Uchwały, postanowienia, decyzje Zarządu Powiatu rok 2009

 WYKAZ  UCHWAŁ, POSTANOWIEŃ I DECYZJI  PODJĘTYCH PRZEZ  ZARZĄD  POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO W ROKU 2009

 
            Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 126 z dnia 8 stycznia 2009 r.
 
Uchwała Nr 337/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 08 stycznia 2009 roku w sprawie upoważnienia Pana JANA STECKIEWICZA - Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Jawor” w Jałówce do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu
Uchwała Nr 338/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 8 stycznia 2009 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu powiatu i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2009 rok
Uchwała Nr 339/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 8 stycznia 2009 roku w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetowych przyjętych w uchwale budżetowej na 2009 rok
 
                Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 127 z dnia 15 stycznia 2009 r.
 
Uchwała Nr 340/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 15 stycznia 2009 roku w sprawie zaopiniowania projektu „Programu ochrony środowiska dla miasta i gminy Suraż na lata 2008-2011” oraz projektu „Planu gospodarki odpadami dla miasta i gminy Suraż na lata 2008-2011”
 
                Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 128 z dnia 21 stycznia 2009 r.
 
Uchwała Nr 341/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 21 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej „JAWOR” w Jałowce
Uchwała Nr 342/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 21 stycznia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie mienia ruchomego między Zespołem Szkół Mechanicznych w Łapach a Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach
 
                Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 129 z dnia 29 stycznia 2009 r.
 
Decyzja Nr 343/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu
Decyzja Nr 344/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie wygaśnięcia i ustanowienia trwałego zarządu
Uchwała Nr 345/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie upoważnienia do podpisania wniosku i zawarcia umowy finansowej w ramach Programu 'Uczenie się przez całe życie' - Leonardo da Vinci
Uchwała Nr 346/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie upoważnienia do podpisania wniosku i zawarcia umowy finansowej w ramach Programu „Młodzież w działaniu”
Uchwała Nr 347/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie upoważnienia Elżbiety Anny Turczewskiej – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku do złożenia wniosku na 2009 rok o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Aktywna integracja w Powiecie Białostockim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 
                Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 130 z dnia 4 lutego 2009 r.
 
Podczas posiedzenia Nr 130 Zarząd Powiatu  nie podejmował uchwał, nie wydawał decyzji ani postanowień.
 
                Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 131 z dnia 5 lutego 2009 r.
 
Podczas posiedzenia Nr 131 Zarząd Powiatu  nie podejmował uchwał, nie wydawał decyzji ani postanowień.
 
                Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 132 z dnia 11 lutego 2009 r.
 
Uchwała Nr 348/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 11 lutego 2009 roku w sprawie naboru uczniów i słuchaczy do klas pierwszych na rok szkolny 2009/2010 w szkołach prowadzonych przez Powiat Białostocki
Uchwała Nr 349/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 11 lutego 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie samochodu osobowego przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach dla Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach
Uchwała Nr 350/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 11 lutego 2009 w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie zaległej należności od Wibrobetoniarni w Łapach na rzecz Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach
Uchwała Nr 351/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 11 lutego 2009 roku w sprawie sposobu podziału środków przeznaczonych na wspieranie w 2009 roku doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Białostocki oraz określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przeznaczone
Uchwała Nr 352/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 11 lutego 2009 roku  w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok
 
                Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 133 z dnia 19 lutego 2009 r.
 
Uchwała Nr 353/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie upoważnienia do podpisania wniosku w ramach Programu 'Uczenie się przez całe życie' - COMENIUS
Uchwała Nr 354/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Białymstoku
Uchwała Nr 355/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu powiatu i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2009 rok
Uchwała Nr 356/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie określenia sposobu realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych należących do kompetencji samorządu powiatowego w zakresie finansowym w 2009 roku
Uchwała Nr 357/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na odroczenie terminu płatności należności z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej
Decyzja Nr 358/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie wygaśnięcia i ustanowienia trwałego zarządu
 
                Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 134 z dnia 26 lutego 2009 r.
 
Uchwała Nr 359/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy w ramach Projektu „SZKOŁA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI. Program rozwijania umiejętności uczniów szkół Polski Wschodniej”
 
                Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 135 z dnia 5 marca 2009 r.
 
Uchwała Nr 360/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 5 marca 2009 roku w sprawie opinii o zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Suraż
Uchwała Nr 361/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 5 marca 2009 roku w sprawie przekazania nakładów inwestycyjnych Powiatowemu Zarządowi Dróg w Białymstoku
Uchwała Nr 362/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 5 marca 2009 roku w sprawie upoważnienia do podpisania wniosku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Uchwała Nr 363/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 5 marca 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie naboru uczniów i słuchaczy do klas pierwszych na rok szkolny 2009/2010 w szkołach prowadzonych przez Powiat Białostocki
Uchwała Nr 364/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 5 marca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok i w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na 2009 rok
 
                Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 136 z dnia 12 marca 2009 r.
 
Uchwała Nr 365/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie upoważnienia do podpisania umowy z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. na udzielenie i obsługę kredytów.
Uchwała Nr 366/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.
 
                Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 137 z dnia 19 marca 2009 r.
 
Uchwała Nr 367/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 19 marca 2009 roku w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2008 rok.
Uchwała Nr 368/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 19 marca 2009 roku w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.
Uchwała Nr 369/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 19 marca 2009 roku w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.
 
                Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 138 z dnia 26 marca 2009 r.
 
Uchwała Nr 370/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 26 marca 2009 roku  w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok.
Uchwała Nr 371/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach za 2008 rok.
 
                Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 139 z dnia 01 kwietnia 2009 r.
 
Uchwała Nr 372/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 1 kwietnia 2009 roku  w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Białymstoku.
Uchwała Nr 373/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 1 kwietnia 2009 roku  w sprawie oceny działalności w 2008 r. Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czarnej Białostockiej prowadzonego przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Razem”.
Uchwała Nr 374/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 1 kwietnia 2009 roku w sprawie oceny działalności w 2008 r. Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ogrodniczkach prowadzonego przez Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych „START”.
Uchwała Nr 375/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 1 kwietnia 2009 roku w sprawie aktualizacji wykazu jednostek organizacyjnych Powiatu Białostockiego.
 
                Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 140 z dnia 2 kwietnia 2009 r.
 
Podczas posiedzenia Nr 140 Zarząd Powiatu  nie podejmował uchwał, nie wydawał decyzji ani postanowień.
 
                Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 141 z dnia 15 kwietnia 2009 r.
 
Uchwała Nr 376/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 15 kwietnia 2009 roku w sprawie opinii o zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Łapy.
Uchwała Nr 377/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 15 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białymstoku – Pani Annie Małgorzacie Sawickiej.
Uchwała Nr 378/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 15 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białymstoku – Pani Annie Małgorzacie Sawickiej.
Uchwała Nr 379/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 15 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok
 
                Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 142 z dnia 16 kwietnia 2009 r.
 
Podczas posiedzenia Nr 142 Zarząd Powiatu  nie podejmował uchwał, nie wydawał decyzji ani postanowień.
 
                Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 143 z dnia 23 kwietnia 2009 r.
 
Uchwała Nr 380/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Białymstoku w przypadku jego nieobecności w placówce.
 
                Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 144 z dnia 28 kwietnia 2009 r.
 
Uchwała Nr 381/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok
 
                Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 145 z dnia 07 maja 2009 r.
 
Podczas posiedzenia Nr 145 Zarząd Powiatu  nie podejmował uchwał, nie wydawał decyzji ani postanowień.
 
                Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 146 z dnia 14 maja 2009 r.
 
Uchwała Nr 382/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 14 maja 2009 roku w sprawie upoważnienia do negocjacji i zawarcia umowy zlecającej prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej o typie interwencyjnym.
 
                Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 147 z dnia 19 maja 2009 r.
 
Uchwała Nr 383/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 19 maja 2009 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej „Jawor” w Jałówce.
Uchwała Nr 384/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 19 maja 2009 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łapach.
Uchwała Nr 385/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 19 maja 2009 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na    2009 rok
 
                Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 148 z dnia 28 maja 2009 r.
 
Uchwała Nr 386/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku i podpisania umowy o dofinansowanie projektu p.n. „Zostań przedsiębiorcą” realizowanego w ramach działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Uchwała Nr 387/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie upoważnienia Starosty do zaciągania zobowiązań.
Uchwała Nr 388/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie czasowego ograniczenia wydatków budżetu powiatu na finansowania zadań z zakresu administracji rządowej w 2009 roku.
 
                Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 149 z dnia 04 czerwca 2009 r.
 
Podczas posiedzenia Nr 149 Zarząd Powiatu  nie podejmował uchwał, nie wydawał decyzji ani postanowień.
 
                Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 150 z dnia 05 czerwca 2009 r.
 
Uchwała Nr 389/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 05 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach.
 
                Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 151 z dnia 09 czerwca 2009 r.
 
Uchwała Nr 390/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 09 czerwca 2009 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Michałowie.
Uchwała Nr 391/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 09 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok.
Uchwała Nr 392/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 09 czerwca 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie czasowego ograniczenia wydatków budżetu powiatu na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej w 2009 roku.
 
                Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 152 z dnia 18 czerwca 2009 r.
 
Uchwała Nr 393/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 18 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
                Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 153 z dnia 25 czerwca 2009 r.
 
Uchwała Nr 394/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie opinii o zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych na terenie miejscowości Czarna Białostocka.
Uchwała Nr 395/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu p.n. „Infokioski, czyli Powiatowy Urząd Pracy w Gminie” realizowanego w ramach poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Uchwała Nr 396/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie upoważnienia do podpisania umowy o dofinansowanie projektu p.n. „Infokioski, czyli Powiatowy Urząd Pracy w Gminie” realizowanego w ramach poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Uchwała Nr 397/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie pokrycia kosztów uczestnictwa ekspertów z listy ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego.
Uchwała Nr 398/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego z Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach Pana Stanisława Żochowskiego.
Uchwała Nr 399/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego z Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Białymstoku.
Uchwała Nr 400/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
                Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 154 z dnia 2 lipca 2009 r.
 
Uchwała Nr 401/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 2 lipca 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii odnośnie powierzenia stanowiska wicedyrektora w Zespole Szkół w Michałowie.
Uchwała Nr 402/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 2 lipca 2009 roku w sprawie podwyżki wynagrodzenia dla pracowników niepedagogicznych szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Białostocki.
 
                Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 155 z dnia 9 lipca 2009 r.
 
Uchwała Nr 403/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 9 lipca 2009 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Białostockiego.
Uchwała Nr 404/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 9 lipca 2009 roku w sprawie opinii o zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Zawady.
Uchwała Nr 405/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 9 lipca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok.
 
                Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 156 z dnia 16 lipca 2009 r.
 
Podczas posiedzenia Nr 156 Zarząd Powiatu  nie podejmował uchwał, nie wydawał decyzji ani postanowień.
 
                Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 157 z dnia 20 lipca 2009 r.
 
Podczas posiedzenia Nr 157 Zarząd Powiatu  nie podejmował uchwał, nie wydawał decyzji ani postanowień.
 
                Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 158 z dnia 23 lipca 2009 r.
 
Uchwała Nr 406/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 23 lipca 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Sokolskiego.
 
                Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 159 z dnia 30 lipca 2009 r.
 
Uchwała Nr 407/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 30 lipca 2009 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Uchwała Nr 408/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 30 lipca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok.
 
                Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 160 z dnia 06 sierpnia 2009 r.
 
Uchwała Nr 409/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 06 sierpnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach.
 
                Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 161 z dnia 13 sierpnia 2009 r.
 
Uchwała Nr 410/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 13 sierpnia 2009 roku w sprawie zaopiniowania projektu „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego na lata 2009 – 2012”.
 
                Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 162 z dnia 17 sierpnia 2009 r.
 
Uchwała Nr 411/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 17 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok.
 
                Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 163 z dnia 20 sierpnia 2009 r.
 
Uchwała Nr 412/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 20 sierpnia 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości „Nagrody Starosty Białostockiego” nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Białostocki w roku 2009.
Uchwała Nr 413/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 20 sierpnia 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii odnośnie powierzenia stanowiska kierownika warsztatów szkolnych w Zespole Szkół w Michałowie.
 
                Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 164 z dnia 24 sierpnia 2009 r.
 
Uchwała Nr 414/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 24 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok.
               
                Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 165 z dnia 27 sierpnia 2009 r.
 
Uchwała Nr 415/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Białostocki.
Uchwała Nr 416/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie wysokości dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Białostocki.
Uchwała Nr 417/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za I półrocze 2009 roku.
Uchwała Nr 418/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie przekazania sprzętu komputerowego.
 
                Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 166 z dnia 03 września 2009 r.
 
Uchwała Nr 419/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 03 września 2009 roku w sprawie całkowitego zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych Pana Wacława Muszyńskiego – Dyrektora Centrum Edukacji w Supraślu.
Uchwała Nr 420/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 03 września 2009 roku w sprawie całkowitego zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych Pani Danuty Bojczuk – Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach.
 
                Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 167 z dnia 10 września 2009 r.
 
Uchwała Nr 421/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 10 września 2009 roku w sprawie wysokości dodatku funkcyjnego dla Pani Doroty Kondratiuk, wicedyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach.
Uchwała Nr 422/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 10 września 2009 roku w sprawie wysokości dodatku funkcyjnego dla Pani Doroty Burak, wicedyrektora Zespołu Szkół w Michałowie.
Uchwała Nr 423/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 10 września 2009 roku w sprawie wysokości dodatku funkcyjnego dla Pana Andrzeja Kołosowskiego, kierownika warsztatów Zespołu Szkół w Michałowie.
Uchwała Nr 424/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 10 września 2009 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok.
 
                Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 168 z dnia 17 września 2009 r.
 
Uchwała Nr 425/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 17 września 2009 roku w sprawie opinii o zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Juchnowiec Kościelny.
Uchwała Nr 426/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 17 września 2009 roku w sprawie opinii o zaliczeniu dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Zawady.
Uchwała Nr 427/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 17 września 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.
Uchwała Nr 428/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 17 września 2009 roku w sprawie przeprowadzenia wspólnego postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na ubezpieczenie majątku i interesów Powiatu Białostockiego.
Uchwała Nr 429/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 17 września 2009 roku w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć indywidualnego nauczania i wychowania.
 
                Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 169 z dnia 23 września 2009 r.
 
Uchwała Nr 430/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 23 września 2009 roku w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi gminnej.
Uchwała Nr 431/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 23 września 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białymstoku – Pani Annie Małgorzacie Sawickiej.
Uchwała Nr 432/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 23 września 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białymstoku – Pani Annie Małgorzacie Sawickiej
Uchwała Nr 433/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 23 września 2009 roku w sprawie powołania Komisji do przyznania „Nagrody Starosty Białostockiego”.
Uchwała Nr 434/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 23 września 2009 roku w sprawie blokowania wydatków budżetowych na 2009 rok.
Uchwała Nr 435/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 23 września 2009 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok.
 
                Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 170 z dnia 30 września 2009 r.
 
Podczas posiedzenia Nr 170 Zarząd Powiatu  nie podejmował uchwał, nie wydawał decyzji ani postanowień.
               
                Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 171 z dnia 1 października 2009 r.
 
Podczas posiedzenia Nr 171 Zarząd Powiatu  nie podejmował uchwał, nie wydawał decyzji ani postanowień.
 
                Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 172 z dnia 8 października 2009 r.
 
Uchwała Nr 436/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 8 października 2009 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok.
Uchwała Nr 437/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 8 października 2009 roku w sprawie zaopiniowania projektu „Programu ochrony środowiska na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015 dla Gminy Juchnowiec Kościelny”.
 
Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 173 z dnia 15 października 2009 r.
 
Uchwała Nr 438/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 15 października 2009 roku w sprawie przyznania „Nagrody Starosty Białostockiego” w roku 2009.
 
Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 174 z dnia 22 października 2009 r.
 
Uchwała Nr 439/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 22 października 2009 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok.
 
Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 175 z dnia 29 października 2009 r.
 
Uchwała Nr 440/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 29 października 2009 roku w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu.
Uchwała Nr 441/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 29 października 2009 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości.
 
Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 176 z dnia 5 listopada 2009 r.
 
Uchwała Nr 442/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 5 listopada 2009 roku w sprawie przyjęcia zasad określenia sumy ubezpieczenia poszczególnych budynków będących własnością Powiatu Białostockiego w celu ich ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych.
Uchwała Nr 443/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 5 listopada 2009 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok.
 
Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 177 z dnia 12 listopada 2009 r.
 
Uchwała Nr 444/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie nabycia nieruchomości na cel publiczny.
Uchwała Nr 445/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie zaopiniowania projektu „Programu ochrony środowiska Gminy Poświętne na lata 2009-2012”
Uchwała Nr 446/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotowego.
 
Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 178 z dnia 16 listopada 2009 r.
 
Uchwała Nr 447/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 16 listopada 2009 roku w sprawie projektu budżetu powiatu na 2010 rok.
 
Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 179 z dnia 19 listopada 2009 r.
 
Uchwała Nr 448/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 19 listopada 2009 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w 2010 roku jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2010 r.
Uchwała Nr 449/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 19 listopada 2009 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Jałówce do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w 2010 roku jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2010r.
Uchwała Nr 450/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 19 listopada 2009 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w 2010 roku jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2010 r.
Uchwała Nr 451/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 19 listopada 2009 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok.
Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 180 z dnia 24 listopada 2009 r.
 
Uchwała Nr 452/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych informacji o kwotach dochodów i wydatków budżetowych w przyjętym projekcie uchwały budżetowej na 2010 rok.
 
Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 181 z dnia 26 listopada 2009 r.
 
Uchwała Nr 453/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie zaopiniowania projektu „Planu gospodarki odpadami dla Gminy Poświętne na lata 2009-2012”
Uchwała Nr 454/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Białostockiego wraz z jednostkami organizacyjnymi.
 
Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 182 z dnia 3 grudnia 2009 r.
 
Uchwała Nr 455/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 3 grudnia 2009 roku w sprawie przekazania środka trwałego między Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku a Starostwem Powiatowym w Białymstoku.
 
Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 183 z dnia 10 grudnia 2009 r.
 
Uchwała Nr 456/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 10 grudnia 2009 roku w sprawie przystąpienia do przetargu pisemnego nieograniczonego na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
Uchwała Nr 457/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 10 grudnia 2009 roku w sprawie upoważnienia do podpisania umowy z BRE Bank S.A. na udzielenie i obsługę kredytu.
 
Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 184 z dnia 15 grudnia 2009 r.
 
Uchwała Nr 458/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 15 grudnia 2009 roku w sprawie wysokości dodatku funkcyjnego dla Pani Haliny Mazurkiewicz, wicedyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach.
Uchwała Nr 459/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 15 grudnia 2009 roku o zmianie uchwały w sprawie blokowania wydatków budżetowych na 2009 rok.
Decyzja Nr 460/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 15 grudnia 2009 roku w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
Uchwała Nr 461/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 15 grudnia 2009 roku w sprawie przeznaczenia do wynajęcia części nieruchomości.
Uchwała Nr 462/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 15 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok.
 
Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 185 z dnia 17 grudnia 2009 r.
 
Uchwała Nr 463/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie opinii o zaliczeniu dróg do kategorii dróg gminnych ulic położonych na terenie gminy Juchnowiec Kościelny.
 
Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 186 z dnia 22 grudnia 2009 r.
 
Uchwała Nr 464/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Białymstoku w przypadku jego nieobecności w placówce.
Uchwała Nr 465/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok.
 
Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 187 z dnia 30 grudnia 2009 r.
 
Uchwała Nr 466/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia rocznego planu etatów Starostwa Powiatowego w Białymstoku na rok 2010.
Decyzja Nr 467/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 30 grudnia 2009 roku dotycząca przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
 
Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 188 z dnia 31 grudnia 2009 r.
 
Uchwała Nr 468/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok .

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: M. Kropiewnicka

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 12-01-2009

Data udostępnienia w BIP: 12-01-2009 12:06

Data modyfikacji informacji: 11-01-2010 09:04