Protokół Nr 162 z dnia 7 listopada 2017 roku

RP.0022.162.2017     

Protokół Nr 162/2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu Białostockiego
w dniu 7 listopada 2017 roku
w Starostwie Powiatowym w Białymstoku


Posiedzenie Zarządu Powiatu Białostockiego V kadencji, w dniu 7 listopada 2017 roku, o godz. 1748 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Antoni Pełkowski – Przewodniczący Zarządu.

Obecni wg listy obecności - w załączeniu /zał. nr 1/.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego poinformowała Zarząd Powiatu Białostockiego, że przyjęte zmiany w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2017 na obradach L sesji Rady Powiatu Białostockiego, wprowadzają następującą zmianę w stosunku do zaakceptowanego przez Zarząd Powiatu Białostockiego w dniu 31 października 2017 r. projektu uchwały – zdjęcie pozycji 44 z załącznika nr 3 „Rozbudowa
i przebudowa budynku biurowego przy ul. Borsucza 2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 709/2, 710/3 w kierunku ul. Wiewiórczej”. Zadanie to wpisane jest w Wieloletnią Prognozę Finansową jako przedsięwzięcie, w związku z czym zaistniała sytuacja podobna do tej z marca 2017 r., czyli niezgodności budżetu Powiatu z Wieloletnią Prognozą Finansową, w którym zdjęte zadanie inwestycyjne wpisane zostało jako przedsięwzięcie. Spowoduje to prawdopodobnie uchylenie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2017 przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Jednocześnie poinformowała, że niepodjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2017-2027, przy jednoczesnym podjęciu uchwały w sprawie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2017, gdzie został zwiększony deficyt poprzez zmniejszenie dochodów majątkowych, nie będzie spełniał wymogów wynikających z art. 229 ustawy o finansach publicznych, który mówi o minimalnym zakresie zgodności budżetu z Wieloletnią Prognozą Finansową.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego stwierdził, że Zarząd Powiatu Białostockiego zmuszony jest zmienić uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2017-2027 i wprowadzić zmiany do projektu WPF, zaakceptowanego przez Zarząd Powiatu Białostockiego w dniu 31 października 2017 r. Powyższe ma związek z istnieniem dużego prawdopodobieństwa uchylenia uchwały nr L/342/2017 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2017.
Zarząd Powiatu Białostockiego mając na uwadze prawidłową realizację budżetu i kwot przyznanych dotacji, zmuszony jest zaktualizować projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2017-2027 w związku z prawdopodobieństwem uchylenia podjętej przez Radę Powiatu Białostockiego w dniu 7 listopada 2017 r. uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2017. Jednocześnie Zarząd Powiatu Białostockiego został zmuszony do wykreślenia z projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2017-2027 pozycji dotyczącej rozbudowy i przebudowy budynku biurowego przy ul. Borsucza 2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 709/2, 710/3 w kierunku ul. Wiewiórczej.

Posiedzenie Zarządu Powiatu Białostockiego w dniu 7 listopada 2017 roku zakończyło się o godzinie 1756.

Podpisali:
Antoni Pełkowski – Starosta
Jolanta Den – Wicestarosta
Jan Kaczan – Członek Zarządu

Protokołowała:
Aneta Waszczeniuk

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Antoni Pełkowski - Starosta Powiatu Białostockiego, Jolanta Den - Wicestarosta Powiatu Białostockiego, Jan Kaczan - Członek Zarządu

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 07-11-2017

Data udostępnienia w BIP: 14-11-2018 14:41

Data modyfikacji informacji: 14-11-2018 14:41