powiatowe w Białymstoku, 15-569 Białystok ul. Borsucza 2 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora  (ewidencja gruntów) w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości”  w terminie do dnia 22 maja 2020  roku (liczy się data stempla pocztowego). Aplikacje, które wpłyną  do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Osoby spełniające wymagania zostaną poinformowane indywidualnie o terminie posiedzenia Komisji Konkursowej. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.st.bialystok.wrotapodlasia.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie przy ul. Borsuczej 2 w Białymstoku.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie  pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282).


                            
Starosta

11.05.2020 r.    Jan Bolesław Perkowski

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Starosta Powiatu Białostockiego, Jan Bolesław Perkowski

Opublikował: Urszula Sosnowska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 23-06-2020

Data udostępnienia w BIP: 11-05-2020 12:08

Data modyfikacji informacji: 23-06-2020 15:15