Protokół Nr 130 z dnia 30 marca 2017 roku

RP.0022.130.2017     

Protokół Nr 130/2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu Białostockiego
w dniu  30 marca 2017 roku
w Starostwie Powiatowym w Białymstoku


Posiedzenie Zarządu Powiatu Białostockiego V kadencji, w dniu  30 marca 2017 roku, o godz. 900 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Antoni Pełkowski –Przewodniczący Zarządu.

Obecni wg listy obecności - w załączeniu /zał. nr 1/.

Proponowany porządek obrad przyjęto jednogłośnie do realizacji, w brzmieniu:
1.Podpisanie bilansu z wykonania budżetu państwa, jednostki i samorządu terytorialnego za 2016 rok.
2.Podjęcie uchwały w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2016 r.(544/2017)
3.Podjęcie uchwały w sprawie informacji o stanie mienia Powiatu Białostockiego za 2016 rok. (545/2017)
4.Podjęcie uchwały sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach za 2016 rok. (546/2017)
5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2017. (547/2017)
6.Sprawy różne.

Ad 1
Podpisanie bilansu z wykonania budżetu państwa, jednostki i samorządu terytorialnego za 2016 rok.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego omówiła bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki i samorządu terytorialnego za 2016 rok /zał. nr 2/.

Ponadto Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie zaakceptował ww. bilans, który został podpisany przez wszystkich obecnych Członków Zarządu Powiatu Białostockiego /zał. nr 3/.

Starosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Wydziałowi Budżetu i Finansów.

Ad 2
Podjęcie uchwały w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2016 r.(544/2017)

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego zapoznał zebranych z projektem uchwały /zał. nr 4/.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego omówiła roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2016 rok.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie podjął uchwałę nr 544/2017 z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2016 rok /zał. nr 5/.

Starosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Wydziałowi Budżetu i Finansów.

Ad 3
Podjęcie uchwały w sprawie informacji o stanie mienia Powiatu Białostockiego za 2016 rok. (545/2017)

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego zapoznał zebranych z projektem uchwały /zał. nr 6/.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego szczegółowo omówiła informację o stanie mienia Powiatu Białostockiego za 2016 rok, która obejmuje okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie podjął uchwałę nr 545/2017 z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie informacji o stanie mienia Powiatu Białostockiego za 2016 rok /zał. nr 7/.

Starosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Wydziałowi Budżetu i Finansów.
Ad 4
Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach za 2016 rok. (546/2017)

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego zapoznał zebranych z projektem uchwały /zał. nr 8/.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego szczegółowo omówiła sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach za 2016 rok.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie podjął uchwałę nr 546/2017z dnia 1 marca 2017 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach za 2016 rok /zał. nr 9/.

Starosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Wydziałowi Budżetu i Finansów.
Ad 5
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2017. (547/2017)

Pan Antoni Pełkowski - Starosta Powiatu Białostockiego zapoznał Członków Zarządu z projektem uchwały /zał. nr 10/.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego wyjaśniła, że dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków  polegających na tym, że zwiększa się i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8 080 zł.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie podjął uchwałę nr 547/2017 z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2017 /zał. nr 11/.

Starosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Wydziałowi Budżetu i Finansów.
Ad 6
Sprawy różne.

Spraw różnych nie zgłoszono, wobec czego posiedzenie Zarządu Powiatu Białostockiego w dniu 30 marca 2017 roku zakończyło się o godzinie 915.

Podpisali:
Antoni Pełkowski – Starosta
Jolanta Den – Wicestarosta
Jan Kaczan – Członek ZarząduProtokołowała:
Aneta Waszczeniuk
Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Antoni Pełkowski - Starosta Powiatu Białostockiego, Jolanta Den - Wicestarosta Powiatu Białostockiego, Jan Kaczan - Członek Zarządu

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 30-03-2017

Data udostępnienia w BIP: 21-11-2018 13:24

Data modyfikacji informacji: 21-11-2018 13:24