Uchwały, postanowienia, decyzje Zarządu Powiatu rok 2011

WYKAZ  UCHWAŁ, POSTANOWIEŃ I DECYZJI  PODJĘTYCH PRZEZ  ZARZĄD  POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO W ROKU 2011
 
 
Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 6 z dnia 5 stycznia 2011 r.
 
Postanowienie Nr 14/11 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 05 stycznia 2011 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej „Przebudowa drogi gminnej nr 106771B na odcinku: droga wojewódzka nr 678 – Kolonia Księżyno – droga powiatowa nr 1500B gm. Juchnowiec Kościelny”.
Postanowienie Nr 15/11 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 05 stycznia 2011 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej „Budowy drogi łączącej Horodniany z ul. Norwida w Kleosinie na działkach nr 216/4, 286/3, 287/3, 294/1, 216/17 – obręb Horodniany, 529/2 – obręb Kleosin”.
Decyzja Nr 16/11 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 05 stycznia 2011 roku w sprawie wygaśnięcia i ustanowienia trwałego zarządu.
 
Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 7 z dnia 13 stycznia 2011 r.
 
Uchwała Nr 17/11 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 13 stycznia 2011 roku w sprawie aktualizacji wykazu jednostek organizacyjnych Powiatu Białostockiego.

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 8 z dnia 20 stycznia 2011 r.

Postanowienie Nr 18/11 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej „Budowy ulicy Krasny Las w Supraślu wraz z niezbędną infrastrukturą”.

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 9 z dnia 27 stycznia 2011 r.

Uchwała Nr 19/11 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie upoważnienia do podpisania umowy oraz udzielenia zabezpieczenia wykonania tej umowy.
Uchwała Nr 20/11 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 27 stycznia 2011 rokuw sprawie upoważnienia do podpisania umowy oraz udzielenia zabezpieczenia wykonania tej umowy.
Postanowienie Nr 21/11 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej „Budowy ul. Palmowej w Grabówce wraz z niezbędną infrastrukturą”.

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 10 z dnia 3 lutego 2011 r.

Uchwała Nr 22/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 3 lutego 2011 roku w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetowych przyjętych w uchwale budżetowej na 2011 rok.
Uchwała Nr 23/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 3 lutego 2011 roku w sprawie upoważnienia do podpisania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu „Uczenia się przez całe życie” Leonardo da Vinci.
Uchwała Nr 24/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 3 lutego 2011 roku w sprawie sposobu podziału środków przeznaczonych na wspieranie w 2011 roku doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat białostocki oraz określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przeznaczone.
 
Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 11 z dnia 10 lutego 2011 r.
 
Uchwała Nr 25/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie naboru uczniów i słuchaczy do klas pierwszych na rok szkolny 2011/2012 w szkołach prowadzonych przez Powiat Białostocki.
Uchwała Nr 26/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 12 z dnia 17 lutego 2011 r.

Uchwała Nr 27/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Powiatu Białostockiego zajętej pod drogę powiatową.
Uchwała Nr 28/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2011 zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
Uchwała Nr 29/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2011 PLAN WYKONAWCZY.
 
Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 13 z dnia 24 lutego 2011 r.
 
Uchwała Nr 30/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 24 lutego 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Zespołu Inicjatywno – Doradczo – Konsultacyjnego.
Postanowienie Nr 31/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie wydania opinii w sprawie budowy ulicy Gen. Wł. Andersa w Białymstoku (przedłużenie drogi krajowej Nr 65 Gołdap – Bobrowniki) na odcinku od skrzyżowania dwupoziomowego z ulicą Wasilkowską do połączenia z Szosą Baranowicką (teren gminy Supraśl) tj. od km 165+807,14 do km 170+983,50 dla odcinka w/w trasy od km 170+471,60 (oś jezdni lewej) do km 170+983,50 zlokalizowanej na terenie gminy Supraśl
Uchwała Nr 32/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie upoważnienia Starosty do zaciągania zobowiązań.
 
Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 14 z dnia 03 marca 2011 r.
 
Postanowienie Nr 33/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 3 marca 2011 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej „Budowy ulicy Szlacheckiej w Zaściankach wraz z niezbędną infrastrukturą”.
Uchwała Nr 34/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 3 marca 2011 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o zaliczenie ulicy do kategorii dróg gminnych.
Uchwała Nr 35/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 3 marca 2011 roku w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.
Uchwała Nr 36/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 3 marca 2011 roku w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.
Uchwała NR 37/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 3 marca 2011 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2011 zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.
 
Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 15 z dnia 10 marca 2011 r.
 
Uchwała Nr 38/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 10 marca 2011 roku w sprawie upoważnienia do umarzania należności oraz udzielania innych ulg w spłacie należności przypadających Powiatowemu Zarządowi Dróg.
Decyzja Nr 39/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 10 marca 2011 roku o oddanie w trwały zarząd nieruchomości wchodzących w skład drogi powiatowej nr 1536B o przebiegu: droga 1535B – Kruszewo – droga 1535B, położonych w obrębie Kruszewo, gm. Choroszcz
Decyzja Nr 40/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 10 marca 2011 roku o oddanie w trwały zarząd nieruchomości wchodzących w skład drogi powiatowej nr 1537B o przebiegu: droga 1535B – Konowały – Izbiszcze, położonych w obrębie Konowały, gm. Choroszcz
Uchwała Nr 41/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 10 marca 2011 roku w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć indywidualnego nauczania.
Uchwała Nr 42/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 10 marca 2011 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2011 zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
Uchwała Nr 43/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 10 marca 2011 roku w sprawie określenia sposobu realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych należących do kompetencji samorządu powiatowego w zakresie finansowym w 2011 r.
 
 Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 16 z dnia 15 marca 2011 r.
 
Uchwała Nr 44/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 15 marca 2011 roku w sprawie podziału rezerw w budżecie powiatu na 2011 rok.
Uchwała Nr 45/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 15 marca 2011 roku w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.
 
Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 17 z dnia 17 marca 2011 r.
 
Uchwała Nr 46/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 17 marca 2011 roku w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć indywidualnego nauczania.
Uchwała Nr 47/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 17 marca 2011 roku w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2011 zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
Uchwała Nr 48/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 17 marca 2011 roku w sprawie blokowania wydatków budżetowych na 2011 rok.
Uchwała Nr 49/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 17 marca 2011 roku w sprawie upoważnienia do umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających jednostce – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 18 z dnia 28 marca 2011 r.

Uchwała Nr 50/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie podziału rezerw w budżecie powiatu na 2011 rok.
Uchwała Nr 51/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie upoważnienia do podpisania umowy i czynności związanych z realizacją i rozliczeniem projektu w ramach działania 3.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013.
Uchwała Nr 52/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wykonania uchwały budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2011 - PLAN WYKONAWCZY w związku z uchwałą Nr V/45/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2011.
 
Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 19 z dnia 31 marca 2011 r.
 
Uchwała Nr 53/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2010 rok.
Uchwała Nr 54/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach za 2010 rok.
Uchwała Nr 55/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie informacji o stanie mienia Powiatu Białostockiego.
Uchwała Nr 56/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok.
Uchwała Nr 57/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych odcinka drogi zlokalizowanej w granicach administracyjnych gminy Wasilków, położonej w ciągu drogi Nr 105425B Jurowce – Letniki, przebiegającej na działkach o nr geod. 1023, 697 i 701, w obrębie geodezyjnym Rybniki gm. Wasilków.
Uchwała Nr 58/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2011 zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.
Decyzja Nr 59/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie o oddanie w trwały zarząd nieruchomości wchodzących w skład drogi powiatowej nr 1552B o przebiegu: Choroszcz (Al. Niepodległości, ul. Sienkiewicza, Branickiego, Dominikańska, Piaskowa) – Ruszczany – Rogówek – Rogowo – Pańki – droga 1535B, położonych w obrębie m. Choroszcz, gm. Choroszcz.
 
 
Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 20 z dnia 7 kwietnia 2011 r.
 
Uchwała Nr 60/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 7 kwietnia 2011 roku w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu p.n. „Aktywność kluczem do zatrudnienia” realizowanego w ramach poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Postanowienie Nr 61/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 7 kwietnia 2011 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej „Budowy ulicy Zagumiennej w Surażu (Nr 106623B) wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej”.
Uchwała Nr 62/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 7 kwietnia 2011 roku w sprawie przekazania składników majątku stanowiącego mienie Powiatu Białostockiego.
Uchwała Nr 63/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 7 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania Lokalnego Zespołu Koordynującego do realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w zakresie zdrowia psychicznego i opieki psychiatrycznej na lata 2011-2015.
Uchwała Nr 64/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 7 kwietnia 2011 roku w sprawie przeznaczenia do wynajęcia lokalu.
 
Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 21 z dnia 13 kwietnia 2011 r.
 
Uchwała Nr 65/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 13 kwietnia 2011 roku w sprawie podziału rezerw oraz zmian w budżecie powiatu na 2011 rok
Uchwała Nr 66/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 13 kwietnia 2011 roku w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć indywidualnego nauczania
 
 
Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 22 z dnia 20 kwietnia 2011 r.
 
Uchwała Nr 67/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach.
Uchwała Nr 68/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Programów Działalności Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach i Planów Pracy na 2011r.
Uchwała Nr 69/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2011 zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.
Uchwała Nr 70/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie nabycia nieruchomości na cel publiczny.
 
 
Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 23 z dnia 28 kwietnia 2011 r.
 
Uchwała Nr 71/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wykonania uchwały budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2011 - PLAN WYKONAWCZY w związku z uchwałą Nr VI/57/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2011
 
Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 24 z dnia 5 maja 2011 r.
 
Decyzja Nr 72/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 5 maja 2011 roku w sprawie oddania w trwały zarząd nieruchomości wchodzących w skład drogi powiatowej nr 1539B o przebiegu: Choroszcz (Zastawie I)) – Zaczerlany – Zawady – stacja kolejowa Baciuty.
 
Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 25 z dnia 12 maja 2011 r.
 
Postanowienie Nr 73/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 12 maja 2011 roku w sprawie w sprawie wydania opinii w sprawie przebudowy z rozbudową drogi powiatowej Nr 1506 B – przejście przez m. Chodory, Gmina Turośń Kościelna.
Uchwała Nr 74/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 12 maja 2011 roku w sprawie w sprawie upoważnienia do umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających jednostce - Dom Pomocy Społecznej „Jawor” w Jałówce.
Uchwała Nr 75/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 12 maja 2011 roku w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o przyznanie dodatkowych środków Funduszu Pracy z rezerwy ministra – na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.
Uchwała Nr 76/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 12 maja 2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia nieograniczonego przetargu ustnego na wynajęcie części nieruchomości.
Uchwała Nr 77/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 12 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok.
Uchwała Nr 78/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 12 maja 2011 roku w sprawie sprawozdania finansowego za 2010 rok.

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 26 z dnia 19 maja 2011 r.

 Podczas posiedzenia Nr 26 Zarząd Powiatu  nie podejmował uchwał, nie wydawał decyzji ani postanowień.
 
Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 27 z dnia 25 maja 2011 r.
 
Uchwała Nr 79/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie podziału rezerw w budżecie powiatu na 2011 rok.
Uchwała Nr 80/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie oceny działalności w 2010 r. Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czarnej Białostockiej prowadzonego przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Razem”.
Uchwała Nr 81/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie oceny działalności w 2010 r. Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ogrodniczkach prowadzonego przez Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych „START”.
Uchwała Nr 82/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie opinii o pozbawieniu kategorii drogi gminnej części drogi o nr 105488B poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie wsi Jeżewo Stare, gm. Tykocin.
Uchwała Nr 83/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 25 maja 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia upoważnienia do załatwienia spraw w imieniu Zarządu Powiatu Białostockiego jako zarządcy dróg powiatowych.
 
Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 28 z dnia 26 maja 2011 r.
 
Uchwała Nr 84/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wykonania uchwały budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2011 - PLAN WYKONAWCZY w związku z uchwałą Nr VII/62/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2011.
Uchwała Nr 85/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2011 – 2014.
 
Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 29 z dnia 2 czerwca 2011 r.
 
Uchwała Nr 86/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych wykonanych w ramach Operacji „Budowa małej infrastruktury turystycznej na terenie rekreacyjno sportowym Centrum Edukacji w Supraślu” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.
Uchwała Nr 87/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie prowadzenia gospodarki finansowej z zakresu terminu przekazywania dochodów przez jednostki budżetowe Powiatu Białostockiego.
Uchwała Nr 88/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie korekty Uchwały Nr 79/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie podziału rezerw w budżecie powiatu na 2011 rok.
 
Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 30 z dnia 8 czerwca 2011 r.
 
Uchwała Nr 89/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 8 czerwca 2011 roku w sprawie opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych drogi położonej na terenie gminy Suraż.
Uchwała Nr 90/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 8 czerwca 2011 roku w sprawie opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych ulicy położonej w mieście Suraż.
Uchwała Nr 91/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 8 czerwca 2011 roku w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej odcinka drogi powiatowej położonej na terenie Powiatu Bielskiego.
 
  Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 31 z dnia 16 czerwca 2011 r.
 
Postanowienie Nr 92/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej polegającej na „Budowie ulicy Cerkiewnej, odcinka ulicy Podrzecznej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz niezbędną przebudową i regulacją istniejącej infrastruktury technicznej, przewidzianą do realizacji na działkach o nr 374/1, 383/1, 442, 387/1, 388/1, 558, 559/2, 445/11, 445/13, 388/3 położonych w obrębie miasta Zabłudów i na działce nr geod. 251 położonej w obrębie Zabłudów Kolonia, gm. Zabłudów”
Uchwała Nr 93/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie upoważnienia do podpisania wniosku o dofinansowanie projektu z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
Uchwała Nr 94/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok.
Uchwała Nr 95/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie podziału rezerw w budżecie powiatu na 2011 rok.
 
Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 32 z dnia 29 czerwca 2011 r.
 
Uchwała Nr 96/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 29 czerwca 2011 roku zmieniająca Uchwałę Zarządu Powiatu Białostockiego Nr 207/08 z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku i podpisania umowy o dofinansowania projektu p.n. „Wysoka jakość pośrednictwa i poradnictwa przepustką na rynek pracy” realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 33 z dnia 30 czerwca 2011 r.

Uchwała Nr 97/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wykonania uchwały budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2011 - PLAN WYKONAWCZY w związku z uchwałą Nr VIII/74/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2011.

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 34 z dnia 7 lipca 2011 r. 

Postanowienie Nr 98/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 7 lipca 2011 roku w sprawie budowy drogi powiatowej nr 1422B na odc. od km 0+010,38 do km 2+100[granica drogi krajowej nr 19 – Złota Wieś - Podratowiec].
Uchwała Nr 99/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 7 lipca 2011 roku w sprawie upoważnienia do podpisania oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomościami na cele realizacji projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”.

 

             Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 35 z dnia 14 lipca 2011 r.

Uchwała Nr 100/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 14 lipca 2011 roku w sprawie pokrycia kosztów uczestnictwa ekspertów z listy ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego.
Uchwała Nr 101/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 14 lipca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Centrum Edukacji w Supraślu.
Uchwała Nr 102/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 14 lipca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok. 

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 36 z dnia 21 lipca 2011 r.

Uchwała Nr 103/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 21 lipca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Zespołu Szkół w Michałowie Pani xxx xxx.
Uchwała Nr 104/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 21 lipca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach Pani xxx xxx.
Uchwała Nr 105/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 21 lipca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach Pani xxx xxx.
Uchwała Nr 106/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 21 lipca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego z I Liceum Ogólnokształcącego w Łapach Pana xxx xxx.
Uchwała Nr 107/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 21 lipca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego z I Liceum Ogólnokształcącego w Łapach Pani xxx xxx.

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 37 z dnia 28 lipca 2011 r.

Uchwała Nr 108/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 28 lipca 2011 roku w sprawie opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych ul. Nadawki, położonej w obrębie geodezyjnym miasta Wasilków oraz w obrębie geodezyjnym m. Sielachowskie, gm. Wasilków.
Postanowienie Nr 109/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 28 lipca 2011 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej polegającej na „Przebudowie wraz z rozbudową odcinka drogi powiatowej Nr 1470B w m. Zabłudów ul. Chodkiewicza, gm. Zabłudów”.
Uchwała Nr 110/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 28 lipca 2011 roku zmieniająca uchwałę Nr 101/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Centrum Edukacji w Supraślu.
Uchwała Nr 111/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 28 lipca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok.

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 38 z dnia 4 sierpnia 2011 r.

Uchwała Nr 112/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 4 sierpnia 2011 roku w sprawie podziału rezerw w budżecie powiatu na 2011 rok.
Uchwała Nr 113/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 4 sierpnia 2011 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Łapach
Uchwała Nr 114/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 4 sierpnia 2011 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Uchwała Nr 115/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 4 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej „JAWOR” w Jałowce.
Uchwała Nr 116/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 4 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego z I Liceum Ogólnokształcącego w Łapach Pana xxx xxx.
Uchwała Nr 117/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 4 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wykonania uchwały budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2011 - PLAN WYKONAWCZY w związku z uchwałą Nr IX/78/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2011.
 
Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 39 z dnia 11 sierpnia 2011 r.
 
Uchwała Nr 118/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 11 sierpnia 2011 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Centrum Edukacji w Supraślu.

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 40 z dnia 18 sierpnia 2011 r.

Uchwała Nr 119/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok.

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 41 z dnia 31 sierpnia 2011 r.

Uchwała Nr 120/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za I półrocze 2011 roku.
Uchwała Nr 121/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zaopiniowania projektu aktualizacji „Planu Gospodarki Odpadami Gminy Gródek na lata 2011-2014”.
Uchwała Nr 122/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zaopiniowania projektu aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska Gminy Gródek na lata 2011-2014”.
Uchwała Nr 123/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie wyrażenia opinii odnośnie powierzenia stanowiska kierownika szkolenia praktycznego w Centrum Edukacji w Supraślu.
Uchwała Nr 124/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie od nowego roku szkolnego dziennika lekcyjnego wyłącznie w formie elektronicznej.
Uchwała Nr 125/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Białostocki.
Uchwała Nr 126/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie całkowitego zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych Pani Danuty Bojczuk – Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach.
Postanowienie Nr 127/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej lokalizacji inwestycji na drodze gminnej – „Budowa ulicy Europejskiej w Grabówce wraz z niezbędną infrastrukturą”, na działkach o nr geod. 22/97, 24/19, 24/46, 24/61, 24/60, 24/21, 26/40, 26/46, 26/18, 27/32, 27/68, 27/37, 27/36, 27/38, 28/16, 28/41, 29/61, 28/15, 29/70, 29/64, 31/35, 31/68, 31/70, 29/60, 29/69 w Grabówce, Gmina Supraśl.
Postanowienie Nr 128/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej lokalizacji inwestycji na drodze gminnej - „Budowa ulicy Produkcyjnej w Grabówce i Zaściankach wraz z niezbędną infrastrukturą”, na działkach o nr geodezyjnym 129/2 w Grabówce oraz 20/53, 394/1, 20/58, 20/61, 393, 20/19, 21/22, 22/30, 22/25 w Zaściankach, Gmina Supraśl.

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 42 z dnia 8 września 2011 r.

Uchwała Nr 129/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 8 września 2011 roku w sprawie częściowego zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych Pani Mariannie Raciborskiej – Dyrektor Centrum Edukacji w Supraślu.
Uchwała Nr 130/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 8 września 2011 roku w sprawie podziału rezerw oraz zmian w budżecie powiatu na 2011 rok.
Uchwała Nr 131/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 8 września 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie samochodu osobowego przez Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku dla Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach.

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 43 z dnia 15 września 2011 r.

Uchwała Nr 132/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 15 września 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości „Nagrody Starosty Białostockiego’’ nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Białostocki w roku 2011.
Uchwała Nr 133/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 15 września 2011 roku w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć indywidualnego nauczania.
Uchwała Nr 134/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 15 września 2011 roku w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć indywidualnego nauczania.
Uchwała Nr 135/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 15 września 2011 roku w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć indywidualnego nauczania.
Uchwała Nr 136/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 15 września 2011 roku w sprawie cofnięcia upoważnienia Pani Barbary Grażyny Wacławskiej, Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku do umarzania należności oraz udzielania innych ulg w spłacaniu należności jednostki, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa.
Uchwała Nr 137/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 15 września 2011 roku w sprawie cofnięcia upoważnienia Pani Barbary Grażyny Wacławskiej, Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu.
Uchwała Nr 138/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 15 września 2011 roku w sprawie upoważnienia Pani Iwony Heleny Rojcewicz, p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu.
Uchwała Nr 139/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 15 września 2011 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wykonania uchwały budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2011 - PLAN WYKONAWCZY w związku z uchwałą Nr X/91/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 15 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2011.

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 44 z dnia 22 września 2011 r.

Postanowienie Nr 140/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 22 września 2011 roku w sprawie inwestycji na drodze gminnej - „Przebudowa drogi gminnej nr 106771B na odcinku: droga wojewódzka nr 678 – Kolonia Księżyno – droga powiatowa nr 1500B, gm. Juchnowiec Kościelny”.
Uchwała Nr 141/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 22 września 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy.
Uchwała Nr 142/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 22 września 2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia nieograniczonego przetargu ustnego na wynajęcie części nieruchomości.
Uchwała Nr 143/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 22 września 2011 roku w sprawie nabycia nieruchomości na cel publiczny.
Decyzja Nr 144/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 22 września 2011 roku o oddanie w trwały zarząd nieruchomości wchodzących w skład drogi powiatowej nr 1551B o przebiegu: droga nr 8 – Porosły – Krupniki.
Decyzja Nr 145/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 22 września 2011 roku o przekazaniu w trwały zarząd nieruchomości wchodzących w skład drogi powiatowej nr 1552 B o przebiegu: Choroszcz (Al. Niepodległości, ul. Sienkiewicza, Branickiego, Dominikańska, Piaskowa) – Ruszczany – Rogówek – Rogowo – Pańki – droga 1535 B, gm. Choroszcz.
Uchwała Nr 146/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 22 września 2011 roku w sprawie wysokości dodatku funkcyjnego kierownikowi internatu w Centrum Edukacji w Supraślu.
Uchwała Nr 147/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 22 września 2011 roku w sprawie wysokości dodatku funkcyjnego kierownikowi szkolenia praktycznego w Centrum Edukacji w Supraślu.
Uchwała Nr 148/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 22 września 2011 roku w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej Dyrektora Centrum Edukacji w przypadku jego nieobecności w szkole.
Uchwała Nr 149/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 22 września 2011 roku w sprawie upoważnienia do podpisania i złożenia wniosku oraz do podpisania deklaracji partnerskiej w ramach Regionalnego Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 -2013.
 
Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 45 z dnia 29 września 2011 r.
 
Postanowienie Nr 150/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 29 września 2011 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej „Przebudowa mostu przez rz. Narew k/m Żółtki na drodze autobusowej w km 632+739,01 (odpowiada km 632+645 istn. dk Nr 8)”.
Uchwała Nr 151/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 29 września 2011 roku w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć indywidualnego nauczania.
Uchwała Nr 152/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 29 września 2011 roku w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć indywidualnego nauczania.
Uchwała Nr 153/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 29 września 2011 roku w sprawie powołania Komisji do przyznania „Nagrody Starosty Białostockiego”.
Uchwała Nr 154/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 29 września 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na poszerzenie zakresu uprawnień Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Białymstoku.
Uchwała Nr 155/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 29 września 2011 roku w sprawie podziału rezerw oraz zmian w budżecie powiatu na 2011 rok.
 
Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 46 z dnia 6 października 2011 r.
 
Uchwała Nr 156/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 6 października 2011 roku w sprawie powołania Zespołu Inicjatywno – Doradczo – Konsultacyjnego.
Uchwała Nr 157/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 6 października 2011 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Uchwała Nr 158/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 6 października 2011 roku w sprawie przeznaczenia do wynajęcia części nieruchomości.

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 47 z dnia 13 października 2011 r.

Uchwała Nr 159/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 13 października 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do podpisania umowy ramowej o dofinansowanie projektu p.n. „POdejmij KLuczową decyzję”.
Uchwała Nr 160/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 13 października 2011 roku w sprawie przyznania „Nagrody Starosty Białostockiego” w roku 2011.

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 48 z dnia 20 października 2011 r.

Uchwała Nr 161/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 20 października 2011 roku w sprawie podziału rezerw oraz zmian w budżecie powiatu na 2011 rok.
 
Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 49 z dnia 27 października 2011 r.
 
Podczas posiedzenia Nr 49 Zarząd Powiatu  nie podejmował uchwał, nie wydawał decyzji ani postanowień.
 
Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 50 z dnia 3 listopada 2011 r.
 
Decyzja Nr 162/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 3 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.
Uchwała Nr 163/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 3 listopada 2011 roku w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Powiatem Białostockim a Gminą Supraśl.
Uchwała Nr 164/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 3 listopada 2011 roku w sprawie przeznaczenia do wynajęcia części nieruchomości.
Uchwała Nr 165/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 3 listopada 2011 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wykonania uchwały budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2011 - PLAN WYKONAWCZY w związku z uchwałą Nr XI/96/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2011.

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 51 z dnia 14 listopada 2011 r.

Uchwała Nr 166/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok.
 
Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 52 z dnia 15 listopada 2011 r.
 
Uchwała Nr 167/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku do zaciągania zobowiązań.
Postanowienie Nr 168/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie wydania opinii do wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa ulicy Zamiejskiej w Zabłudowie przewidziana do realizacji na działkach o nr geod.: 349, 45/11, 119, 117, 115, 48/3, 49/4, 50/4, 583/11, 583/13, 583/9, 437/3, 561, 373, 435/2, 96, 434, 436/3, 436/4, 435/4, 136/1, 136/2, 437/6 położonych w obrębie miasta Zabłudów, Gmina Zabłudów.
Postanowienie Nr 169/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie wydania opinii w sprawie przebudowy ulicy Dojlidy Fabryczne na odcinku od ulicy Ciołkowskiego do ulicy Myśliwskiej w Białymstoku wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego.
Postanowienie Nr 170/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej polegającej na „Przebudowie z rozbudową drogi powiatowej Nr 1485B na odcinku granica miasta Białystok - Halickie, gm. Zabłudów wraz z niezbędną przebudową kolidującej infrastruktury technicznej i budową kanalizacji deszczowej”.
Uchwała Nr 171/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Uchwała Nr 172/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie projektu budżetu powiatu na 2012 rok.
Uchwała Nr 173/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie upoważnienia Starosty Powiatu Białostockiego do zaciągania zobowiązań.
Uchwała Nr 174/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości.
Uchwała Nr 175/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego I Liceum Ogólnokształcącego w Łapach Pani xxx xxx.
Uchwała Nr 176/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Centrum Edukacji w Supraślu Pani xxx xxx.
Uchwała Nr 177/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie zaciągnięcia przez Powiat Białostocki kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficyty budżetowego w 2011 roku.
Uchwała Nr 178/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia rocznego planu etatów Starostwa Powiatowego w Białymstoku na rok 2012.
 
Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 53 z dnia 16 listopada 2011 r.
 
Uchwała Nr 179/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 16 listopada 2011 roku w sprawie podziału rezerw w budżecie powiatu na 2011 rok.
 
Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 54 z dnia 22 listopada 2011 r.
 
Uchwała Nr 180/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 22 listopada 2011 roku w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych informacji o kwotach dochodów i wydatków budżetowych w przyjętym projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok.
Uchwała Nr 181/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 22 listopada 2011 roku zmieniającą uchwałę w sprawie upoważnienia do zawierania porozumień dotyczących umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych oraz wysokości wydatków na ich utrzymanie. 
 
Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 55 z dnia 24 listopada 2011 r.
 
Uchwała Nr 182/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wykonania uchwały budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2011 - PLAN WYKONAWCZY w związku z uchwałą Nr XII/104/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2011.
 
Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 56 z dnia 30 listopada 2011 r.
 
Uchwała Nr 183/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie przekazania środków trwałych stanowiących mienie ruchome Powiatu Białostockiego.
Uchwała Nr 184/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie odwołania blokady wydatków budżetowych na 2011 rok.
Postanowienie Nr 185/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej polegającej na „Przebudowie wraz z rozbudową przepustu przez ciek bez nazwy w ciągu drogi powiatowej nr 1969B w m. Targonie Wity”.
Uchwała Nr 186/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Uchwała Nr 187/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok.
 
Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 57 z dnia 8 grudnia 2011 r.
 
Uchwała Nr 188/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 8 grudnia 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do podpisania umowy i czynności związanych z realizacją i rozliczeniem projektu w ramach działania 3.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013.
Uchwała Nr 189/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 8 grudnia 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 3 800 000 zł.
Uchwała Nr 190/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 8 grudnia 2011 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Jałówce do zaciągania zobowiązań.
 
 
Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 58 z dnia 12 grudnia 2011 r.
 
Uchwała Nr 191/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 12 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok.
 
Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 59 z dnia 15 grudnia 2011 r.
 
Uchwała Nr 192/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie wyłonienia spośród Zarządu Powiatu Białostockiego członka Komisji konkursowej.
Uchwała Nr 193/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia nieograniczonego przetargu ustnego na wynajęcie części nieruchomości.
Uchwała Nr 194/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok.
Uchwała Nr 195/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie upoważnienia do podpisania umowy z Powszechną Kasą Oszczędnościową Bank Polski S.A.
 
Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 60 z dnia 22 grudnia 2011 r.
 
Podczas posiedzenia Nr 60 Zarząd Powiatu  nie podejmował uchwał, nie wydawał decyzji ani postanowień

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 61 z dnia 30 grudnia 2011 r.

Uchwała Nr 196/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie sposobu podziału środków przeznaczonych na wspieranie w 2012 roku doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat białostocki oraz określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przeznaczone.
Uchwała Nr 197/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok.
Uchwała Nr 198/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie korekty uchwały Nr 182/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wykonania uchwały budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2011 – PLAN WYKONAWCZY w związku z Uchwałą Nr XII/104/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2011.
Uchwała Nr 199/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetowych przyjętych w uchwale budżetowej na 2012 rok.
xxx - dane  zostały ukryte na podstawie z art. 5 ust. 2 Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Agnieszka Mudzińska

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Agnieszka Mudzińska

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 10-01-2011

Data udostępnienia w BIP: 10-01-2011 10:28

Data modyfikacji informacji: 08-06-2017 14:14