Postanowienie Nr 15/11

Białystok, 2011.01.05
 
POSTANOWIENIE 15/11
 
                Na podstawie art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 11b ust 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Białostockiego w składzie:
 
Przewodniczący:
 
                               Wiesław Pusz - Starosta
 
Członkowie:
1. Jolanta Den - Wicestarosta
2. Barbara Grabowska - Członek Zarządu
3. Robert Wardziński - Członek Zarządu
4. Jarosław Wądołowski - Członek Zarządu
 
po rozpatrzeniu wniosku GKI.7041-9/08/10 z dnia 20.12.2010r. złożonego przez:
Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny, ul. Lipowa 10 16-061 Juchnowiec Kościelny
w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej „Budowy drogi łączącej Horodniany z ul. Norwida w Kleosinie na działkach nr 216/4, 286/3, 287/3, 294/1, 216/17 – obręb Horodniany, 529/2 – obręb Kleosin”.
 
postanawia zaopiniować pozytywnie
wniosek w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi łączącej Horodniany z ul. Norwida w Kleosinie na działkach nr 216/4, 286/3, 287/3, 294/1, 216/17 – obręb Horodniany, 529/2 – obręb Kleosin.
 
Uzasadnienie
W dniu 20.12.2010r. do Zarządu Powiatu Białostockiego wpłynął wniosek Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej „Budowy drogi łączącej Horodniany z ul. Norwida w Kleosinie na działkach nr 216/4, 286/3, 287/3, 294/1, 216/17 – obręb Horodniany, 529/2 – obręb Kleosin”. Z uwagi na to, że przedmiotowa inwestycja przyczyni się do poprawy parametrów technicznych drogi, wykonania nowej równej nawierzchni bitumicznej i poprawy odwodnienia drogi, zwiększenia bezpieczeństwa ruchu samochodowego, zmniejszenia hałasu i emisji spalin do powietrza oraz zwiększenia komfortu jazdy postanowiono jak w sentencji.
 
Pouczenie
Na niniejsze postanowienie służy prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, za pośrednictwem Zarządu Powiatu Białostockiego w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.
 
 
 
Podpisał:
Wiesław Pusz - Starosta
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:
1.     Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny
2.     Zarząd Powiatu Białostockiego
Autor: Wiesław Pusz - Starosta
Data opracowania informacji: 2011-01-05
Data upublicznienia infomacji: 2011-01-10
Data wprowadzenia do BIP: 2011-01-10
Data publikacji: 2011-01-10
Data modyfikacji: 2011-01-10
Drukuj