26.02.2018- inspektor w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości (pełen etat) (zakończony)

KS.210.6.2018          

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 na stanowisko Inspektora

w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości (1 etat)

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana następująca osoba:

 

Anna Kot                   – Białystok

 Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie kryteria związane z procedurą naboru. Wykazała się bardzo dużą wiedzą z zakresu pytań związanych z naborem na ww. stanowisko, co uzasadnia wybór tej kandydatki do zatrudnienia na stanowisko inspektora
w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości.

 

                                                                                                                      Starosta

                                                                                          28.03.2018r.     Antoni Pełkowski                                                  

 

 

 


KS.210.6.2018


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Starosta Powiatu Białostockiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
– inspektor w Wydziale Geodezji, Katastru i NieruchomościNazwa i adres jednostki:
Starostwo Powiatowe w Białymstoku
ul. Borsucza 2
15-569 Białystok
 

1.    Wymagania niezbędne:

a)    obywatelstwo polskie
 Poza obywatelami polskimi na stanowisko inspektora mogą ubiegać się:
 - obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
- osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach ustawy o służbie cywilnej,
b)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c)    kandydaci nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub    umyślne przestępstwa skarbowe,
d)    nieposzlakowana opinia,
e)    wykształcenie – wyższe,  
f)    co najmniej trzyletni staż pracy.


2.    Wymagania dodatkowe:
a)    znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie Powiatu jako jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności ustawy o samorządzie powiatowym,
b)    znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Białymstoku, w szczególności Instrukcji Kancelaryjnej dla organów Powiatu, Statutu Powiatu Białostockiego oraz Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białymstoku,
c)    praktyczna umiejętność obsługi programów  komputerowych  z zakresu obsługi baz danych, prawniczych (Lex) oraz pakietu biurowego MS OFFICE,
d)    znajomość przepisów regulujących n/w zadania, w szczególności: ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych, ustawa z dnia 18 października 1998 roku przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 roku przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym, ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, ustawa z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali oraz ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne,
e)    mile widziane doświadczenie zawodowe w administracji publicznej; przy prowadzeniu postępowań administracyjnych,
f)    mile widziane osoby z wykształceniem wyższym o kierunku: administracja, prawo, lub geodezja z zakresu gospodarki nieruchomościami.


3.    Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a)    prowadzenie postępowań administracyjnych na podstawie wyżej wymienionych przepisów, kończących się wydaniem decyzji administracyjnych,
b)    aktualizacja opłat za wieczyste użytkowanie,
c)    przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
d)    prowadzenie postępowań ustalających odszkodowania za nieruchomości nabywane pod drogi powiatowe i gminne na mocy decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowych,
e)    prowadzenie postępowań odszkodowawczych z tytułu przejścia z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego nieruchomości wydzielonych w wyniku podziałów geodezyjnych dokonywanych na wniosek właściciela pod drogi publiczne,
f)    prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie wywłaszczania nieruchomości i zwrotu wywłaszczonych nieruchomości.


4.    Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

a)    praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
b)    praca przy komputerze powyżej 4 godzin,
c)    praca w budynku nie posiadającym windy – na I piętrze przy ul. Branickiego 13,
d)    godziny pracy: poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.30-15.30.


W miesiącu styczniu 2018 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wyniósł powyżej 6%. W związku z tym art.13a ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych o pierwszeństwie w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych osób niepełnosprawnych nie ma zastosowania.


5.    Wymagane dokumenty:

a)    życiorys (Curriculum Vitae) – własnoręcznie podpisany przez kandydata,
b)    list motywacyjny – własnoręcznie podpisany przez kandydata,
c)    kopie dokumentów poświadczających wykształcenie - potwierdzonych klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
d)    kwestionariusz  osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór na stronie BIP),
e)    kopie dokumentów poświadczających  staż pracy  (poświadczonych klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata),
f)    oświadczenie, że  kandydat nie był skazany  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe i korzysta z pełni praw publicznych,
g)    ewentualne  referencje i opinie (poświadczone klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata),
h)    inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i uprawnieniach (potwierdzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata).


Wymagane dokumenty dotyczące naboru należy składać osobiście w siedzibie Starostwa przy ulicy Borsuczej 2, pokój nr 10 – kancelaria lub pocztą na adres – Starostwo Powiatowe w Białymstoku, 15-569 Białystok ul. Borsucza 2  z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko inspektora w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości'' w terminie do dnia 12 marca 2018 roku  (liczy się data stempla pocztowego).
Aplikacje, które wpłyną  do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
(bip.st.bialystok.wrotapodlasia.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie przy ul. Borsuczej 2 w Białymstoku.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie  pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 922 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r., poz. 902 z późn.zm.)”.
                                
                                                                                                                                                  Starosta

                                                                                                                     26.02.2018r.     Antoni Pełkowski
                                                     

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Starosta Powiatu Białostockiego, Antoni Pełkowski

Opublikował: Urszula Sosnowska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 28-03-2018

Data udostępnienia w BIP: 26-02-2018 14:35

Data modyfikacji informacji: 28-03-2018 10:21