Protokół Nr 142 z dnia 3 lipca 2001 roku

Or.V.0062-142/2001


PROTOKÓŁ Nr 142/2001
z posiedzenia Zarządu Powiatu Białostockiego
w dniu 3 lipca 2001 roku

w Starostwie Powiatowym w Białymstoku


Obecni wg listy obecności w załączeniu / zał. nr 1 /. Obradom przewodniczył Starosta Białostocki - Pan Wiesław Pusz - Przewodniczący Zarządu Powiatu.

Proponowany porządek obrad przyjęto, jednogłośnie, do realizacji w brzmieniu;

1.Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie zaskarżenia przez Powiat Białostocki Rozstrzygnięcia Nadzorczego z dnia 1 czerwca 2001 roku nr PR.II.0911/47/2001 Wojewody Podlaskiego.

2.Wniosek do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o wydanie opinii do określonego przez Radę Powiatu wzoru herbu i flagi Powiatu Białostockiego Ziemskiego.

3.Sprawy różne.

Ad. 1
Starosta Białostocki przypomniał, iż na XXX Sesji RPB radny Cimochowski zgłosił formalny wniosek o zasakrżenie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Podlaskiego do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Powyższy wniosek przyjęto przy 17 głosach „za", 11 głosach „przeciw" i 6 „wstrzymujących się". Wobec tych faktów, Rada Powiatu Białostockiego zobowiązała Zarząd Powiatu do złożenia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia l czerwca 2001 roku nr Pr.II.0911/47/2001 Wojewody Podlaskiego. W tym celu niezbędne jest podjęcie uchwały Zarządu w tej sprawie. Zebrani zapoznali się z treścią skargi oraz projektem uchwały / zał. nr 2 /.

Zarząd Powiatu, jednogłośnie podjął uchwałę Nr 348/2001 z dnia 3 lipca 2001 roku w sprawie zaskarżenia przez Powiat Białostocki Rozstrzygnięcia Nadzorczego z dnia 1 czerwca 2001 roku nr PR.II.0911/47/2001 Wojewody Podlaskiego / zał. nr 3 /. Ponadto, po zapoznaniu się z treścią skargi, członkowie Zarządu podpisali ją / zał. nr 4 /.   

Ad. 2
Starosta Białostocki przypomniał zebranym, iż Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXX / 168 /2001 z dnia 28 czerwca 2001 roku w sprawie wzoru herbu i flagi Powiatu Białostockiego. Kolejnym etapem sprawy jest wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o wydanie opinii do określonego przez Radę Powiatu wzoru herbu i flagi Powiatu Białostockiego Ziemskiego. Pan Pusz przedstawił zebranym projekt pisma w tej sprawie.

Zarząd  Powiatu, jednogłośnie, zaakceptował treść powyższego pisma upoważniając do jego podpisania Przewodniczącego Zarządu - Pana Wiesława Pusza i członka Zarządu - Panią Celinę Grażynę Wojciechowską / zał. nr 5/.

Ad. 3
Spraw różnych nie zgłoszono, wobec czego posiedzenie Zarządu zostało zakończone o godz. 820.
Protokołowała:
Bogumiła Malinowska

Podpisali:
Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego
Celina Grażyna Wojciechowska – Członek Zarządu

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego Celina Grażyna Wojciechowska – Członek Zarządu

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 03-07-2001

Data udostępnienia w BIP: 29-01-2019 13:41

Data modyfikacji informacji: 29-01-2019 13:41