05.04.2022- specjalista w Wydziale Organizacyjnym (pełny etat) (zakończony)

 KS.210.2.2022          

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko specjalisty

w Wydziale Organizacyjnym  (1 etat)

 

 

Informujemy, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana następująca osoba:

 

Krzysztof Andrejewicz, zam. Grabówka

 

Ww. osoba spełniła wszystkie kryteria wynikające z procedury naboru. Wykazała się dużą wiedzą z zakresu wymagań niezbędnych określonych w ogłoszeniu na ww. stanowisko.  Powyższe uzasadnia wybór do zatrudnienia na stanowisko specjalisty w Wydziale Organizacyjnym.

 

 

            Starosta

            09.05.2022             Jan Bolesław Perkowski

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KS.210.2.2022

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Starosta Powiatu Białostockiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
- specjalisty w Wydziale Organizacyjnym

 


Nazwa i adres jednostki:
Starostwo Powiatowe w Białymstoku
ul. Borsucza 2
15-569 Białystok


1. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie
Poza obywatelami polskimi na stanowisko specjalisty mogą ubiegać się:
- obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
- osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) kandydaci nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) wykształcenie – wyższe lub średnie, w przypadku wykształcenia średniego wymagany jest 3-letni staż pracy,
f) prawo jazdy kat. B.

2. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie Powiatu jako jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych,
b) znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Białymstoku, w szczególności Instrukcji Kancelaryjnej dla organów Powiatu, Statutu Powiatu Białostockiego oraz Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białymstoku,
c) praktyczna umiejętność obsługi programów komputerowych z zakresu obsługi baz danych, prawniczych (Lex) oraz pakietu biurowego MS OFFICE,
d) mile widziane doświadczenie w zakresie prac administracyjnych przy budynkach.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

a) Prowadzenie książek obiektów administrowanych przez Starostwo, w tym kompletowanie dokumentacji stanowiącej podstawę dokonywanych wpisów,
b) Kompletowanie dokumentacji technicznej instalacji i urządzeń oraz budynków administrowanych przez Starostwo.
c) Organizowanie przeprowadzania wymaganych przepisami przeglądów technicznych budynków, instalacji i urządzeń.
d) Zapewnienie właściwego utrzymania i funkcjonowania administrowanych budynków.
e) Ustalanie miesięcznych harmonogramów pracy pracowników obsługi, rozliczanie ich czasu pracy.
f) Organizowanie gospodarki transportowej Starostwa, w szczególności przyjmowanie zamówień na transport, dysponowanie wyjazdów samochodami służbowymi, wystawianie kart pojazdów.
g) Sprawdzanie miesięcznych rozliczeń zużytego paliwa sporządzanych przez kierowców oraz rozliczanie czasu pracy kierowców.
h) Utrzymanie porządku, czystości na posesjach Starostwa.
i) Odśnieżanie, posypywanie piaskiem dojść pieszych i schodów wejściowych w okresie zimowym.
j) Utrzymywanie ładu i porządku w pomieszczeniach i budynkach gospodarczych.
k) Wykonywanie prac załadowczych i wyładowczych. Przemieszczanie składników wyposażenia i urządzeń w budynkach Starostwa.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

a) praca w pełnym wymiarze czasu pracy, według harmonogramu.
b) praca z interesantem, prace ruchowe, praca na wysokości do 3 m,
c) obsługa monitorów ekranowych do 4 godz.,
d) praca w terenie.


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. W związku z tym art.13a ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych o pierwszeństwie w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, osób niepełnosprawnych ma zastosowanie.

5. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (Curriculum Vitae) – własnoręcznie podpisany przez kandydata,
b) list motywacyjny – własnoręcznie podpisany przez kandydata,
c) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie - potwierdzonych klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata,
d) kopie dokumentów potwierdzających staż pracy w przypadku wykształcenia średniego (poświadczonych klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata),
e) kopia prawo jazdy kat. B (poświadczonych klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata),
f) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe i korzysta z pełni praw publicznych,
g) ewentualne referencje i opinie,
h) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i uprawnieniach (potwierdzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata),
i) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kandydatów zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu (potwierdzona klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata), zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych.


6. Dane osobowe- klauzula informacyjna:

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
Administrator danych i kontakt do niego: Starostwo Powiatowe w Białymstoku, reprezentowane przez Pana Jana Bolesława Perkowskiego, 15-569 Białystok, ul. Borsucza 2, tel. 85 740 39 97
Kontakt do inspektora ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Białymstoku: Marek Falkowski, nr telefonu: 85 740 39 97, e-mail: m.falkowski@st.bialystok.wrotapodlasia.pl
Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy.
Informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
Okres przechowywania danych: okres wynikający z „Jednolitego rzeczowego wykazu akt organów powiatu i starostw powiatowych”.
Uprawnienia:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo do usunięcia danych osobowych;
- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podstawa prawna przetwarzania danych:
a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
b) art. 221 Kodeksu pracy, oraz art. 11 i nast. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
c) art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
Informacje o wymogu podania danych: Pani/ Pana dane osobowe są niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie ich jest dobrowolne, brak ich podania skutkować będzie niemożliwością wzięcia w niej udziału.
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

Wymagane dokumenty dotyczące naboru należy składać osobiście w siedzibie Starostwa przy ulicy Borsuczej 2 – kancelaria lub pocztą na adres – Starostwo Powiatowe w Białymstoku, 15-569 Białystok ul. Borsucza 2 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko specjalisty w Wydziale Organizacyjnym” w terminie do dnia 19 kwietnia 2022 roku (liczy się data stempla pocztowego). Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Osoby spełniające wymagania zostaną poinformowane indywidualnie o terminie posiedzenia Komisji Konkursowej. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.st.bialystok.wrotapodlasia.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie przy ul. Borsuczej 2 w Białymstoku.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 530).

 Starosta

05.04.2022    Jan Bolesław Perkowski

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski- Starosta Powiatu Białostockiego

Opublikował: Urszula Sosnowska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 09-05-2022

Data udostępnienia w BIP: 05-04-2022 14:37

Data modyfikacji informacji: 09-05-2022 09:21