Protokół Nr 127 z dnia 9 marca 2001 roku

Or. V. 0062-127/2001

Protokół Nr 127/2001
z posiedzenia Zarządu Powiatu Białostockiego
w dniu 9 marca 2001 roku


Obecni wg. listy obecności w załączeniu (zał. nr 1). Obradom przewodniczył Starosta Białostocki – Pan Wiesław Pusz – Przewodniczący Zarządu Powiatu Białostockiego.

Proponowany porządek obrad przyjęto do realizacji jednogłośnie, w brzmieniu:

1.Sprawa dot. udziału powiatu w realizacji programu edukacji ekologicznej „Moje środowisko”.

2.Sprawa dot. interpelacji złożonych na XXVII Sesji Rady Powiatu Białostockiego w dniu 8 marca 2001 roku przez radnych: Pawła Raszkiewicza, Jana Kaczana, Tadeusza Wasilewskiego.

3.Wniosek do Wydziału Ksiąg Wieczystych dot. wycofania wniosku GKN.II.7002-10-1/2000 z dnia 31.08.2000 r. dot. wpisania jako właściciela – powiat białostocki (dot. działki Nr 170/4 przy ul.11-go Listopada 16 w Surażu).

4.Sprawa dot. upoważnienia pracowników  Wydziału Spraw Społecznych do przeprowadzenia kontroli w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Łapach.

5.Sprawy różne.

Ad. 1
Starosta Białostocki przypomniał, iż na poprzednim posiedzeniu Zarządu, przedmiotem dyskusji był  projekt  realizacji programu edukacji ekologicznej „Moje środowisko” (zał. nr 2).    

Członkowie Zarządu zaproponowali odłożenie rozstrzygnięcia sprawy, w celu zasięgnięcia opinii członka Zarządu – Pani Jadwigi Kuteszko – Naczelnika Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska, czy udział powiatu w realizacji w/w przedsięwzięcia jest korzystny dla jego mieszkańców.

Edukacja ekologiczna skupia się na kompleksowym przedstawieniu powiązań działalności człowieka z funkcjonowaniem przyrody. Założenia projektu edukacji ekologicznej „Moje środowisko” opierają się na poznaniu wartości, zagrożeń i sposobu ochrony najbliższego otoczenia. Proponowany projekt „Moje środowisko”, ma  na celu wsparcie prac gmin, wprowadzających selektywną zbiórkę odpadów. Program ukierunkowany jest na uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz ich rodziny, a więc gospodarstwa domowe, gdzie następuje selekcja śmieci. Jego celem jest rozbudzenie  świadomości o uciążliwościach środowiskowych, świadomych decyzji konsumenckich. Za kilka lat Polska będzie musiała spełnić ostre unijne standardy odzysku surowców wtórnych z odpadów, co przy obecnym stanie społecznej świadomości ekologicznej i mało rozwiniętej technologii recyklingu będzie bardzo trudne.

Pani Jadwiga Kuteszko – członek Zarządu, stwierdziła, iż Pan Piotr Znaniecki - koordynator projektu nie prowadził żadnych ustaleń dot.  udziału naszego powiatu w realizacji programu edukacji ekologicznej „Moje środowisko”. Pani Naczelnik dodała ponadto, iż Wydział koordynuje akcją „selektywnej zbiórki odpadów” na terenie gmin powiatu białostockiego. Ten program nie jest jeszcze zakończony.

Ponadto w zadaniach realizacyjnych programu edukacji ekologicznej „Moje środowisko” jest punkt 9 „wsparcie akcji edukacyjnej w szkołach", którego realizację przypisuje się  Starostwu Powiatowemu.

Pani Kuteszko uważa, iż za realizację tego punktu odpowiedzialne winny być urzędy gmin, na terenie których znajdują się szkoły.

Pan Wiesław Pusz podkreślił, iż program ten został przeanalizowany przez Panią Skarbnik, pod kątem finansowym i przez Panią Ratyńską, pod względem zdolności do realizacji projektu, niemniej jednak nadal jest wiele niejasności.

Pani Jadwiga Kuteszko zaznaczyła, iż przedłożone Zarządowi materiały nie zawierają informacji o organizatorach projektu, pomimo, że wnioskodawca taką informację miał przekazać z projektem programu Zarządowi Powiatu.

W związku z licznymi wątpliwościami, Zarząd Powiatu nie zdecydował się na przystąpienie do proponowanego programu.

Ad. 2
Pani Celina Grażyna Wojciechowska przypomniała zebranym treści interpelacji zgłoszonych przez radnych na XXVII Sesji RPB, w dniu 8 marca 2001 roku:
- Pana Pawła Raszkiewicza,
- Pana Tadeusza Wasilewskiego,
- Pana Jana Kaczana.

W związku ze zgłoszonymi problemami istnieje potrzeba zasięgnięcia informacji i opinii w innych urzędach. Pani Wojciechowska przygotowała projekty pism do:
- Naczelnika Obwodowego Urzędu Poczty w Kleosinie (zał. nr 3),
- Dyrektora Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku (zał. nr 4),
- Dyrektora Przedsiębiorstwa PKS w Łomży (zał. nr 5).

Zarząd Powiatu, jednogłośnie, zaakceptował treść poszczególnych wystąpień, upoważniając do złożenia podpisów Przewodniczącego Zarządu – Pana Wiesława Pusza.

Ad. 3
Pani Celina Grażyna Wojciechowska przypomniała zebranym, iż dnia 31 sierpnia 2000 roku Zarząd Powiatu Białostockiego wystąpił z wnioskiem Nr GKN.II.7002-10-1/2000 do Sądu Rejonowego w Białymstoku, IX Wydziału Ksiąg Wieczystych o wpisanie w dziale II KW 102412 jako właściciela – powiat białostocki. W międzyczasie powiat białostocki, aktem notarialnym, darował działkę nr 170/4 o pow. 0,3494 ha, położoną w Surażu przy ul. 11-go Listopada 16, na rzecz gminy Suraż.

Biorąc pod uwagę fakt, iż w dniu złożenia wniosku, Powiat Białostocki nie był już właścicielem przedmiotowej nieruchomości, wniosek stał się bezprzedmiotowy.

Pani Wojciechowska przedłożyła więc zebranym projekt wniosku do Sądu Rejonowego w Białymstoku, IX Wydziału Ksiąg Wieczystych o wycofanie wniosku złożonego w dniu 6 września 2000 roku.

Zarząd Powiatu jednogłośnie opowiedział się za w/w wnioskiem, upoważniając do reprezentacji dwóch członków Zarządu, tj. Przewodniczącego – Pana Wiesława Pusza i członka Zarządu – Panią Celinę Grażynę Wojciechowską (zał. nr 6).

Ad. 4
Starosta Białostocki przedstawił  zebranym potrzebę upoważnienia pracowników WSS - Pani Marciszewskiej i Pani Wojciuk do przeprowadzenia w dniu 19 marca 2001 roku kontroli naliczenia i wypłaty należnego wyrównania wynagrodzenia za okres od 1 stycznia 2000 roku do 31 sierpnia 2000 roku dla pracowników pedagogicznych Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Łapach.

Zarząd Powiatu Białostockiego upoważnił Przewodniczącego Zarządu Powiatu - Pana Wiesława Pusza i członka Zarządu- Panią Celinę Grażynę Wojciechowską do wydania upoważnienia  Pani Marii Marciszewskiej i Pani Annie Wojciuk do przeprowadzenia w dniu 19 marca 2001 roku kontroli naliczenia i wypłaty należnego wyrównania wynagrodzenia za okres od 1 stycznia 2000 roku do 31 sierpnia 2000 roku dla pracowników pedagogicznych Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Łapach / zał. nr 7 i 8 /.

Ad. 5
Spraw różnych nie zgłoszono, wobec wyczerpania tematów posiedzenie Zarządu dobiegło końca o godz. 1200.Protokołowała:
Bogumiła MalinowskaPodpisali:
Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego
Celina Grażyna Wojciechowska – Członek Zarządu
Jadwiga Kuteszko  - Członek Zarządu


Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego Celina Grażyna Wojciechowska – Członek Zarządu Jadwiga Kuteszko - Członek Zarządu

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 09-03-2001

Data udostępnienia w BIP: 29-01-2019 13:51

Data modyfikacji informacji: 29-01-2019 13:51