20.07.2022- dyrektor Wydziału Architektury (pełen etat) (zakończony)

KS.210.9.2022          

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 na stanowisko dyrektora Wydziału Architektury

(1 etat)

 

 

Informujemy, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana następująca osoba:

 

Elżbieta Karina Kurzewska, zam. Białystok

 

 

Ww. osoba spełniła wszystkie kryteria wynikające z procedury naboru. Wykazała się dużą wiedzą i doświadczeniem zawodowym w obszarze wymagań niezbędnych określonych w ogłoszeniu na ww. stanowisko oraz szerokim doświadczeniem w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.  Powyższe uzasadnia wybór do zatrudnienia na stanowisko dyrektora Wydziału Architektury.

 

 

            Starosta

 

            12.08.2022      Jan Bolesław Perkowski

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 KS.210.9.2022


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Starosta Powiatu Białostockiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
dyrektora Wydziału Architektury (1 etat)Nazwa i adres jednostki:
Starostwo Powiatowe w Białymstoku
ul. Borsucza 2
15-569 Białystok
 
1.    Wymagania niezbędne:
a)    obywatelstwo polskie
 Poza obywatelami polskimi o stanowisko dyrektora wydziału mogą ubiegać się:
 - obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
- osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
b)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c)    kandydaci nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
d)    nieposzlakowana opinia,
e)    wykształcenie – wyższe, minimum 5-letni staż pracy.

2.    Wymagania dodatkowe:
a)    mile widziane wykształcenie architektoniczne, budowlane lub administracyjne oraz min. 3- letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym w obszarze architektoniczno-budowlanym;
b)    mile widziane doświadczenie w kierowaniu zespołem,
c)    dobra znajomość przepisów prawa w zakresie administracji samorządowej oraz innych przepisów stosowanych w jednostce, związanych z nałożonymi zadaniami ustawowymi, a w szczególności: ustawa o samorządzie powiatowym; ustawa o pracownikach samorządowych; ustawa Kodeks postępowania administracyjnego; ustawa Prawo budowlane; ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawa Prawo wodne, ustawa o opłacie skarbowej, ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; ustawa o dostępie do informacji publicznej.
d)    znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Białymstoku,
w szczególności Instrukcji Kancelaryjnej dla organów Powiatu, Statutu Powiatu Białostockiego oraz Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białymstoku,
e)    praktyczna umiejętność obsługi programów komputerowych z zakresu obsługi baz danych, prawniczych (Lex) oraz pakietu biurowego MS OFFICE,
f)    komunikatywność, umiejętność zarządzania zespołem, rzetelność, inicjatywa w rozwiązywaniu problemów.


3.    Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1)    realizacja zadań Wydziału i kierowanie jego bieżącą działalnością,
2)    kierowanie pracą podległych pracowników,
3)    zapewnienie terminowego i zgodnego z prawem prowadzenia postępowań administracyjnych oraz z zakresu egzekucji administracyjnej w zakresie dotyczącym działalności Wydziału,
4)    przeprowadzanie kontroli zewnętrznych w zakresie dotyczącym działalności Wydziału,
5)    współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, organami administracji rządowej, organami ścigania, sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz innymi organami,
6)    przygotowanie projektów aktów normatywnych stanowionych przez Starostę lub organy Powiatu z zakresu właściwości Wydziału,
7)    zapewnianie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w Wydziale,
8)    przygotowywanie materiałów, analiz i ocen z zakresu funkcjonowania kontroli zarządczej w Wydziale,
9)    rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji zgodnie z zasadami obowiązującymi w Starostwie,
10)    rozpatrywanie wniosków o udzielenie informacji publicznej w zakresie dotyczącym działalności Wydziału,
11)    przestrzeganie zasad gospodarki finansowej,
12)    opracowywanie planów dochodów i wydatków w zakresie dotyczącym działalności Wydziału,
13)    zapewnienie przestrzegania w Wydziale regulaminów, zarządzeń i instrukcji, dyscypliny pracy oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,
14)    ustalanie zakresów obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności podległych pracowników.

4.    Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
a)    praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
b)    praca przy komputerze powyżej 4 godzin,
c)    praca w budynku nie posiadającym windy przy ul. Borsuczej 2 w Białymstoku,
d)    godziny pracy: poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.30-15.30.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

5.    Wymagane dokumenty:
a)    życiorys (Curriculum Vitae) – własnoręcznie podpisany przez kandydata,
b)    list motywacyjny – własnoręcznie podpisany przez kandydata,
c)    kopie dokumentów potwierdzających  wymagane wykształcenie - potwierdzonych klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata,
d)    kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy – poświadczonych klauzulą „za zgodność  z oryginałem” przez kandydata,
e)    oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe i korzysta z pełni praw publicznych,
f)    ewentualne referencje i opinie,
g)    inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i uprawnieniach (potwierdzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata),

6.    Dane osobowe- klauzula informacyjna:
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
Administrator danych i kontakt do niego: Starostwo Powiatowe w Białymstoku, reprezentowane przez Pana Jana Bolesława Perkowskiego, 15-569 Białystok, ul. Borsucza 2, tel. 85 740 39 97
Kontakt do inspektora ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Białymstoku: Marek Falkowski, nr telefonu: 85 740 39 97, e-mail: m.falkowski@st.bialystok.wrotapodlasia.pl
Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy.
Informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
Okres przechowywania danych: okres wynikający z „Jednolitego rzeczowego wykazu akt organów powiatu i starostw powiatowych”.
Uprawnienia:
a)    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b)    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c)    prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d)    prawo do usunięcia danych osobowych;
- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Podstawa prawna przetwarzania danych:
a)    art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
b)    art. 221 Kodeksu pracy, oraz art. 11 i nast. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
c)    art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
Informacje o wymogu podania danych: Pani/ Pana dane osobowe są niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie ich jest dobrowolne, brak ich podania skutkować będzie niemożliwością wzięcia w niej udziału.
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

Wymagane dokumenty dotyczące naboru należy składać osobiście w siedzibie Starostwa przy ulicy Borsuczej 2, kancelaria lub pocztą na adres – Starostwo Powiatowe w Białymstoku, 15-569 Białystok ul. Borsucza 2 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko dyrektora Wydziału Architektury” w  terminie do dnia 03 sierpnia 2022 roku (liczy się data stempla pocztowego).
Aplikacje, które wpłyną  do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Osoby spełniające wymagania zostaną poinformowane indywidualnie o terminie posiedzenia Komisji Konkursowej. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.st.bialystok.wrotapodlasia.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie przy ul. Borsuczej 2 w Białymstoku.


Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie  pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 530 t.j.).

                      

                                            w/z Starosty
Wicestarosta

Roman Czepe

                                            

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski- Starosta Białostocki

Opublikował: Urszula Sosnowska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 12-08-2022

Data udostępnienia w BIP: 20-07-2022 13:39

Data modyfikacji informacji: 12-08-2022 15:08