12.01.2018- podinspektor w Wydziale Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego (1 etat) (zakończony)

KS.210.3.2018          

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

na stanowisko podinspektora

w Wydziale Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego

w związku z realizacją projektów:

„ Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1” oraz „ Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014-2020

 

 

W wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana następująca osoba:

 

Agnieszka Sobolewska, zam. Białystok

 

 

Panie Agnieszka Sobolewska spełniła wszystkie kryteria związane z procedurą naboru. Wykazała się bardzo dużą wiedzą z zakresu pytań związanych z naborem na ww. stanowisko, co uzasadnia wybór do zatrudnienia na stanowisko podinspektora w Wydziale Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego.

 

                                                                                                                          Wicestarosta

 

                                                                                       02.02.2018 r.               Jolanta Den

 

 


KS.210.3.2018


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Starosta Powiatu Białostockiego
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Spraw Społecznych
i Zarządzania Kryzysowego
w związku z realizacją projektów:
„ Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1” oraz „ Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Nazwa stanowiska pracy:
Podinspektor 1 stanowisko  (1 etat )

Nazwa i adres jednostki:
Starostwo Powiatowe w Białymstoku
ul. Borsucza 2
15-569 Białystok
 

1.    Wymagania niezbędne:

a)    obywatelstwo polskie
 Poza obywatelami polskimi na stanowisko podinspektora mogą ubiegać się:
 - obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
- osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
b)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c)    kandydaci nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
d)    nieposzlakowana opinia,
e)    wykształcenie – wyższe lub średnie  (w przypadku wykształcenia średniego wymagany jest 3-letni staż pracy).

2.    Wymagania dodatkowe:

a)    doświadczenie zawodowe w zakresie rozliczania projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych źródeł zewnętrznych, znajomość obsługi systemu SL2014,
b)    znajomość wytycznych, zasad rozliczania oraz opisywania dokumentacji,
c)    znajomość przepisów ustawy dotyczących zasad realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,
d)    znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie Powiatu jako jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności ustawy o samorządzie powiatowym oraz  ustawy o pracownikach samorządowych,
e)    znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Białymstoku, w szczególności Instrukcji Kancelaryjnej dla organów Powiatu, Statutu Powiatu Białostockiego oraz Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białymstoku,
f)    praktyczna umiejętność obsługi sprzętu biurowego, komputera, w tym pakietu biurowego MS OFFICE,  
g)    łatwość nawiązywania kontaktów, otwartość i komunikatywność, umiejętność współpracy w zespole, umiejętności interpersonalne.


3.    Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, wynikających z założeń do projektów „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1” oraz „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020:
a)    przygotowywanie wniosków o płatność,
b)    monitorowanie projektu zgodnie z wymogami instytucji finansujących, dbanie o terminowość płatności i harmonogram płatności, kontrola przepływów finansowych,
c)    prowadzenie dokumentacji projektowej,
d)    współpraca z księgowością,
e)    opisywanie i przechowywanie dokumentacji finansowej związanej z projektem,
f)    wykonywanie wszelkich innych prac powierzonych przez przełożonego.


4.    Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

a)    praca w wymiarze czasu pracy wynoszącym pełen etat, z tym że ½  etatu w projekcie 3.2.1 RPO oraz ½  etatu w projekcie 3.2.2 RPO. Umowa o pracę na czas określony.   
b)    praca przy komputerze powyżej 4 godzin, siedząca, administracyjno-biurowa oraz w formie telepracy.
c)    praca w biurze: Starostwo Powiatowe w Białymstoku, ul. Borsucza 2 (brak windy), w Punktach Obsługi Uczestników Projektu- w Białymstoku przy ul. Św. Rocha 3 (parter) - budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz w Łapach, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 15 (parter) - budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych
d)    praca wg harmonogramu.

W miesiącu grudniu 2017 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wyniósł powyżej 6%. W związku z tym art.13a ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych o pierwszeństwie w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, osób niepełnosprawnych nie ma zastosowania.


5.    Wymagane dokumenty:

a)    życiorys (Curriculum Vitae) – własnoręcznie podpisany przez kandydata,
b)    list motywacyjny – własnoręcznie podpisany przez kandydata,
c)    kopie dokumentów potwierdzających  wykształcenie - potwierdzonych klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
d)    kwestionariusz  osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór na stronie BIP),
e)    kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (poświadczonych klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata),
f)    oświadczenie, że  kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe i korzysta z pełni praw publicznych,
g)    ewentualne referencje i opinie,
h)    inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i uprawnieniach, w tym w zakresie
doświadczenia zawodowego przy  realizacji projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych źródeł zewnętrznych, (potwierdzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata).Wymagane dokumenty dotyczące naboru należy składać osobiście w siedzibie Starostwa przy ulicy Borsuczej 2, pokój nr 10 – kancelaria lub pocztą na adres – Starostwo Powiatowe w Białymstoku, 15-569 Białystok ul. Borsucza 2 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego'' w terminie do dnia 22 stycznia 2018 roku (liczy się data stempla pocztowego).
Aplikacje, które wpłyną  do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Osoby spełniające wymagania zostaną poinformowane indywidualnie o terminie posiedzenia Komisji Konkursowej.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
( https://bip.st.bialystok.wrotapodlasia.pl/ ) oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie przy ul. Borsuczej 2 w Białymstoku.


Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie  pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r., poz. 902 z późn. zm. ).
                                


                                          Wicestarosta


                                                      12.01.2018 r.,        Jolanta Den
                

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Starosta Powiatu Białostockiego, Antoni Pełkowski

Opublikował: Urszula Sosnowska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 02-02-2018

Data udostępnienia w BIP: 12-01-2018 12:19

Data modyfikacji informacji: 02-02-2018 13:57