20.03.2018- podinspektor w Wydziale Architektury (pełen etat) (zakończony)

KS.210.8.2018          

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 na stanowisko Podinspektora

w Wydziale Architektury (1 etat)

 

 Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana następująca osoba:

 

 

Katarzyna Hałaburda                     – Białystok

 

 

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie kryteria związane z procedurą naboru. Wykazała się bardzo dużą wiedzą z zakresu pytań związanych z naborem na ww. stanowisko, co uzasadnia wybór tej kandydatki do zatrudnienia na stanowisko podinspektora
w Wydziale Architektury.

 

                                                                                                                   STAROSTA

                                                                                       20.04.2018r.….…Antoni Pełkowski……

                                                                                           (data i podpis osoby upoważnionej)

 

 

 

 

 

 

KS.210.8.2018


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Starosta Powiatu Białostockiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
– podinspektor w Wydziale ArchitekturyNazwa i adres jednostki:

Starostwo Powiatowe w Białymstoku
ul. Borsucza 2
15-569 Białystok
 

1.    Wymagania niezbędne:

a)    obywatelstwo polskie
 Poza obywatelami polskimi na stanowisko podinspektora mogą ubiegać się:
 - obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
- osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach ustawy o służbie cywilnej,
b)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c)    kandydaci nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
d)    nieposzlakowana opinia,
e)    wykształcenie – wyższe lub średnie (w przypadku średniego wykształcenia wymagany jest co najmniej trzyletni staż pracy).

2.    Wymagania dodatkowe:

a)    znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie Powiatu jako jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności ustawy o samorządzie powiatowym,
b)    znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Białymstoku, w szczególności Instrukcji Kancelaryjnej dla organów Powiatu, Statutu Powiatu Białostockiego oraz Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białymstoku,
c)    praktyczna umiejętność obsługi programów  komputerowych  z zakresu obsługi baz danych, prawniczych (Lex) oraz pakietu biurowego MS OFFICE,
d)    znajomość przepisów regulujących n/w zadania, w szczególności: ustawy Prawo Budowlane, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy Prawo wodne, Kodeks Postępowania Administracyjnego, ustawy o opłacie skarbowej, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej,
e)    mile widziane doświadczenie zawodowe przy prowadzeniu postępowań administracyjnych.

3.    Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

a)    wydawanie pozwoleń na budowę i zatwierdzanie projektu budowlanego,
b)    wydawanie pozwoleń na rozbiórki obiektów budowlanych,
c)    wydawanie postanowień o obowiązku usunięcia nieprawidłowości w przedłożonym do zatwierdzenia projekcie budowlanym,
d)    wydawanie decyzji o odmowie udzielania pozwolenia na budowę,
e)    wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę w przypadku zamiaru dokonania istotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego,
f)    uczestniczenie na wezwanie organów nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych,
g)    bezzwłoczne przekazywanie organom nadzoru budowlanego kopii ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym oraz kopii innych decyzji, postanowień i zgłoszeń.


4.    Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

a)    praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
b)    praca przy komputerze powyżej 4 godzin,
c)    praca na III piętrze w budynku nie posiadającym windy,
d)    godziny pracy: poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.30-15.30.

W miesiącu lutym 2018 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wyniósł powyżej 6%. W związku z tym art.13a ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych o pierwszeństwie w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych osób niepełnosprawnych nie ma zastosowania.

5.    Wymagane dokumenty:

a)    życiorys (Curriculum Vitae) – własnoręcznie podpisany przez kandydata,
b)    list motywacyjny – własnoręcznie podpisany przez kandydata,
c)    kopie dokumentów poświadczających  wykształcenie - potwierdzonych klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
d)    kwestionariusz  osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór na stronie BIP),
e)    kopie dokumentów poświadczających  staż pracy  (poświadczonych klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata),
f)    oświadczenie, że  kandydat nie był skazany  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe i korzysta z pełni praw publicznych,
g)    ewentualne  referencje i opinie,
h)    inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i uprawnieniach (potwierdzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata).

Wymagane dokumenty dotyczące naboru należy składać osobiście w siedzibie Starostwa przy ulicy Borsuczej 2, pokój nr 10 – kancelaria lub pocztą na adres – Starostwo Powiatowe w Białymstoku, 15-569 Białystok ul. Borsucza 2 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Architektury'' w terminie do dnia 31 marca 2018 roku (liczy się data stempla pocztowego). Aplikacje, które wpłyną  do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
(bip.st.bialystok.wrotapodlasia.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie przy ul. Borsuczej 2 w Białymstoku.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie  pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 922 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r., poz. 902 z późn.zm.)”.
                                

                                                                                                                                              STAROSTA

                                                                                                                     20.03.2018r.   Antoni Pełkowski
                                                                                                                                             (data, podpis)

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Starosta Powiatu Białostockiego, Antoni Pełkowski

Opublikował: Urszula Sosnowska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 20-04-2018

Data udostępnienia w BIP: 20-03-2018 14:32

Data modyfikacji informacji: 20-04-2018 09:01