09.05.2022- inspektor w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości (pełen etat) (zakończony)

KS.210.5.2022          

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

na stanowisko inspektora

w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości (1 etat)

 

 

Informujemy, że nabór na ww. stanowisko nie został rozstrzygnięty z powodu braku kandydatów.

 

 

                                                                                                                                                                                                          Starosta

                                                                                                                                                                                                Jan Bolesław Perkowski

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                              

 

KS.210.5.2022

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 Starosta Powiatu Białostockiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

inspektora w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości  (1 etat)

 

Nazwa i adres jednostki:

Starostwo Powiatowe w Białymstoku

ul. Borsucza 2

15-569 Białystok

 

 

 1. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie

Poza obywatelami polskimi na stanowisko inspektora mogą ubiegać się:

 - obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

- osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach ustawy o służbie cywilnej,

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c) kandydaci nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

d) nieposzlakowana opinia,

e) wykształcenie – wyższe lub średnie (w przypadku wykształcenia wyższego wymagany jest co najmniej 3-letni staż pracy, w przypadku wykształcenia średniego wymagany jest co najmniej 5-letni staż pracy).

 

 1. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie Powiatu jako jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o pracownikach samorządowych,

b) znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Białymstoku, w szczególności Instrukcji Kancelaryjnej dla organów Powiatu, Statutu Powiatu Białostockiego oraz Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białymstoku,

c) praktyczna umiejętność obsługi programów komputerowych  z zakresu obsługi baz danych, prawniczych (Lex) oraz pakietu biurowego MS OFFICE,

d) znajomość przepisów regulujących n/w zadania, w szczególności: ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, rozporządzenia w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach, rozporządzenia w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych, rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości, rozporządzenia w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zmiany do rozporządzenia, rozporządzenia w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT, rozporządzenia w sprawie bazy danych topograficznych oraz mapy zasadniczej, rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, rozporządzenia w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz ustawy o ochronie danych osobowych,

e) wykształcenie o kierunku: geodezja,

f) mile widziane doświadczenie w administracji publicznej bądź samorządowej przy załatwianiu spraw z zakresu geodezji lub w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego,

g) posiadanie uprawnień w dziedzinie geodezji i kartografii zakres 1 i 2,

h) sumienność, komunikatywność, systematyczność, umiejętność organizacji własnej pracy oraz umiejętność pracy w zespole.

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

a) weryfikacja zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych  i kartograficznych pod względem zgodności ich wykonania z przepisami prawa i obowiązującymi w geodezji i kartografii standardami,

b) włączanie dokumentacji geodezyjnej do zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

c) uwierzytelnianie dokumentów powstałych w wyniku wykonania tych prac,

d) gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych w zakresie baz danych: ewidencji gruntów i budynków BDOT500, GESUT oraz opracowań kartograficznych; map ewidencyjnej i mapy zasadniczej funkcjonujących w postaci rastrowej i wektorowej, szczegółowych osnów geodezyjnych,

e) egzekwowanie od wykonawców prac geodezyjnych standardów przekazywania danych, celem zachowania topologii danych gromadzonych w zasobie,

f) zasilanie baz danych: ewidencji gruntów i budynków, GESUT, BDOT500 i szczegółowych osnów geodezyjnych o dane pozyskane z opracowań geodezyjnych przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

g) naliczanie opłat za uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, co do zgodności tych dokumentów z danymi zawartymi w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a oraz 1b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne lub  z dokumentacją przekazaną przez tego wykonawcę do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

h) aktualizacja części kartograficznej operatu ewidencji gruntów i budynków oraz mapy zasadniczej danymi wynikającymi z decyzji administracyjnych oraz innych dokumentów obowiązujących w tym zakresie,

i) przyjmowanie i potwierdzanie przyjęcia zbiorów danych lub innych materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, (obejmującego asortymenty: aktualizacji mapy zasadniczej, opracowania map do celów projektowych oraz pomiary poinwentaryzacyjne).

 

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

a) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

b) praca przy komputerze powyżej 4 godzin,

c) praca w budynku przy ul. Mickiewicza 3 w Białymstoku, niski parter, brak windy,

d) godziny pracy: poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.30-15.30.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%. W związku z tym art.13a ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych o pierwszeństwie w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, osób niepełnosprawnych ma zastosowanie.

 

 1. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (Curriculum Vitae) – własnoręcznie podpisany przez kandydata,

b) list motywacyjny – własnoręcznie podpisany przez kandydata,

c) kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie - potwierdzonych klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata (świadectwo ukończenia szkoły, dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),

d) kopie dokumentów poświadczających staż pracy (potwierdzonych klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata),

e) oświadczenie, że kandydat nie był skazany  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe i korzysta z pełni praw publicznych,

f) ewentualne referencje i opinie (poświadczone klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata),

g) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i uprawnieniach (potwierdzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata),

h) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kandydatów zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu (potwierdzona klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata), zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych.

 

 1. Dane osobowe - klauzula informacyjna:

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 1. Administrator danych i kontakt do niego: Starostwo Powiatowe w Białymstoku reprezentowane przez Jana Bolesława Perkowskiego, 15-569 Białystok, ul. Borsucza 2, tel. 85 740 39 97.
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Białymstoku: Marek Falkowski, nr telefonu 85 740-39-97, e-mail: m.falkowski@st.bialystok.wrotapodlasia.pl
 3. Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy.
 4. Informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 5. Okres przechowywania danych: okres wynikający z „Jednolitego rzeczowego wykazu akt organów powiatu i starostw powiatowych”.
 6. Uprawnienia:

        a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

        b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

        c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

        d) prawo do usunięcia danych osobowych,

        - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych,

          podany powyżej.

 1. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 1. Podstawa prawna przetwarzania danych:

        a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

        b) art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 11 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

        c) art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

     9. Informacje o wymogu podania danych: Pani/Pana dane osobowe są niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie ich jest dobrowolne,

         brak ich podania skutkować  będzie niemożliwością wzięcia w niej udziału.

 1. Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

 

Wymagane dokumenty dotyczące naboru należy składać osobiście w siedzibie Starostwa przy ulicy Borsuczej 2,  kancelaria lub pocztą na adres – Starostwo Powiatowe w Białymstoku, 15-569 Białystok ul. Borsucza 2 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko inspektora w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości'' w terminie do dnia 31 maja 2022 roku  (liczy się data stempla pocztowego).

Aplikacje, które wpłyną  do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Osoby spełniające wymagania zostaną poinformowane indywidualnie o terminie posiedzenia Komisji Konkursowej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej

(www.bip.st.bialystok.wrotapodlasia.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie przy ul. Borsuczej 2 w Białymstoku.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie  pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r., poz. 1781) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022r., poz. 530)”.

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                              Starosta

                                                                                                                                                                                    Jan Bolesław Perkowski

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta Powiatu Białostockiego

Opublikował: Beata Pona

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 09-05-2022

Data udostępnienia w BIP: 09-05-2022 09:00

Data modyfikacji informacji: 05-07-2022 13:03