23.04.2018-inspektor w Wydziale Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego (1/2 etatu, zakończony)

KS.210.9.2018

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 na stanowisko inspektora

w Wydziale Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego

w związku z realizacją projektów:

„ Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1” oraz „ Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

 

W wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana następująca osoba:

 

Halina Luba, zam. Białystok

Kandydatka spełniła wszystkie kryteria związane z procedurą naboru. Wykazała się bardzo dużą wiedzą z zakresu pytań związanych z naborem na ww. stanowisko, co uzasadnia wybór do zatrudnienia na stanowisko inspektora w Wydziale Spraw Społecznych
i Zarządzania Kryzysowego.

 

                                                                                                                    Wicestarosta

 

                                                                       28.05.2018 r.                          Jolanta Den

 

 

 

                                                                                     

KS.210.9.2018


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Starosta Powiatu Białostockiego
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Spraw Społecznych
i Zarządzania Kryzysowego
w związku z realizacją projektów:
„ Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1” oraz „ Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020Nazwa stanowiska pracy:

Inspektor- 1 stanowisko  (½ etatu )

Nazwa i adres jednostki:

Starostwo Powiatowe w Białymstoku
ul. Borsucza 2
15-569 Białystok
 

1.    Wymagania niezbędne:

a)    obywatelstwo polskie
 Poza obywatelami polskimi na stanowisko inspektora mogą ubiegać się:
 - obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
- osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
b)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c)    kandydaci nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
d)    nieposzlakowana opinia,
e)    wykształcenie – wyższe,  
f)    co najmniej trzyletni staż pracy.

2.    Wymagania dodatkowe:
a)    3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie poradnictwa edukacyjno-zawodowego osób dorosłych,
b)    znajomość przepisów ustawy dotyczących zasad realizacji programów w zakresie  polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,
c)    znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie Powiatu jako jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności ustawy o samorządzie powiatowym oraz  ustawy o pracownikach samorządowych,
d)    znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Białymstoku, w szczególności Instrukcji Kancelaryjnej dla organów Powiatu, Statutu Powiatu Białostockiego oraz Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białymstoku,
e)    praktyczna umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu biurowego MS OFFICE,
f)    łatwość nawiązywania kontaktów, otwartość i komunikatywność.


3.  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, wynikających z założeń do projektów „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1” oraz „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020:

a)    wstępne rozpoznanie potrzeby potencjonalnego uczestnika projektu wyrażającego chęć rozwoju kompetencyjno-kwalifikacyjnego, ale nie posiadającego orientacji  w zakresie własnych predyspozycji, możliwości  w kontekście potrzeb lokalnego/regionalnego rynku pracy;
b)    przeprowadzenie rozmowy i wyszukanie „zawężonej oferty”, dostosowanej do usług oferowanych w projekcie;
c)    pomoc w dopasowaniu formy i rodzaju kształcenia do potrzeb uczestnika projektu, przy uwzględnieniu analizy popytu pracodawców na kompetencje i kwalifikacje;
d)    weryfikacja zgłoszonego przez uczestnika projektu zapotrzebowania na usługę szkoleniową
z faktycznymi potrzebami grantobiorców  w odniesieniu do sytuacji na lokalnym/ regionalnym rynku pracy;  
e)    pomoc uczestnikom projektu w trakcie całego procesu realizacji systemu – od podejmowania decyzji o wejściu do projektu aż do rozliczenia usług edukacyjnych;
f)    wyjaśnianie zasad udzielania dofinansowania;
g)    informowanie o korzyściach wynikających z udziału w projekcie;
h)    pomaganie w wypełnianiu dokumentów rekrutacyjnych;
i)    gromadzenie informacji o stopniu zadowolenia uczestników projektu z uczestnictwa w projekcie oraz informacji zwrotnej dotyczącej jakości szkoleń;
j)    wykonywanie wszelkich innych prace powierzonych przez przełożonego.
 

4.    Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

a)    praca w wymiarze czasu pracy wynoszącym ½ etatu, z tym że ¼ etatu w projekcie 3.2.1 RPO oraz ¼ etatu w projekcie 3.2.2 RPO. Umowa o pracę na czas określony tj. na okres realizacji projektu.  
b)    praca przy komputerze poniżej 4 godzin, siedząca, administracyjno-biurowa, bezpośredni kontakt z uczestnikami Projektu.
c)    praca w biurze w Białymstoku przy ul. Św. Rocha 3 (parter) - budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,
d)    praca wg harmonogramu.


W miesiącu marcu 2018 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wyniósł powyżej 6%. W związku z tym art.13a ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych o pierwszeństwie w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, osób niepełnosprawnych nie ma zastosowania.


5.    Wymagane dokumenty:

a)    życiorys (Curriculum Vitae) – własnoręcznie podpisany przez kandydata,
b)    list motywacyjny – własnoręcznie podpisany przez kandydata,
c)    kopie dokumentów potwierdzających  wykształcenie - potwierdzonych klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
d)    kwestionariusz  osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór na stronie BIP),
e)    kopie dokumentów potwierdzających staż pracy  (poświadczonych klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata),
f)    oświadczenie, że  kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe i korzysta z pełni praw publicznych,
g)    ewentualne referencje i opinie,
h)    inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i uprawnieniach, w tym w zakresie 3-letniego doświadczenia zawodowego w zakresie poradnictwa edukacyjno-zawodowego osób dorosłych, (potwierdzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata).


Wymagane dokumenty dotyczące naboru należy składać osobiście w siedzibie Starostwa przy ulicy Borsuczej 2, pokój nr 10 – kancelaria lub pocztą na adres – Starostwo Powiatowe w Białymstoku, 15-569 Białystok ul. Borsucza 2 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko inspektora w Wydziale Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego'' w terminie do dnia 4 maja 2018 roku (liczy się data stempla pocztowego).
Aplikacje, które wpłyną  do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Osoby spełniające wymagania zostaną poinformowane indywidualnie o terminie posiedzenia Komisji Konkursowej.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
(www.bip.powiatbialostocki.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie przy ul. Borsuczej 2 w Białymstoku.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie  pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r., poz. 902).
                                


                                                                                                                                  Wicestarosta

                                                                                                             23.04.2018      Jolanta Den
                                
                

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Starosta Powiatu Białostockiego, Antoni Pełkowski

Opublikował: Urszula Sosnowska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 28-05-2018

Data udostępnienia w BIP: 23-04-2018 10:42

Data modyfikacji informacji: 28-05-2018 12:11