05.04.2022- inspektor w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości (pełen etat) - zakończony

KS.210.1.2022          

 

 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

na stanowisko inspektora

w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości (1 etat)

 

 

Informujemy, że nabór na ww. stanowisko nie został rozstrzygnięty z powodu braku kandydatów.

 

 

 

                                                                                                                                                                            Starosta

                                                                                                                                       26.04.2022r.   Jan Bolesław Perkowski

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


KS.210.1.2022

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Starosta Powiatu Białostockiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
inspektora w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości (1 etat)

 


Nazwa i adres jednostki:
Starostwo Powiatowe w Białymstoku
ul. Borsucza 2
15-569 Białystok

1. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie
Poza obywatelami polskimi na stanowisko inspektora mogą ubiegać się:
- obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
- osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach ustawy o służbie cywilnej,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) kandydaci nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) wykształcenie – wyższe lub średnie (w przypadku wykształcenia wyższego wymagany jest co najmniej 3-letni staż pracy, w przypadku wykształcenia średniego wymagany jest co najmniej 5-letni staż pracy).


2. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie Powiatu jako jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o pracownikach samorządowych,
b) znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Białymstoku, w szczególności Instrukcji Kancelaryjnej dla organów Powiatu, Statutu Powiatu Białostockiego oraz Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białymstoku,
c) praktyczna umiejętność obsługi programów komputerowych z zakresu obsługi baz danych, prawniczych (Lex) oraz pakietu biurowego MS OFFICE,
d) znajomość przepisów regulujących n/w zadania, w szczególności: ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, rozporządzenia w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach, rozporządzenia w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych, rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości, rozporządzenia w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zmiany do rozporządzenia, rozporządzenia w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT, rozporządzenia w sprawie bazy danych topograficznych oraz mapy zasadniczej, rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, rozporządzenia w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz ustawy o ochronie danych osobowych,
e) wykształcenie o kierunku: geodezja,
f) mile widziane doświadczenie w administracji publicznej bądź samorządowej przy załatwianiu spraw z zakresu geodezji lub w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego,
g) posiadanie uprawnień w dziedzinie geodezji i kartografii zakres 1 i 2,
h) sumienność, komunikatywność, systematyczność, umiejętność organizacji własnej pracy oraz umiejętność pracy w zespole.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

a) weryfikacja zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych pod względem zgodności ich wykonania z przepisami prawa i obowiązującymi w geodezji i kartografii standardami,
b) włączanie dokumentacji geodezyjnej do zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
c) uwierzytelnianie dokumentów powstałych w wyniku wykonania tych prac,
d) gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych w zakresie baz danych: ewidencji gruntów i budynków BDOT500, GESUT oraz opracowań kartograficznych; map ewidencyjnej i mapy zasadniczej funkcjonujących w postaci rastrowej i wektorowej, szczegółowych osnów geodezyjnych,
e) egzekwowanie od wykonawców prac geodezyjnych standardów przekazywania danych, celem zachowania topologii danych gromadzonych w zasobie,
f) zasilanie baz danych: ewidencji gruntów i budynków, GESUT, BDOT500 i szczegółowych osnów geodezyjnych o dane pozyskane z opracowań geodezyjnych przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
g) naliczanie opłat za uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, co do zgodności tych dokumentów z danymi zawartymi w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a oraz 1b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne lub z dokumentacją przekazaną przez tego wykonawcę do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
h) aktualizacja części kartograficznej operatu ewidencji gruntów i budynków oraz mapy zasadniczej danymi wynikającymi z decyzji administracyjnych oraz innych dokumentów obowiązujących w tym zakresie,
i) przyjmowanie i potwierdzanie przyjęcia zbiorów danych lub innych materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, (obejmującego asortymenty: aktualizacji mapy zasadniczej, opracowania map do celów projektowych oraz pomiary poinwentaryzacyjne).

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

a) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
b) praca przy komputerze powyżej 4 godzin,
c) praca w budynku przy ul. Mickiewicza 3 w Białymstoku, niski parter, brak windy,
d) godziny pracy: poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.30-15.30.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%. W związku z tym art.13a ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych o pierwszeństwie w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, osób niepełnosprawnych ma zastosowanie.


5. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (Curriculum Vitae) – własnoręcznie podpisany przez kandydata,
b) list motywacyjny – własnoręcznie podpisany przez kandydata,
c) kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie - potwierdzonych klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata (świadectwo ukończenia szkoły, dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
d) kopie dokumentów poświadczających staż pracy (potwierdzonych klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata),
e) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe i korzysta z pełni praw publicznych,
f) ewentualne referencje i opinie (poświadczone klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata),
g) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i uprawnieniach (potwierdzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata),
h) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kandydatów zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu (potwierdzona klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata), zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych.


6. Dane osobowe - klauzula informacyjna:

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.


1. Administrator danych i kontakt do niego: Starostwo Powiatowe w Białymstoku reprezentowane przez Jana Bolesława Perkowskiego, 15-569 Białystok, ul. Borsucza 2, tel. 85 740 39 97.
2. Kontakt do inspektora ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Białymstoku: Marek Falkowski, nr telefonu 85 740-39-97, e-mail: m.falkowski@st.bialystok.wrotapodlasia.pl
3. Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy.
4. Informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
5. Okres przechowywania danych: okres wynikający z „Jednolitego rzeczowego wykazu akt organów powiatu i starostw powiatowych”.
6. Uprawnienia:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
d) prawo do usunięcia danych osobowych,
- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych,
podany powyżej.
7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
8. Podstawa prawna przetwarzania danych:
a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
b) art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 11 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
c) art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
9. Informacje o wymogu podania danych: Pani/Pana dane osobowe są niezbędne do wzięcia udziału w
rekrutacji. Podanie ich jest dobrowolne, brak ich podania skutkować będzie niemożliwością wzięcia w niej
udziału.
10. Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą
też profilowane.


Wymagane dokumenty dotyczące naboru należy składać osobiście w siedzibie Starostwa przy ulicy Borsuczej 2, kancelaria lub pocztą na adres – Starostwo Powiatowe w Białymstoku, 15-569 Białystok ul. Borsucza 2 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko inspektora w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości'' w terminie do dnia 20 kwietnia 2022 roku (liczy się data stempla pocztowego).
Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Osoby spełniające wymagania zostaną poinformowane indywidualnie o terminie posiedzenia Komisji Konkursowej.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.st.bialystok.wrotapodlasia.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie przy ul. Borsuczej 2 w Białymstoku.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r., poz. 1781) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022r., poz. 530)”.

 


Starosta

05.04.2022 r.     Jan Bolesław Perkowski

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski- Starosta Powiatu Białostockiego

Opublikował: Beata Pona

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 05-04-2022

Data udostępnienia w BIP: 05-04-2022 14:44

Data modyfikacji informacji: 26-04-2022 14:03