UZP Nr 366/09

UCHWAŁA NR 366/09
ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
z dnia 12 marca 2009 roku
 
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe
 
 
Na podstawie art.74 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.), Zarząd Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:
 
§ 1
Udziela się Pani Leonardzie Januszko 50% bonifikaty od opłaty rocznej za rok 2009 z tytułu użytkowania wieczystego ułamkowej części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 164/9 o pow.0,5118 ha, położonej w Supraślu przy ul. Piłsudskiego, wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.
 
§ 2
Wykonanie powyższej uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Podpisał:
Wiesław Pusz – Starosta
Adam Kamiński – Wicestarosta
Barbara Grabowska – Członek Zarządu
Ireneusz Ordziejewski – Członek Zarządu

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Wiesław Pusz – Starosta Adam Kamiński – Wicestarosta Barbara Grabowska – Członek Zarządu Ireneusz Ordziejewski – Członek Zarządu

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 12-03-2009

Data udostępnienia w BIP: 16-03-2009 14:26

Data modyfikacji informacji: 16-03-2009 14:26