14.07.2022- podinspektor- Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości (pełen etat)(zakończony)

KS.210.8.2022    INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko podinspektora
w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości

Informujemy, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana następująca osoba:

Joanna Trochimiak, zam. Białystok

Ww. osoba spełniła wszystkie kryteria wynikające z procedury naboru. Wykazała się dużą wiedzą z zakresu wymagań niezbędnych określonych w ogłoszeniu na ww. stanowisko.  Powyższe uzasadnia wybór do zatrudnienia na stanowisko podinspektora w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości.
 
               Starosta

    20.09.2022      Jan Bolesław Perkowski


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 KS.210.8.2022

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Starosta Powiatu Białostockiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

podinspektora w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości  (1 etat)

 

 

 

Nazwa i adres jednostki:

Starostwo Powiatowe w Białymstoku

ul. Borsucza 2

15-569 Białystok

 

 I. Wymagania niezbędne:

1. obywatelstwo polskie

 Poza obywatelami polskimi na stanowisko podinspektora mogą ubiegać się:

 - obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

- osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach ustawy o służbie cywilnej

2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3. kandydaci nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

4. nieposzlakowana opinia,

5. wykształcenie – wyższe lub średnie (w przypadku wykształcenia średniego wymagany jest co najmniej 3-letni staż pracy).

II. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie Powiatu jako jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o pracownikach samorządowych,
 2. znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Białymstoku, w szczególności Instrukcji Kancelaryjnej dla organów Powiatu, Statutu Powiatu Białostockiego oraz Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białymstoku,
 3. praktyczna umiejętność obsługi programów komputerowych  z zakresu obsługi baz danych, prawniczych (Lex) oraz pakietu biurowego MS OFFICE,
 4. znajomość przepisów regulujących n/w zadania, w szczególności: ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, rozporządzenia w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomości, rozporządzenia w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych, rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości, rozporządzenia w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zmiany do rozporządzenia, rozporządzenia w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT, rozporządzenia w sprawie bazy danych topograficznych oraz mapy zasadniczej, rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz ustawy o ochronie danych osobowych,
 5. wykształcenie o kierunku: geodezja,
 6. mile widziane doświadczenie w administracji publicznej bądź samorządowej przy załatwianiu spraw z zakresu geodezji lub w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego,
 7. posiadanie uprawnień w dziedzinie geodezji i kartografii zakres 1 i 2,
 8. sumienność, komunikatywność, systematyczność, umiejętność organizacji własnej pracy oraz umiejętność pracy w zespole.

 III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. wprowadzanie zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków,
 2. prowadzenie Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości,
 3. sporządzanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków na podstawie złożonych wniosków,
 4. sporządzanie kopii map i kopii dokumentów z operatu ewidencji gruntów i budynków na podstawie wniosków osób i jednostek uprawnionych do pozyskania informacji w tym zakresie,
 5. obsługa rzeczoznawców majątkowych oraz jednostek wykonawstwa geodezyjnego poprzez udostępnianie stosownej dokumentacji,
 6. aktualizacja części kartograficznej operatu ewidencji gruntów i budynków oraz mapy zasadniczej danymi wynikającymi z decyzji administracyjnych oraz innych dokumentów obowiązujących w tym zakresie,
 7. przyjmowanie i potwierdzanie przyjęcia zbiorów danych lub innych materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, (obejmującego asortymenty: aktualizacji mapy zasadniczej, opracowania map do celów projektowych oraz pomiary poinwentaryzacyjne).

 IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
 2. praca przy komputerze powyżej 4 godzin,
 3. praca w budynku przy ul. Branickiego 13 w Białymstoku, brak windy,
 4. godziny pracy: poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.30-15.30.

 W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%. W związku z tym art.13a ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych o pierwszeństwie w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, osób niepełnosprawnych ma zastosowanie.

 V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (Curriculum Vitae) – własnoręcznie podpisany przez kandydata,
 2. list motywacyjny – własnoręcznie podpisany przez kandydata,
 3. kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie - potwierdzonych klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata (świadectwo ukończenia szkoły, dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
 4. kopie dokumentów poświadczających staż pracy (potwierdzonych klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata),
 5. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe i korzysta z pełni praw publicznych,
 6. ewentualne referencje i opinie (poświadczone klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata),
 7. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i uprawnieniach (potwierdzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata),
 8. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kandydatów zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu (potwierdzona klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata), zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych.

 VI. Dane osobowe - klauzula informacyjna:

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Administrator danych i kontakt do niego: Starostwo Powiatowe w Białymstoku reprezentowane przez Jana Bolesława Perkowskiego, 15-569 Białystok, ul. Borsucza 2, tel. 85 740 39 97.

Kontakt do inspektora ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Białymstoku: Marek Falkowski, nr telefonu 85 740-39-97, e-mail: m.falkowski@st.bialystok.wrotapodlasia.pl

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy.

Informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

Okres przechowywania danych: okres wynikający z „Jednolitego rzeczowego wykazu akt organów powiatu i starostw powiatowych”.

Uprawnienia:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

d) prawo do usunięcia danych osobowych,

- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podstawa prawna przetwarzania danych:

a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

b) art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 11 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

c) art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Informacje o wymogu podania danych: Pani/Pana dane osobowe są niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie ich jest dobrowolne, brak ich podania skutkować będzie niemożliwością wzięcia w niej udziału.

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

Wymagane dokumenty dotyczące naboru należy składać osobiście w siedzibie Starostwa przy ulicy Borsuczej 2,  kancelaria lub pocztą na adres – Starostwo Powiatowe w Białymstoku, 15-569 Białystok ul. Borsucza 2 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości'' w terminie do dnia 31 sierpnia 2022 roku  (liczy się data stempla pocztowego).

Aplikacje, które wpłyną  do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Osoby spełniające wymagania zostaną poinformowane indywidualnie o terminie posiedzenia Komisji Konkursowej oraz termin zostanie zamieszczony na stronie internetowej BIP.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej

(www.bip.st.bialystok.wrotapodlasia.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie przy ul. Borsuczej 2 w Białymstoku.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie  pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r., poz. 1781) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022r., poz. 530)”.

                                                                                                                            

                                                                                                                                                     Starosta

 

                                                                                                                                      14.07.2022  Jan Bolesław Perkowski

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski-Starosta Białostocki

Opublikował: Urszula Sosnowska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 20-09-2022

Data udostępnienia w BIP: 14-07-2022 12:49

Data modyfikacji informacji: 20-09-2022 09:11