07.03.2018- podinspektor w Wydziale Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego (pełen etat) (zakończony)

KS.210.7.2018          

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko podinspektora

w Wydziale Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego

w związku z realizacją projektów:

„ Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1” oraz „ Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

 

 W wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana następująca osoba:

Joanna Kitlas, zam. Czarna Białostocka

 

Pani Joanna Kitlas spełniła wszystkie kryteria związane z procedurą naboru. Wykazała się bardzo dużą wiedzą z zakresu pytań związanych z naborem na ww. stanowisko, co uzasadnia wybór do zatrudnienia na stanowisko podinspektora w Wydziale Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego.

 

                                                                                                         Wicestarosta

                                                                        29.03.2018 r.              Jolanta Den

 

 

KS.210.7.2018


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Starosta Powiatu Białostockiego
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Spraw Społecznych
i Zarządzania Kryzysowego
w związku z realizacją projektów:
„ Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1” oraz „ Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Nazwa stanowiska pracy:

Podinspektor   (1 etat )

Nazwa i adres jednostki:

Starostwo Powiatowe w Białymstoku
ul. Borsucza 2
15-569 Białystok
 

1.    Wymagania niezbędne:


a)    obywatelstwo polskie
 Poza obywatelami polskimi na stanowisko podinspektora mogą ubiegać się:
 - obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
- osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
b)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c)    kandydaci nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
d)    nieposzlakowana opinia,
e)    wykształcenie – wyższe lub średnie  (w przypadku wykształcenia średniego wymagany jest 3-letni staż pracy).
 

2.    Wymagania dodatkowe:


a)    doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych źródeł zewnętrznych, obsługa programu SL2014,
b)    znajomość przepisów ustawy dotyczących zasad realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,
c)    znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie Powiatu jako jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności ustawy o samorządzie powiatowym oraz  ustawy o pracownikach samorządowych,
d)    znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Białymstoku, w szczególności Instrukcji Kancelaryjnej dla organów Powiatu, Statutu Powiatu Białostockiego oraz Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białymstoku,
e)    praktyczna umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu biurowego MS OFFICE,  
f)    łatwość nawiązywania kontaktów, otwartość i komunikatywność, umiejętności interpersonalne, umiejętność zarządzania ludźmi, dyspozycyjność, wiedza w zakresie równości płci.


3.    Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, wynikających z założeń do projektów „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1” oraz „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020:


a)    stała współpraca z Kierownikiem Projektu,
b)    nadzór nad pracą Punktów Obsługi Uczestników Projektu,
c)    organizowanie i udzielanie informacji w ramach Mobilnych Biur Kariery,
d)    nadzór nad prowadzoną w ramach projektu dokumentacją,
e)    organizacja i prowadzenie spotkań Zespołu Projektowego,
f)    nadzór, organizacja i koordynacja prac Zespołu Projektowego,
g)    wsparcie działań merytorycznych w projekcie,
h)    nadzór nad realizacją harmonogramu projektu,
i)    nadzór nad realizacją przepływów finansowych w projekcie,
j)    nadzór nad realizacją założonych w ramach projektu wskaźników,
k)    informowanie Kierownika Projektu o wszelkich odchyleniach od założeń przyjętych w projekcie, zalecanie działań korygujących oraz pomoc w przygotowaniu właściwych działań naprawczych,
l)    zgłaszanie zaistniałego ryzyka do Rejestru ryzyka,
m)    zarządzanie zagrożeniami zgodnie z zaleceniami Kierownika Projektu ,
n)    uczestniczenie w posiedzeniach Kierowników Zespołów z Kierownikiem Projektu,
o)    wyjaśnianie zasad udzielania dofinansowania,
p)    informowanie o korzyściach wynikających z udziału w projekcie,
q)    wykonywanie wszelkich innych prac powierzonych przez przełożonego.
 

4.    Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

a)    praca w wymiarze czasu pracy wynoszącym pełen etat, z tym że ½  etatu w projekcie 3.2.1 RPO oraz ½ etatu
w projekcie 3.2.2 RPO. Umowa o pracę na czas określony.   
b)    praca przy komputerze powyżej 4 godzin, siedząca, administracyjno-biurowa oraz w formie telepracy.
c)    praca w biurze: Starostwo Powiatowe w Białymstoku, ul. Borsucza 2 (brak windy), w Punktach Obsługi Uczestników Projektu w Białymstoku przy ul. Św. Rocha 3 (parter) - budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz w Łapach, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 15 (parter) - budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych
d)    praca wg harmonogramu.


W miesiącu lutym 2018 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wyniósł powyżej 6%. W związku z tym art.13a ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych o pierwszeństwie w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, osób niepełnosprawnych nie ma zastosowania.


5.    Wymagane dokumenty:
a)    życiorys (Curriculum Vitae) – własnoręcznie podpisany przez kandydata,
b)    list motywacyjny – własnoręcznie podpisany przez kandydata,
c)    kopie dokumentów potwierdzających  wykształcenie - potwierdzonych klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
d)    kwestionariusz  osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór na stronie BIP),
e)    kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (w przypadku wykształcenia średniego, poświadczonych klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata),
f)    oświadczenie, że  kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe i korzysta z pełni praw publicznych,
g)    ewentualne referencje i opinie,
h)    inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i uprawnieniach, w tym w zakresie
doświadczenia zawodowego przy  realizacji projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych źródeł zewnętrznych,  (potwierdzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata).


Wymagane dokumenty dotyczące naboru należy składać osobiście w siedzibie Starostwa przy ulicy Borsuczej 2, pokój nr 10 – kancelaria lub pocztą na adres – Starostwo Powiatowe w Białymstoku, 15-569 Białystok ul. Borsucza 2 z dopiskiem:„Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego'' w terminie do dnia 19 marca 2018 roku (liczy się data stempla pocztowego).
Aplikacje, które wpłyną  do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Osoby spełniające wymagania zostaną poinformowane indywidualnie o terminie posiedzenia Komisji Konkursowej.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
(https://bip.st.bialystok.wrotapodlasia.pl/ ) oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie przy ul. Borsuczej 2 w Białymstoku.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie  pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 922 z poźn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r., poz. 902 z późn. zm. ).
                                


                                                                                                                                               Wicestarosta

                                                                                                               07.03.2018 r.,            Jolanta Den
                                
                

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Starosta Powiatu Białostockiego, Antoni Pełkowski

Opublikował: Urszula Sosnowska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 29-03-2018

Data udostępnienia w BIP: 07-03-2018 14:15

Data modyfikacji informacji: 29-03-2018 08:56