Protokół Nr 119 z dnia 17 stycznia 2017 roku

RP.0022.119.2017     

Protokół Nr 119/2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu Białostockiego
w dniu 17 stycznia 2017 roku
w Michałowie


Posiedzenie Zarządu Powiatu Białostockiego V kadencji, w dniu  17 stycznia 2017 roku, o godz. 1230 w Michałowie, otworzył Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Antoni Pełkowski – Przewodniczący Zarządu.

Obecni wg listy obecności - w załączeniu /zał. nr 1/.

Proponowany porządek obrad przyjęto jednogłośnie do realizacji, w brzmieniu:
1.Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Białostockiego w dniu 5 stycznia 2017 r.
2.Podpisanie pism skierowanych do dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Białostocki, dotyczących wysokości środków na wypłatę jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli za rok 2016.
3.Udzielenie upoważnienia do podpisania porozumienia z miastem Białystok i Powiatem Sokólskim w sprawie przygotowania i realizacji projektu pn. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby lokalnej gospodarki”.
4.Podpisanie pełnomocnictw do projektu pn. „Rzeka źródło życia, czy może być narzędziem wielokulturowości dla animatorów młodzieży?” realizowanym w ramach programu Erasmus+.
5.Udzielenie upoważnienia do podpisania wniosku o dofinansowanie zakupu samochodu z WFOŚiGW w Białymstoku.
6.Udzielenie upoważnienia do podpisania wniosku o dofinansowanie projektu związanego z edukacją ekologiczną z WFOŚiGW w Białymstoku.
7.Sprawy różne.

Ad 1
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Białostockiego w dniu 5 stycznia 2017 r.

Członkowie Zarządu Powiatu Białostockiego, po zapoznaniu się z treścią protokołu Nr 118/2017 z dnia 05 stycznia 2017 r., przyjęli go jednogłośnie, bez uwag.

Ad 2
Podpisanie pism skierowanych do dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Białostocki, dotyczących wysokości środków na wypłatę jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli za rok 2016.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego zapoznał zebranych z projektem pism.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie podpisał pisma skierowane do dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Białostocki, dotyczące wysokości środków na wypłatę jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli za rok 2016 /zał. nr 2 – 8/

Starosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Wydziałowi Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego.

Ad 3
Udzielenie upoważnienia do podpisania porozumienia z miastem Białystok i Powiatem Sokólskim w sprawie przygotowania i realizacji projektu pn. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby lokalnej gospodarki”.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie upoważnił dwóch Członków Zarządu Pana Antoniego Pełkowskiego – Starostę Powiatu Białostockiego oraz Panią Jolantę Den – Wicestarostę Powiatu Białostockiego do podpisania porozumienia z miastem Białystok i Powiatem Sokólskim dotyczącego przygotowania i realizacji projektu pn. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby lokalnej gospodarki” /zał. nr 9/.

Starosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Wydziałowi Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego.

Ad 4
Podpisanie pełnomocnictw do projektu pn. „Rzeka źródło życia, czy może być narzędziem wielokulturowości dla animatorów młodzieży?” realizowanym w ramach programu Erasmus+.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego, przedstawił zebranym z projekty pełnomocnictw zawieranych z Francją i Łotwą.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie podpisał pełnomocnictwa związane z realizacją projektu pn. „Rzeka źródło życia, czy może być narzędziem wielokulturowości dla animatorów młodzieży?” realizowanego w ramach programu Erasmus+ /zał. nr 10 – 11/

Starosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Wydziałowi Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego.
Ad 5
Udzielenie upoważnienia do podpisania wniosku o dofinansowanie zakupu samochodu z WFOŚiGW w Białymstoku.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie upoważnił do podpisania wniosku o dofinansowanie zakupu samochodu z WFOŚiGW w Białymstoku dwóch Członków Zarządu Pana Antoniego Pełkowskiego – Starostę Powiatu Białostockiego oraz Panią Jolantę Den – Wicestarostę Powiatu Białostockiego.

Starosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Wydziałowi Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Promocji.

Ad 6
Udzielenie upoważnienia do podpisania wniosku o dofinansowanie projektu związanego z edukacją ekologiczną z WFOŚiGW w Białymstoku.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie upoważnił dwóch Członków Zarządu Pana Antoniego Pełkowskiego – Starostę Powiatu Białostockiego oraz Panią Jolantę Den – Wicestarostę Powiatu Białostockiego do podpisania wniosku o dofinansowanie projektu związanego z edukacją ekologiczną z WFOŚiGW w Białymstoku.

Starosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Wydziałowi Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Promocji.

Ad 7
Sprawy różne.

Spraw różnych nie zgłoszono, wobec czego posiedzenie Zarządu Powiatu Białostockiego w dniu 17 stycznia 2017 roku zakończyło się o godzinie 1325.


Podpisali:
Antoni Pełkowski – Starosta
Jolanta Den – Wicestarosta
Jan Kaczan – Członek Zarządu


Protokołowała:
Aneta WaszczeniukMetryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Antoni Pełkowski - Starosta Powiatu Białostockiego, Jolanta Den - Wicestarosta Powiatu Białostockiego, Jan Kaczan - Członek Zarządu

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 17-01-2017

Data udostępnienia w BIP: 21-11-2018 13:45

Data modyfikacji informacji: 21-11-2018 13:45