Protokół Nr 147 z dnia 31 lipca 2017 roku

RP.0022.147.2017     

Protokół Nr 147/2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu Białostockiego
w dniu 31 lipca 2017 roku
w Starostwie Powiatowym w Białymstoku


Posiedzenie Zarządu Powiatu Białostockiego V kadencji, w dniu 31 lipca 2017 roku, o godz. 1430 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Antoni Pełkowski – Przewodniczący Zarządu.

Obecni wg listy obecności - w załączeniu /zał. nr 1/.

Proponowany porządek obrad przyjęto jednogłośnie do realizacji,
w brzmieniu:

1.Akceptacja projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2017, kierowanego pod obrady XLIV sesji Rady Powiatu Białostockiego.

2.Sprawy różne.

Ad 1
Akceptacja projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2017, kierowanego pod obrady XLIV sesji Rady Powiatu Białostockiego.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego zapoznał zebranych z projektem uchwały /zał. nr 2/.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie zaakceptował projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2017, kierując go pod obrady XLIV sesji Rady Powiatu Białostockiego.

Starosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Wydziałowi Budżetu i Finansów.

Ad 2
Sprawy różne.

Spraw różnych nie zgłoszono, wobec czego posiedzenie Zarządu Powiatu Białostockiego w dniu 31 lipca 2017 roku zakończyło się o godzinie 1500.

Podpisali:
Antoni Pełkowski – Starosta
Jolanta Den – Wicestarosta
Jan Kaczan – Członek Zarządu

Protokołowała: Aneta Waszczeniuk

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Antoni Pełkowski - Starosta Powiatu Białostockiego, Jolanta Den - Wicestarosta Powiatu Białostockiego, Jan Kaczan - Członek Zarządu

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 31-07-2017

Data udostępnienia w BIP: 21-11-2018 13:19

Data modyfikacji informacji: 21-11-2018 13:19