Protokół Nr 120 z dnia 29 stycznia 2001 roku

Or.V.0062-120 / 2001

Protokół Nr 120 / 2001
z posiedzenia Zarządu Powiatu Białostockiego
w dniu 29 stycznia 2001 roku


Obecni według listy obecności w załączeniu / zał. nr 1 /. Obradom przewodniczył Starosta Białostocki – Pan Wiesław Pusz– Przewodniczący Zarządu Powiatu Białostockiego.

Proponowany porządek obrad przyjęto do realizacji w brzmieniu:

1.Podpisanie umowy z Podlaską Fundacją Rozwoju Regionalnego na usługi informacyjno- doradcze.

2.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii odnośnie odwołania ze stanowiska Kierownika Warsztatów Szkolnych, działających na zasadzie gospodarstwa pomocniczego przy ZSMR w Supraślu Pana Michała Kozłowskiego.

3.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii odnośnie powołania na stanowisko p.o. Kierownika Warsztatów Szkolnych, działających na zasadzie gospodarstwa pomocniczego przy ZSMR w Supraślu Pana Krzysztofa Łobaczewskiego.

4.Sprawy różne.

Ad. 1
Zarząd rozpatrzył sprawę podpisania umowy z Podlaską Fundacją Rozwoju Regionalnego na usługi informacyjno- doradcze, mające za zadanie ułatwić pozyskiwanie informacji na temat programów pomocowych, przygotowywanie wniosków o środki pomocowe oraz realizacji przyjętych projektów. Pakiet usług obejmuje również korzystanie ze szkoleń, seminariów i konferencji organizowanych cyklicznie i obejmujących zagadnienia związane z rozwojem lokalnym / zał. nr 3 /.

Po zapoznaniu się z warunkami umowy i przeanalizowaniu korzyści jakie można uzyskać z usług informacyjno - doradczych, Zarząd postanowił podpisać umowę po cenach promocyjnych z dniem 29 stycznia 2001 roku , na kwotę 2.700 zł / od 1 lutego 2001 roku - cena 3.600 zł /.

Do podpisania umowy  upoważniono Pana Wiesława Pusza - Przewodniczącego Zarządu oraz Panią Celinę Grażynę Wojciechowską - członka Zarządu.

Ad. 2
Starosta Białostocki przypomniał zebranym, iż na posiedzeniu Zarządu w dniu 20 grudnia 2000 roku Pani Skarbnik omawiała wyniki zaplanowanej kontroli przeprowadzonej w szkole i w Warsztatach Szkolnych Zespołu Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Supraślu.  W szkole nie stwierdzono poważnych zaniedbań, natomiast w warsztatach sytuacja jest bardzo zła. Brak jest podstawowej dokumentacji, opisującej zasady prowadzenia rachunkowości. Raporty kasowe są nieprawidłowe, czyli przychody i rozchody nie współgrają. Rozchody są wyższe od przychodów, w momencie kiedy nie ma stanu początkowego. Rok 1998 jest nie zakończony , rok 1999 w "ołówku". Ostatnia inwentaryzacja była przeprowadzana w roku 1992. Żadnej kontroli, od czasu funkcjonowania warsztatów nie było, Kierownik warsztatów nie wykonywał więc swoich obowiązków i nie był nadzorowany przez Dyrektora i Główną Księgową.

Pan Wiesław Pusz przedstawił zebranym pismo Dyrektora ZSMR w Supraślu - Pana Wacława Muszyńskiego z prośba o wydanie opinii w sprawie odwołania z dniem 31 stycznia 2001 roku Pana Michała Kozłowskiego ze stanowiska Kierownika Warsztatów Szkolnych, działających na zasadzie gospodarstwa pomocniczego / zał. nr 3 /.

Członkowie Zarządu zapoznali się z projektem uchwały w przedmiotowej sprawie / zał. nr 4 /.

Zarząd , po dyskusji jednogłosnie podjął uchwałę Nr 262 / 2001 z dnia 29 stycznia 2001 roku w sprawie wyrażenia opinii odnośnie odwołania ze stanowiska kierownika warsztatów szkolnych, działających na zasadzie gospodarstwa pomocniczego przy Zespole Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Supraślu Pana Michała Kozłowskiego / zał. nr 5 /.

Ad. 3
Następnie Członkowie Zarządu zapoznali się z pismem Dyrektora ZSMR w Supraślu z prośbą o zaopiniowanie kandydata na stanowisko p.o. kierownika warsztatów szkolnych , działających na zasadzie gospodarstwa pomocniczego / zał. nr 6  /.

Starosta Białostocki  przedstawił  zebranym  projekt  uchwały w  tej  sprawie /  zał. nr 7 /.

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 263 / 2001 z dnia 29 stycznia 2001 roku w sprawie wyrażenia opinii odnośnie powołania na stanowisko p.o. kierownika warsztatów szkolnych, działających na zasadzie gospodarstwa pomocniczego przy Zespole Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Supraślu Pana Krzysztofa Łobaczewskiego / zał. nr 8 /.

Ad. 4
Wobec wyczerpania tematów posiedzenie Zarządu zakończono.

Protokołowała:
Bogumiła Malinowska

Podpisali:
Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego
Celina Grażyna Wojciechowska – Członek Zarządu
Ewa Słojewska – Zaręba - Członek Zarządu
Stanisław Łapiński – Członek Zarządu


Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego Celina Grażyna Wojciechowska – Członek Zarządu Ewa Słojewska – Zaręba - Członek Zarządu Stanisław Łapiński – Członek Zarządu

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 29-01-2001

Data udostępnienia w BIP: 30-01-2019 09:06

Data modyfikacji informacji: 30-01-2019 09:06